Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 270/1983, de 23 de juny, de desplegament de la Llei 4/1983, de 9 de març, de Cooperatives de Catalunya, quant a les cooperatives de crèdit i les Caixes Rurals.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 270/1983

 • Data del document 23/06/1983

 • Data de publicació 08/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 343

Afectacions
Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

  D'acord amb l'article 9.21 de l'Estatut d'Autonomia de
 Catalunya, la Generalitat de Catalunya té competència
 exclusiva en  matèria de cooperatives. D'altra banda,
 l'article 12.1.6  de  la  norma  institucional atorga
 competència exclusiva a la Generalitat de Catalunya en
 matèria d'institucions de crèdit corporatiu, públic i
 territorial i caixes d'estalvis, d'acord amb les bases i
 l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política
 monetària de l'Estat i d'acord amb la legislació bàsica en
 matèria d'ordenació del crèdit, tal com ho exigeix  l'art.
 10.1.4 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en els termes
 del que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13
 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució.     
                               
  En l'exercici d'aquestes competències el Parlament de
 Catalunya va aprovar la Llei 4/1983, de 9 de març, de
 Cooperatives de Catalunya, la qual estableix en el seu
 Capítol VIII, seccions sisena i setena, les normes bàsiques
 a què s'han d'ajustar les cooperatives de crèdit i Caixes
 Rurals sotmeses a tutela de la Generalitat de Catalunya.  
                               
  Per tant, i per tal de desenvolupar el marc normatiu
 fixat per la Llei esmentada per a les cooperatives de
 crèdit i les Caixes Rurals, i tenint en compte les normes
 bàsiques del Reial Decret 2860/1978, de 3 de novembre, a
 proposta  dels  Consellers  d'Economia  i  Finances,
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball, i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
 Decreto:                          
                               
  Article primer.-  Les disposicions d'aquest Decret seran
 d'aplicació a totes les cooperatives de crèdit i les Caixes
 Rurals que tinguin el seu domicili social a Catalunya,
 d'acord amb l'article 2 de la Llei 4/1983.         
                               
  Article segon.- 1. La constitució de les cooperatives de
 crèdit i les Caixes Rurals a Catalunya s'atindrà al que
 disposa la Llei 4/1983 i a les normes que estableixi el
 Departament de Treball i,  en aspectes específicament
 econòmics, el Departament d'Economia i Finances, sens
 perjudici de les competències que puguin correspondre a
 les autoritats econòmiques de l'Administració Central i de
 la legislació bàsica de l'Estat.              
   2. No es procedirà en cap cas a la inscripció de creació,
 fusió o absorció, canvis de domicili ni modificacions
 d'Estatuts de cooperatives de crèdit i Caixes Rurals sense
 l'informe favorable del Departament d'Economia i Finances.
 En el cas de les Caixes Rurals caldrà, a més, l'informe
 favorable del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
  3. Les  resolucions  administratives  adoptades  pel
 Departament de Treball en matèria de cooperatives de crèdit
 i Caixes Rurals es comunicaran al Departament d'Economia i
 Finances per al seu  coneixement,  i  al Departament
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en el cas de les Caixes
 Rurals.                          
                               
  Article tercer.-  1. El Departament de Treball vetllarà
 pel compliment de les disposicions de la Llei 4/1983, i
 formularà les objeccions que siguin procedents.      
  2. Sens perjudici de les disposicions reguladores del
 Registre de Cooperatives, els nomenaments, designacions,
 cessaments, revocacions i reeleccions d'alts càrrecs de
 cooperatives de crèdit i de Caixes Rurals s'hauran de
 comunicar al Departament d'Economia i Finances, que en
 portarà un registre especial.               
  Quant als nomenaments, s'entendran ratificats si aquest
 Departament no hi manifesta objeccions motivades en el
 termini de dos mesos.                   
  El Departament d'Economia i Finances practicarà les
 actuacions pertinents davant el Banc d'Espanya a efectes
 del Registre regulat en l'article tercer del Reial Decret
 2860/1978.                         
                               
  Article quart.-  1. A partir del mes següent al de
 l'entrada en vigor d'aquest Decret, les relacions que en
 l'actualitat mantenen les cooperatives de crèdit i les
 Caixes Rurals amb el Ministeri d'Economia i Hisenda o amb
 el Banc d'Espanya, les cooperatives de crèdit i les Caixes
 Rurals a què s'aplica aquest Decret les establiran amb el
 Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de
 Catalunya, quant a les següents matèries:         
  a) Control de les normes d'expansió i autoritzacions per
 a l'obertura, l'adquisició, la cessió i  el  traspàs
 d'oficines, delegacions i agències.            
  b) Atorgament de l'autorització per ultrapassar el cinc
 per cent de risc amb una sola societat o grup de societats,
 així com la determinació de les garanties i condicions
 especials que emparin l'assumpció d'aquest major risc, així
 com  l'autorització  d'operacions  financeres  en  què
 intervinguin alts càrrecs de les cooperatives de crèdit i
 les Caixes Rurals.                     
  c) Aprovació  dels  projectes  i  pressupostos  de
 publicitat.                        
  d) Totes aquelles matèries que siguin a l'àmbit de
 competències de la Generalitat de Catalunya.        
  2. L'aprovació de l'aplicació del Fons d'Educació i
 Promoció Cooperativa correspondrà  al  Departament  de
 Treball, previ informe del Departament  d'Economia  i
 Finances. En les Caixes Rurals caldrà també l'informe
 favorable del Departament d'Agricultura,  Ramaderia  i
 Pesca.                           

  Article cinquè.- 1. El Departament d'Economia i Finances
 podrà establir l'obligació periòdica o puntual de les
 cooperatives de crèdit i les Caixes Rurals d'efectuar
 auditories externes.                    
  2. Sens perjudici de les facultats del Banc d'Espanya en
 matèria d'inspecció, el Departament d'Economia i Finances
 podrà efectuar les investigacions i les comprovacions que
 cregui necessàries.                    
  3. En cas que el Departament d'Economia i Finances
 observés, en el curs d'una comprovació o com a resultat
 d'una auditoria, alguna irregularitat greu en la gestió
 econòmica d'una cooperativa de crèdit o Caixa Rural, podrà
 proposar al Banc d'Espanya la intervenció temporal de
 l'entitat i fins i tot la designació d'administradors
 provisionals, sens perjudici d'exercir  les  facultats
 sancionadores previstes en l'article sisè d'aquest Decret. 
                               
  Article sisè.-  Quan es produeixin infraccions que donin
 lloc a sancions caldrà atenir-se al que disposen els
 articles 100 i 101 de la Llei 4/1983, de Cooperatives de
 Catalunya i el Departament o Departaments  als quals
 correspongui iniciaran actuacions, sense perjudici  de
 comunicar-ne el certificat al Banc d'Espanya per al seu
 coneixement i als efectes pertinents.           
                               
  Article setè.- 1. A partir  del  mes següent al de
 l'entrada en vigor del present Decret, les cooperatives de
 crèdit i les Caixes Rurals remetran  al  Departament
 d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya els
 balanços i comptes de resultats confidencials, així com la
 resta de documentació i informació confidencial de caràcter
 econòmic i  financer que periòdicament trameten al Banc
 d'Espanya, sens perjudici de continuar trametent a aquesta
 institució l'esmentada informació i documentació.     
   2.  La  documentació  tramesa  periòdicament  haurà
 d'especificar l'evolució de la partida de l'actiu que es
 produeixi en funció del que autoritza l'article vuitè
 d'aquest Decret. S'hi incorporaran les operacions en vigor
 amb persones o entitats no associades, realitzades per
 autorització especial anteriorment a la vigència d'aquest
 Decret.                          
                               
  Article vuitè.- 1. Les Caixes Rurals  podran realitzar
 operacions d'actiu, amb persones o entitats no associades,
 en nuclis rurals fins a deu mil habitants com  a  màxim,
 d'acord amb l'article 93.b) de la   Llei 4/1983, de 9 de
 març, de Cooperatives de Catalunya.            
  2. L'import d'aquestes  operacions,  així  com  les
 condicions  pertinents,  seran  regulats  de  forma
 reglamentària pel Conseller d'Economia i Finances.     
                               
  Article novè.-  El Departament d'Economia i Finances
 podrà qualificar les inversions que les cooperatives de
 crèdit i les Caixes Rurals hagin de computar en el
 coeficient de préstecs de regulació especial i en el
 d'inversions obligatòries, d'acord amb la destinació dels
 fons i les condicions establertes per  la legislació
 vigent.                          
                               
 Disposicions transitòries                 
                               
  Primera.-  L'autorització de modificacions d'Estatuts
 socials de les Caixes Rurals que tinguin per objecte la
 seva adaptació a les possibilitats que preveu l'article
 vuitè d'aquest Decret es tramitaran en un termini de quatre
 mesos a partir de l'entrada en vigor del present Decret.  
                               
  Segona.-  El Departament de Treball  facilitarà  al
 Departament d'Economia i Finances la informació necessària
 per al desenvolupament de les funcions que té encomanades
 en matèria de cooperatives de crèdit i Caixes Rurals.   
                               
 Disposicions finals                    
                               
  Primera.-  S'autoritzen els Consellers d'Economia  i
 Finances, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i de Treball,
 perquè, conjuntament o separadament, dins l'àmbit de les
 competències pròpies de cada Departament, puguin prendre
 les mesures i dictar les disposicions adients per a
 l'eficàcia i aplicació del que estableix aquest Decret.  
                               
  Segona.- Per a tot el que no  estigui  expressament
 disposat en  la Llei 4/1983, en aquest Decret o en altres
 normes de la Generalitat, s'aplicaran a les cooperatives de
 crèdit i a les Caixes Rurals de Catalunya el Reial Decret
 2860/1978 i les Ordres Ministerials i Circulars del Banc
 d'Espanya que siguin dictades per a la seva aplicació o
 desenvolupament.                      
  Dintre del marc de competències de la Generalitat i de
 les que  específicament  corresponguin  als  esmentats
 Departaments,  aquests  podran  dictar  les  normes
 complementàries que regulin l'activitat de les entitats a
 què sigui d'aplicació el present Decret.          
                               
  Tercera.-  Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia
 de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
 de Catalunya.                       
                               
 Barcelona, 23 de juny de 1983               
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat                
 de Catalunya                        
                               
 Josep Ma. Cullell i Nadal                 
 Conseller d'Economia i Finances              
                               
 Agustí Carol i Foix                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                     
                               
 Joan Rigol i Roig                     
 Conseller de Treball