Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 13/1983, de 14 de juliol, per la qual s'autoritza un increment provisional en les retribucions del personal contractat per la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 013/1983

 • Data del document 14/07/1983

 • Data de publicació 20/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 346

 • No Vigent
Afectacions
20/07/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Per a evitar al personal contractat al  servei  de
 l'Administració de la Generalitat endarreriments en la
 percepció dels increments retributius  corresponents  a
 l'exercici de 1983, així com per a assegurar-li la percepció
 dels augments, cal que mitjançant una norma de  rang
 suficient  s'estableixin els imports i els mitjans de
 determinació dels dits increments per a aquest col·lectiu de
 personal, sens perjudici del que amb caràcter definitiu
 determini la Llei de Pressupost del 1983.          
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
  Les retribucions totals íntegres del personal contractat
 per la Generalitat de Catalunya  en  règim  de  dret
 administratiu, calculades sobre la base anual, reben un
 increment proporcional al 9% respecte al 1982.       
                               
 Article 2                          
 -1 A més a més de l'increment retributiu establert en
 l'article anterior, una quantitat equivalent al 2,5% de les
 retribucions el 31 de desembre de 1982 del personal s'ha de
 destinar a programes que potenciïn l'incentiu en el treball
 mitjançant acord del Consell Executiu, prèvia consulta
 formal amb les organitzacions representatives del personal
 de l'Administració de la Generalitat.            
 -2 Dels resultats de la distribució del percentatge a què es
 refereix l'apartat 1, se n'ha de donar compte a la Comissió
 d'Economia, Finances i  Pressupost  del  Parlament  de
 Catalunya.                         
                               
 Article 3                          
  Fins que no s'haurà aprovat la Llei de Pressupost de la
 Generalitat de Catalunya i de les seves Entitats Autònomes
 per al 1983, el finançament dels increments  de  les
 retribucions regulades en la present Llei s'efectuarà amb
 els crèdits actualment disponibles  i  mitjançant  les
 ampliacions que calguin, que s'han de consignar en el
 Pressupost de l'exercici.                  
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 14 de juliol de 1983               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances