Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 18/1983, de 14 de juliol, que autoritza determinades operacions financeres relatives a l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a altres empreses.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 018/1983

 • Data del document 14/07/1983

 • Data de publicació 27/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 348

 • No Vigent
27/07/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
  S'autoritza Ferrocarrils de la Generalitat perquè concerti
 operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior, o emeti
 emprèstits en forma de deute fins a un import de 9.000
 milions de pessetes, destinats a finançar la segona fase de
 renovació de material mòbil. Les dotacions i els recursos
 derivats d'aquesta autorització s'han de consignar en el
 Pressupost de Ferrocarrils de la Generalitat per al 1983.  
                               
 Article 2                          
  La Generalitat de Catalunya pot avalar les següents
 operacions de crèdit per a finançar inversions de renovació
 de material mòbil:                     
  1 A Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya fins a un
 import de 9.000 milions de pessetes.            
  2 Al Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A. (SPM7,
 fins a un import de 1.500 milions de pessetes.       
  3 A Transports de Barcelona (SPM) fins a un import de
 1.400 milions de pessetes.                 
  4 A empreses municipals de transport públic fins a un
 import de 100 milions de pessetes.             
                               
 Disposició transitòria                   
  Abans de nou mesos, el Consell Executiu ha de presentar al
 Parlament, perquè sigui debatut i aprovat en la Comissió de
 Política Territorial, un pla global dels sistemes  de
 transport públic a l'`area Metropolitana de Barcelona.   
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, dicti les disposicions que
 calguin per a desenvolupar i aplicar la present Llei.    
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 14 de juliol de 1983               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances