Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1980, de 17 de desembre, de Pressupost de la Generalitat per a 1980.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1980

 • Data del document 17/12/1980

 • Data de publicació 29/12/1980

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 103

 • No Vigent
Correccions d'errades
29/12/1980 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Preàmbul                          
                               
  El Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a
 l'exercici de 1980 consigna en el seu estat de despeses els
 crèdits  pressupostaris  necessaris  per  atendre  les
 remuneracions del personal contemplat en el Pressupost de
 1979, prorrogat per a 1980 per Decret de 24 de desembre de
 1979, i el suplement de crèdit i crèdit extraordinari
 aprovats per les Lleis 2/1980 i 3/1980, de 29 de juliol,
 respectivament.                       
                               
  Respecte a la resta de despeses, els crèdits que s'hi
 consignen són el resultat d'incorporar-se als contemplats
 pel Pressupost de 179  els  suplementats  per  motius
 d'insuficiència i els creats per primera vegada sobre la
 base de la reorganització político-administrativa de la
 Generalitat, i que es contenen en les dues lleis esmentades.
 No obstant això, s'hi afegeixen nous crèdits per un import
 de trenta-cinc  milions  tres-centes  quaranta-sis  mil
 pessetes, que són necessaris per atendre necessitats de
 despeses urgents per a les quals no es comptava amb
 consignació pressupostària, i que afecten les seccions
 pressupostàries de Presidència (conceptes 221, 471, 611 i
 612), Ensenyament (concepte 471) i Política Territorial
 (concepte 431).                       
                               
  D'altra banda, s'han incorporat al Pressupost els crèdits
 relatius a serveis traspassats per l'Estat fins al 10 de
 setembre proppassat i s'hi han consignat les quantitats
 previstes  a  transferir  per  aquest  en  l'exercici
 pressupostari de 1980. En relació amb aquesta mena de
 crèdits pressupostaris, l'articulat de la Llei determina que
 són ampliables en la mesura en què es produeixin traspassos
 de serveis de l'Estat a la Generalitat, i per la quantia
 dels crèdits pressupostaris a transferir.          
                               
  L'estat d'ingressos del Pressupost de la Generalitat
 estima uns drets a liquidar que procedeixen fonamentalment
 de subvencions estatals, afectades als serveis transferits i
 amb càrrec a la secció 32 dels pressupostos estatals, per
 atendre les despeses de funcionament de l'estructura de la
 Generalitat, per un import igual al de les  despeses
 pressupostades.                       
                               
  Finalment, se sumen al Pressupost de la Generalitat els
 Pressupostos resum dels de caràcter ordinari i els especials
 corresponents a les Diputacions Provincials de Barcelona,
 Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el que disposa la
 Disposició addicional quarta de l'Estatut d'Autonomia de
 Catalunya.                         
                               
 Normes generals                       
                               
 Article 1                          
  S'aprova el Pressupost de la Generalitat per a l'exercici
 econòmic de 1980. En l'estat de despeses es concedeixen els
 crèdits necessaris per al  compliment  de  les  seves
 obligacions, per un import de sis mil nou-cents setanta
 milions  vuit-centes  setanta-sis  mil   dues-centes
 seixanta-dues pessetes.                   
  Els drets econòmics que s'han  de  liquidar  durant
 l'exercici, els quals es detallen en l'estat d'ingressos,
 sumen un total de sis mil nou-cents  setanta milions
 vuit-centes  setanta-sis  mil  dues-centes seixanta-dues
 pessetes.                          
                               
 Article 2                          
  Al Pressupost de la Generalitat s'uneixen els Pressupostos
 resum dels de caràcter ordinari i  especial  de  les
 Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i
 Tarragona, en els quals es detallen, per a cada  un d'ells
 els crèdits i els drets necessaris per al desenvolupament de
 les seves  activitats  en  l'exercici  de  1980.  Les
 consignacions de crèdits  i  drets  corresponents  als
 Pressupostos Ordinaris sumen  divuit  mil  quatre-cents
 cinquanta-vuit milions set-centes quatre mil set-centes
 vuitanta-nou  pessetes i els relatius als Pressupostos
 Especials són mil cinc-cents trenta milions tres-centes
 setanta-nou mil cinc-centes pessetes.            
                               
 Article 3                          
  Tenen la condició d'ampliables els crèdits originals pels
 serveis de l'Estat traspassats a la Generalitat a partir del
 moment d'entrada en vigor del corresponent  acord  de
 transferència del Govern de l'Estat i per les quanties en
 ells contingudes. Així mateix tenen la condició d'ampliables
 els crèdits relatius a classes passives i Deute, en funció
 del reconeixement d'obligacions específiques de l'exercici
 respectiu, segons disposicions amb rang de llei.      
                               
 Article 4                          
 -1 Durant l'exercici econòmic de 1980, i a partir de l'1 de
 gener,  les  retribucions íntegres acreditades per als
 funcionaris, globalment considerades  experimentaran  un
 increment del 12,5% en relació amb les de 1979.       
 -2 Les retribucions íntegres acreditades per als Directors
 Generals i els  Secretaris  Generals  Tècnics  de  la
 Generalitat, globalment considerades, experimentaran  un
 increment del 12,5% en relació amb les de 1979, amb efectes
 des del primer de juliol de 1980.              
                               
 Capítol I. Normes d'execució                
                               
 Article 5                          
 -1 La  gestió,  el  desenvolupament  i l'aplicació del
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya es realitzaran
 d'acord amb la present Llei, la Llei General Pressupostària
 de l'Estat, la Llei de Contractes de l'Estat, el Reglament
 General de Recaptació i llurs disposicions complementàries. 
 -2 Als efectes del control pressupostari s'utilitzarà la
 classificació o numeració orgànico-econòmica, de tal manera
 que la identificació de la partida es farà per la unió de
 les dues xifres corresponents a la secció orgànica i les
 tres que assenyalen el concepte, amb un punt entre un grup
 de guarismes i l'altre.                   
                               
 Article 6                          
  Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses només podran
 contreure's obligacions derivades d'adquisicions, obres,
 serveis  i  altres  prestacions o despeses en general
 autoritzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 1980,
 sens  perjudici  del  que  preveu  la  Llei  General
 Pressupostària.                       
                               
 Article 7                          
 -1 Quan la Presidència o qualsevol Departament, abans de la
 fi de l'exercici, vulgui fer una despesa que estimi urgent i
 necessària i per a la qual no existeixi crèdit pressupostari
 o bé sigui insuficient el consignat, el Conseller d'Economia
 i Finances, amb informe del seu Departament, sotmetrà al
 Consell Executiu el Projecte de Llei de Crèdit Extraordinari
 o de Suplement de Crèdit, perquè l'aprovi el Parlament de
 Catalunya.                         
 -2 En tot cas, la proposta haurà d'anar acompanyada de
 l'informe del Secretari General Tècnic del Departament
 respectiu, que justificarà la urgència i la necessitat de la
 despesa i ensems n'assenyalarà el finançament corresponent,
 el qual podrà fer-se mitjançant un ingrés extraordinari o
 una  transferència  d'una  altra  partida  del  mateix
 Departament.                        
                               
 Article 8                          
  Quan es produeixin reintegraments de pagaments, l'import
 reposarà crèdit a la mateixa partida amb càrrec a la qual es
 produí el pagament.                     
                               
 Article 9                          
  S'autoritza  el  President  i els Consellers perquè,
 mitjançant una Ordre i prèvia comunicació al Departament
 d'Economia i Finances, puguin redistribuir els crèdits que
 corresponen a les diferents partides del Capítol II, dins
 l'àmbit del Departament respectiu.             
                               
 Article 10                         
  La Intervenció General de la Generalitat exercirà el
 control  d'eficàcia, mitjançant l'anàlisi del cost del
 funcionament i del rendiment o utilitat dels respectius
 serveis o inversions.                    
                               
 Article 11                         
 -1 Per tal de dur a terme el control a què es refereix
 l'article anterior, es procedirà a realitzar una codificació
 funcional dels òrgans de la Generalitat, assignant a cada
 òrgan un número de codi.                  
 -2 En tots els documents referents a l'autorització de les
 despeses i a l'ordenació de pagaments  es  consignarà
 obligatòriament el número de codi de l'òrgan al qual hagi
 d'imputar-se la despesa corresponent, com a destinatari o
 administrador d'aquesta.                  
 -3 Els  òrgans que administrin despeses autoritzades i
 comptabilitzades de forma global tindran cura que  es
 consigni en número de codi corresponent a cada òrgan
 destinatari de la despesa en els respectius documents
 mitjançant els quals es distribueixi la despesa. La mateixa
 obligació correspondrà als òrgans que, a benefici d'altres
 òrgans de la Generalitat, realitzin prestacions o serveis de
 caràcter material el  cost  dels  quals  pugui  ésser
 objectivament avaluat.                   
                               
 Capítol II. Execució de l'estat d'ingressos         
                               
 Secció primera. Fases                    
                               
 Article 12                         
 -1 L'operatòria  de  les despeses es desplegarà en un
 expedient que seguirà les fases següents:          
  a) Proposta de despeses.                 
  b) Fiscalització prèvia o crítica.            
  c) Autorització de despeses.               
  d) Disposició de despeses.                
  e) Ordenació de pagaments.                
  f) Pagament.                       
 -2 Els lliuraments a justificar seguiran  els  tràmits
 previstos en els articles 35 i 36.             
                               
 Secció segona. Proposta de despeses             
                               
 Article 13                         
  L'expedient començarà amb la proposta de despesa  i
 procedirà com segueix:                   
  a) El Cap de Serveis a qui correspongui emetrà un informe
 sobre la necessitat o la conveniència de la despesa, en el
 qual farà constar també la quantia o el cost previstos.   
  b) L'òrgan al qual, d'acord amb el que disposa l'article
 15, correspongui, a la vista d'aquest informe, i si fa al
 cas, d'altres que pogués sol·licitar, procedirà a formular
 la proposta de despesa i disposarà que continuï l'expedient,
 o bé ordenarà que s'arxivi sense cap més tràmit.      
  c) Quan es disposi la continuació de l'expedient, els
 actes d'instrucció s'adreçaran a incorporar els documents
 que la llei preveu  per  a  la  contracció  d'obres,
 subministraments o serveis.                 
  d) Finalment, l'expedient, amb tots els documents, es
 remetrà a la Intervenció General de la Generalitat.     
                               
 Article 14                         
  S'exceptuen de la tramitació mitjançant expedient les
 propostes que es refereixin a alguna de les despeses
 següents:                          
  a) Les remuneracions periòdiques de personal (Conceptes
 111 i 172).                         
  b) Les despeses periòdiques de representació (Concepte
 212).                            
  c) Les derivades d'obligacions envers la Seguretat Social
 (Concepte 181) i les tributàries.              
  d) Les originades pel Servei de Deute (Art. Pres. 32).  
  e) Les quantitats posades a disposició de Presidència
 (Concepte 259).                       
  f) Les derivades de dietes, locomoció i trasllats (Art.
 Pres. 24).                         
  g) Les urgents derivades de catàstrofes, de transtorns de
 l'ordre públic i d'accidents anàlegs, que podran ésser
 aprovades directament pel President. En aquest cas se'n
 donarà compte al Consell Executiu en la primera reunió que
 tingui.                           
  h) Les de la secció 13.                  
                               
 Article 15                         
  La proposta de despesa correspondrà:           
  a) Al  Conseller  del  Departament respectiu quan el
 President hagi d'autoritzar la despesa. En les despeses que
 proposi el Departament de Presidència correspondrà  al
 Secretari General d'aquesta.                
  b) Al Conseller del Departament respectiu o, en les
 despeses que proposi el Departament de Presidència, al
 Secretari General d'aquesta. Quan la despesa hagi d'ésser
 autoritzada pel Conseller d'Economia i  Finances,  hom
 s'atindrà al que disposa el paràgraf següent.        
  c) Als Directors Generals o al Secretari General Tècnic
 quan  el  Conseller  del  Departament  respectiu  hagi
 d'autoritzar la despesa.                  
                               
 Secció tercera. Fiscalització prèvia o crítica       
                               
 Article 16                         
 -1 Rebuda la proposta, la Intervenció General o la Delegada
 corresponent, segons que s'escaigui, procedirà a efectuar-ne
 la fiscalització prèvia o crítica.             
 -2 No se sotmetran a aquesta intervenció les despeses de
 material no inventariable, com tampoc les de caràcter
 periòdic i altres de tracte successiu, un cop intervinguda
 la despesa inicial de l'acte o del contracte de què derivin,
 o les seves modificacions.                 
                               
 Article 17                         
  Si l'Interventor estimés que la proposta és conforme,
 n'emetrà informe favorable i procedirà a assenyalar la
 consignació aplicable, que produirà l'efecte de fer reserva
 de  crèdit  o  retenció  provisional  de  la  partida
 corresponent.                        
                               
 Article 18                         
 -1 Si la Intervenció es manifestés en desacord amb el fons o
 amb la forma de la documentació que li ha estat tramesa, hi
 formularà per escrit les seves objeccions i la tramitació de
 l'expedient restarà en suspens fins que aquestes no hagin
 estat aclarides.                      
 -2 Quan l'òrgan que l'objecció afecti no hi estigui d'acord,
 es procedirà de la forma següent:              
  a) Si l'objecció ha estat formulada per una Intervenció
 Delegada, la Intervenció General entendrà en la discrepància
 i la seva decisió serà obligatòria per a aquella.      
  b) Quan l'objecció procedeixi de la Intervenció General, o
 aquesta hagi confirmat la d'una Intervenció Delegada i
 subsisteixi la discrepància,  correspondrà  al  Consell
 Executiu d'adoptar la resolució definitiva.         
 -3 La Intervenció podrà emetre informe favorable malgrat els
 efectes que contingui l'expedient, sempre que no s'hagin
 incomplert requisits o tràmits essencials, però l'eficàcia
 de l'acte restarà condicionada a la reparació d'aquells, la
 qual es notificarà a la mateixa Intervenció.        
 -4 En qualsevol cas, la Intervenció haurà d'emetre el seu
 informe en el termini màxim de quinze dies.         
                               
 Article 19                         
  Un cop hagi rebut informe favorable, l'expedient, amb la
 corresponent proposta de despesa, es remetrà, en un termini
 màxim de tres dies, a l'òrgan competent perquè l'autoritzi. 
                               
 Secció quarta. Autorització de despeses.          
                               
 Article 20                         
  L'autorització de despeses és l'acte formal pel qual
 l'òrgan competent  resol  de  destinar  una  quantitat
 determinada dintre dels crèdits pressupostats.       
                               
 Article 21                         
 -1 Correspon al President de la Generalitat l'autorització
 de les despeses següents:                  
  a) Les referents a inversions reals (Capítol 6).     
  b) Les corresponents a les seccions 01 (Presidència, i
 Consell Executiu), 02 (Departament de la Presidència) i 10
 (Classes Passives) sens perjudici del que disposa l'article
 22.                             
  c) Les subvencions a particulars (Art. Pres. 48).     
 -2 Correspon  al  Conseller  d'Economia  i  Finances
 l'autorització de les despeses derivades del compliment
 d'actes i d'acords, quan no s'hagi atribuït especialment a
 cop altra autoritat, així com les derivades d'obligacions de
 caràcter tributari o de la Seguretat Social.        
 -3 Correspon als Consellers, del Departament respectiu,
 l'autorització de les despeses restants.          
                               
 Article 22                         
  L'autorització de  despeses  per  assignacions,  per
 remuneracions i per drets de representació del President,
 del Consell i d'alts càrrecs de la Generalitat, així com
 dels emoliments al personal contractat i les pensions de
 classes passives i, en general, de totes les retribucions
 fixes per la quantia i periòdiques en el  venciment,
 s'entendrà que és concedida inicialment amb l'aprovació del
 Pressupost i que la seva disposició és realitzada pel
 nomenament, contracte o reconeixement, el qual haurà de
 comunicar-se a la Intervenció als efectes d'atendre'n la
 tramitació. Per consegüent, no caldrà cap més autorització
 de la despesa per a les mesades successives, mentre no es
 produeixin modificacions pel que fa a perceptors i a
 quanties.                          
                               
 Article 23                         
  S'ha de remetre a la Intervenció General una còpia de
 l'autorització formal de les despeses. La  Intervenció
 General procedirà a fer contractació de crèdit pel seu
 import a la partida corresponenet del Pressupost.      
                               
 Article 24                         
 -1 La disposició de quantitats  autoritzades  s'ha  de
 notificar a la Intervenció mitjançant el document que es
 fixarà reglamentàriament.                  
 -2 Quan l'import de la disposició serà inferior al de
 l'autorització,  es  procedirà  a reduir la contracció
 corresponent, la qual reposarà crèdit a la partida que
 calgui.                           
                               
 Secció cinquena. Disposició de despeses.          
                               
 Article 25                         
 -1 Un cop prestat el servei o rebut el subministrament, el
 titular del Departament o, quan s'escaigui, el Secretari
 General de la Presidència, o bé les persones en qui aquest
 ho deleguen expressament, procediran a remetre  a  la
 Intervenció Delegada o a la Intervenció General, segons que
 correspongui, la factura o un document justificatiu semblant
 en el qual manifestaran la seva conformitat respecte a
 l'execució i a la bona qualitat d'aquest, i la Intervenció
 informarà de la disposició de la despesa.          
 -2 Les certificacions d'obra seguiran el mateix tràmit i
 sense aquest no tindran força com a justificant de crèdit. 
                               
 Secció sisena. Ordenació de pagaments            
                               
 Article 26                         
  Els pagaments s'ordenaran  mitjançant  els  manaments
 respectius, que l'Ordenador lliurarà a favor dels creditors
 de la Generalitat per tal que els funcionaris encarregats de
 fer el pagament satisfacin l'import dels crèdits que han
 estat disposats.                      
                               
 Article 27                         
  Correspon exclusivament al Conseller d'Economia i Finances
 l'ordenació de pagaments, que podrà delegar de manera
 expressa amb caràcter general o singular.          
                               
 Article 28                         
  Tots els manaments de pagament s'estendran a favor del
 creditor directe, entès com a tal la persona física o
 jurídica amb qui s'hagi contractat la prestació del servei o
 del subministrament o la realització de l'obra. Quan el
 creditor hagi endossat la certificació o el títol que
 representa un crèdit contra la Generalitat, el manament
 haurà d'ésser expedit a favor de  l'endossatari,  amb
 indicació també del nom de l'endossant.           
                               
 Article 29                         
  Els  manaments  de  pagament  hauran  d'expressar
 necessàriament les mencions que figuren en el document que
 reglamentàriament es fixi.                 
                               
 Article 30                         
 -1 El pagament de les assignacions, remuneracions i despeses
 de representació del President, dels Consellers i dels alts
 càrrecs de la Generalitat, dels emoluments al personal
 contractat i de les pensions als beneficiaris de classes
 passives s'ordenarà, per la quantia respectiva, sense cap
 més requisit que, segons els supòsits, la constància de
 l'exercici efectiu del càrrec o del lloc de treball o la
 verificació del dret corresponent.             
 -2 Mensualment, la Intervenció disposarà que les nòmines es
 confeccionin amb l'antelació deguda perquè puguin ésser
 lliurades regularment el 24 de cada mes.          
                               
 Article 31                         
  Els pagaments corresponents a les indemnitzacions que
 s'assignin als membres de representació de la Generalitat en
 Comissions Mixtes, així com als membres dels Consells, de
 les Comissions i dels altres òrgans col·legiats dependents
 de la Generalitat, s'ordenaran mensualment a la vista de la
 nòmina corresponent, que haurà de confeccionar-se en virtut
 de certificació lliurada pel Secretari General de  la
 Presidència, pel que fa a les Comissions Mixtes, i pel
 Conseller titular del Departament al qual sigui adscrit
 l'òrgan col·legiat de què es tracti o, si correspon, pel
 mateix Secretari General de la Presidència, pel que fa als
 supòsits restants. L'un i els altres podran fer delegació
 expressa d'aquesta facultat.                
                               
 Secció setena. Pagament                   
                               
 Article 32                         
  El pagament s'efectuarà  normalment  mitjançant  taló
 nominatiu contra el compte corrent de la Generalitat de
 Catalunya al Banc d'Espanya o transferència bancària, sens
 perjudici que s'utilitzin altres procediments permesos per
 les lleis.                         
                               
 Article 33                         
  El Dipositari de la Generalitat verificarà la identitat
 del preceptor i n'exigirà la signatura en el manament. Quan
 hauran d'efectuar-se pagaments per transferència bancària,
 el manament s'expedirà a nom del Dipositari; també s'hi farà
 constar el nom del creditor directe, i, si s'escau el de
 l'endossatari. El Dipositari signarà el manament i hi
 adjuntarà els comprovants del pagament.           
                               
 Article 34                         
 -1 El pagament de totes les assignacions, remuneracions i
 despeses de representació que perceben amb caràcter periòdic
 i fix els Consellers i els alts càrrecs de la Generalitat,
 així com dels emoluments de tot el personal contractat i de
 les pensions periòdiques i fixes, excepte les corresponents
 als pensionistes residents  a  l'estranger,  s'abonaran
 mitjançant transferència bancària al compte corrent o a la
 llibreria d'estalvis que indicaran els interessats.     
 -2 El compte corrent o llibreta d'estalvis que indicaran els
 pensionistes haurà d'ésser obert exclusivament a nom del
 preceptor.                         
 -3 Els Secretaris Generals Tècnics de cada Departament
 comunicaran a la Dipositaria, immediatament després de
 produir-se, totes les alteracions relatives als contractes
 de personal dels Departaments respectius.          
 -4 Els pensionistes de la Generalitat, en el supòsit que no
 compareguin  personalment,  hauran  de  presentar a la
 Tresoreria, durant els primers quinze dies del mes de gener
 de cada any, la fe de vida corresponent. Sense el compliment
 d'aquest requisit, no els serà ingressada cap més quantitat
 en el compte o en la llibreta d'estalvis.          
                               
 Secció vuitena. Lliuraments "a justificar"         
                               
 Article 35                         
 -1 Els manaments de pagament que en el moment d'expedir-se
 no puguin anar acompanyats amb els documents acreditatius de
 la realització de la prestació o del dret del creditor,
 perquè no és possible de justificar-ne de moment l'import
 exacte, tindran el caràcter de "a  justificar",  sens
 perjudici  que  s'apliquin  al  crèdit  pressupostari
 corresponent.                        
 -2 No  podran  englobar-se dins d'un mateix manament
 quantitats destinades a atencions que corresponguin  a
 partides pressupostàries diferents.             
 -3 L'ordenació d'aquests manaments serà feta pel Conseller
 d'Economia i Finances, previ informe de la Intervenció
 General.                          
                               
 Article 36                         
 -1 El perceptor del lliurament al qual es refereix l'article
 anterior té l'obligació de justificar l'aplicació de les
 quantitats rebudes dins el termini fixat en cada cas, que
 mai no ha d'ésser superior a tres mesos, i de reintegrar el
 romanent, si n'hi havia.                  
  La Intervenció, en el termini d'un altre mes, aprovarà el
 compte o hi posarà objeccions.               
 -2 Seran a càrrec exclusiu del perceptor les quantitats
 satisfetes per finalitats diferents de les assenyalades en
 el lliurament i les que n'ultrapassaran l'import, sens
 perjudici de la corresponent justificació.         
 -3 No es lliurarà cap més quantitat "a justificar" a ningú
 que tingui comptes d'aquesta  naturalesa  pendents  de
 l'acompliment del que s'estableix en l'apartat 1.      
 -4 La Intervenció portarà un registre de lliuraments "a
 justificar" en què es faran constar el nom del perceptor, la
 quantitat lliurada, la finalitat, el termini, la data de la
 justificació i la d'aprovació del compte.          
                               
 Capítol III. Execució de l'estat de despeses.        
                               
 Article 37                         
  Correspon al Conseller d'Economia i Finances de fer
 l'ordenació superior d'ingressos i a l'Interventor General
 la gestió immediata i alhora la funció de fiscalització.
 Aquest últim podrà proposar, si fos necessari o convenient,
 el  nomenament  de  liquidadors  que  assumeixin  la
 responsabilitat directa de les propostes de liquidació que
 siguin formulades, sense perjudici de les facultats de
 l'Interventor.                       
                               
 Article 38                         
  Amb caràcter general, tots els ingressos es realitzaran a
 la Caixa mitjançant manament d'ingrés que expedirà la
 Intervenció.  Quan es tractarà d'ingressos que tinguin
 caràcter repetitiu, la Intervenció podrà estendre ordres
 d'ingrés per a cadascun d'ells i comptabilitzar-los en
 conjunt mitjançant un sol manament d'ingrés.        
                               
 Article 39                         
  En particular, la Intervenció General, a mesura que li
 siguin comunicats els lliuraments de cabals a títol de
 transferències de l'Estat, tindrà cura d'endegar-los, al més
 aviat  possible,  mitjançant  els  manaments  d'ingrés
 corresponents i fiscalitzant el Servei de Dipositaria.   
                               
 Article 40                         
  Per a la realització dels ingressos propis  de  la
 Generalitat, seran aplicables d'acord amb l'article 5, el
 Reglament General de Recaptació i les seves disposicions
 complementàries,  i  correspondrà  al Dipositari de la
 Generalitat d'expedir les certificacions de descobert i de
 dictar les providències de constrenyiment.         
                               
 Article 41                         
 -1 Es comptabilitzaran com a valors extrapressupostaris les
 quantitats rebudes que, per qualsevol motiu, no puguin tenir
 una aplicació  immediata  en  un  concepte  determinat
 d'ingressos del Pressupost.                 
 -2 Aquest sistema serà especialment utilitzat quant  a
 retenció de tributs, finances i dipòsits i, provisionalment,
 en les transferències de cabals  procedents de l'Estat i
 d'altres Administracions públiques.             
                               
 Disposició final                      
  Aquesta llei entrarà en vigor el mateix dia que es
 publiqui en el Diari Oficial de  la  Generalitat  de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 17 de desembre de 1980              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu quadres a les pàgines 1604-1605)