Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 17/1983, de 14 de juliol, per la qual s'habiliten crèdits en el Pressupost prorrogat per a atendre les despeses per a finançar les compensacions de la tarifació social dels transports públics.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 017/1983

 • Data del document 14/07/1983

 • Data de publicació 27/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 348

 • No Vigent
Afectacions
27/07/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Per tal de donar compliment a l'acord pres pel Consell
 Executiu de la Generalitat, en sessió tinguda el dia 1 de
 juny de 1982, referent a "dur a terme una política d'ajut a
 la tarifació social dels transports públics urbans  i
 interurbans a Catalunya", el Pressupost de la Generalitat ha
 de consignar els crèdits necessaris per a atendre les
 despeses per a finançar les compensacions derivades de la
 tarifació social.                      
                               
  Atès que el Pressupost del 1982 no contenia prou crèdit
 per a la finalitat esmentada i que ha estat prorrogat fins
 que no s'haurà aprovat el Pressupost del 1983, en virtut del
 que disposa l'article 33 de la Llei de Finances Públiques de
 Catalunya, cal fer l'habilitació en el Pressupost prorrogat
 dels crèdits oportuns. Aquests crèdits quedaran consignats
 en el pressupost que s'aprovarà per a l'exercici del 1983;
 altrament, els serà aplicat el que disposa l'article 40.2 de
 la Llei de Finances Públiques de Catalunya.         
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
  S'habiliten en la Secció 09, "Departament de Política
 Territorial i Obres Públiques", Servei 03, "Direcció General
 de Transports", del Pressupost per al 1982, prorrogat per al
 1983, els crèdits especificats en l'annex d'aquesta Llei per
 un import de 278.000.000 de pessetes.            
                               
 Article 2                          
  Els crèdits pressupostaris habilitats per la present Llei
 s'han de consignar en l'estat de despeses del Pressupost de
 la Generalitat que serà aprovat per a l'exercici del 1983, i
 s'han de finançar amb el conjunt de recursos pressupostats
 en l'estat d'ingressos d'aquest.              
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, dicti les disposicions que
 calguin per a desenvolupar i aplicar la present Llei.    
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor al mateix dia que serà
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 14 de juliol de 1983               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annex a la pàg. 1829)