Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • Núm. del document 110/1996

 • Data del document 02/04/1996

 • Data de publicació 10/04/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2192

Afectacions
TEXT PUBLICAT

                               
 El títol 11 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal 
 i de règim local de Catalunya, regula el règim jurídic de 
 les  organitzacions  associatives  dels ens locals per 
 protegir  i  promoure  llurs interessos comuns. Aquesta 
 manifestació associativa del ens locals que voluntàriament 
 s'hi agrupen ve lligada a la mateixa noció d'autonomia 
 local, reconeguda de forma expressa a la Carta Europea 
 d'Autonomia Local i que engloba les entitats associatives 
 que, sota diferents denominacions, tenen per objecte la 
 promoció  dels interessos genèrics dels ens locals de 
 Catalunya. Es  diferencien  en  aquest  sentit d'altres 
 manifestacions del principi associatiu, com és el cas de 
 les mancomunitats, caracteritzades per la determinació del 
 seu objecte en relació a la realització d'una obra o la 
 prestació d'un servei.
                               
 En aquest Decret es regulen el règim estatutari de les 
 organitzacions associatives en els aspectes orgànic, de 
 funcionament i econòmic, com també el procediment i els 
 efectes que es deriven de la seva creació.
                               
 D'altra banda, l'esmentada Llei disposa que el Departament 
 de Governació ha de portar un registre especial en el qual 
 s'han  d'inscriure,  a  efectes  de  publicitat,  les 
 organitzacions associatives de l'àmbit territorial català.
 Com a conseqüència d'aquesta prescripció es regulen els 
 requisits que han de contenir els assentaments per a la 
 inscripció de la constitució i la dissolució d'aquelles, 
 com també per a la modificació dels estatuts.
                               
 Atesa la disposició final 2 de la Llei 8/1987, de 15 
 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya;      
                               
 A proposta del conseller de Governació, amb l'informe 
 favorable de la Comissió de Govern Local de Catalunya, 
 d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i 
 amb la deliberació prèvia del Govern de la Generalitat, 
                               
 Decreto:                           
                               
 Capítol 1                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 Objecte de les organitzacions associatives          
 1.1  Els  ens  locals  de Catalunya poden constituir 
 organitzacions associatives per protegir i promoure els 
 seus interessos comuns i genèrics.
 1.2  Aquestes associacions es constitueixen sens perjudici 
 dels convenis i protocols que aprovin els ens locals en el 
 marc de les relacions interadministratives que duen a terme 
 per aconseguir finalitats anàlogues.
                               
 Article 2                          
 Àmbit                            
 2.1  L'àmbit territorial d'acció previst per l'activitat de 
 les associacions dels ens locals regulades en aquest Decret 
 serà el territori de Catalunya.
 2.2  Les esmentades associacions només poden ser formades 
 pels ens locals de Catalunya.
                               
 Article 3                          
 Legislació aplicable                     
 Les associacions es regeixen pels seus estatuts, per la 
 Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya, per aquest Decret i, en els aspectes no fixats 
 per aquesta normativa, per la legislació general sobre 
 associacions.
                               
 Article 4                          
 Finalitats                          
 4.1  Les associacions d'ens locals tenen per finalitat la 
 protecció i promoció dels interessos comuns i genèrics dels 
 ens locals que agrupin.
 4.2  També es poden constituir associacions d'ens locals 
 que només afectin un nombre d'aquests en funció d'una 
 determinada  condició  geogràfica o de característiques 
 específiques, sempre que hi tinguin accés tots els ens 
 locals de Catalunya compresos en aquestes circumstàncies.
 4.3  Les associacions no poden tenir per finalitat la 
 gestió dels serveis dels ens locals que agrupen i aquests 
 no poden delegar-hi l'exercici d'aquesta competència, tot 
 això sens perjudici del suport que les associacions poden 
 prestar a l'activitat dels ens locals associats.
                               
 Article 5                          
 Personalitat                         
 Les associacions dels ens locals constituïdes d'acord amb 
 la  normativa  aplicable tenen personalitat jurídica i 
 capacitat d'actuació per complir les seves finalitats.
                               
 Article 6                          
 Membres                           
 6.1 Poden ser membres de les associacions:         
 a) Els municipis.
 b) Les comarques i els ens locals enumerats a l'article 2 
 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim 
 local de Catalunya.
 6.2  No  poden  ser membres de les associacions els 
 organismes  autònoms,  les  societats  mercantils,  els 
 consorcis i altres formes de gestió dels ens locals i els 
 altres ens dependents o vinculats als mateixos.
 6.3  Les associacions poden agrupar els diferents ens 
 locals  que  la  llei estableix o només alguns tipus 
 d'aquests, d'acord amb el que disposa l'article 4 d'aquest 
 Decret.
                               
 Article 7                          
 Caràcter dels actes de les associacions           
 Els  actes  de les associacions no poden vincular ni 
 condicionar els actes i acords dels òrgans dels ens que les 
 integren en l'àmbit de les activitats, les funcions i els 
 serveis de la competència d'aquells.
                               
 Capítol 2                          
 Estatuts, règim orgànic, funcional i econòmic        
                               
 Secció primera                        
 Estatuts                           
                               
 Article 8                          
 Règim i contingut                      
 8.1  Les associacions dels ens locals es regeixen pels seus 
 estatuts, sens perjudici del que estableix l'article 3 
 d'aquest Decret.
 8.2 Els estatuts han de regular els aspectes següents:   
 a) La denominació de l'associació.
 b) El domicili.
 c) La determinació de les finalitats.
 d) Els òrgans de govern, que han de ser representatius dels 
 ens associats.
 e)  El  règim de funcionament i el sistema d'adopció 
 d'acords.
 f) El procediment d'admissió de nous associats i de la 
 pèrdua de la condició de membre.
 g) Els drets i deures dels membres associats.
 h) El règim econòmic, en el qual s'ha de preveure la 
 destinació que s'ha de donar al patrimoni en cas de 
 dissolució de l'associació.
                               
 Article 9                          
 Denominació i domicili                    
 9.1  Cap associació pot tenir una denominació idèntica a 
 una altra o que es confongui amb una altra que estigui 
 inscrita en el registre corresponent.
 9.2  Les associacions han de tenir el domicili dins del 
 territori de Catalunya.
                               
 Secció segona                        
 Organització i funcionament                 
                               
 Article 10                          
 Principis                          
 L'organització i el funcionament de les associacions s'han 
 d'ajustar als principis democràtics.
                               
 Article 11                          
 Òrgans de govern                       
 11.1  Els  òrgans  de govern i administració de les 
 associacions són els que determinen els estatuts.
 11.2  L'òrgan suprem és l'Assemblea General, que ha de ser 
 integrada pels representants de tots els ens associats.
                               
 Article 12                          
 Funcionament                         
 12.1  Els estatuts, d'acord amb l'article 8.2.e) d'aquest 
 Decret, han de regular el règim de les sessions i el 
 sistema d'adopció d'acords.
 12.2  Els estatuts han de garantir la participació dels 
 membres de l'organització en les tasques associatives.
                               
 Secció tercera                        
 Ens associats i règim econòmic                
                               
 Article 13                          
 Nous associats i pèrdua d'aquesta condició          
 13.1  Les condicions per a l'admissió de nous membres amb 
 posterioritat a la vàlida constitució de l'associació no 
 poden ser diferents de les exigides als membres fundadors, 
 i  no se'ls pot exigir aportacions, despeses, quotes, 
 càrregues o condicions més oneroses.
 13.2  Els estatuts han d'establir el procediment per a 
 l'admissió de nous associats, com també els supòsits de la 
 pèrdua d'aquesta condició i les seves conseqüències, amb 
 respecte, en tot cas, a la llibertat dels membres de deixar 
 l'associació.
                               
 Article 14                          
 Drets i deures dels ens associats i règim econòmic de 
 l'associació                         
 14.1  Els estatuts han d'establir el règim dels drets i 
 deures dels ens associats, sense que puguin preveure drets 
 especials ni càrregues específiques per cap membre o grup 
 de membres amb avantatge o perjudici per a la resta, sens 
 perjudici de la ponderació en el vot i en les aportacions, 
 fonamentada en criteris objectius.
 14.2  Els estatuts han de regular el règim econòmic de 
 l'associació, el qual s'ha de referir als ingressos i les 
 despeses, els comptes i la comptabilitat, d'acord amb la 
 normativa de les associacions.
                               
 Capítol 3                          
 Procediment                         
                               
 Article 15                          
 Creació                           
 15.1  Per a la constitució de les associacions, el ple o 
 l'òrgan competent dels ens locals interessats han d'adoptar 
 amb caràcter previ l'acord de creació per majoria absoluta 
 del nombre legal dels seus membres. Juntament amb aquest 
 acord  es pot efectuar, si escau, la designació d'un 
 representant per formar part de la Comissió redactora dels 
 estatuts, els quals, en qualsevol cas, han de ser aprovats 
 pel ple o l'òrgan competent dels ens locals interessats per 
 la majoria esmentada.
 15.2  El mateix tràmit de l'apartat anterior s'ha de seguir 
 per a l'adhesió i la separació dels membres de l'associació 
 o  per la dissolució d'aquesta i la modificació dels 
 estatuts.
 15.3  En la sessió de constitució s'ha de procedir a 
 l'elecció del president de l'associació d'acord amb el que 
 estableixin els estatuts, el qual haurà de sol·licitar la 
 inscripció de l'associació en el Registre d'organitzacions 
 associatives d'ens locals.
                               
 Article 16                          
 Sol·licitud d'inscripció                   
 16.1  Els acords dels ens locals juntament amb els estatuts 
 i la sol·licitud d'inscripció de l'organització s'han de 
 trametre a la Direcció General d'Administració Local del 
 Departament de Governació.
 16.2  La Direcció General d'Administració Local, en el 
 termini de vint dies a comptar de la presentació de 
 l'esmentada documentació, ha de comprovar si els estatuts 
 s'ajusten a la normativa aplicable i ha de dictar, dins 
 d'aquest termini, la resolució d'inscripció o de denegació 
 de la inscripció en el registre que a aquest efecte ha de 
 portar l'esmentada Direcció General.
 16.3  Transcorregut  l'esmentat  termini sense que la 
 Direcció General hagi dictat la resolució, s'entén inscrita 
 l'associació a tots els efectes.
 16.4  Quan  la Direcció General d'Administració Local 
 consideri que els estatuts aprovats pels ens locals no 
 s'ajusten  a l'ordenament jurídic, formularà, dins del 
 termini de quinze dies hàbils a comptar de la recepció de 
 la documentació esmentada a l'apartat 2 d'aquest article, 
 el requeriment a què es refereix l'article 165.2 de la Llei 
 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
 Catalunya, en relació amb l'article 65 de la Llei 7/1985, 
 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i, si 
 s'escau, la impugnació dels acords davant de la jurisdicció 
 contenciosa administrativa.
                               
 Article 17                          
 Declaració d'utilitat pública                
 A petició de l'associació, la Generalitat ha de sol·licitar 
 a  l'Administració de l'Estat la declaració d'utilitat 
 pública de l'associació, d'acord amb la legislació vigent.
                               
 Capítol 4                          
 Registre de les organitzacions associatives         
                               
 Article 18                          
 Disposició general                      
 18.1  La Direcció General d'Administració Local ha de 
 portar  el Registre d'organitzacions associatives d'ens 
 locals, en la secció general del qual s'han d'inscriure, a 
 efectes de publicitat les associacions dels ens locals de 
 Catalunya a què es refereix l'article 4.1 d'aquest Decret.
 18.2  També  s'hi  poden  inscriure,  en  una secció 
 complementària,  les  associacions  a  què es refereix 
 l'article 4.2.
 18.3 El registre és públic.
                               
 Article 19                          
 Inscripció                          
 19.1  La inscripció en el registre s'efectuarà mitjançant 
 el sistema de fulls normalitzats i numerats         
 correlativament, en els quals ha de constar:         
 a) El número d'inscripció assignat a l'associació.
 b) La denominació i el domicili.
 c) La data de constitució.
 d) Les finalitats perseguides.
 e) La data de la inscripció.
 f) La modificació dels estatuts, si s'escau.
 g) La dissolució, si s'escau.
 19.2  Els estatuts aprovats s'han d'incorporar com a annex 
 al full del registre.
 19.3  Les associacions inscrites han de comunicar a la 
 Direcció General d'Administració Local qualsevol alteració 
 que es produeixi en les dades que figuren en el Registre, 
 les modificacions dels estatuts, els ens locals que en 
 formen part, així com les altes i baixes que es produeixin, 
 i els seus representants en els òrgans de govern de 
 l'associació.
                               
 Article 20                          
 Modificació dels estatuts                  
 A l'assentament de la modificació ha de constar:       
 a) L'extracte de la modificació.
 b) La data d'aquesta.
 c) La data de l'assentament en el registre.
                               
 Article 21                          
 Dissolució                          
 A l'assentament de la dissolució de les associacions hi ha 
 de constar:                         
 a) L'acord de l'òrgan suprem de l'associació, el qual ha de 
 ser ratificat pel ple o l'òrgan competent dels ens locals, 
 de conformitat amb el que estableix l'article 15.2 d'aquest 
 Decret.
 b) El motiu determinant de la dissolució.
 c) L'aplicació estatutària o legal del patrimoni social.
 d) La data de l'assentament.
                               
 Capítol 5                          
 Efectes de la inscripció                   
                               
 Article 22                          
 Representació dels ens locals                
 22.1  Les associacions constituïdes vàlidament i inscrites 
 al Registre d'organitzacions associatives dels ens locals 
 tenen  per  a  les institucions de la Generalitat la 
 consideració  de  representants dels interessos de les 
 institucions de govern local que agrupen.
 22.2  La representació dels interessos genèrics i comuns 
 dels  ens  locals davant de la Generalitat s'articula 
 ordinàriament a través de les associacions de caràcter 
 general a què es refereix l'article 4.1 que siguin més 
 representatives a Catalunya, sens perjudici que es tinguin 
 en compte també, quan calgui per raó de la matèria, les que 
 afecten un nombre d'ens locals per raó d'una condició 
 geogràfica o característica específica, a què es refereix 
 l'article 4.2 d'aquest Decret.
                               
 Article 23                          
 Subvencions                         
 Les  associacions poden gaudir de subvencions i ajuts 
 econòmics d'acord amb les lleis.
                               
 Disposicions transitòries                  
                               
 -1  Les  associacions  dels  ens  locals constituïdes 
 vàlidament a l'entrada en vigor d'aquest Decret han de 
 sol·licitar,  en  el termini de tres mesos a comptar 
 d'aquella, la inscripció en el registre a què es refereix 
 el capítol 4 d'aquest Decret.
                               
 -2  Les associacions que en el moment de l'entrada en vigor 
 d'aquest Decret hagin sol·licitat la inscripció en el 
 registre previst a l'article 120 de la Llei 8/1987, de 15 
 d'abril, i compleixin els requisits exigits, han de ser 
 inscrites  d'ofici  en  el  registre  d'organitzacions 
 associatives d'ens locals.
                               
 Barcelona, 2 d'abril de 1996                 
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Pomés i Abella                    
 Conseller de Governació                   
                               
 (96.078.003)