Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1996, 15 de juliol, del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 009/1996

 • Data del document 15/07/1996

 • Data de publicació 24/07/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2234

 • No Vigent
Afectacions
Afectacions passives (7)
13/08/1996 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 La Llei 14/1987, del 9 de juliol, d'estadística, va ésser el 
 marc inicial del desenvolupament de l'activitat estadística 
 de Catalunya i va instituir el Pla estadístic com a 
 instrument legal del Parlament per a ordenar i planificar 
 l'activitat estadística.
                               
 Els mètodes de planificació pública incorporats a la Llei 
 30/1991, del 13 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 
 1992-1995, van permetre l'inici de la constitució del 
 sistema estadístic de la Generalitat a partir d'un model 
 innovador en el terreny de la planificació estadística, com 
 és la definició prèvia d'objectius i la determinació d'unes 
 regles sobre prioritats per a la presa de decisions de les 
 institucions públiques i dels agents socials. Aquest sistema 
 ha anat consolidant-se en els corresponents programes anuals 
 d'actuació estadística aprovats pel Govern de Catalunya.
                               
 Aquesta Llei del Pla estadístic 1997-2000 aprofundeix en el 
 procés de constitució del sistema estadístic de Catalunya a 
 partir  d'una  nova  estructura,  que  parteix  de la 
 diferenciació i la definició de les activitats estadístiques 
 consolidades, experimentals i en projecte. Les activitats 
 estadístiques consolidades són el fonament d'estadístiques 
 de què disposa la Generalitat de Catalunya; en canvi, 
 l'èmfasi en les noves estadístiques, siguin experimentals o 
 en  projecte,  busca el compromís de les institucions 
 implicades per a impulsar noves activitats estadístiques que 
 completin el sistema estadístic de Catalunya.
                               
 Uns  altres  objectius  d'aquesta Llei són simplificar 
 l'elaboració de programes anuals d'actuació estadística i 
 emfatitzar la difusió dels resultats, fomentant la difusió 
 de diverses tipologies de resultats i creant un instrument 
 específic  per  a  difondre  els resultats estadístics 
 d'actualitat, el Butlletí d'Actualitat Estadística.
                               
 L'objectiu central del Pla estadístic, que es defineix en 
 l'article 8, continua essent el criteri bàsic i essencial 
 per a la presa de decisions de tots els organismes implicats 
 en l'execució d'aquest Pla i l'eina bàsica per a la 
 interpretació de les seves disposicions.
                               
 Capítol I                          
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
 El Pla estadístic de Catalunya 1997-2000, establert per 
 aquesta Llei, és l'instrument d'ordenació i planificació de 
 l'estadística  de la Generalitat, dels seus organismes 
 autònoms, de les empreses en què té participació majoritària 
 i de les entitats gestores de la Seguretat Social a 
 Catalunya per a la consolidació del sistema estadístic de la 
 Generalitat.
                               
 Article 2                          
 El Pla estadístic de Catalunya 1997-2000 és l'instrument 
 marc de la col·laboració institucional entre la Generalitat 
 i els organismes i les empreses d'aquesta, d'una banda, i 
 els ajuntaments i altres entitats públiques de caràcter 
 territorial,  d'una altra, per a ampliar i aprofundir 
 progressivament el sistema estadístic integral de Catalunya. 
                               
 Article 3                          
 El Pla estadístic de Catalunya 1997-2000 és l'instrument 
 marc de la col·laboració institucional entre la Generalitat 
 i els organismes i les empreses d'aquesta, d'una banda, i 
 altres  entitats  públiques  estatals  o  europees  o 
 organitzacions  internacionals,  d'una altra, per a la 
 coherència, l'homogeneïtat i la comparabilitat progressives 
 del sistema estadístic de Catalunya amb el seu entorn.
                               
 Article 4                          
 El Pla estadístic de Catalunya 1997-2000 estableix els seus 
 objectius per al període de temps comprès entre l'1 de gener 
 de 1997 i el 31 de desembre de 2000. S'estableixen com a 
 excepció els programes que, per llurs característiques 
 tècniques i naturalesa, tenen objectius de caràcter anual o 
 períodes inferiors al període general, d'acord amb allò que 
 estableix l'article 25.1.
                               
 Article 5                          
 La Generalitat, els seus organismes autònoms, les empreses 
 en què té participació majoritària i les entitats gestores 
 de  la  Seguretat  Social  a  Catalunya  elaboren les 
 estadístiques que els encomanen el Pla estadístic i els 
 programes anuals d'actuació estadística que el despleguen, 
 directament o en col·laboració amb altres entitats públiques 
 o privades, mitjançant acords, convenis o contractes.
                               
 Article 6                          
 L'Institut  d'Estadística  de  Catalunya és l'organisme 
 responsable de dur a terme el Pla estadístic i els programes 
 anuals  d'actuació  estadística,  directament  o  en 
 col·laboració amb altres entitats públiques o privades, i 
 amb aquesta finalitat porta a terme les activitats següents: 
 a) Elaborar i aprovar cada any el projecte de proposta del 
 Programa anual d'actuació estadística i les activitats 
 prèvies i preparatòries que són necessàries en compliment 
 dels preceptes d'aquesta Llei.
 b) Prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen 
 les diferents administracions públiques catalanes a les 
 quals el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació 
 estadística  que  el  despleguen encomanen l'elaboració 
 d'estadístiques.
 c) Dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen 
 el  Pla  estadístic i els programes anuals d'actuació 
 estadística que el despleguen.
 d) Elaborar propostes i promoure la tramitació i l'aprovació 
 dels  projectes  de  normes  tècniques  i  reguladores 
 d'estadístiques que estableix la Llei 14/1987, del 9 de 
 juliol, d'estadística, o li encomanen el Pla estadístic i 
 els  programes  anuals  d'actuació  estadística que el 
 despleguen.
 e)  Adaptar,  normalitzar,  revisar  o  establir  les 
 classificacions estadístiques, les definicions i els codis, 
 i elaborar les propostes de normatives pertinents, tot 
 salvant la compatibilitat i la correspondència amb els 
 homòlegs d'ús obligatori en els àmbits estatal i europeu.
 f)  Promoure  la  recerca,  el  desenvolupament,  el 
 perfeccionament i l'aplicació de la metodologia estadística 
 en  col·laboració  amb l'Administració de l'Estat, les 
 administracions locals i altres administracions públiques de 
 Catalunya.
 g) Promoure el perfeccionament del personal estadístic i la 
 divulgació necessària entre els usuaris d'estadístiques per 
 tal de facilitar-ne l'ús correcte.
 h) Vetllar perquè les diferents administracions públiques 
 catalanes compleixin la legislació sobre estadística, en el 
 cas que el Pla estadístic i els programes anuals d'actuació 
 estadística que el despleguen els encomanin l'elaboració 
 d'estadístiques.
 i) Tenir disponibles, difondre i fer públics els resultats 
 de les estadístiques compreses en el Pla estadístic i en els 
 programes anuals d'actuació estadística.
 j)  Formular  i  mantenir  un  sistema d'informació i 
 documentació d'estadístiques a Catalunya.
 k) Fer el seguiment de les estadístiques incloses en el Pla 
 estadístic.
 l) Establir les relacions necessàries en matèria estadística 
 amb les entitats esmentades en els articles 2 i 3.
                               
 Article 7                          
 Als  efectes  d'aquesta Llei, es consideren activitats 
 estadístiques:                        
 a)  Les  activitats  que condueixen a la recopilació, 
 l'elaboració,  l'ordenació  sistemàtica  de dades i la 
 publicació i la difusió de resultats, tal com estableix 
 l'article 2 de la Llei 14/1987.
 b)  Les activitats estadístiques instrumentals que són 
 prèvies  a  les  especificades  per  l'apartat  a  o 
 complementàries  d'aquestes  i  legalment  exigibles  o 
 tècnicament necessàries per a poder complir els requisits 
 que estableix la legislació sobre estadística, com les de 
 formació, les de recerca i les de desenvolupament tècnic, 
 metodològic i normatiu en el camp estadístic.
                               
 Capítol II                          
 Objectiu central del Pla estadístic             
                               
 Article 8                          
 L'objectiu central del Pla estadístic de Catalunya 1997-2000 
 és desenvolupar i consolidar el sistema estadístic de 
 Catalunya i aconseguir un conjunt coherent, ordenat, fiable 
 i actualitzat de dades estadístiques, comparable amb el dels 
 sistemes estadístics de l'entorn, que, amb el mínim cost 
 possible i aprofitant al màxim les fonts existents, permeti 
 el coneixement de la realitat econòmica, demogràfica i 
 social de Catalunya, sigui útil per a la presa de decisions 
 de les institucions públiques i els agents socials i 
 minimitzi les molèsties als ciutadans i els en garanteixi el 
 secret estadístic.
                               
 Article 9                          
 L'objectiu central establert en l'article 8 ha d'ésser el 
 criteri bàsic i essencial per a la presa de decisions de 
 tots  els  organismes implicats en l'execució del Pla 
 estadístic i ha de servir de criteri interpretatiu primer 
 per a l'aplicació d'aquesta Llei i de les disposicions que 
 la despleguen.
                               
 Capítol III                         
 Estructura del Pla estadístic                
                               
 Article 10                          
 L'objectiu  central  del  Pla estadístic, establert en 
 l'article 8, es desplega en els camps següents:       
 a) Activitats estadístiques consolidades.
 b) Activitats estadístiques experimentals.
 c) Activitats estadístiques en projecte.
 d) Col·laboració institucional amb les entitats territorials 
 de Catalunya.
 e) Col·laboració institucional amb les entitats estatals i 
 europees i amb les organitzacions internacionals.
                               
 Article 11                          
 1. Les activitats estadístiques consolidades són les que en 
 desplegament d'objectius operatius de plans anteriors i en 
 successives realitzacions han mostrat llur validesa i llur 
 utilitat per al coneixement de la realitat, i són en 
 l'actualitat una activitat periòdica que produeix una sèrie 
 estadística.
 2. Les  regles  de  descripció de les característiques 
 tècniques  de les activitats estadístiques consolidades 
 figuren en l'annex 1-A.
 3. Les estadístiques consolidades es descriuen en l'annex 2, 
 juntament amb llurs característiques tècniques i amb la 
 determinació de les entitats responsables de dur-les a 
 terme.
                               
 Article 12                          
 Qualsevol actualització o modificació de les         
 característiques tècniques de les activitats estadístiques 
 consolidades que es determinen en l'annex 1-A s'han de fer 
 constar en els corresponents programes anuals d'actuació 
 estadística.
                               
 Article 13                          
 1. Les activitats estadístiques experimentals són les que en 
 desplegament d'objectius operatius de plans anteriors es 
 duen a terme actualment, però que, atesos llur estadi 
 inicial o llurs característiques innovadores, no es poden 
 considerar  activitats  estadístiques consolidades, sens 
 perjudici que es consolidin durant l'execució d'aquest Pla.
 2. Les  regles  de  descripció de les característiques 
 tècniques de les activitats estadístiques experimentals 
 figuren en l'annex 1-B.
 3. Les activitats estadístiques experimentals es descriuen 
 en l'annex 3, juntament amb llurs característiques tècniques 
 i amb la determinació de les entitats que les duen a terme.
                               
 Article 14                          
 1. Són activitats estadístiques en projecte les que, a causa 
 de llur interès i llur adequació a l'objectiu central del 
 Pla, són objectius operatius nous que seria convenient 
 efectuar durant la vigència d'aquesta Llei.
 2. Les  regles  de  descripció de les característiques 
 tècniques  de les activitats estadístiques en projecte 
 figuren en l'annex 1-B.
 3. Les activitats estadístiques en projecte es descriuen en 
 l'annex 4, juntament amb llurs característiques tècniques i 
 amb la determinació de les entitats compromeses a dur-les a 
 terme.
                               
 Article 15                          
 Per  a  la determinació del procés d'execució de les 
 activitats  estadístiques  experimentals  i  per  a la 
 determinació  de l'inici i el grau d'execució de les 
 activitats estadístiques en projecte, s'han d'observar els 
 criteris de decisió següents:                
 a) Criteris de decisió estrictes, tots els quals han d'ésser 
 observats en tots els casos i íntegrament.
 b) Criteris de decisió de preferència, els quals han d'ésser 
 tinguts en compte, de manera ponderada i successivament en 
 l'ordre de prelació en què s'estableixen, durant el període 
 de vigència del Pla.
                               
 Article 16                          
 Els criteris de decisió estrictes a què fa referència 
 l'article 15 són els següents:                
 a) Disposar d'un projecte tècnic o d'un esquema metodològic 
 bàsic i satisfer els requisits mínims per tal d'oferir 
 resultats fiables.
 b) Ajustar-se a la legalitat i a la normativa tècnica 
 vigents.
 c) Tenir una metodologia que permeti la comparació dels 
 resultats amb altres estadístiques similars.
 d) Garantir una actualització periòdica.
 e) Garantir que no dupliquen altres estadístiques existents. 
                               
 Article 17                          
 Els criteris de decisió de preferència a què fa referència 
 l'article 15 són els següents:                
 a) Garantir que la relació entre el cost i el benefici és 
 l'òptima, entenent el factor cost com la combinació del cost 
 econòmic i el grau de complexitat tècnica, metodològica i 
 organitzativa, i entenent el factor benefici com el grau 
 d'assoliment dels criteris descrits en els apartats b, c, d 
 i e.
 b) Tendir a equilibrar el conjunt de les estadístiques 
 disponibles sobre Catalunya.
 c)  Permetre  l'obtenció  de  resultats  estadístics 
 d'actualitat, és a dir, descriptius de fenòmens de la 
 realitat propers temporalment al moment de la disponibilitat 
 de les dades.
 d) Donar preferència, metodològicament, a la utilització de 
 les  fonts d'informació estadístiques i administratives 
 existents disponibles.
 e) Tendir a la més gran desagregació territorial que sigui 
 possible tècnicament, prenent com a referència les divisions 
 del Pla territorial general de Catalunya, la distribució 
 espacial de la població i la concentració més gran, per tal 
 d'afavorir en cada cas l'anàlisi del fenomen en estudi.
                               
 Article 18                          
 1. L'objectiu central del Pla estadístic, establert per 
 l'article 8, que es desplega en els camps descrits per 
 l'article 10, ha d'ésser objecte d'un procés de control de 
 resultats per tal de valorar-los i poder establir quins són 
 els camps a desplegar en els futurs plans estadístics.
 2. S'han d'establir per reglament els mecanismes per a 
 valorar els resultats del Pla.
                               
 Capítol IV                          
 Col·laboració institucional amb les entitats territorials de 
 Catalunya                          
                               
 Article 19                          
 El Pla estadístic de Catalunya 1997-2000 inclou l'execució 
 d'activitats estadístiques acomodades als seus objectius i 
 d'interès especial per a les entitats territorials de 
 Catalunya, derivades de convenis signats i que, d'acord amb 
 la voluntat expressada per aquestes entitats i ateses llurs 
 característiques  tècniques,  s'integren  en  activitats 
 estadístiques consolidades, experimentals i en projecte, que 
 es regulen en aquesta Llei i es descriuen respectivament en 
 els annexos 2, 3 i 4.
                               
 Article 20                          
 L'Institut d'Estadística de Catalunya ha de facilitar a les 
 administracions públiques catalanes de caràcter territorial 
 la informació estadística de llur interès, d'acord amb 
 l'article 37 de la Llei d'estadística de Catalunya.
                               
 Article 21                          
 Les entitats territorials de Catalunya poden sol·licitar, 
 també, la col·laboració tècnica de l'Institut d'Estadística 
 de Catalunya per a l'elaboració d'activitats estadístiques 
 acomodades als objectius del Pla estadístic de Catalunya 
 1997-2000 i d'interès especial per a les dites entitats, amb 
 les finalitats següents:                   
 a) Dur a terme íntegrament estadístiques d'interès especial 
 per a les entitats territorials, sempre que la proposta 
 compleixi els objectius del Pla estadístic.
 b) Incloure aspectes d'interès especial per a les entitats 
 territorials en les estadístiques que s'efectuïn en execució 
 del Pla estadístic.
 c) Desagregar les dades o els productes de difusió d'interès 
 especial per a les entitats territorials, derivats de les 
 estadístiques que s'efectuïn en execució del Pla estadístic. 
 d)  Rebre  el  servei d'assistència tècnica per a la 
 realització d'activitats estadístiques d'interès per a les 
 entitats territorials que responguin a l'objectiu establert 
 en l'article 2 i a d'altres objectius del Pla estadístic.
                               
 Article 22                          
 L'Institut d'Estadística de Catalunya pot adreçar-se a les 
 entitats territorials de Catalunya per a:          
 a) Proposar la realització d'estadístiques o activitats 
 estadístiques complementàries que consideri d'interès per al 
 compliment de l'objectiu establert en l'article 2 i d'altres 
 objectius del Pla estadístic.
 b)  Proposar  la inclusió d'estadístiques que aquestes 
 entitats ja efectuïn en l'àmbit del Pla estadístic, si ho 
 considera  d'interès  per  al compliment de l'objectiu 
 establert en l'article 2 i d'altres objectius del Pla 
 estadístic.
                               
 Article 23                          
 1. Les  propostes  de  les entitats territorials o de 
 l'Institut  d'Estadística  de Catalunya, regulades pels 
 articles 21 i 22, s'han de precisar i descriure en un 
 conveni de col·laboració entre l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya i les entitats territorials interessades.
 2. El text del conveni a què fa referència l'apartat 1 ha 
 d'incloure  un  informe,  que ha d'elaborar l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya, preceptiu i justificatiu de les 
 propostes, llur adequació al Pla estadístic i la prestació i 
 la contraprestació de recursos de tot tipus.
                               
 Article 24                          
 1. La  informació de base obtinguda en les activitats 
 estadístiques regulades en aquest capítol ha d'ésser cedida 
 per  l'Institut  d'Estadística  de  Catalunya,  si  ho 
 sol·liciten, a les entitats territorials col·laboradores 
 vinculades per l'obligació del secret estadístic en els 
 termes que estableix la Llei 14/1987, del 9 de juliol, 
 d'estadística.
 2. La cessió de la informació a què fa referència l'apartat 
 1 només es pot dur a terme en les condicions següents:    
 a) Que les entitats territorials que sol·liciten aquesta 
 informació disposin d'una unitat o un servei estadístic 
 creat pel procediment legalment establert i que desenvolupi, 
 fonamentalment, funcions estadístiques.
 b) Que hagin estat adoptades mesures de seguretat tècnica 
 suficient per a mantenir el secret estadístic de les dades 
 cedides.
 c) Que la informació cedida s'utilitzi exclusivament amb 
 fins estadístics, en el marc establert per la Llei 14/1987, 
 del 9 de juliol, d'estadística.
 3. A fi de protegir el secret estadístic, es prohibeix 
 expressament  la  transferència  de  dades  de fitxers 
 estadístics a qualsevol fitxer administratiu de les entitats 
 territorials o d'altres, especialment al padró municipal 
 d'habitants, i també qualsevol acarament o creuament entre 
 ambdós tipus de fitxers.
 4. En la resolució de l'Institut d'Estadística de Catalunya 
 s'ha d'incloure un informe favorable sobre el compliment de 
 les condicions exigides per a la cessió de dades que regula 
 aquest article.
                               
 Capítol V                          
 Col·laboració institucional amb les entitats estatals i 
 europees i amb les organitzacions internacionals       
                               
 Article 25                          
 1. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot adreçar-se a 
 entitats  estatals  o  europees  o  a  organitzacions 
 internacionals  per a proposar la col·laboració en la 
 realització d'activitats estadístiques, si ho considera 
 d'interès per al compliment de l'objectiu establert per 
 l'article 3 i d'altres objectius del Pla estadístic.
 2. L'Institut d'Estadística de Catalunya pot prestar la seva 
 col·laboració, pel que fa a la realització d'activitats 
 estadístiques, a les entitats estatals, a les europees i a 
 les organitzacions internacionals que ho sol·licitin.
 3. Els termes de l'acceptació de la proposta a què fa 
 referència l'apartat 1 s'han de precisar en un conveni de 
 col·laboració entre l'Institut d'Estadística de Catalunya i 
 les entitats i les organitzacions interessades.
                               
 Capítol VI                          
 Execució del Pla estadístic                 
                               
 Article 26                          
 L'execució del Pla estadístic es porta a terme mitjançant la 
 realització de les activitats estadístiques consolidades que 
 es determinen en l'annex 2 i mitjançant l'elaboració, 
 l'aprovació i l'execució dels corresponents programes anuals 
 d'actuació estadística.
                               
 Article 27                          
 El  Programa anual d'actuació estadística estableix la 
 relació de les activitats estadístiques consolidades, amb 
 l'actualització i la modificació de llurs característiques 
 tècniques, si és el cas, i la descripció precisa de les 
 activitats estadístiques experimentals i en projecte, que 
 s'han de dur a terme durant l'any en compliment dels 
 preceptes d'aquesta Llei.
                               
 Article 28                          
 1. El Govern de la Generalitat ha d'aprovar cada any per 
 decret, abans del 31 de desembre, a proposta del conseller 
 d'Economia  i  Finances,  el Programa anual d'actuació 
 estadística per a l'any següent.
 2. El Govern ha de donar compte al Parlament del decret a 
 què fa referència l'apartat 1, conjuntament amb tota la 
 documentació  descriptiva del Programa anual d'actuació 
 estadística.
 3. El projecte de proposta del Programa anual d'actuació 
 estadística ha d'ésser preparat i aprovat cada any, abans 
 del dia 15 de novembre, per l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya, que prèviament ha d'haver mantingut consultes amb 
 les entitats esmentades en els articles 1 i 2.
 4. La inclusió d'una activitat estadística en els programes 
 anuals d'actuació estadística s'ha de fer en funció de les 
 disponibilitats pressupostàries i organitzatives.
                               
 Article 29                          
 Per a incloure una activitat estadística experimental o en 
 projecte en un programa anual d'actuació estadística cal:  
 a) L'enumeració de les normes reguladores vigents que són 
 aplicables a l'activitat estadística en qüestió.
 b) Un articulat de normes específiques que, conjuntament amb 
 les esmentades en l'apartat a, completi la regulació exigida 
 per la Llei d'estadística.
 c) La determinació precisa, en tot cas, dels resultats 
 estadístics que han d'ésser sotmesos al tràmit d'aprovació i 
 la forma específica de publicació i difusió de dades.
 d) La descripció de les característiques tècniques, d'acord 
 amb el que l'annex 1-A estableix per a les activitats 
 estadístiques consolidades.
                               
 Article 30                          
 1. La  identificació  i  la descripció d'una activitat 
 estadística en el Programa anual d'actuació estadística 
 comporta la declaració d'interès públic d'aquesta activitat. 
 2. S'encomana a l'Institut d'Estadística de Catalunya que 
 presti l'assistència tècnica que requereixin els organismes 
 que elaboren estadístiques que responen als objectius del 
 Pla estadístic, per tal de garantir que compleixen els 
 preceptes que s'hi estableixen.
                               
 Article 31                          
 Les  dades  estadístiques resultants de les activitats 
 estadístiques incloses en el Pla estadístic i en els 
 programes  anuals  d'actuació  estadística  han d'ésser 
 aprovades en funció del compliment de les normes que les 
 regulen, observant el procediment següent:          
 a) Les propostes d'aprovació de resultats han d'ésser 
 trameses  prèviament  pels  organismes  responsables  a 
 l'Institut d'Estadística de Catalunya, el qual ha d'emetre 
 un informe preceptiu sobre el compliment de les normes 
 reguladores aplicables.
 b) Per a l'elaboració de l'informe a què fa referència 
 l'apartat a, l'Institut d'Estadística de Catalunya pot 
 requerir, a l'organisme o a l'entitat pública que ha dut a 
 terme l'activitat, tota mena d'informació que consideri 
 necessària i efectuar qualsevol altra actuació que estimi 
 convenient per tal de verificar el procés de realització de 
 l'activitat  i  l'adequació  d'aquesta  a  les  normes 
 reguladores.
 c) Una vegada emès l'informe per l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya, els consellers dels departaments que han dut a 
 terme les estadístiques o als quals és adscrit l'organisme 
 responsable han de resoldre l'aprovació dels resultats 
 proposats, la qual cosa han de fer pública mitjançant una 
 resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
 d) L'aprovació de resultats estadístics de les estadístiques 
 que, dutes a terme per entitats territorials, estiguin 
 incloses en el Pla estadístic de Catalunya i en els 
 programes  anuals  d'actuació  estadística segueixen el 
 procediment establert en aquest article, i en correspon al 
 conseller  d'Economia  i  Finances  la resolució i la 
 publicació.
 e) L'aprovació de resultats estadístics s'ha de comunicar al 
 Parlament amb la tramesa de la informació estadística 
 corresponent.
                               
 Article 32                          
 Per  tal  de  fer  efectiva l'obligació de l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya de vetllar pel compliment de les 
 normes vigents sobre estadística i en particular per les que 
 estableix  el  Pla  estadístic i les seves normes de 
 desplegament, s'autoritza el Govern de la Generalitat perquè 
 atribueixi  a l'Institut d'Estadística de Catalunya la 
 facultat inspectora de les activitats estadístiques sotmeses 
 al Pla estadístic.
                               
 Capítol VII                         
 Difusió de resultats estadístics               
                               
 Article 33                          
 Per tal d'assolir l'objectiu central del Pla estadístic 
 establert per l'article 8, la difusió dels resultats de les 
 activitats estadístiques ha de respondre als principis 
 d'actualitat de les dades i de celeritat en la difusió, amb 
 una  atenció  especial a les noves tecnologies de la 
 informació.
                               
 Article 34                          
 Amb la finalitat de possibilitar la difusió i la consulta 
 dels resultats estadístics, han de figurar en els programes 
 anuals d'actuació estadística els terminis de disponibilitat 
 dels resultats de les activitats estadístiques que aquests 
 incorporen.
                               
 Article 35                          
 1. Als efectes del que estableix l'article 34 i per tal de 
 fomentar la màxima celeritat en la difusió de resultats, es 
 determinen els tipus de resultats estadístics següents:   
 a)  Primera estimació de resultats: són els resultats 
 derivats d'una primera explotació que permeten preveure les 
 grans tendències del que seran els resultats definitius.
 b) Resultats provisionals: són els resultats que, prèviament 
 depurats, permeten fer afirmacions ajustades i definir les 
 desviacions previsibles respecte als resultats definitius.
 c) Resultats definitius: són els resultats obtinguts de 
 l'explotació final de les dades.
 2. Sempre que es difonguin resultats, s'ha de fer constar si 
 són de primera estimació, provisionals o definitius.
                               
 Article 36                          
 Per tal de fer efectiva la celeritat en la difusió de 
 resultats estadístics d'actualitat, i sens perjudici dels 
 mitjans habituals de difusió, l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya ha d'editar el Butlletí d'Actualitat Estadística, 
 el qual ha d'incloure, entre altres, informació sobre:    
 a) Estadístiques de nova publicació.
 b) Estadístiques no publicades, que han d'estar a disposició 
 del públic a la Biblioteca de l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya.
 c) Estadístiques en curs d'execució.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 Primera                           
 El Govern ha de presentar, abans del 31 desembre de 1997, un 
 projecte d'adequació de la Llei 14/1987, d'estadística. En 
 el contingut del projecte s'han de diferenciar els aspectes 
 permanents dels que poden ésser modificats en funció de la 
 planificació estadística temporal que s'aprovi en cada cas.
                               
 Segona                            
 El Pla estadístic és vigent fins a l'aprovació del següent.
                               
 Disposició transitòria                    
 Per  al  1996 és vigent el Programa anual d'actuació 
 estadística per al 1995, prorrogat per a l'any 1996 d'acord 
 amb el Decret del Govern 328/1995, del 7 de novembre. Les 
 disposicions de la present Llei que estan relacionades amb 
 la col·laboració de les entitats territorials són aplicables 
 en el desenvolupament del Decret esmentat.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 15 de juliol de 1996        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 Annex 1                           
                               
 Regles de descripció normalitzada de les característiques 
 tècniques de les estadístiques consolidades, experimentals i 
 en projecte                         
                               
 A) Estadístiques consolidades                
 La descripció de les característiques tècniques de les 
 estadístiques consolidades per a cadascun dels epígrafs que 
 es detallen es fa d'acord amb les regles següents:      
 A.1  Identificació  de l'activitat. La identificació de 
 l'activitat consisteix en la identificació de les dades 
 següents:                          
 A.1.1 Àrea temàtica. L'especificació de l'àrea temàtica a la 
 qual ha de pertànyer l'activitat estadística es fa d'acord 
 amb la classificació següent:                
 a) Població: estructura de la població, fluxos de la 
 població, evolució i distribució de la població, previsions 
 de població.
 b)  Família: estructura de les llars i les famílies, 
 projeccions de les llars i les famílies, entorn social de 
 les llars i les famílies.
 c) Activitat econòmica: macromagnituds econòmiques; consum, 
 preus i salaris; agricultura, ramaderia i pesca; energia, 
 indústria,  construcció,  serveis no financers, serveis 
 financers, Administració pública, sector exterior, fluxos de 
 transport.
 d) Mercat de treball: població activa, ocupació i atur, 
 moviment laboral registrat, relacions laborals, promoció de 
 l'ocupació, activitat administrativa.
 e) Desenvolupament sociocultural: espectacles, literatura, 
 vida associativa, activitats recreatives, esport, mitjans de 
 comunicació, art, coneixements lingüístics, participació 
 ciutadana, ús del temps, joc, finançament i costos.
 f) Salut i serveis socials a la població: sanitat, benestar 
 social, finançament i costos.
 g) Seguretat ciutadana: serveis de protecció i seguretat.
 h) Justícia: activitat judicial, penitenciària, juvenil, 
 registres.
 i) Formació: ensenyament infantil i primari, ensenyament 
 secundari,  ensenyament  artístic,  educació  especial, 
 ensenyament superior, recerca i innovació tecnològiques, 
 finançament i costos.
 j) Socials: situació social de la població.
 k) Infraestructures: infraestructures físiques, transports, 
 subministraments, comunicacions.
 l) Desenvolupament urbanístic: edificis i habitatges, ús del 
 sòl, geografia del territori.
 m) Medi ambient: espais protegits, contaminació, residus i 
 reciclatge de material, finançament i costos.
 n) Multidisciplinària.
 o) Instrumentals.
 A.1.2 Organisme responsable de dur a terme l'activitat 
 estadística.
 A.1.3 Organismes col·laboradors, si fos el cas.
 A.2 Descripció de l'activitat. S'efectua:          
 A.2.1 Una ressenya precisa de l'activitat que s'ha de dur a 
 terme.
 A.2.2 Font d'informació d'on s'obté la informació.
 A.2.3 Unitat investigada.
 A.2.4 Data d'inici de la realització i periodicitat de 
 l'activitat.
 A.2.5 Pla d'explotació de les principals variables que s'han 
 d'investigar i dels períodes de disponibilitat de resultats 
 (primera estimació, provisionals i definitius).
 A.2.6 Informant inicial: persona física o jurídica que 
 subministra la font d'informació.
 A.2.7 Tècnica de recollida de les dades primàries.
 A.3 Difusió de resultats.
 A.3.1 Organisme difusor.
 A.3.2 Mitjà principal de difusió.
 A.3.3 Nivell de desagregació territorial per difondre.
 A.4 Cost directe estimat. Les estimacions dels costos es fan 
 utilitzant la classificació següent:             
 a) Cost molt baix: si s'estima que el cost anual d'execució 
 de l'activitat és fins a 10 milions de pessetes de 1996.
 b) Cost baix: si s'estima que el cost anual d'execució de 
 l'activitat és de més de 10 milions i fins a 20 milions de 
 pessetes de 1996.
 c) Cost moderat: si s'estima que el cost anual d'execució de 
 l'activitat és de més de 20 milions i fins a 40 milions de 
 pessetes de 1996.
 d) Cost alt: si s'estima que el cost anual d'execució de 
 l'activitat és de més de 40 milions i fins a 70 milions de 
 pessetes de 1996.
 e) Cost molt alt: si s'estima que el cost anual d'execució 
 de l'activitat és de més de 70 milions i fins a 100 milions 
 de pessetes de 1996.
 f) Cost extraordinari: si s'estima que el cost anual 
 d'execució de l'activitat és de més de 100 milions de 
 pessetes de 1996.
                               
 B) Estadístiques experimentals i en projecte         
 La descripció de les característiques tècniques de les 
 estadístiques experimentals i en projecte per a cadascun 
 dels epígrafs que es detallen es fa d'acord amb les regles 
 següents:                          
 B.1  Identificació  de l'activitat. La identificació de 
 l'activitat consisteix en la identificació de les dades 
 següents:                          
 B.1.1 Àrea temàtica. L'especificació de l'àrea temàtica a 
 què ha de pertànyer l'activitat estadística es fa d'acord 
 amb la classificació establerta en el punt A.1.1 d'aquest 
 mateix annex.
 B.1.2 Organisme responsable de dur a terme l'activitat 
 estadística.
 B.1.3 Organismes col·laboradors, si fos el cas.
 B.2 Descripció de l'activitat. Es fa una descripció en 
 termes d'objectius operatius.
 Els objectius operatius són la descripció més precisa, en 
 llenguatge de planificació, que adopta aquesta Llei per tal 
 d'identificar activitats estadístiques, i consisteixen en:  
 a) Una descripció de les finalitats i de les prestacions que 
 es pretenen.
 b) Una descripció breu i molt general de les operacions que 
 permetrien aconseguir les prestacions i les finalitats.
 B.3 Grau de complexitat tècnica. Les estimacions del grau de 
 complexitat tècnica, metodològica i organitzativa es fan 
 utilitzant la classificació següent:             
 a) Senzill: referit a l'operació estadística quan el grau de 
 complexitat és equivalent al de les operacions estadístiques 
 habituals i sobre les quals es té un grau d'experiència molt 
 elevat a l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 b) Complex: quan el grau de complexitat és equivalent al de 
 les operacions estadístiques poc habituals i que requereixen 
 un procés específic de reflexió tècnica o metodològica, o 
 una  definició  organitzativa  especial  a  l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya, però hi ha alguna experiència 
 similar.
 c) Molt complex: quan el grau de complexitat és equivalent 
 al de les operacions estadístiques que requereixen un procés 
 específic i de contingut experimental en els nivells tècnic, 
 metodològic o organitzatiu, i no hi ha una experiència 
 aplicable a l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 B.4 Cost directe estimat. Es fa d'acord amb la classificació 
 establerta en el punt A.4 d'aquest mateix annex.
                               
 Annex 2                           
                               
 Activitats estadístiques consolidades            
                               
 Departament de la Presidència                
 ------------------------------------------------------------ 
 101001. ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI      
                               
 Departament de Governació                  
 ------------------------------------------------------------ 
 102001. ESTADÍSTICA D'INCENDIS I SALVAMENTS         
 102002. ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS         
 102003. ESTADÍSTICA DEL JOC                 
 102004. ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS 
     ENS LOCALS DE CATALUNYA               
 102005. ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I 
     SERVEIS DE CATALUNYA                 
 102006. ATRIBUCIÓ  DE  CODIS  D'ENTITATS  MUNICIPALS 
     DESCENTRALITZADES,  MANCOMUNITATS,    ENTITATS 
     METROPOLITANES, ENS DE GESTIÓ, CONSORCIS I SOCIETATS 
     AMB PARTICIPACIÓ PÚBLICA LOCAL            
                               
 Departament d'Economia i Finances              
 ------------------------------------------------------------ 
 103001. ESTIMACIÓ DE LES RÀTIOS ECONÒMIQUES I FINANCERES DE 
     LES EMPRESES CATALANES                
 103002. CONJUNTURA ECONÒMICA                 
 103003. ESTIMACIÓ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT 
     (PIB) DE CATALUNYA                  
 103004. ESTADÍSTICA  I  COMPTES  DE LES ADMINISTRACIONS 
     PÚBLIQUES                      
                               
 Institut d'Estadística de Catalunya             
 103101. COMPTES ECONÒMICS DE CATALUNYA            
 103102. MACROMAGNITUDS BÀSIQUES DE LES ECONOMIES COMARCALS  
 103103. MACROMAGNITUDS BÀSIQUES DE LES ECONOMIES LOCALS   
 103104. ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA INDÚSTRIA        
 103105. ÍNDEX DE PREUS DE PRODUCTES INDUSTRIALS (IPPRI)   
 103106. ÍNDEX DE PRODUCCIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS (IPPI)  
 103107. ESTADÍSTICA I COMPTES DEL COMERÇ           
 103108. ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES (IVGS)     
 103109. ESTADÍSTICA I COMPTES DE L'HOTELERIA         
 103110. ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA RESTAURACIÓ       
 103111. ESTADÍSTICA I COMPTES  DEL TRANSPORT PÚBLIC DE 
     MERCADERIES PER CARRETERA              
 103112. ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA AUTORITZADA  
 103113. COMERÇ AMB L'ESTRANGER                
 103114. ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS        
 103115. ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL (AMPLIACIÓ DELS 
     RESULTATS DE L'EPA)                 
 103116. ESTADÍSTICA DE SALARIS                
 103117. CREACIÓ DE L'ARXIU DE L'ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ 1996 
 103118. ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ      
 103119. ESTADÍSTICA DEL NIVELLD'INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ  
 103120. ESTADÍSTICA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ        
 103121. ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ SEGONS 
     L'ACTIVITAT ECONÒMICA                
 103122. ESTADÍSTICA  DE LA SITUACIÓ PROFESSIONAL DE LA 
     POBLACIÓ                       
 103123. ESTADÍSTICA  DE  LA  MOBILITAT INTERMUNICIPAL i 
     INTRAMUNICIPAL DE LA POBLACIÓ            
 103124. ESTADÍSTICA DE LA LOCALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT    
 103125. ESTADÍSTICA DE LLARS I FAMÍLIES           
 103126. ESTADÍSTICA DE CARACTERÍSTIQUES LINGÜÍSTIQUES DE LES 
     FAMÍLIES                       
 103127. ESTADÍSTICA DE CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES DE 
     LES LLARS I LES FAMÍLIES               
 103128. ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS        
 103129. ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS         
 103130. ESTIMACIONS INTERCENSALS DE LA POBLACIÓ       
 103131. ESTIMACIONS POSTCENSALS DE POBLACIÓ         
 103132. ACTUALITZACIONS DE PROJECCIONS DE POBLACIÓ      
 103133. COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA DE PROTECCIÓ SOCIAL 
 103134. ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES             
 103135. ESTADÍSTICA DE DESPESES I INGRESSOS DE L'ENSENYAMENT 
     PRIVAT NO UNIVERSITARI                
 103136. CENS AGRARI                     
 103137. DIRECTORI DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES        
 103138. ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS 
     AGRÀRIES                       
 103139. BASE DE DADES ESTADÍSTIQUES COMARCALS I MUNICIPALS  
 103140. ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA            
 103141. ESTADÍSTICA COMARCAL I MUNICIPAL           
 103142. ESTADÍSTICA DE SÍNTESI                
 103143. BIBLIOTECA DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA 
 103144. SERVEI DE VIDEOTEX                  
 103145. PROPOSTES  DELS  PROGRAMES  ANUALS  D'ACTUACIÓ 
     ESTADÍSTICA                     
 103146. SEGUIMENT  DELS  PROJECTES  I  LES  ACTIVITATS 
     ESTADÍSTIQUES I INVENTARI D'ESTADÍSTIQUES OFICIALS A 
     CATALUNYA                      
 103147. ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA           
 103148. ATENCIÓ DE DEMANDES A MIDA              
 103149. FORMACIÓ EN PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS         
 103150. TÈCNIQUES DE PRESERVACIÓ DEL SECRET ESTADÍSTIC    
 103151. ANÀLISI  METODOLÒGICA  I  DISSENY  DE  MOSTRES 
     ESTADÍSTIQUES                    
 103152. ELABORACIÓ I GESTIÓ DE CODIS TERRITORIALS      
 103153. COMPLIMENT DE LA LEGALITAT ESTADÍSTICA, PROTECCIÓ DE 
     LA CONFIDENCIALITAT  I  PROPOSTES  D'INSTRUMENTS 
     JURÍDICS                       
 103154. SEGUIMENT  DELS  CONVENIS  AMB  LES  ENTITATS 
     TERRITORIALS                     
 103155. SEGUIMENT I ACCÉS A BASES DE DADES I DOCUMENTACIÓ 
     D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA I ECONÒMICA EUROPEA  I 
     INTERNACIONAL                    
 103156. SISTEMA DE CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA          
 103157. ELABORACIÓ  I  GESTIÓ  DE  NOMENCLATURES  I 
     CLASSIFICACIONS ESTADÍSTIQUES            
 103158. SISTEMA DE METAINFORMACIÓ              
 103159. ASSISTÈNCIA AL DESENVOLUPAMENT D'EINES INFORMÀTIQUES 
     PER A LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ D'ESTADÍSTIQUES   
 103160. DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA RECERCA ESTADÍSTICA A 
     CATALUNYA                      
                               
 Departament d'Ensenyament                  
 ------------------------------------------------------------ 
 104001. DIRECTORI DE CENTRES D'ENSENYAMENT          
 104002. ESTADÍSTICA DELS ESTABLIMENTS EDUCATIUS       
 104003. ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI   
 104004. ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI        
 104005. ESTADÍSTICA  DELS  ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (RÈGIM 
     ESPECIAL)                      
 104006. ESTADÍSTICA  DELS  ENSENYAMENTS D'IDIOMES (RÈGIM 
     ESPECIAL)                      
 104007. ESTADÍSTICA DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL          
 104008. ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN ENSENYAMENT   
                               
 Departament de Cultura                    
 ------------------------------------------------------------ 
 105001. ESTADÍSTICA DEL CINEMA                
 105002. ESTADÍSTICA D'ARXIUS                 
 105003. ESTADÍSTICA DE PREMSA                
 105004. ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC       
 105005. ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC        
 105006. DIRECTORI D'ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS      
 105007. ESTADÍSTICA DE L'ESPORT A CATALUNYA         
 105008. ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA       
                               
 Departament de Sanitat i Seguretat Social          
 ------------------------------------------------------------ 
 106001. DIRECTORI D'ESTABLIMENTS SANITARIS          
 106002. DIRECTORI D'AMBULÀNCIES               
 106003. DIRECTORI  DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE 
     D'ASSISTÈNCIA MEDICOFARMACÈUTICA           
 106004. ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS HOSPITALARIS       
 106005. ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT            
 106006. ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT HOSPITALÀRIA        
 106007. ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA  
 106008. ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES      
 106009. ESTADÍSTICA DELS PROGRAMES DE VACUNACIÓ       
 106010. ESTADÍSTICA  DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA 
     D'ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES          
 106011. ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA     
 106012. ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ           
 106013. ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS  
                               
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
 ------------------------------------------------------------ 
 107001. ANUARI ESTADÍSTIC DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES 
     PÚBLIQUES                      
 107002. ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL       
 107003. ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL      
 107004. ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGES         
 107005. ESTADÍSTICA DE L'OFERTA D'HABITATGES         
 107006. DIRECTORI DE LES EMPRESES DE TRANSPORT        
 107007. ESTADÍSTICA  DEL  TRANSPORT  FERROVIARI  DE  LA 
     GENERALITAT DE CATALUNYA               
 107008. ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT MARÍTIM            
 107009. ESTADÍSTICA DE VEHICLES MATRICULATS         
 107010. ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA               
 107011. ESTADÍSTICA  DEL  FINANÇAMENT DEL SECTOR DE LA 
     CONSTRUCCIÓ                     
 107012. ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER 
     CARRETERA                      
 107013. DIRECTORI D'EMPRESES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  
 107014. ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA DE CATALUNYA     
                               
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
 ------------------------------------------------------------ 
 108001. ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS 
     AGRÍCOLES                      
 108002. ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA             
 108003. ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS 
     FORESTALS                      
 108004. ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES        
 108005. ESTADÍSTICA DELS PREUS AGRARIS COTITZATS EN LLOTGES 
     I MERCATS                      
 108006. ESTADÍSTICA DELS PREUS REBUTS I PAGATS PELS PAGESOS 
 108007. COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI         
 108008. XARXA COMPTABLE AGRÀRIA               
                               
 Departament de Treball                    
 ------------------------------------------------------------ 
 109001. ANUARI ESTADÍSTIC DE TREBALL             
 109002. ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS     
 109003. ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ   
 109004. ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS  
 109005. ESTADÍSTICA DE SANCIONS EN MATÈRIA LABORAL      
 109006. ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES  
 109007. ESTADÍSTICA D'OBERTURES DE CENTRES DE TREBALL    
 109008. ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL         
 109009. ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA        
 109010. ESTADÍSTICA DE CONVENIS COL·LECTIUS         
 109011. ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL 
 109012. ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS          
 109013. DIRECTORI  DE  MUTUALITATS  DE  PREVISIÓ SOCIAL 
     VOLUNTÀRIA                      
 109014. DIRECTORI DE LES SOCIETATS COOPERATIVES       
 109015. DIRECTORI DE LES SOCIETATS ANÒNIMES LABORALS     
 109016. DIRECTORI D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS        
 109017. DIRECTORI D'EMPRESES I DE CENTRES DE TREBALL     
                               
 Departament de Justícia                   
 ------------------------------------------------------------ 
 110001. ESTADÍSTICA PENITENCIÀRIA              
 110002. ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL           
 110003. DIRECTORI DE FUNDACIONS I D'ASSOCIACIONS       
 110004. DIRECTORI D'EDIFICIS I LOCALS JUDICIALS       
 110005. DIRECTORI DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
     I L'ADOLESCÈNCIA                   
                               
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
 ------------------------------------------------------------ 
 111001. BASE DE DADES D'ESTABLIMENTS INDUSTRIALS       
 111002. EXPECTATIVES EMPRESARIALS              
 111003. ESTADÍSTICA  D'INVERSIONS EN NOVES INDÚSTRIES I 
     AMPLIACIONS                     
 111004. BASE DE DADES DEL PARC DE VEHICLES          
 111005. ESTADÍSTICA DE L'ESTAT MECÀNIC DEL PARC DE VEHICLES 
 111006. BALANÇ ENERGÈTIC                   
 111007. ESTADÍSTICA DELS CONSUMS ENERGÈTICS COMARCALS    
 111008. ESTADÍSTICA  DEL  CONSUM  ENERGÈTIC  DEL SECTOR 
     INDUSTRIAL                      
 111009. ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA          
 111010. ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA         
 111011. ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL             
 111012. ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI      
 111013. ESTADÍSTICA DEL PETROLI               
 111014. BASE DE DADES D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS        
 111015. DIRECTORI  D'ALLOTJAMENTS  HOTELERS,  CÀMPINGS, 
     AGÈNCIES DE VIATGE I ALTRES ESTABLIMENTS TURÍSTICS  
 111016. ESTADÍSTICA DEL TURISME ENTRAT PER LA JONQUERA I PER 
     ALTRES PUNTS FRONTERERS               
 111017. ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA  
                               
 Departament de Benestar Social                
 ------------------------------------------------------------ 
 112001. DIRECTORI  DE  SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES 
     PERSONES AMB DISMINUCIÓ               
 112002. DIRECTORI DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT 
     GRAN                         
 112003. DIRECTORI DE CENTRES DE FORMACIÓ D'ADULTS      
 112004. ESTADÍSTICA DE L'ALUMNAT DE FORMACIÓ D'ADULTS    
 112005. ESTADÍSTICA DEL PROFESSORAT DE FORMACIÓ D'ADULTS   
 112006. ESTADÍSTICA  SOBRE  DISMINUCIONS  REGISTRADES  A 
     CATALUNYA                      
                               
 Departament de Medi Ambient                 
 ------------------------------------------------------------ 
 113001. ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS          
 113002. ESTADÍSTICA DE RESIDUS ESPECIALS DECLARATS      
 113003. ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT 
     DE CATALUNYA EN MEDI AMBIENT             
 113004. INDICADORS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA        
 113005. INDICADORS DE L'ESTAT DE LES PLATGES A LA TEMPORADA 
     D'ESTIU                       
                               
 Ajuntament de Barcelona                   
 ------------------------------------------------------------ 
 120001. AVANÇ D'ESTADÍSTIQUES DE RESULTATS ELECTORALS DEL 
     MUNICIPI DE BARCELONA                
 120002. ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL 
     MUNICIPI DE BARCELONA                
 120003. ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DEL MUNICIPI DE 
     BARCELONA                      
 120004. SISTEMA D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL MUNICIPI DE 
     BARCELONA                      
 120005. ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA     
 120006. ESTADÍSTICA  DE  MORTALITAT DE LA POBLACIÓ DEL 
     MUNICIPI DE BARCELONA                
 120007. ESTADÍSTICA  DE MORBIDITAT DE LES MALALTIES DE 
     DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA   
 120008. CENS DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA      
 120009. ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE 
     BARCELONA                      
 120010. ESTADÍSTICA DE L'OFERTA INDUSTRIAL, COMERCIAL I DE 
     SERVEIS DE BARCELONA                 
 120011. ESTADÍSTICA ESTRUCTURAL DE POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE 
     BARCELONA                      
                               
 Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat           
 ------------------------------------------------------------ 
 121001. ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE 
     LLOBREGAT                      
                               
 Departament de la Presidència                
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT UNIVERSITARI          
                               
 Identificació de l'activitat: 101001            
 1. Àrea temàtica: Formació. Ensenyament superior       
 2. Organisme responsable: Comissionat per a Universitats i 
 Recerca                           
 3. Organismes col·laboradors: Consell Interuniversitari de 
 Catalunya i universitats catalanes              
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les dades bàsiques estadístiques 
 dels  centres  propis  i adscrits de les universitats 
 catalanes,  a  partir  de  la  informació de caràcter 
 administratiu subministrada per les universitats catalanes.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 i estadístic                         
 3. Unitat investigada: centre d'ensenyament universitari   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: centres, alumnes per àrees d'ensenyament segons 
 sexe, curs i graduació, professors per àrees d'ensenyament 
 segons sexe, dedicació i categoria, pressupost, sistema de 
 finançament                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant  inicial:  alumne  matriculat  i  centre 
 d'ensenyament universitari                  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Comissionat per a Universitats i 
 Recerca                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament de Governació                  
                               
 ESTADÍSTICA D'INCENDIS I SALVAMENTS             
                               
 Identificació de l'activitat: 102001             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Hi ha, des de 1985, un comunicat d'actuació 
 dels serveis contra incendis i de salvaments homogeni per a 
 tot l'Estat. Cada vegada que es produeix una actuació es fa 
 el comunicat corresponent. Aquesta informació es mecanitza 
 per brigades i mensualment es tramet en suport magnètic als 
 centres directors competents.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: incendi o salvament          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: identificació, tipus d'actuació, causes, nombre 
 de víctimes                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: tècnic especialista          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Governació       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE RESULTATS ELECTORALS             
                               
 Identificació de l'activitat: 102002             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural.
 Participació ciutadana                    
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: S'inicia l'activitat amb la recollida dels 
 arxius informatitzats pel Ministeri de l'Interior o el 
 Departament  de Governació, segons la convocatòria. Una 
 vegada  corregits  els  errors  d'enregistrament  o de 
 transcripció, mitjançant diferents contrastos, es crea un 
 arxiu  estadístic  provisional que conté la informació 
 codificada  de  cada mesa i secció censal. Una vegada 
 verificada l'exhaustivitat i la qualitat de les dades, es 
 crea un arxiu estadístic definitiu, que és tabulat i 
 publicat  per municipis amb agregacions per comarques, 
 circumscripcions i total de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat  investigada:  resultats de les convocatòries 
 electorals per mesa electoral                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, ocasional                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre d'electors, votants, vots vàlids per 
 candidatures, vots en blanc i nuls, referència geogràfica  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: actes de les meses electorals     
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Governació       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL JOC                     
                               
 Identificació de l'activitat: 102003             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Joc     
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques del joc 
 a Catalunya a partir del tràmit administratiu de regulació i 
 control,   atorgament   d'autoritzacions,  realització 
 d'inspeccions i imposició de sancions.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: expedient               
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre d'establiments, tipus de joc, nombre 
 d'autoritzacions, nombre d'inspeccions, expedients incoats, 
 nombre de visitants, quantitats jugades per tipus de joc   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: establiment i inspector        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Governació       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE PRESSUPOSTOS I LIQUIDACIONS DELS ENS 
 LOCALS DE CATALUNYA                     
                               
 Identificació de l'activitat: 102004             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Administració pública 
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya    
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El Departament de Governació, mitjançant la 
 tramesa d'un qüestionari, recopila el detall de les dades 
 econòmiques  i  funcionals  dels  pressupostos  i  les 
 liquidacions  de  les administracions locals. Per a la 
 depuració d'aquesta informació, s'estableixen els contactes 
 necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per 
 tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les 
 dades. Posteriorment, es procedeix a la mecanització i al 
 tractament estadístic de les dades.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp i dades 
 primàries d'origen administratiu               
 3. Unitat investigada: pressupost i liquidació        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: capítols d'ingressos i despeses          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: corporació local respectiva      
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Governació       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS DEL PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS 
 DE CATALUNYA                         
                               
 Identificació de l'activitat: 102005             
 1. Àrea temàtica: Infraestructures              
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: ens locals de Catalunya    
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  El  Departament  de  Governació  recopila 
 informació referida a les actuacions incloses en el Pla únic 
 d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC). Aquesta informació 
 és normalitzada i depurada i s'estableixen els contactes 
 necessaris amb les corporacions locals col·laboradores per 
 tal de garantir la coherència i l'exhaustivitat de les 
 dades. Posteriorment, es procedeix a la normalització i el 
 tractament estadístic de les dades.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: actuacions del PUOSC         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, tipologies, pressupostos, subvencions de 
 les actuacions                        
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: Departament de Governació       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Governació       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ATRIBUCIÓ DE CODIS D'ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES, 
 MANCOMUNITATS,  ENTITATS METROPOLITANES, ENS DE GESTIÓ, 
 CONSORCIS I SOCIETATS AMB PARTICIPACIÓ PÚBLICA LOCAL     
                               
 Identificació de l'activitat: 102006             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: Institut d'Estadística de  
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El Departament de Governació, per mitjà de la 
 Direcció  General  d'Administració  Local,  atribueix, 
 actualitza i difon els codis d'identificació corresponents a 
 les entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, 
 entitats  metropolitanes,  ens  de gestió, consorcis i 
 societats amb participació pública local d'acord amb allò 
 que estableix la normativa vigent.
 2. Font d'informació:-                    
 3. Unitat investigada:-                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: Departament de Governació       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Governació       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament d'Economia i Finances              
                               
 ESTIMACIÓ DE LES RÀTIOS ECONÒMIQUES I FINANCERES DE LES 
 EMPRESES CATALANES                      
                               
 Identificació de l'activitat: 103001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes col·laboradors: Banc d'Espanya         
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La Central de Balanços del Banc d'Espanya 
 elabora anualment uns estats econòmics i financers de les 
 empreses basant-se en la consulta directa de caràcter 
 voluntari feta a una àmplia mostra d'empreses de tot el 
 territori  de  l'Estat. El  Banc d'Espanya facilita al 
 Departament d'Economia i Finances les dades agregades per 
 sectors, corresponents a la mostra d'empreses amb seu social 
 a Catalunya. L'activitat comprèn un informe anual amb dades 
 estadístiques dels estats econòmics i financers de la mostra 
 d'empreses catalanes, amb una presentació per dimensió i 
 sectors. Així mateix, s'incorpora una part d'anàlisi de 
 l'empresa pública catalana, feta a partir de la tramesa d'un 
 qüestionari  comptable a les mateixes empreses per la 
 Direcció General de Programació Econòmica.
 2. Font d'informació: dades d'origen estadístic       
 3. Unitat investigada: empresa                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  comptes  de  balanç, comptes de resultats, 
 autofinançament, estat d'origen i aplicació de fons, ràtios 
 de  rendibilitat, marge i rotació, ràtios d'estructura 
 financera i d'autofinançament                
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 18                    
 Provisionals: -                       
 Definitius: 30                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i entrevista telefònica            
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Economia i Finances   
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 CONJUNTURA ECONÒMICA                     
                               
 Identificació de l'activitat: 103002             
                               
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Aquesta operació consisteix en la construcció 
 d'indicadors sintètics de conjuntura que aportin informació 
 sobre l'evolució periòdica al llarg de l'any de l'activitat 
 econòmica sectorial a Catalunya, a partir de l'anàlisi 
 d'indicadors d'activitat dels diferents sectors.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques   
 3. Unitat investigada: economia catalana           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quadrimestral              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  indicadors  trimestrals de conjuntura a la 
 indústria, la construcció i els serveis           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 1                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques               
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Economia i Finances   
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTIMACIÓ DE LA VARIACIÓ DEL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB) DE 
 CATALUNYA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 103003             
                               
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes  col·laboradors: Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La finalitat d'aquesta operació és obtenir una 
 primera aproximació ràpida i indirecta de la taxa de 
 variació del PIB sectorial de l'economia catalana, a partir 
 de  l'anàlisi d'indicadors de l'activitat suficientment 
 significatius dels diferents sectors econòmics.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques   
 3. Unitat investigada: sector econòmic            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: taxa de variació anual del PIB total, indústria, 
 construcció, serveis                     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 1                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: família i empresa           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques               
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Economia i Finances   
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES    
                               
 Identificació de l'activitat: 103004             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Administració pública 
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 i Institut d'Estadística de Catalunya            
 3. Organismes  col·laboradors:  Intervenció  General  de 
 l'Administració de l'Estat                  
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Els comptes de les administracions públiques es 
 calculen segons la metodologia del Sistema europeu de 
 comptes econòmics integrats (SEC).
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: organismes de les administracions 
 públiques                          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: valor afegit, consums intermedis, renda bruta, 
 estalvi brut, capacitat o necessitat de finançament del 
 sector públic català                     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: Generalitat de Catalunya, les entitats 
 públiques catalanes de caràcter territorial i els organismes 
 que en depenen                        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Institut d'Estadística de Catalunya             
                               
 COMPTES ECONÒMICS DE CATALUNYA                
                               
 Identificació de l'activitat: 103101             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament d'Economia i 
 Finances                           
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Síntesi de les fonts rellevants d'estadística 
 econòmica  per tal d'arribar als comptes econòmics de 
 Catalunya, coherents amb els resultats de la comptabilitat 
 regional de l'Institut Nacional d'Estadística. En relació 
 amb aquesta darrera comptabilitat, es tracta d'obtenir unes 
 primeres estimacions amb més puntualitat i també amb una 
 desagregació temàtica més gran.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: sector econòmic            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  ocupació total, ocupació assalariada, valor 
 afegit, costos de personal, excedent brut d'explotació, 
 renda familiar disponible                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 10                    
 Provisionals: 20                       
 Definitius: 48                        
 6. Informant inicial: família i empresa           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: obtenció 
 d'informació  i  seguiment  de  fonts  estadístiques i 
 administratives.
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 MACROMAGNITUDS BÀSIQUES DE LES ECONOMIES COMARCALS      
                               
 Identificació de l'activitat: 103102             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors: Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca i Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de les explotacions específiques de 
 fonts d'estadística, econòmica i territorial, i utilització 
 d'aquesta informació per a desagregar, comarcalment, les 
 dades de la comptabilitat regional de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: economia de la comarca        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, biennal                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació total, valor afegit brut per grans 
 sectors d'activitat econòmica, renda familiar disponible   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 36                       
 Definitius: 48                        
 6. Informant inicial: família i empresa           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 MACROMAGNITUDS BÀSIQUES DE LES ECONOMIES LOCALS       
                               
 Identificació de l'activitat: 103103             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors: Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca i Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques.
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer les macromagnituds de les economies de 
 les capitals comarcals i dels municipis de més de 10.000 
 habitants, fent una estimació de síntesi a partir de les 
 principals fonts de l'estadística territorial.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: economia de les capitals comarcals i 
 municipis de més de 10.000 habitants             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, bianual                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació total, valor afegit brut per grans 
 sectors d'Activitat Econòmica, renda disponible familiar   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: família i empresa           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya.
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i municipal                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA INDÚSTRIA            
                               
 Identificació de l'activitat: 103104             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament  d'Indústria, 
 Comerç i Turisme i Institut Nacional d'Estadística      
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració d'explotacions específiques de les 
 fonts d'estadística industrial, especialment de l'Enquesta 
 industrial a empreses. Resultats segons la dimensió de 
 l'establiment i dels àmbits temàtics específics, com el 
 consum energètic o les inversions.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: empresa i establiment industrial   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació total, ocupació assalariada, valor de la 
 producció, valor afegit, consums intermedis energètics i no 
 energètics, costos de personal, inversions, excedent brut 
 d'explotació                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 24                       
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: Empresa industrial           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració amb suport de l'enquestador          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ÍNDEX DE PREUS DE PRODUCTES INDUSTRIALS (IPPRI)       
                               
 Identificació de l'activitat: 103105             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Índex estimat de preus de productes industrials 
 a partir de la informació existent de l'índex per a tot 
 l'Estat.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: activitat econòmica          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: preus dels productes industrials         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: establiment industrial         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informe mensual        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ÍNDEX DE PRODUCCIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALS (IPPI)      
                               
 Identificació de l'activitat: 103106             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: A fi de disposar d'un indicador quantitatiu de 
 la conjuntura industrial es farà un índex estimat de 
 producció industrial a partir de les dades de l'índex 
 mensual  que hi ha per a tot l'Estat, adaptant-lo a 
 l'estructura industrial de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: establiment industrial        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: producció industrial               
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: establiment industrial         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informe mensual        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL COMERÇ               
                               
 Identificació de l'activitat: 103107             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística i Departament de Comerç            
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Execució i tabulació d'una enquesta econòmica a 
 les empreses comercials.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: empresa i establiment comercial    
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quadriennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació, ocupació assalariada, marges bruts, 
 consums  intermedis,  costos  de  personal,  beneficis 
 empresarials                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 24                       
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: empresa comercial           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informe mensual        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ÍNDEX DE VENDES EN GRANS SUPERFÍCIES (IVGS)         
                               
 Identificació de l'activitat: 103108             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: A fi de disposar d'indicadors quantitatius de 
 la conjuntura econòmica pel que fa a la demanda, s'elabora 
 un índex de vendes en grans superfícies.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: establiment comercial         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: índex de vendes, alimentació i no-alimentació   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informe mensual        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DE L'HOTELERIA             
                               
 Identificació de l'activitat: 103109             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:   Institut    Nacional 
 d'Estadística i Departament d'Indústria, Comerç i Turisme  
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer l'activitat de les empreses del sector 
 de l'hoteleria a Catalunya i els resultats agregats de la 
 seva comptabilitat, fent una explotació de l'enquesta que 
 elaboren l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'INE.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: empresa i establiments d'hoteleria  
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1998, quadriennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació, ocupació assalariada, marges bruts, 
 consums  intermedis,  costos  de  personal,  beneficis 
 empresarials                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: empreses d'hoteleria          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA RESTAURACIÓ           
                               
 Identificació de l'activitat: 103110             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer l'activitat de les empreses del sector 
 de la restauració a Catalunya i els resultats agregats de la 
 seva comptabilitat, fent una explotació de l'enquesta que 
 elaboren l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'INE.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: empresa i establiments de restauració 
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1988, plurianual                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació, ocupació assalariada, marges bruts, 
 consums  intermedis,  costos  de  personal,  beneficis 
 empresarials                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: empreses de restauració        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL TRANSPORT PÚBLIC DE MERCADERIES 
 PER CARRETERA                        
                               
 Identificació de l'activitat: 103111             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya i Departament de Política Territorial i Obres 
 Públiques                          
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri de Foment      
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer l'activitat de les empreses del sector 
 del  transport  públic de mercaderies per carretera a 
 Catalunya i els resultats agregats de la seva comptabilitat, 
 fent una explotació de l'enquesta que elaboren l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya i l'Institut Català per al 
 Desenvolupament del Transport.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: empresa i establiments de transport 
 públic de mercaderies per carretera             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1998, plurianual                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ocupació, ocupació assalariada, marges bruts, 
 consum intermedi, costos de personal, beneficis empresarials 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Definitius: 36                        
 6. Informant  inicial: empreses de transport públic de 
 mercaderies per carretera                  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ ESTRANGERA AUTORITZADA      
                               
 Identificació de l'activitat: 103112             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Sector exterior    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Economia i Hisenda 
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció  de la informació administrativa 
 d'autoritzacions  d'inversió  estrangera  del  Ministeri 
 d'Economia i Hisenda a partir dels expedients d'inversió 
 estrangera a empreses situades a Catalunya, i donar-hi 
 difusió.
 2. Font d'informació: recopilació de dades administratives 
 3. Unitat  investigada:  operació  d'inversió estrangera 
 autoritzada                         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: volum d'inversió per països i àrees, i per 
 sectors                           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts administratives              
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informes trimestrals     
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 COMERÇ AMB L'ESTRANGER                    
                               
 Identificació de l'activitat: 103113             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Sector exterior    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Direcció General de Duanes i 
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: S'utilitzaran les dades del Departament de 
 Duanes de l'Agència Estatal d'Administració Tributària del 
 Ministeri d'Economia i Hisenda. Es faran conèixer, segons 
 les  nomenclatures aranzelàries, de béns i d'activitat 
 econòmica utilitzades a l'estadística oficial, els fluxos de 
 mercaderies de Catalunya amb l'estranger.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: operació d'importació i explotació  
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i mensual             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  valor  i tones de les importacions i les 
 exportacions per països, conceptes aranzelaris, de CNAE, 
 CUCI i grups d'utilització, mitjans de transport       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 4                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu 
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya 
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i informes 
 mensuals                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA D'EMPRESES I ESTABLIMENTS            
                               
 Identificació de l'activitat: 103114             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Operació d'anàlisi i explotació de l'impost 
 d'activitats econòmiques per tal d'obtenir informació dels 
 establiments i els professionals amb activitat econòmica.
 2. Font d'informació: registre administratiu (IAE).
 3. Unitat investigada: establiments i professionals.
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1994 i anual.
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  ubicació  de  l'activitat  i superfície de 
 l'establiment (m2)                      
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: establiments i professionals      
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL (AMPLIACIÓ DELS RESULTATS 
 DE L'EPA)                          
                               
 Identificació de l'activitat: 103115             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística i Departament de Treball            
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Elaboració  d'explotacions específiques de 
 l'enquesta  de població activa. S'amplien els conceptes 
 derivats de l'enquesta de població activa a partir de 
 l'anàlisi de fiabilitat dels seus resultats.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: persones i famílies          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i trimestral            
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: activitat i inactivitat, ocupació i atur per 
 sectors                           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració amb suport de l'enquestador          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i informes 
 trimestrals                         
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE SALARIS                    
                               
 Identificació de l'activitat: 103116             
 1. Àrea  temàtica: Activitat econòmica. Consum, preus i 
 salaris                           
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística i Departament de Treball            
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Seguiment i anàlisi de l'operació d'enquesta 
 existent en tot l'Estat.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: empresa                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: salaris                      
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informe trimestral      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 CREACIÓ DE L'ARXIU DE L'ESTADÍSTICA DE POBLACIÓ 1996     
                               
 Identificació de l'activitat: 103117             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: ajuntaments de Catalunya    
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer les característiques de la població de 
 Catalunya, fent una operació de preparació, execució i 
 creació de l'arxiu normalitzat de l'estadística de població 
 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: sexe, edat, estat civil, nivell d'instrucció, 
 naturalesa  i any d'arribada, relació amb l'activitat, 
 professió, sector d'ocupació i situació professional     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 6. Informant inicial: representant familiar         
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Extraordinari                        
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ          
                               
 Identificació de l'activitat: 103118             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Contindrà dades relatives a la distribució de 
 la població per edat, sexe i naturalesa, a partir de l'arxiu 
 normalitzat de població de 1996 i possibilitarà el seu 
 encreuament amb altres variables estadístiques i poder 
 disposar d'informació territorialitzada inframunicipal.
 2. Font d'informació: dades d'origen estadístic       
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: sexe, edat, naturalesa              
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 18                    
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DEL NIVELL D'INSTRUCCIÓ DE LA POBLACIÓ      
                               
 Identificació de l'activitat: 103119             
 1. Àrea temàtica: Població                  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Ha de contenir dades relatives al nivell més 
 alt d'estudis assolit per la població de Catalunya a partir 
 de l'arxiu normalitzat de població de 1996, la qual cosa en 
 possibilitarà l'encreuament amb altres variables i poder 
 disposar d'informació territorialitzada inframunicipal.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipologia de nivell d'estudi assolit per la 
 població                           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 18                    
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ            
                               
 Identificació de l'activitat: 103120             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural.
 Coneixements lingüístics                   
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Avaluar el grau de coneixement del català de la 
 població resident a Catalunya fent una explotació de l'arxiu 
 normalitzat de l'estadística de població de 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: comprensió, parla, lectura i escriptura en català 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 18                    
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA  DE  L'ESTRUCTURA  DE  LA  POBLACIÓ SEGONS 
 L'ACTIVITAT ECONÒMICA                    
                               
 Identificació de l'activitat: 103121             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Conèixer  l'estructura  d'activitat de la 
 població  de Catalunya fent una explotació de l'arxiu 
 normalitzat de l'estadística de la població de 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: relació amb l'activitat i sector d'ocupació    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 21                    
 Definitius: 27                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE LA SITUACIÓ PROFESSIONAL DE LA POBLACIÓ    
                               
 Identificació de l'activitat: 103122             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer l'estructura de professions de la 
 població  de Catalunya fent una explotació de l'arxiu 
 normalitzat de l'estadística de població de 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: professió o ocupació, situació professional    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 21                    
 Definitius: 27                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE LA MOBILITAT INTERMUNICIPAL I INTRAMUNICIPAL 
 DE LA POBLACIÓ                        
                               
 Identificació de l'activitat: 103123             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer els fluxos de desplaçament, entre el 
 domicili habitual i el lloc de treball o estudi, de la 
 població de Catalunya per tal de planificar les xarxes de 
 transport catalanes, fent una explotació específica de 
 l'arxiu normalitzat de l'estadística de població de 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: desplaçaments entre el lloc de residència i el 
 lloc de treball o estudi i mitjà de transport utilitzat   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 24                    
 Definitius: 30                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE LA LOCALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT        
                               
 Identificació de l'activitat: 103124             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer la localització de l'ocupació fent un 
 tractament  estadístic  de l'arxiu exhaustiu de fluxos 
 intermunicipals de desplaçament entre el lloc de residència 
 i el lloc de treball de la població de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització del lloc de treball en relació amb 
 les variables socioeconòmiques                
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 26                    
 Definitius: 30                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LLARS I FAMÍLIES               
                               
 Identificació de l'activitat: 103125             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de les llars i les 
 famílies                           
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer l'estructura familiar de la població 
 de Catalunya fent una explotació i un tractament específic 
 de l'arxiu normalitzat de l'estadística de població de 1996. 
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  dimensió  mitjana,  tipologia  de persones, 
 vinculació familiar                     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 24                    
 Definitius: 30                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA  DE  CARACTERÍSTIQUES  LINGÜÍSTIQUES DE LES 
 FAMÍLIES                           
                               
 Identificació de l'activitat: 103126             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural.
 Coneixements lingüístics                   
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer les característiques          
 sociolingüístiques de les famílies de Catalunya fent una 
 explotació de l'arxiu de famílies de l'estadística de 
 població de 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipologia de persones de la llar i vinculació 
 familiar en relació amb la comprensió, la parla, la lectura 
 i l'escriptura en català                   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 26                    
 Definitius: 30                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE CARACTERÍSTIQUES SOCIOECONÒMIQUES DE LES 
 LLARS I LES FAMÍLIES                     
                               
 Identificació de l'activitat: 103127             
 1. Àrea temàtica: Família. Estructura de les llars i les 
 famílies                           
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Conèixer la situació socioeconòmica de les 
 llars i les famílies de Catalunya fent una explotació de 
 l'arxiu de famílies de l'estadística de població de 1996.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipologies de persones de la llar i vinculació 
 familiar en relació amb les variables socioeconòmiques    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 26                    
 Definitius: 30                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE NAIXEMENTS I MATRIMONIS            
                               
 Identificació de l'activitat: 103128             
 1. Àrea temàtica: Població. Fluxos de població        
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Conté  informació de totes les variables 
 recollides en les butlletes estadístiques de naixements i 
 matrimonis. Aquesta  informació,  juntament  amb  la de 
 mortalitat elaborada pel Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social, constitueix l'estadística del moviment natural de la 
 població de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: naixement i matrimoni         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: residència, sexe, edat, estat civil, professió, 
 etc.
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 7                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE MOVIMENTS MIGRATORIS             
                               
 Identificació de l'activitat: 103129             
 1. Àrea temàtica: Població. Fluxos de població        
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Estadística dels moviments migratoris interns 
 de Catalunya i els corresponents a la resta de l'Estat i a 
 la immigració estrangera.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: canvi residencial           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: residència d'origen i destinació, sexe, edat, 
 nivell d'instrucció                     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTIMACIONS INTERCENSALS DE LA POBLACIÓ           
                               
 Identificació de l'activitat: 103130             
 1. Àrea temàtica: Població. Previsions de població      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Avaluació de la distribució de la població de 
 Catalunya per edat i sexe a partir de la informació 
 d'estructura de la població procedent de l'arxiu de població 
 de 1996 i del cens de població de 1991.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: quinquennal                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització, sexe, edat             
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 6                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 comarcal, provincial i municipis de 45.000 habitants i més  
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTIMACIONS POSTCENSALS DE POBLACIÓ             
                               
 Identificació de l'activitat: 103131             
 1. Àrea temàtica: Població. Previsions de població      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Avaluació de la distribució de la població de 
 Catalunya per edat i sexe a partir de l'estructura de 
 població de l'arxiu de població de 1996 i de les dades de 
 fluxos anuals corresponents al moviment natural de la 
 població i als moviments migratoris dels anys posteriors.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: anual                     
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització, sexe, edat             
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 3 (a partir de la disponibilitat de 
 l'arxiu definitiu del moviment natural de la població) 
 Provisionals: -                       
 Definitius: 3 (a partir de la disponibilitat de l'arxiu 
 definitiu de migracions)                   
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 comarcal, provincial i municipis de 45.000 habitants i més  
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ACTUALITZACIONS DE PROJECCIONS DE POBLACIÓ          
                               
 Identificació de l'activitat: 103132             
 1. Àrea temàtica: Població. Previsions de població      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Actualització periòdica de la distribució 
 futura de la població de Catalunya a partir de les dades 
 d'estructura de població de l'arxiu de població de 1996 dels 
 fluxos de població i de l'avaluació de l'evolució de 
 l'entorn demogràfic i socioeconòmic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 administratiu                        
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1998, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització, sexe, edat             
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 9                     
 Provisionals: 12                       
 Definitius: 18                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu 
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya, províncies i agregacions territorials       
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 COMPTES INTEGRATS DE LA DESPESA DE PROTECCIÓ SOCIAL     
                               
 Identificació de l'activitat: 103133             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Finançament i costos                     
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Departament de Benestar Social 
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Avaluació dels recursos econòmics destinats a 
 la protecció social a Catalunya, d'acord amb l'aplicació de 
 la metodologia Seepros de la Unió Europea.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: despesa social            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: prestacions econòmiques, funcions de protecció  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 18                    
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: administracions implicades       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE BIBLIOTEQUES                 
                               
 Identificació de l'activitat: 103134             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors: Departament de Cultura i 
 Institut Nacional d'Estadística               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Estadística de les característiques bàsiques de 
 la xarxa de biblioteques de Catalunya que conté dades sobre 
 l'estructura,  l'equipament,  l'activitat i el personal 
 d'aquestes biblioteques.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: biblioteca              
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, biennal                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització, titularitat, estructura, activitat, 
 dimensió                           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 6                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: representant del centre        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració amb suport de l'enquestador          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE DESPESES I INGRESSOS DE L'ENSENYAMENT PRIVAT 
 NO UNIVERSITARI                       
                               
 Identificació de l'activitat: 103135             
 1. Àrea temàtica: Formació. Finançament i costos       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament i 
 Instituto Nacional de Estadística              
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Estadística de les despeses i els ingressos de 
 l'ensenyament privat a Catalunya segons el finançament i els 
 costos  dels diferents nivells d'ensenyament i serveis 
 complementaris  i  dades sobre l'estructura personal i 
 l'activitat dels centres.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: centre docent             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització, titularitat, ingressos, costos, 
 estructura, activitat, dimensió, personal          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 12                    
 Provisionals: 18                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: representant del centre docent     
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració amb suport de l'enquestador          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya i províncies                    
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 CENS AGRARI                         
                               
 Identificació de l'activitat: 103136             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors: Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca i Institut Nacional d'Estadística     
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Estadística sobre l'estructura del sector 
 agrari a Catalunya que ha de permetre obtenir, a l'entorn de 
 l'any 1999, informació sobre l'estructura i la localització 
 territorial  del  sector  i possibilitar la informació 
 encreuada de les variables censals.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 3. Unitat investigada: explotació agrària          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1999, decennal                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  localització,  titularitat  de l'explotació, 
 superfície,  règim  de  tinença,  procediment  de reg, 
 aprofitament de la terra, tipus de conreus, ramaderia, 
 maquinària, mà d'obra                    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 12                    
 Provisionals: 18                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: explotació agrària           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Extraordinari                        
                               
 DIRECTORI DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES            
                               
 Identificació de l'activitat: 103137             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Departament d' Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Identificació, adreça i altres característiques 
 de les explotacions agràries de Catalunya, per tal d'obtenir 
 informació estadística i ésser marc de censos i mostres 
 d'altres  operacions estadístiques, amb les limitacions 
 derivades de la salvaguarda del secret estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: explotació agrària          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1999, decennal                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: noms dels titulars, adreça i característiques 
 bàsiques agregades per intervals.
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: explotació agrària           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: suport magnètic        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ESTRUCTURA DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES   
                               
 Identificació de l'activitat: 103138             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors: Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca i Institut Nacional d'Estadística     
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Actualització de les dades estructurals de les 
 explotacions agràries a Catalunya mitjançant una enquesta a 
 les  explotacions  agràries,  referida  a l'any agrari 
 1996-1997, que permeti conèixer l'estructura del sector i la 
 seva evolució respecte al cens agrari de 1989, i obtenir 
 informació homologable i comparable amb l'exigida per la 
 Unió Europea.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: explotació agrària          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, biennal                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  localització,  titularitat  de l'explotació, 
 superfície, règim de tinença, reg, aprofitament de la terra, 
 tipus de conreus, retirada de terres Comunitat Europea, 
 ramaderia, maquinària, mà d'obra.
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 12                    
 Provisionals: 18                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: explotació agrària           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 BASE DE DADES ESTADÍSTIQUES COMARCALS I MUNICIPALS      
                               
 Identificació de l'activitat: 103139             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Accés a la informació estadística d'àmbit 
 comarcal i municipal mitjançant una base de dades relacional 
 que posa a l'abast dels usuaris les principals dades 
 estadístiques disponibles.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques i 
 administratives                       
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: continu                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: informació disponible en base 
 de dades                           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ANUARI ESTADÍSTIC DE CATALUNYA                
                               
 Identificació de l'activitat: 103140             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: L'Anuari estadístic de Catalunya reuneix, en 
 una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la 
 informació estadística més rellevant produïda per diferents 
 organismes. La  diversitat  de  temes  i les diferents 
 referències  temporals i territorials de la informació 
 requereixen un procés de sistematització i ordenació de les 
 dades recopilades en un esquema estable que en permeti la 
 comparabilitat i la interpretació correcta.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques de 
 diferents organismes i institucions             
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, anual               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: organismes productors d'estadístiques 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques oficials i bàsiques     
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA COMARCAL I MUNICIPAL               
                               
 Identificació de l'activitat: 103141             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: L'estadística comarcal i municipal reuneix, en 
 una publicació de fàcil consulta per als usuaris, la 
 informació estadística més rellevant produïda per diferents 
 organismes, per a tots els municipis de Catalunya. Atès el 
 gran volum d'informació disponible, es tracta d'oferir una 
 petita selecció d'informació, complementada any per any, amb 
 la finalitat de configurar una col·lecció impresa d'un 
 conjunt   d'estadístiques   disponibles,   ordenades 
 territorialment  i  amb un tractament al més homogeni 
 possible.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques de 
 diferents organismes i institucions             
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: juliol 1997, anual               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: organismes productors d'estadístiques 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques oficials i bàsiques     
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya 
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i disquet 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipis i comarques                    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE SÍNTESI                    
                               
 Identificació de l'activitat: 103142             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Difondre la informació demogràfica, social i 
 econòmica  de  Catalunya,  ordenada  temàticament  i 
 sistematitzadament, i comparada amb àmbits territorials 
 propers.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques de 
 diferents organismes i institucions             
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: juny 1997, anual                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 3                        
 6. Informant inicial: organismes productors d'estadístiques 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques oficials i bàsiques     
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i disquet 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya, regions i estats                 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 BIBLIOTECA DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA     
                               
 Identificació de l'activitat: 103143             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La Biblioteca de l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya està especialitzada en publicacions de caràcter 
 estadístic i metodològic. El fons documental és integrat per 
 sèries completes d'estadístiques periòdiques de Catalunya, 
 d'Espanya i de la Unió Europea. Complementàriament, també 
 disposa d'estudis, monografies i d'altres publicacions amb 
 contingut estadístic d'àmbits territorials catalans, de les 
 comunitats autònomes i d'alguns països del món.
 Els  serveis  gratuïts  al  públic  inclouen l'atenció 
 personalitzada, la recerca de la informació en els catàlegs 
 informatitzats, el préstec a la sala de consulta, l'accés a 
 les  bases  de  dades bibliogràfiques i numèriques de 
 l'Institut disponibles en cada moment, i la consulta directa 
 als expositors de la sala.
 La  Biblioteca  disposa  dels  serveis de reprografia, 
 d'impressió de documentació, i d'altres serveis, les tarifes 
 dels quals estan regulades per les taxes vigents en cada 
 moment.
 2. Font d'informació: adquisició de fons documentals i 
 publicacions                         
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: continu                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: accés a la Biblioteca de 
 l'Institut                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 SERVEI DE VIDEOTEX                      
                               
 Identificació de l'activitat: 103144             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Centre Informàtic de la 
 Generalitat de Catalunya                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Es tracta de carregar i mantenir actualitzat un 
 servei d'informació estadística de Catalunya per mitjà del 
 Videotex de la Generalitat de Catalunya. La informació 
 disponible per aquest mitjà ha d'ésser coherent amb els 
 continguts i adequada a les característiques del suport.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques de 
 diferents organismes i institucions             
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya 
 2. Mitjà principal de difusió: videotex           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 PROPOSTES DELS PROGRAMES ANUALS D'ACTUACIÓ ESTADÍSTICA    
                               
 Identificació de l'activitat: 103145             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Elaboració  de  les  propostes anuals de 
 realització d'activitats estadístiques que han de donar 
 compliment al Pla estadístic a partir de les consultes als 
 agents  del  sistema  estadístic. Els  programes anuals 
 d'actuació estadística han d'ésser aprovats pel Govern i 
 publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
 (DOGC).
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: setembre 1997, anual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 3                        
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: DOGC             
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 SEGUIMENT DELS PROJECTES I LES ACTIVITATS ESTADÍSTIQUES I 
 INVENTARI D'ESTADÍSTIQUES OFICIALS A CATALUNYA        
                               
 Identificació de l'activitat: 103146             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Verificació de l'acompliment de les activitats 
 estadístiques dels programes anuals d'actuació estadística 
 mitjançant  visites  i contactes amb els interlocutors 
 tècnics. Aquesta activitat dóna lloc a un informe anual 
 sobre  el  compliment  del  Programa  anual d'actuació 
 estadística corresponent i l'inventari permanent sobre la 
 disponibilitat dels resultats i la referència temporal de la 
 informació.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESTADÍSTICA               
                               
 Identificació de l'activitat: 103147             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Tasques d'ajut metodològic a les institucions 
 que  participen  en  els  programes  anuals d'actuació 
 estadística. Aquesta activitat pretén la correcció tècnica i 
 la comparabilitat de les estadístiques del sistema.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document de treball      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ATENCIÓ DE DEMANDES A MIDA                  
                               
 Identificació de l'activitat: 103148             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recepció, definició i atenció de les demandes 
 externes  sobre resultats, certificacions, documents de 
 treball, classificacions i codis que no estan disponibles 
 per mitjà de la difusió general estandarditzada.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: no és procedent                 
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document i suport informàtic 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 FORMACIÓ EN PROCEDIMENTS ESTADÍSTICS             
                               
 Identificació de l'activitat: 103149             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Elaboració  de propostes de programes de 
 formació i organització de cursos i activitats diverses 
 orientades  al  reciclatge  del personal estadístic en 
 tècniques  i  mètodes  estadístics. També s'hi inclouen 
 activitats formatives per a usuaris d'estadístiques.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document i DOGC        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 TÈCNIQUES DE PRESERVACIÓ DEL SECRET ESTADÍSTIC        
                               
 Identificació de l'activitat: 103150             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Desenvolupament d'unes línies de metodologia 
 estadística i informàtica per tal de compaginar la màxima 
 difusió  possible de dades i de resultats estadístics 
 (microdades i macrodades) amb la mínima probabilitat de 
 revelació indirecta de la identitat de les persones, les 
 entitats i les institucions a les quals es refereixen 
 aquests. També s'hi inclou l'aplicació a l'estadística real. 
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document i suport informàtic 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ANÀLISI METODOLÒGICA I DISSENY DE MOSTRES ESTADÍSTIQUES   
                               
 Identificació de l'activitat: 103151             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Aprofundiment en l'estudi de l'estadística 
 matemàtica i aplicacions concretes al disseny de mostres 
 estadístiques i l'anàlisi d'aquestes.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document i suport informàtic 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ELABORACIÓ I GESTIÓ DE CODIS TERRITORIALS          
                               
 Identificació de l'activitat: 103152             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Estudi i selecció de les denominacions i dels 
 topònims catalans i l'assignació dels codis corresponents.
 Aquesta activitat pretén la constitució progressiva d'un 
 sistema harmonitzat de nomenclatures i codis territorials de 
 Catalunya. S'actualitza de manera permanent.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: irregular                    
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document i suport informàtic 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 COMPLIMENT DE LA LEGALITAT ESTADÍSTICA, PROTECCIÓ DE LA 
 CONFIDENCIALITAT I PROPOSTES D'INSTRUMENTS JURÍDICS     
                               
 Identificació de l'activitat: 103153             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Notes i informes jurídics sobre el compliment 
 de la legalitat en el plantejament i l'execució de les 
 operacions estadístiques, la difusió de resultats, l'atenció 
 de demandes específiques i altres aspectes subjectes a la 
 normativa estadística. Redacció de propostes de decrets, 
 ordres i resolucions en matèria estadística.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document           
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 SEGUIMENT DELS CONVENIS AMB LES ENTITATS TERRITORIALS    
                               
 Identificació de l'activitat: 103154             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Supervisió de l'acompliment dels compromisos 
 adquirits per conveni entre l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya i les entitats de caràcter territorial i estudi de 
 les seves possibles ampliacions.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: no és procedent        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 SEGUIMENT  I  ACCÉS  A BASES DE DADES I DOCUMENTACIÓ 
 D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA I ECONÒMICA EUROPEA I INTERNACIONAL 
                               
 Identificació de l'activitat: 103155             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Seguiment i accés a les fonts estadístiques i 
 d'economia internacional, de metodologia, normativa i plans 
 estadístics d'Eurostat.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document, correu electrònic i 
 suport informàtic                      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 SISTEMA DE CODIFICACIÓ AUTOMÀTICA              
                               
 Identificació de l'activitat: 103156             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Adequació  i  ampliació  amb  les  noves 
 classificacions i els codis que permeten assignar codis 
 normalitzats als literals provinents de respostes obertes 
 d'enquestes estadístiques de forma automatitzada.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: irregular                    
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: no és procedent        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ELABORACIÓ I GESTIÓ DE NOMENCLATURES I CLASSIFICACIONS 
 ESTADÍSTIQUES                        
                               
 Identificació de l'activitat: 103157             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Treballs terminològics d'adaptació a la llengua 
 catalana de les classificacions estadístiques de l'Institut 
 Nacional d'Estadística i Eurostat i dels seus instruments de 
 definició, establiment de variants i adequació conceptual en 
 camps complementaris i col·laboració amb aquests òrgans 
 estadístics  en  els  avantprojectes  de  base. Aquesta 
 activitat, juntament amb les nomenclatures i els codis 
 territorials, pretén la constitució d'un sistema harmonitzat 
 d'ús obligatori en el sistema estadístic català.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: irregular                    
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: DOGC, document i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 SISTEMA DE METAINFORMACIÓ                  
                               
 Identificació de l'activitat: 103158             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Desenvolupament i manteniment del projecte 
 informàtic dissenyat per l'Institut que permet emmagatzemar 
 i recuperar la informació normalitzada sobre la metodologia, 
 les  incidències  i les referències de les operacions 
 estadístiques efectuades i la descripció precisa de la 
 informació guardada a la cintoteca i de la documentació 
 corresponent.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, puntual                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: document i suport informàtic 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ASSISTÈNCIA AL DESENVOLUPAMENT D'EINES INFORMÀTIQUES PER A 
 LA PRODUCCIÓ I LA DIFUSIÓ D'ESTADÍSTIQUES          
                               
 Identificació de l'activitat: 103159             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Activitat d'assistència tècnica informàtica de 
 demandes a mida, orientada al mateix Institut per al 
 disseny, la creació o l'adaptació d'eines de tractament, 
 anàlisi i difusió d'estadístiques.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: no és procedent        
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE LA RECERCA ESTADÍSTICA A CATALUNYA   
                               
 Identificació de l'activitat: 103160             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Preparació  i  edició  d'una  revista 
 especialitzada,  amb  la  participació  activa  de les 
 universitats  catalanes i altres organismes estadístics 
 d'àmbit estatal i de l'estranger i organització de grups de 
 recerca en metodologia estadística aplicada.
 2. Font d'informació: -                   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quadrimestral              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: -                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Institut d'Estadística de Catalunya  
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: -    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament d'Ensenyament                  
                               
 DIRECTORI DE CENTRES D'ENSENYAMENT              
                               
 Identificació de l'activitat: 104001             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Creació d'un fitxer a partir del registre 
 especial de centres que recull les dades bàsiques dels 
 centres públics i privats de tots els nivells d'ensenyament 
 no universitari: educació infantil i primària, educació 
 especial, ensenyament secundari, centres de règim especial 
 (ensenyaments artístics, musicals i d'idiomes) i centres 
 d'ensenyament superior no universitari. Aquest fitxer es 
 completa amb altres dades d'interès que provenen de la 
 recollida de dades del curs anterior.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 i estadístic                         
 3. Unitat investigada: centre docent             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom del centre, localització, nivells impartits, 
 situació legal, titularitat del centre, serveis escolars   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 3                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: centre docent             
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu i autoenumeració          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: guies de centres i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DELS ESTABLIMENTS EDUCATIUS           
                               
 Identificació de l'activitat: 104002             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació estadística de les dades del fitxer 
 de centres docents no universitaris de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: centres docents            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipologia de centres segons nivell educatiu, 
 titularitat i concert                    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant inicial: Departament d'Ensenyament       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 del document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMARI       
                               
 Identificació de l'activitat: 104003             
 1. Àrea temàtica: Formació. Ensenyament infantil i primari  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta anual duta a terme a tots els centres 
 públics i privats d'ensenyament infantil i primari de 
 Catalunya que consten en el registre especial de centres.
 Posteriorment s'efectua la depuració, l'enregistrament i la 
 validació de les dades i es fan les explotacions segons el 
 pla de tabulació establert.
 Les dades obtingudes integren l'estadística de l'ensenyament 
 corresponent al curs acadèmic de referència. La difusió es 
 fa per als sectors públic i privat i territorialment per 
 comarques i províncies. Ocasionalment es difonen en l'àmbit 
 municipal i inframunicipal.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: centre docent             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: centres, unitats i llocs escolars per nivells, 
 alumnes  per curs, sexe i edat, alumnes repetidors i 
 integrats, professors per nivells, funció al centre i 
 especialitat, serveis escolars                
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant inicial: centre docent             
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI            
                               
 Identificació de l'activitat: 104004             
 1. Àrea temàtica: Formació. Ensenyament secundari      
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Creació d'un fitxer amb les dades dels centres 
 que  imparteixen  BUP,  FP, ESO, batxillerat i mòduls 
 professionals, a partir de diferents arxius de gestió dels 
 centres docents del Departament d'Ensenyament i a partir de 
 dades procedents d'una enquesta. Posteriorment s'efectuen 
 les validacions corresponents i es fan les explotacions 
 segons el pla de tabulació establert.
 Les dades obtingudes integren l'estadística de l'ensenyament 
 corresponent al curs acadèmic de referència. La difusió es 
 fa per als sectors públic i privat i territorialment per 
 comarques i províncies. Ocasionalment es difonen en l'àmbit 
 municipal i comarcal.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 i dades d'una operació de camp.
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: centres, grups, alumnes per curs, sexe, edat, 
 repetidors i branques en el cas de la formació professional, 
 professors per sexe, titulació, dedicació          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant  inicial:  centre  docent  i  Departament 
 d'Ensenyament                        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració i transcripció de document administratiu   
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà  principal  de  difusió:  publicació  impresa 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS (RÈGIM ESPECIAL)   
                               
 Identificació de l'activitat: 104005             
 1. Àrea temàtica: Formació. Ensenyament artístic       
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta anual feta a tots els centres públics 
 i privats d'ensenyaments de règim especial de música, dansa, 
 teatre i arts plàstiques de Catalunya que consten en el 
 registre especial de centres. Posteriorment, s'efectua la 
 depuració, l'enregistrament i la validació de les dades i es 
 fan les explotacions segons el pla de tabulació establert.
 Les dades obtingudes integren l'estadística de l'ensenyament 
 corresponent al curs acadèmic de referència.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: centre docent             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: centres segons tipus i autoritzacions; alumnes 
 per  curs,  sexe,  edat,  especialització i graduació, 
 professors per sexe, categoria, dedicació          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant inicial: centre docent             
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DELS ENSENYAMENTS D'IDIOMES (RÈGIM ESPECIAL)   
                               
 Identificació de l'activitat: 104006             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta anual duta a terme a tots els centres 
 que imparteixen ensenyaments de règim especial d'idiomes de 
 Catalunya que consten en el registre especial de centres.
 Posteriorment, s'efectua la depuració, l'enregistrament i la 
 validació de les dades i es fan les explotacions segons el 
 pla de tabulació establert.
 Les dades obtingudes integren l'estadística de l'ensenyament 
 corresponent al curs acadèmic de referència.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: centre docent             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: centres, alumnes per curs, sexe, edat, idioma i 
 graduació; professors per sexe, categoria, dedicació     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant inicial: centre docent             
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL              
                               
 Identificació de l'activitat: 104007960723          
 1. Àrea temàtica: Formació. Educació especial        
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta anual feta a tots els centres públics 
 i privats d'educació especial de Catalunya que consten en el 
 registre especial de centres. Posteriorment, s'efectua la 
 depuració, l'enregistrament i la validació de les dades i es 
 fan les explotacions segons el pla de tabulació establert.
 Les dades obtingudes integren l'estadística de l'ensenyament 
 corresponent al curs acadèmic de referència. La difusió es 
 fa per als sectors públic i privat i territorialment per 
 comarques i províncies. Ocasionalment es difonen en l'àmbit 
 municipal i inframunicipal.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: centre docent             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  centres,  unitats,  llocs escolars, serveis 
 escolars, alumnes per nivell, tipus de deficiència, edat i 
 sexe; professors per nivell, sexe, funció en el centre    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant inicial: centre docent             
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN ENSENYAMENT       
                               
 Identificació de l'activitat: 104008             
 1. Àrea temàtica: Formació. Finançament i costos       
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: A partir de l'anàlisi dels pressupostos dels 
 agents  públics  del sistema educatiu, es quantifiquen 
 econòmicament els recursos que s'assignen a activitats 
 educatives.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: despesa pública            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: classificació econòmica i funcional de la despesa 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: Departament d'Ensenyament       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Ensenyament       
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: total de 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament de Cultura                    
                               
 ESTADÍSTICA DEL CINEMA                    
                               
 Identificació de l'activitat: 105001             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Espectacles 
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  El Departament de Cultura disposa de la 
 declaració   setmanal   d'exhibició  de  pel·lícules 
 cinematogràfiques de Catalunya que recull informació sobre 
 característiques tècniques de les pel·lícules exhibides i 
 dades sobre el balanç de públic i recaptació. Aquesta 
 informació  és validada i informatitzada, cosa que en 
 possibilita el tractament estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: cinema                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nombre  de  sales  de cinema, espectadors, 
 recaptació, nacionalitat de la pel·lícula          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: cinema                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA D'ARXIUS                     
                               
 Identificació de l'activitat: 105002             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de l'estadística a partir de la 
 informació  de caràcter administratiu disponible en el 
 Departament de Cultura. Aquestes dades són depurades i 
 informatitzades, i així se'n possibilita el seu tractament 
 estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: arxiu                 
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nombre,  cronologia,  metres  lineals, guia 
 publicada                          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: arxiu                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 del document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE PREMSA                    
 Identificació de l'activitat: 105003             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Mitjans de 
 comunicació                         
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les dades estadístiques a partir de 
 la base de dades de caràcter administratiu i d'altres bases 
 de dades del Departament de Cultura. Aquesta informació és 
 validada,  contrastada  i  informatitzada, cosa que en 
 possibilita el tractament estadístic.
 2. Font  d'informació:  recopilació  de  publicacions 
 periòdiques                         
 3. Unitat investigada: empreses editores de publicacions 
 periòdiques                         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre de títols de premsa, tipus, periodicitat, 
 tiratge  i  difusió;  nombre  de periodistes i altres 
 professionals                        
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: accés als 
 serveis de biblioteca                    
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC           
                               
 Identificació de l'activitat: 105004             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció  de  l'estadística del patrimoni 
 arquitectònic  a  partir de la informació de caràcter 
 administratiu disponible en el Departament de Cultura.
 Aquestes dades són depurades i informatitzades, i així se'n 
 possibilita el tractament estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: monument i conjunt històric      
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, tipologia i dependència          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: persona física/jurídica gestora del 
 monument o el conjunt històric                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC            
                               
 Identificació de l'activitat: 105005             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció  de  l'estadística  de patrimoni 
 arqueològic  a  partir  de  la informació de caràcter 
 administratiu disponible en el Departament de Cultura i en 
 altres bases de dades corresponents a fonts alienes.
 Aquestes dades són depurades, contrastades i         
 informatitzades, i així se'n possibilita el tractament 
 estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: jaciment o conjunt arqueològic    
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, tipologia, període històric        
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: persona física/jurídica gestora del 
 jaciment o el conjunt arqueològic              
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 del document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS          
                               
 Identificació de l'activitat: 105006             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Esport   
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Es disposa d'un directori creat a partir de les 
 diverses fonts d'informació disponibles sobre les dades 
 generals de les associacions i els clubs esportius de 
 Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: associació o club esportius      
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom, localització, tipus de club o associació, 
 federacions a les quals pertany               
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant  inicial:  associació  o club esportius i 
 federacions esportives                    
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic i videotext 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ESPORT A CATALUNYA             
                               
 Identificació de l'activitat: 105007960723          
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Esport   
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recull, sistematització i realització de les 
 dades estadístiques bàsiques de l'esport català per tal 
 d'integrar-les a l'Anuari estadístic de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: activitat esportiva          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: entitats esportives, federacions, participació en 
 jocs esportius segons categories i tipologia, subvencions  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 3                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: variable                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà principal de difusió: Publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i Catalunya                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LA JOVENTUT DE CATALUNYA           
                               
 Identificació de l'activitat: 105008             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Recopilació i sistematització d'informació 
 estadística  relacionada amb la joventut de Catalunya, 
 procedent de fonts estadístiques i administratives del 
 Departament i d'altres organismes productors         
 d'estadístiques.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques i 
 administratives                       
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: organisme productor d'estadístiques  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques i administratives      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Cultura         
 2. Mitjà  principal  de  difusió:  publicació  impresa 
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 Departament de Sanitat i Seguretat Social          
                               
 DIRECTORI D'ESTABLIMENTS SANITARIS              
                               
 Identificació de l'activitat: 106001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Directori creat a partir del registre de 
 centres, serveis i establiments sanitaris i sociosanitaris 
 on s'inscriuen els centres que han obtingut prèviament 
 l'autorització administrativa, i també les modificacions, 
 els trasllats i els tancaments de centres i serveis objecte 
 d'autorització.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: centre sanitari            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom, adreça, dependència jurídica, tipus de 
 centre,  serveis autoritzats, equipaments, procediments, 
 relació amb el Servei Català de la Salut, equipaments d'alta 
 tecnologia i procediments específics.
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: centre sanitari            
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'AMBULÀNCIES                   
                               
 Identificació de l'activitat: 106002             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Directori  creat  a  partir del registre 
 d'ambulàncies on s'inscriuen els vehicles que han obtingut 
 prèviament l'autorització administrativa per a fer transport 
 sanitari.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: ambulància              
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipus d'ambulància, dependència jurídica, dades 
 de localització del lloc d'estacionament           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: empresa titular            
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE D'ASSISTÈNCIA 
 MEDICOFARMACÈUTICA                      
                               
 Identificació de l'activitat: 106003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La recollida i la mecanització de la informació 
 trimestral de les entitats, per tal de tenir coneixement de 
 l'estat  puntual  del  desenvolupament  d'aquest sector 
 sanitari,  permet  la  formació  i l'actualització del 
 directori.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: entitat                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  denominació  de  l'entitat,  adreça, nombre 
 d'assegurats i primes recaptades               
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: entitat                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA D'ESTABLIMENTS HOSPITALARIS           
                               
 Identificació de l'activitat: 106004             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Gestionar  l'elaboració  de  l'enquesta 
 d'establiments  sanitaris  i  sociosanitaris  en  règim 
 d'internat per als centres hospitalaris de Catalunya, amb la 
 finalitat de facilitar-ne la informació estadística anual, 
 per a la publicació i l'explotació sistemàtica.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: establiment hospitalari        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: identificació del centre, naturalesa jurídica, 
 activitat assistencial, personal, dades econòmiques     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 18                        
 6. Informant inicial: establiment hospitalari        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: regions 
 sanitàries                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE CAUSES DE MORT                
                               
 Identificació de l'activitat: 106005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes  col·laboradors: Institut d'Estadística de 
 Catalunya i Ajuntament de Barcelona             
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Selecció i codificació de la causa bàsica de 
 mort  i  altres  variables expressades en la butlleta 
 estadística de defunció. Posteriorment, aquesta informació 
 és enregistrada, depurada i explotada. Mensualment es fan 
 avanços de dades i, anualment, es fa l'anàlisi i la difusió 
 dels resultats.
 Les dades bàsiques de defunció es trameten a l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya per tal de fer l'estadística del 
 moviment natural de la població.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: defunció               
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: edat, sexe, lloc de residència i de defunció, 
 data i causa bàsica de la mort, estat civil, professió    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: metge                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 comarcal, regió sanitària i provincial            
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT HOSPITALÀRIA            
                               
 Identificació de l'activitat: 106006             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El Departament de Sanitat disposa d'un registre 
 del  conjunt mínim bàsic de dades d'alta hospitalària 
 (CMBDAH), que es nodreix de la informació subministrada pels 
 centres. Aquest registre recull informació de les altes de 
 tots els hospitals de la Xarxa Hospitalària d'Utilització 
 Pública (XHUP) i d'una part creixent dels altres hospitals 
 d'aguts de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: alta hospitalària           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  edat,  sexe,  procedència,  règim econòmic, 
 diagnosi, procediment                    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: establiment hospitalari        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE MALALTIES DE DECLARACIÓ OBLIGATÒRIA      
                               
 Identificació de l'activitat: 106007960723          
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recepció, tractament i anàlisi de les butlletes 
 de les malalties de declaració obligatòria, tant pel que fa 
 a les numèriques com a les individualitzades. Les primeres 
 es reben setmanalment i constitueixen un resum numèric del 
 nombre de casos per setmana i comarca de les malalties de 
 declaració obligatòria. Les individualitzades proporcionen, 
 a més, informació sobre les característiques del pacient.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: malalt                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom, edat i sexe del pacient, tipus de malaltia, 
 partit  mèdic,  centre  declarant,  setmana. Per a les 
 individualitzades: nom, edat i sexe del pacient, tipus de 
 malaltia, partit mèdic, centre declarant           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: responsable sanitari          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL CONTROL SANITARI D'AIGÜES          
                               
 Identificació de l'activitat: 106008             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Els equips d'inspecció sanitària recullen 
 periòdicament mostres d'aigua de subministrament públic i de 
 les piscines de Catalunya. Aquestes mostres són analitzades 
 i les dades resultants, informatitzades.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat  investigada: xarxes de proveïment d'aigua i 
 piscines d'ús col·lectiu                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: ubicació, data de presa de la mostra, resultat de 
 l'anàlisi                          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: tècnic especialista          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DELS PROGRAMES DE VACUNACIÓ           
                               
 Identificació de l'activitat: 106009             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Les estadístiques sobre l'abast de la vacunació 
 es  fan a partir de la quantificació de les vacunes 
 subministrades i administrades a tot Catalunya, i també de 
 la  informació sobre la localització i la distribució 
 temporal d'aquestes.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: vacuna administrativa         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització, nombre de vacunes subministrades i 
 administrades per tipus, nombre de vacunes deteriorades   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: responsable de vacunació        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DELS CENTRES INTEGRATS A LA XARXA D'ATENCIÓ A 
 LES DROGODEPENDÈNCIES                    
                               
 Identificació de l'activitat: 106010             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Recull  sistemàtic  de  dades  sobre 
 característiques  dels  centres  integrats de la Xarxa 
 d'Atenció a les Drogodependències, activitat assistencial 
 que desenvolupen i característiques de la població atesa 
 mitjançant  un  sistema  de  notificació amb recollida 
 d'informació.
 Aquest  conjunt  d'indicadors  dóna  lloc  al  sistema 
 d'informació sobre drogodependències que és gestionat pel 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 i estadístic                         
 3. Unitat investigada: centre i persona en tractament    
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: localització del centre, dades econòmiques i de 
 personal,  activitat  assistencial  realitzada,  dades 
 sociodemogràfiques i sanitàries relatives a les persones 
 ateses                            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: centre                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu i autoenumeració amb suport de 
 l'enquestador                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i regions sanitàries                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA         
                               
 Identificació de l'activitat: 106011             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Finançament i costos                     
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de resums estadístics sobre l'estat 
 d'execució del pressupost del Servei Català de la Salut a 
 partir de les dades comptables de despesa sanitària pública. 
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: despesa sanitària           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: recursos humans, inversions, despeses corrents 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ENQUESTA DE SALUT DE LA POBLACIÓ               
                               
 Identificació de l'activitat: 106012             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes  col·laboradors: Institut d'Estadística de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta de la mostra representativa de la 
 població general de Catalunya segons les estacions de l'any 
 i les regions sanitàries, sobre l'estat de salut i la 
 utilització de serveis sanitaris.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: persona enquestada          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997 - 1999, triennal             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: sociodemogràfiques, utilització de serveis, estat 
 de salut i altres                      
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: -                        
 6. Informant inicial: persona enquestada           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: regions 
 sanitàries de Catalunya                   
                               
 Cost                             
 Molt alt                           
                               
 ESTADÍSTICA D'INTERRUPCIONS VOLUNTÀRIES D'EMBARÀS      
                               
 Identificació de l'activitat: 106013             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les estadístiques bàsiques sobre 
 avortament legal a Catalunya a partir de la informació 
 disponible  de caràcter estadístic administratiu en el 
 registre d'interrupcions voluntàries de l'embaràs.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: interrupció voluntària de l'embaràs  
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral i anual            
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: dades sociodemogràfiques, característiques de 
 l'avortament                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: persona afectada i centre sanitari 
 acreditat                          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarca, 
 regions sanitàries i provincial               
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
                               
 ANUARI ESTADÍSTIC DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 
                               
 Identificació de l'activitat: 107001             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Recopilació i sistematització d'informació 
 estadística relacionada amb les obres públiques (habitatge, 
 transport, carreteres, ports, obres hidràuliques, etc.) i 
 amb el territori, i altres actuacions del Departament de 
 Política Territorial i Obres Públiques, procedent de fonts 
 estadístiques i administratives del Departament i d'altres 
 organismes i entitats del sector.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques i 
 administratives                       
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: organisme productor d'estadístiques  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques i administratives      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL           
                               
 Identificació de l'activitat: 107002             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament urbanístic. Edificis i 
 habitatge                          
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes  col·laboradors: ajuntaments de Catalunya, 
 col·legis d'aparelladors                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Per a la construcció global d'habitatges, 
 s'exploten estadísticament: a) les bases de dades dels 
 col·legis d'aparelladors de Catalunya (els visats d'obra per 
 als inicis de construcció i els certificats finals d'obra 
 per als acabaments); b) les llicències d'obres municipals, 
 per a contrastar els habitatges iniciats; c) les cèdules 
 d'habitabilitat  emeses  per  la  Direcció  General 
 d'Arquitectura i Habitatge, per a contrastar les dades 
 d'habitatges acabats.
 Per a la construcció d'habitatges protegits i públics, 
 s'explota  estadísticament  la  informació  de caràcter 
 administratiu que s'ha de facilitar a la Direcció General 
 per a poder rebre els ajuts econòmics de l'Administració 
 (qualificacions provisionals per als inicis i qualificacions 
 definitives per als acabaments).
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: habitatge o promoció d'habitatge   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual, trimestral i anual        
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre d'habitatges, superfície útil, pressupost 
 de l'obra, tipologia edificatòria, tipus de promotor     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: aparellador              
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'EDIFICACIÓ NO RESIDENCIAL          
                               
 Identificació de l'activitat: 107003             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament urbanístic. Edificis i 
 habitatge                          
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes  col·laboradors: ajuntaments de Catalunya, 
 col·legis d'aparelladors                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació estadística específica dels visats 
 d'obra dels col·legis d'aparelladors de Catalunya i de les 
 llicències d'obra major municipal facilitades a la Direcció 
 General d'Arquitectura i Habitatge per tots els ajuntaments 
 de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: edifici o promoció d'edifici     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual, trimestral i anual        
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nombre d'edificis, destinació de l'edifici, 
 pressupost de l'obra, característiques de l'edifici     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant  inicial:  empresa promotora, propietari o 
 aparellador                         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu i autoenumeració          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE DEMANDA D'HABITATGES             
                               
 Identificació de l'activitat: 107004             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament urbanístic. Edificis i 
 habitatge                          
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta duta a terme semestralment entre 
 membres dels col·legis d'agents de la propietat immobiliària 
 de Catalunya, sobre la situació de la demanda d'habitatges 
 de segona mà en el semestre anterior i les perspectives per 
 al semestre següent, a partir de les operacions efectuades i 
 les que s'estima que es faran.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: transacció immobiliària        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, semestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: volum de demanda segons tipologia d'habitatges, 
 superfície i preu; termini mitjà per a la realització d'una 
 venda; variacions en els preus                
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: agent de la propietat immobiliària o 
 promotor                           
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades primàries: 
 autoenumeració amb suport de l'enquestador          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: zones 
 urbanes establertes                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA D'HABITATGES             
                               
 Identificació de l'activitat: 107005             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament urbanístic. Edificis i 
 habitatge                          
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Enquesta anual duta a terme sobre totes les 
 promocions d'habitatge nou en oferta en un panel seleccionat 
 de municipis de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: promoció               
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre d'habitatges, preu de venda, superfície, 
 tipus de règim, nombre de banys, nombre d'habitacions, tipus 
 de finançament, durada de les obres, ritme de vendes     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: encarregat de l'obra          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 determinats municipis                    
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE LES EMPRESES DE TRANSPORT            
                               
 Identificació de l'activitat: 107006             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Fluxos de transport  
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Creació  i  actualització  del  directori 
 d'empreses de transport basat en les autoritzacions de 
 transport  dels  vehicles  que  són  informatitzades i 
 posteriorment  processades  per  tal  de  conèixer les 
 característiques bàsiques de les empreses propietàries.
 També  es  publiquen  tabulacions en funció d'aquestes 
 característiques.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: empresa                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom, adreça, nombre de vehicles, capacitat en 
 tones                            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà  principal  de  difusió:  suport informàtic i 
 publicació impresa                      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal i comarcal                  
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT FERROVIARI DE LA GENERALITAT DE 
 CATALUNYA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 107007960723          
 1. Àrea temàtica: Infraestructures. Transports        
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recollida i tractament de les dades bàsiques de 
 trànsit (quantitat de servei, personal, mitjà de producció i 
 factors econòmics) derivades de la gestió i l'explotació 
 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: línies de passatgers i mercaderies  
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre de viatgers, tones transportades, consum 
 energètic, personal ocupat, dades econòmiques d'explotació  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE TRÀNSIT MARÍTIM                
                               
 Identificació de l'activitat: 107008             
 1. Àrea temàtica: Infraestructures. Transports        
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció de les estadístiques de trànsit 
 marítim d'acord amb el seguiment administratiu efectuat en 
 cada port, que permet comptabilitzar el nombre de vaixells, 
 el tonatge de registre brut (TRB) i les tones embarcades i 
 desembarcades.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: explotació portuària         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual i anual             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre de vaixells, TRB, tones de mercaderies 
 embarcades o desembarcades i cabotatge o exterior      
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 1                        
 6. Informant inicial: port                  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE VEHICLES MATRICULATS             
                               
 Identificació de l'activitat: 107009             
 1. Àrea  temàtica: Activitat econòmica. Consum, preus i 
 salaris                           
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament  d'Indústria, 
 Comerç i Turisme                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les dades bàsiques de vehicles 
 matriculats a partir de l'explotació de la informació 
 disponible  de caràcter administratiu subministrada pel 
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i pel Ministeri de 
 l'Interior, un cop depurada i tractada estadísticament.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: permís de circulació del vehicle   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  tipus de vehicle, potència fiscal, any de 
 matriculació, municipi                    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: organismes responsables de l'activitat 
 administrativa                        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA HIDROGRÀFICA                   
                               
 Identificació de l'activitat: 107010             
 1. Àrea temàtica: Infraestructures. Subministraments     
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recollida i tractament de totes les dades 
 referents a la hidrografia de les conques intracomunitàries 
 i  intercomunitàries  de  Catalunya. Per a les conques 
 intracomunitàries, es disposa del Pla hidrològic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 i  estadístic,  recopilació  de  dades  i publicacions 
 estadístiques                        
 3. Unitat investigada: conca de cada riu           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: conques hidrogràfiques: superfície, nivells i 
 cabals dels rius; aqüífers subterranis: descripció, evolució 
 de nivells, nombre i localitat dels punts de mesura.
 Embassaments:  tipologia,  evolució de nivells i volum 
 disponibles; canals: descripció i cabals           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant  inicial:  administracions  hidràuliques  i 
 empreses hidroelèctriques                  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL FINANÇAMENT DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ   
                               
 Identificació de l'activitat: 107011             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers 
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació disponible fa referència al 
 crèdit per a les caixes catalanes, obtingut mitjançant el 
 Departament d'Economia i Finances, al crèdit de la banca 
 oficial i al crèdit protegit per a la compra, la promoció i 
 la rehabilitació d'habitatges, a partir de les informacions 
 de les mateixes institucions financeres i del Ministeri de 
 Foment.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: crèdit concedit            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, import, tipus d'interès dels préstecs i 
 finalitat:  demolició d'immobles, rehabilitació, promoció 
 immobiliària,  adquisició  d'habitatges  propis,  obres 
 públiques.
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: entitats financeres          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA 
                               
 Identificació de l'activitat: 107012             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Fluxos de transport  
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les dades bàsiques del transport 
 regular de viatgers per carretera a partir d'informació 
 disponible  provinent  de dades proporcionades per les 
 empreses concessionàries. Aquesta informació és validada i 
 tractada informàticament per a l'explotació estadística.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: concessió               
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  viatgers per km, expedicions, quilometratge 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: empresa concessionària         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'EMPRESES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ      
                               
 Identificació de l'activitat: 107013             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Construcció      
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Creació i manteniment d'un directori a partir 
 de la depuració de la informació existent en les altes i les 
 baixes de les llicències fiscals, dels treballadors autònoms 
 de la Seguretat Social i del registre industrial.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: empresa constructora         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nom  de  l'empresa, seu social, nombre de 
 treballadors, tipus d'activitat, localització de les obres, 
 facturació anual                       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: empresa constructora          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LA XARXA VIÀRIA DE CATALUNYA         
                               
 Identificació de l'activitat: 107014             
 1. Àrea   temàtica:   Infraestructures. Infraestructures 
 físiques                           
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de les dades bàsiques de la xarxa 
 viària  de  la  Generalitat de Catalunya a partir de 
 l'explotació de la informació disponible al Departament de 
 Política Territorial i Obres Públiques, un cop efectuats la 
 depuració i el tractament corresponents.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: xarxa de carreteres          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipus de via, longitud, paviment, dependència 
 jurídica                           
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Política Territorial i 
 Obres Públiques                       
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
                               
 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES  
                               
 Identificació de l'activitat: 108001             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca 
 i Alimentació                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Les  oficines  comarcals  del Departament 
 d'Agricultura, Ramaderia i Pesca faciliten, anualment, les 
 dades sobre la distribució de la superfície dels municipis 
 de cada comarca que han d'ésser la informació bàsica sobre 
 superfície. El Departament elabora, de forma plurianual, els 
 inventaris agronòmics d'alguns conreus permanents. Pel que 
 fa als rendiments i les produccions agrícoles, la informació 
 és  facilitada  per  professionals  del  mateix sector 
 (agricultors, cooperatives, etc.), en el cas dels conreus 
 herbacis, i per informadors dels aforaments de collites, en 
 els conreus llenyosos.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp i dades 
 primàries d'origen administratiu               
 3. Unitat investigada: parcel·la i explotació agrària    
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  superfícies per conreus, prats i pastures, 
 superfície forestal, conreus herbacis, conreus llenyosos, 
 rendiments, produccions agrícoles              
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: expert del sector           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: observació 
 directa, entrevista personal directa i transcripció de 
 document administratiu                    
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LA RAMADERIA                 
                               
 Identificació de l'activitat: 108002             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca 
 i Alimentació                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Estimació dels censos ramaders desagregats 
 segons la normativa de la Comunitat Econòmica Europea, 
 sacrifici de bestiar i produccions ramaderes a partir d'una 
 enquesta feta a una mostra d'explotacions ramaderes i una 
 enquesta feta a escorxadors.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: explotació ramadera          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: abril 1997, irregular             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: caps de bestiar, tipus, bestiar sacrificat, 
 produccions ramaderes (llet, ous)              
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant  inicial:  titular  explotació  agrària  i 
 veterinari                          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LES SUPERFÍCIES I LES PRODUCCIONS FORESTALS  
                               
 Identificació de l'activitat: 108003             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació de la informació continguda en les 
 autoritzacions de tala de fusta que gestiona la Direcció 
 General del Medi Natural del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca per tal de seguir l'evolució de les 
 produccions forestals. La mateixa Direcció General fa un 
 seguiment estadístic de la superfície afectada pels incendis 
 forestals.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: tala de fusta i incendi forestal   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: produccions forestals, procedència i destinació 
 de la producció, indústries de serrats, fluxos de fusta amb 
 la CEE, incendis forestals                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: persona autoritzada per a la tala de 
 fusta i tècnic especialista per als incendis         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LES CAPTURES PESQUERES            
                               
 Identificació de l'activitat: 108004             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: -               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les dades de captures, per espècies 
 i ports, a partir de la informació sobre pesca desembarcada 
 facilitada per les confraries de pescadors.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: pesca desembarcada          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: captures i valoracions per espècies i ports    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: confraria de pescadors         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: ports 
 del litoral català                      
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DELS PREUS AGRARIS COTITZATS EN LLOTGES I 
 MERCATS                           
                               
 Identificació de l'activitat: 108005             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca 
 i Alimentació                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Determinació de l'evolució setmanal de les 
 cotitzacions i el coneixement dels preus concrets acordats 
 per mercat i producte. La informació utilitzada es basa, en 
 primer lloc, en els preus estipulats a les llotges més 
 significatives de Catalunya, tant des del punt de vista de 
 la producció com de la comercialització; són preus acordats 
 entre els agents que controlen l'oferta agrària i els 
 compradors, sobre els quals es basen les transaccions de la 
 zona. Per una altra banda, es consideren els preus dels 
 mercats representatius per a un producte determinat. Aquests 
 mercats són els mercats en què es comercialitza una part 
 considerable de la producció estatal durant tota o part de 
 la campanya.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: cotització setmanal          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, setmanal              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: preus per tipus de productes agraris       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: llotja o mercat agrari         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: observació 
 directa                           
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: llotja i 
 mercat representatiu                     
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DELS PREUS REBUTS I PAGATS PELS PAGESOS     
                               
 Identificació de l'activitat: 108006             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca 
 i Alimentació                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Estimació  del  preu  percebut pel pagès 
 mensualment i anualment en l'àmbit de Catalunya de diferents 
 productes agraris, ponderats d'acord amb un calendari de 
 comercialització, a fi d'arribar a l'obtenció d'un índex per 
 a Catalunya. Pel que fa als preus pagats el procediment és 
 similar i mostra l'evolució dels preus de primeres matèries 
 i salaris pagats pels pagesos.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: preus dels productes agraris i dels 
 mitjans de producció                     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: preus agraris, preus d'inputs, salaris pagats pel 
 pagès                            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 1                        
 6. Informant inicial: expert del sector           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 COMPTES ECONÒMICS DEL SECTOR AGRARI             
                               
 Identificació de l'activitat: 108007960723          
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Agricultura, Pesca 
 i Alimentació                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Elaboració  de  les  diferents  magnituds 
 econòmiques del sector agrari català, a partir de la 
 informació disponible, d'acord amb el sistema de comptes 
 nacionals creat per l'Oficina d'Estadística de les Nacions 
 Unides i convenientment adaptat per la FAO.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: subsector agrari           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: producció total, reocupació, producció final, 
 despeses fora del sector, VAB, subvencions, amortitzacions, 
 renda agrària                        
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 1 (gener any següent)           
 Provisionals: 8                       
 Definitius: 18                        
 6. Informant inicial: estadístiques directes i indirectes 
 del sector                          
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració i observació directa             
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 XARXA COMPTABLE AGRÀRIA                   
                               
 Identificació de l'activitat: 108008             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Recollida anual de les dades comptables, 
 referides a cada mes, en una mostra d'explotacions agràries. 
 La mostra d'explotacions agràries reflecteix les diferents 
 orientacions productives i dimensions econòmiques. L'anàlisi 
 tècnica  econòmica  d'aquesta informació permet fer un 
 seguiment microeconòmic de les explotacions agràries a 
 Catalunya.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: explotació agrària          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: producció total, despeses totals, valor afegit 
 net (VAN), renda de l'empresari i la seva família, ràtios 
 econòmiques i financeres                   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: titular explotació agrària       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca                            
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 Departament de Treball                    
                               
 ANUARI ESTADÍSTIC DE TREBALL                 
                               
 Identificació de l'activitat: 109001             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recopilació i sistematització de la informació 
 estadística disponible en el Departament a fi d'unificar les 
 estadístiques existents en una sola publicació.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques i 
 administratives                       
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 8                        
 6. Informant inicial: Departament de Treball         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: seguiment i 
 selecció de fonts estadístiques i administratives      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació territorial  per  difondre: 
 municipal, comarcal i provincial               
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS         
                               
 Identificació de l'activitat: 109002             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Relacions laborals   
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de Treball i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció d'informació sobre les vagues i els 
 tancaments patronals que es produeixen a Catalunya, tant si 
 se'n té constància administrativa de la convocatòria com per 
 una altra via. Per a cada vaga o tancament patronal es fa un 
 seguiment telefònic per l'autoritat laboral competent.
 La unitat estadística bàsica és "vaga - província - mes"; 
 per a cada vaga s'omplen tants qüestionaris com províncies 
 afecti. Si la vaga té una durada superior a un mes, s'omplen 
 cada mes nous qüestionaris. Això permet fer agregacions tant 
 territorials com temporals. Aquests qüestionaris es depuren, 
 i  posteriorment  se'n  fa un tractament informàtic i 
 estadístic.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: vaga o tancament patronal       
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  jornades  i  hores  perdudes,  treballadors 
 participants, Activitat Econòmica, temps de durada, resultat 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: empresa i sindicat           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 telefònica                          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ       
                               
 Identificació de l'activitat: 109003             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Relacions laborals   
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de Treball i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Determinació  del  nombre de treballadors 
 afectats per mesures de regulació d'ocupació a Catalunya i 
 les causes per les quals s'han presentat els expedients. La 
 font bàsica d'informació és una fitxa estadística que 
 s'omple  per a cada expedient de regulació d'ocupació 
 presentat i resolt, en primera instància, per l'autoritat 
 laboral competent. Aquestes dades són depurades i tractades 
 informàticament. Es facilita informació per municipis a 
 petició dels usuaris.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: expedient de regulació d'ocupació   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  treballadors  afectats,  tipus d'expedients, 
 efectes,  mesures adoptades, Activitat Econòmica, àmbit 
 territorial, causa                      
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
                               
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS INDIVIDUALS      
                               
 Identificació de l'activitat: 109004             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Relacions laborals   
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció d'informació sobre les conciliacions 
 individuals  dutes  a  terme  a  Catalunya  per motiu 
 d'acomiadaments, sancions, reclamació de quantitats i altres 
 motius.
 Les conciliacions individuals tenen lloc en les diferents 
 unitats de conciliació que depenen del Departament, les 
 quals  omplen els fulls estadístics corresponents, que 
 posteriorment es depuren i es tracten informàticament.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: conciliació individual        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: activitat econòmica, motiu, acabament       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: persona interessada          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE SANCIONS EN MATÈRIA LABORAL          
                               
 Identificació de l'activitat: 109005             
 1. Àrea   temàtica:   Mercat  de  treball. Activitat 
 administrativa                        
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  L'estadística  de  sancions s'obté de la 
 documentació administrativa que s'origina en la inspecció de 
 treball quan aquesta aixeca una acta d'infracció.
 Posteriorment, el Departament determina si aquesta infracció 
 és real o no, o bé si s'ha de requalificar tant la infracció 
 com la quantia que s'imposa com a sanció. La informació 
 sobre  sancions  definitives  és  depurada  i tractada 
 informàticament.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: sanció                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, import, àmbit territorial         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: inspecció de treball          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de  desagregació territorial  per  difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE CONCILIACIONS LABORALS COL·LECTIVES      
                               
 Identificació de l'activitat: 109006             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Relacions laborals   
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció  de  la  informació  sobre  les 
 conciliacions col·lectives que tenen lloc en les delegacions 
 territorials del Departament de Treball. Aquestes omplen els 
 fulls estadístics corresponents, que són depurats i tractats 
 informàticament.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: conciliació col·lectiva        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  empreses,  treballadors,  acabament,  àmbit 
 territorial                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: empreses i treballadors        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA D'OBERTURES DE CENTRES DE TREBALL        
                               
 Identificació de l'activitat: 109007960723          
 1. Àrea   temàtica:   Mercat  de  treball. Activitat 
 administrativa                        
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació per a la consecució d'aquesta 
 activitat  estadística  és generada per la comunicació 
 administrativa, al Departament de Treball, de l'obertura o 
 bé la modificació dels centres de treball. Aquests omplen un 
 full  estadístic i el trameten al Departament per al 
 tractament estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: centre de treball nou o modificat   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, activitat econòmica, àmbit territorial  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de  recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE SINISTRALITAT LABORAL             
                               
 Identificació de l'activitat: 109008             
 1. Àrea   temàtica:   Mercat  de  treball. Activitat 
 administrativa                        
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació estadística sobre els accidents 
 de  treball i les malalties professionals s'obté dels 
 comunicats  que  les mútues laborals presenten en els 
 corresponents centres de seguretat i condicions de salut en 
 el treball. Aquestes dades són depurades i tabulades segons 
 el tipus de sinistres i les circumstàncies en què aquests es 
 produeixen.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat  investigada: accident de treball i malaltia 
 professional                         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: accidents de treball, malalties professionals, 
 àmbit territorial, activitat econòmica, gravetat       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 2                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 4                        
 6. Informant inicial: mútua patronal             
 7. Tècnica de  recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
 i provincial                         
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE L'OCUPACIÓ ASSALARIADA            
                               
 Identificació de l'activitat: 109009             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de Treball i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El Ministeri de Treball i Seguretat Social 
 tramet, periòdicament, al Departament de Treball l'arxiu 
 dels centres de treball del règim general de la Seguretat 
 Social. Es  tracta  d'obtenir les tabulacions oportunes 
 respecte als treballadors assalariats.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: centre de cotització         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, trimestral                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: treballadors assalariats, activitat econòmica 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: centre de cotització          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE CONVENIS COL·LECTIUS             
                               
 Identificació de l'activitat: 109010             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Relacions laborals   
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Tractament dels fulls estadístics que les meses 
 negociadores presenten en fer la inscripció en els registres 
 de les autoritats laborals competents, un cop signats els 
 convenis, per tal d'obtenir informació estadística sobre la 
 negociació  col·lectiva  per  sectors  territorials  i 
 funcionals.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: conveni col·lectiu          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  treballadors, activitat econòmica, increment 
 salarial, tipus conveni                   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 1                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 15                        
 6. Informant inicial: mesa de negociació del conveni     
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre:     
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL     
                               
 Identificació de l'activitat: 109011             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Promoció de l'ocupació 
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Determinació del nombre de cursos impartits, 
 dels alumnes formats en funció de les accions de formació 
 ocupacional,  de  les  especialitats dels cursos, dels 
 col·lectius als quals van adreçats, etc. Aquestes dades 
 s'obtenen de la "fitxa del centre", de la "fitxa decurs" i 
 de la "fitxa de l'alumne" que figuren en els expedients 
 administratius  de  les  subvencions concedides. Aquesta 
 activitat   ha  d'incorporar,  progressivament,  les 
 estadístiques  derivades  de  les  accions de formació 
 ocupacional  que s'apliquin, com ara la inclusió dels 
 contractes d'aprenentatge.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: fitxa del centre, fitxa del curs, 
 fitxa de l'alumne                      
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: alumnes, cursos, hores, nivells, especialitats, 
 col·lectius, import de les subvencions            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: centre                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA D'ELECCIONS SINDICALS              
                               
 Identificació de l'activitat: 109012             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: Departament de Governació   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Les  eleccions  sindicals  en  període 
 institucional tenen lloc cada quatre anys. Es poden dur a 
 terme  en  centres de treball que tinguin sis o més 
 treballadors. A cada centre on es realitzen, s'omple una 
 acta electoral que recull els resultats obtinguts. Una còpia 
 de cada acta electoral es diposita en les delegacions 
 territorials del Departament de Treball, on les juntes 
 territorials de seguiment la revisen abans de tractar-la 
 informàticament. El Ministeri per a les Administracions 
 Públiques facilita les dades corresponents als funcionaris 
 de l'Estat.
 Un cop feta la proclamació oficial dels resultats de les 
 eleccions sindicals, es prepara la publicació estadística 
 d'aquestes dades.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: acta electoral            
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  activitat econòmica, municipi, representants 
 elegits, electors, sexe                   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 1                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: mesa electoral             
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 DIRECTORI DE MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL VOLUNTÀRIA    
                               
 Identificació de l'activitat: 109013             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació d'aquest directori s'obté del 
 registre de mutualitats de previsió social voluntària de 
 Catalunya, que té caràcter constitutiu, en el qual s'han de 
 registrar totes les mutualitats de nova creació o bé les 
 modificacions de les ja existents. La informació continguda 
 es refereix a les dades d'identificació, localització, 
 junta, comissió de control de mutualitats de més de 500 
 socis, estatuts i reglaments.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: mutualitat laboral          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: denominació, adreça, activitat econòmica     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: mutualitat laboral           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE LES SOCIETATS COOPERATIVES           
                               
 Identificació de l'activitat: 109014             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació per a l'elaboració d'aquest 
 directori s'obté de les declaracions de les cooperatives que 
 tenen  l'obligació  d'inscriure's  en  els  registres 
 territorials de cooperatives de les delegacions territorials 
 o en el registre central de cooperatives del Departament de 
 Treball. Les  dades que conté aquest registre són les 
 d'identificació,  localització,  tipus  de  cooperativa, 
 activitat econòmica, socis i treballadors.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: societat cooperativa         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: denominació, adreça, activitat econòmica     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: societat cooperativa          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE LES SOCIETATS ANÒNIMES LABORALS         
                               
 Identificació de l'activitat: 109015             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació per a l'elaboració d'aquest 
 directori s'obté de les societats anònimes laborals que 
 tenen l'obligació d'inscriure's en el registre administratiu 
 de societats anònimes laborals del Departament de Treball.
 Les dades que conté aquest registre són les d'identificació, 
 localització, activitat econòmica, total accions i socis.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: societat anònima laboral       
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: denominació, adreça, activitat econòmica     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: societat anònima laboral        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'ASSOCIACIONS PROFESSIONALS            
                               
 Identificació de l'activitat: 109016             
 1. Àrea  temàtica:  Desenvolupament  sociocultural. Vida 
 associativa                         
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació per a l'elaboració d'aquest 
 directori s'obté de les associacions professionals sindicals 
 i empresarials que tenen l'obligació d'inscriure's en els 
 registres  de què disposa per a aquesta finalitat el 
 Departament de Treball. Es registren les associacions, els 
 seus estatuts i les seves modificacions. Aquest registre 
 conté  dades  d'identificació,  localització,  àmbit 
 territorial, àmbit funcional, àmbit professional i activitat 
 econòmica.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: associació professional        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: denominació, adreça, activitat econòmica     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: associació professional        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'EMPRESES I DE CENTRES DE TREBALL         
                               
 Identificació de l'activitat: 109017             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de Treball i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Operació d'anàlisi i explotació del registre de 
 comptes de cotització de la Seguretat Social i del registre 
 d'afiliats a la Seguretat Social en règim autònom existents 
 a Catalunya, i de les actuacions del Departament en relació 
 amb les empreses, per tal de passar de l'estructura de 
 compte de cotització a l'estructura d'empresa i centre de 
 treball, perquè sigui utilitzada:              
 a) Per a conèixer l'estructura i el mapa empresarials de 
 Catalunya.
 b) Com a marc d'enquestes, amb les limitacions derivades de 
 la salvaguarda del secret estadístic.
 c) Per a obtenir explotacions estadístiques periòdiques de 
 les empreses, els comptes de cotització i els treballadors.
 d) Per a implementar la informació obtinguda pel Departament 
 de Treball a l'entorn empresarial.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: compte de cotització, empresa     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: activitat econòmica, nombre de treballadors, 
 adreça, municipi                       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: compte de cotització, empresa i/o 
 treballadors                         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Treball         
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic i suport 
 paper                            
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament de Justícia                   
                               
 ESTADÍSTICA PENITENCIÀRIA                  
                               
 Identificació de l'activitat: 110001             
 1. Àrea temàtica: Justícia. Penitenciària          
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció  de  les  estadístiques bàsiques 
 penitenciàries a partir de les dades administratives dels 
 expedients dels interns, de les seves activitats en els 
 centres i de les relacions amb les comissions d'assistència 
 social  penitenciària. La  informació  és  seleccionada, 
 tractada informàticament i tabulada.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: població reclusa           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: sexe, edat, situació en el centre, moviments, 
 tipus de delicte, assistència a activitats, serveis socials 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 1                        
 6. Informant inicial: centre penitenciari          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Justícia        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: per 
 centres                           
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE JUSTÍCIA JUVENIL               
                               
 Identificació de l'activitat: 110002             
 1. Àrea temàtica: Justícia juvenil              
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Homogeneïtzació  i  informatització  dels 
 expedients incoats pels jutjats i la Fiscalia de Menors, 
 dels informes d'assessorament tècnic i de les intervencions 
 dutes a terme amb els joves confiats al Departament de 
 Justícia per l'autoritat judicial.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: joves atesos             
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual i anual             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre de joves atesos, edat, sexe, lloc de 
 naixement, situació familiar i escolar, lloc de residència, 
 fets imputats, origen de la intervenció, programes educatius 
 aplicats i reincidències en el delicte            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 1                        
 6. Informant inicial: jutjats, Fiscalia de Menors i tècnics 
 especialistes                        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Justícia        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE FUNDACIONS I D'ASSOCIACIONS           
                               
 Identificació de l'activitat: 110003             
 1. Àrea  temàtica:  Desenvolupament  sociocultural. Vida 
 associativa                         
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: Departament de la Presidència 
 i Departament de Treball                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Creació d'una base de dades que incorpora la 
 informació dels registres de fundacions i associacions que 
 s'actualitzen permanentment. A partir d'aquesta base de 
 dades, s'obté la guia d'entitats de Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: entitat registrada          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  denominació,  adreça  i  tipus  d'activitat 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: entitat registrada           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Justícia        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació en suport magnètic 
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'EDIFICIS I LOCALS JUDICIALS           
                               
 Identificació de l'activitat: 110004             
 1. Àrea temàtica: Justícia                  
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció d'un directori a partir del recull de 
 dades actualitzades dels edificis o els locals judicials que 
 depenen del Departament i de les possibles modificacions.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: edifici o local judicial       
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: denominació, adreça, tipus de local        
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: Departament de Justícia        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Justícia        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I 
 L'ADOLESCÈNCIA                        
                               
 Identificació de l'activitat: 110005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El directori es fonamenta en el funcionament 
 del registre d'entitats, serveis i establiments socials, en 
 el qual obligatòriament han d'estar inscrites totes les 
 entitats  i  els establiments que vulguin desenvolupar 
 activitat de serveis socials.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: entitat o establiment social     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nom, adreça, tipus d'establiment, tipus de 
 població atesa, naturalesa jurídica, dependència, capacitat 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: entitat o establiment social      
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Justícia        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
                               
 BASE DE DADES D'ESTABLIMENTS INDUSTRIALS           
                               
 Identificació de l'activitat: 111001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació estadística de les dades contingudes 
 en els fulls d'inscripció del registre industrial.
 Periòdicament  es  fa una actualització mitjançant una 
 enquesta a les empreses registrades.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 i dades d'una operació de camp                
 3. Unitat investigada: establiment industrial        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nom,  NIF, adreça de l'empresa, adreça de 
 l'establiment, superfície ocupada, potència instal·lada, 
 nombre  de  treballadors,  primeres matèries, productes 
 obtinguts, telèfon                      
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu i autoenumeració          
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: base de dades         
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 municipal, comarcal i provincial               
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 EXPECTATIVES EMPRESARIALS                  
                               
 Identificació de l'activitat: 111002             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció  dels  resultats  de  l'enquesta 
 qualitativa feta pel Ministeri d'Indústria i Energia, fent 
 la corresponent anàlisi estadística i econòmica, i la 
 difusió pública dels resultats.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: empresa industrial          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: evolució de la producció, cartera de comandes, 
 nivell d'estocs                       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 1,5                       
 6. Informant inicial: empresa industrial           
 7. Tècnica de recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: full informatiu        
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA D'INVERSIONS EN NOVES INDÚSTRIES I AMPLIACIONS  
                               
 Identificació de l'activitat: 111003             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Les estadístiques que s'obtenen provenen de les 
 inscripcions fetes en el registre industrial, d'acord amb 
 l'obligació legal que tenen les empreses industrials, en el 
 moment de la seva creació o successives ampliacions, de 
 presentar el projecte davant els serveis territorials del 
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: establiment industrial        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, mensual                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre i volum d'inversió, llocs de treball, 
 potència instal·lada                     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 BASE DE DADES DEL PARC DE VEHICLES              
                               
 Identificació de l'activitat: 111004             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: A partir de la base de dades de trànsit 
 s'incorpora la informació resultant de la inspecció tècnica 
 que ha de contenir informació sobre el tipus de vehicle, 
 comarca de residència, antiguitat, estació d'inspecció, 
 quilòmetres recorreguts, etc.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: vehicle                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: deficiències detectades per tipus de vehicle, 
 antiguitat, quilòmetres recorreguts, comarca de residència  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant  inicial:  Ministeri  de  l'Interior  i 
 concessionari ITV                      
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: suport informàtic       
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ESTAT MECÀNIC DEL PARC DE VEHICLES     
                               
 Identificació de l'activitat: 111005             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La inspecció tècnica de vehicles genera la 
 informació sobre l'estat mecànic del parc de vehicles. Els 
 concessionaris del servei d'ITV faciliten els resultats 
 agregats per estacions, tipus de vehicles i deficiències 
 detectades, per al tractament estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: vehicle                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  vehicles  revisats  i  rebutjats per trams 
 d'antiguitat i tipus, deficiències per trams d'antiguitat 
 dels vehicles i tipus                    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 5                        
 6. Informant inicial: concessionari ITV           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 BALANÇ ENERGÈTIC                       
                               
 Identificació de l'activitat: 111006             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació de les disponibilitats i les 
 utilitzacions per a cada font d'energia, construint el 
 balanç energètic de Catalunya i reflectint-ne l'evolució 
 temporal. Aquest balanç s'elabora a partir de l'estadística 
 del petroli, l'estadística del gas natural, l'estadística 
 del carbó i del coc de petroli, l'estadística de l'energia 
 elèctrica i l'estadística del consum energètic del sector 
 industrial.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic  
 3. Unitat investigada: sector energètic           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: per a cada font d'energia: producció d'energia 
 primària,  consum  d'energia  primària,  consums  en 
 transformació  de l'energia, consums propis del sector 
 energètic,  pèrdues en el transport i la distribució, 
 utilitzacions  amb finalitats no energètiques i consum 
 d'energia final per diferents sectors            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 24                       
 Definitius: 36                        
 6. Informant  inicial: empreses del sector energètic i 
 establiments industrials                   
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DELS CONSUMS ENERGÈTICS COMARCALS        
                               
 Identificació de l'activitat: 111007960723          
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació del consum final d'energia pels 
 sectors industrials, serveis i comerç, i domèstic, per a les 
 diferents formes d'energia i per comarques.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: empreses del sector energètic i 
 establiments industrials                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, septennal                
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: consum final d'energia, per formes d'energia i 
 per sectors d'Activitat Econòmica              
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 24                       
 Definitius: 36                        
 6. Informant  inicial: empreses del sector energètic i 
 establiments industrials                   
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL CONSUM ENERGÈTIC DEL SECTOR INDUSTRIAL    
                               
 Identificació de l'activitat: 111008             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació del consum energètic del sector 
 industrial per sectors d'activitat econòmica i per formes 
 d'energia.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 dades d'una operació de camp                 
 3. Unitat investigada: establiment industrial        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  dades  identificatives  de  l'establiment 
 industrial, consum d'energia per tipus, subministradors, 
 costos i dades principals de la producció de l'establiment  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 12                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA              
                               
 Identificació de l'activitat: 111009             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació de la producció, distribució i 
 consum d'energia elèctrica a Catalunya, a partir dels 
 balanços específics de les empreses i de les dades de 
 facturació, globalment i individualment, pel que fa als 
 abonats amb potència contractada igual o superior a 50 kW.
 Es disposarà de resultats per municipis, amb les limitacions 
 derivades de la salvaguarda del secret estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 dades d'una operació de camp                 
 3. Unitat investigada: empreses del sector elèctric     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:   producció   hidroelèctrica,   producció 
 termoelèctrica  convencional  i  consum de combustibles 
 imputats a la generació elèctrica, producció termoelèctrica 
 nuclear, intercanvis entre empreses del servei públic, 
 lliuraments dels autoproductors a les empreses del servei 
 públic, nombre d'abonats, potència contractada i energia 
 facturada de les empreses del servei públic per sectors de 
 la CNAE i per tarifes oficials, i l'autoconsum en procés 
 dels autoproductors                     
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 12                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant inicial: empreses del servei públic d'energia 
 elèctrica i autoproductors                  
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal, comarcal i provincial               
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA ELÈCTRICA             
                               
 Identificació de l'activitat: 111010             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Recopilació  i  tractament  de les dades 
 subministrades per empreses elèctriques a fi d'elaborar un 
 butlletí de conjuntura elèctrica a Catalunya. Es difondran 
 dades de producció, facturació per a 29 sectors i per 
 tarifes, i una sèrie d'indicadors conjunturals per a 14 
 sectors.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: empreses del sector elèctric     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, mensual              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  producció,  consum  en  barres de central, 
 facturació per tarifes, facturació sectorial i indicadors 
 conjunturals sectorials                   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 3                        
 6. Informant inicial: empreses del sector elèctric      
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL GAS NATURAL                 
                               
 Identificació de l'activitat: 111011             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació de les disponibilitats i les 
 vendes de gas natural i gasos manufacturats a Catalunya, a 
 partir dels balanços específics de les empreses i de les 
 seves  vendes  sectoritzades, i pel que fa al sector 
 industrial a partir de les dades individualitzades dels 
 abonats acollits a les tarifes industrials. La difusió dels 
 resultats sobre les vendes s'ha de presentar per tres grans 
 sectors (industrial, comercial i domèstic) segons municipis, 
 amb les limitacions derivades de la salvaguarda del secret 
 estadístic.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 dades d'una operació de camp                 
 3. Unitat investigada: empreses del sector del gas natural i 
 gasos manufacturats                     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  balanç de la planta regasificadora de gas 
 natural, balanç de les distribuïdores de gas natural, balanç 
 de les distribuïdores de gas manufacturat, vendes per 
 sectors segons CNAE i tarifes oficials            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 12                       
 Definitius: 2 4                       
 6. Informant inicial: empreses del sector del gas natural i 
 gasos manufacturats                     
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal, comarcal i provincial               
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL CARBÓ I DEL COC DE PETROLI          
                               
 Identificació de l'activitat: 111012             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació de la producció de lignit negre, 
 aprovisionaments, distribució i vendes de lignit negre, 
 altres carbons i coc de petroli a Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 dades d'una operació de camp                 
 3. Unitat investigada: empreses del sector del carbó i del 
 coc de petroli                        
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: producció de lignit negre, aprovisionaments, 
 distribució i vendes per sectors de carbó i coc de petroli  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 12                       
 Definitius: 24                        
 6. Informant  inicial:  productors  de  lignit  negre, 
 importadors, emmagatzemistes i distribuïdors de carbó i coc 
 de petroli                          
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades  primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL PETROLI                   
                               
 Identificació de l'activitat: 111013             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Quantificació de la producció de petroli brut, 
 balanç  de  producció de productes petrolífers de les 
 refineries  i  les  plantes  d'olefines, i també dels 
 aprovisionaments i les vendes de productes petrolífers a 
 Catalunya.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic i 
 dades d'una operació de camp                 
 3. Unitat investigada: empreses del sector petrolífer    
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: producció de petroli brut, balanç físic de les 
 refineries  i  les plantes d'olefines, aprovisionament, 
 distribució i vendes de productes petrolífers per sectors  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 24                       
 Definitius: 36                        
 6. Informant inicial: empreses del sector petrolífer     
 7. Tècnica  de  recollida  de  les  dades primàries: 
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 provincial                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 BASE DE DADES D'ESTABLIMENTS TURÍSTICS            
                               
 Identificació de l'activitat: 111014             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes  col·laboradors:  Centre Informàtic de la 
 Generalitat de Catalunya                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Actualització de la base de dades Basetur a 
 partir de la resolució administrativa sobre les incidències 
 comunicades per les empreses i les entitats turístiques 
 reglamentades.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: establiment              
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, contínua              
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom de l'establiment, adreça, telèfon, modalitat, 
 grup, categoria, capacitat                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: accés per teleprocés     
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal                          
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI D'ALLOTJAMENTS HOTELERS, CÀMPINGS, AGÈNCIES DE 
 VIATGE I ALTRES ESTABLIMENTS TURÍSTICS            
                               
 Identificació de l'activitat: 111015             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació de la base de dades d'establiments 
 turístics,  Basetur,  que  permet  obtenir  informació 
 individualitzada dels allotjaments hotelers, els càmpings, 
 les agències de viatge, les oficines de turisme, etc.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: establiment              
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat:  gener 1997, anual pel que fa a hotels i 
 càmpings                           
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom, adreça, categoria, modalitat, capacitat   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: empresa                
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL TURISME ENTRAT PER LA JONQUERA I PER ALTRES 
 PUNTS FRONTERERS                       
                               
 Identificació de l'activitat: 111016             
 1. Àrea temàtica: Activitat Econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Observació  directa  de  l'enquestador, 
 complementada per un recompte exhaustiu del nombre de 
 vehicles  en  determinats dies de l'àmbit temporal de 
 l'operació, a fi de conèixer el nombre de vehicles i de 
 persones de residència estrangera entrats per la Jonquera, 
 Les i la Seu d' Urgell amb destinació a Catalunya.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: vehicles i ocupants          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: gener 1997, anual               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tipus de vehicle utilitzat, grau d'ocupació del 
 vehicle, país de procedència                 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: enquestador-controlador        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: observació 
 directa                           
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 ESTADÍSTICA DELS VISITANTS ESTRANGERS A CATALUNYA      
                               
 Identificació de l'activitat: 111017             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Realització d'una enquesta trimestral per 
 mostreig adreçada als visitants estrangers que facin estada 
 a Catalunya, en el moment del retorn al seu país pels 
 diferents punts fronterers de Catalunya (aeroports, ports, 
 trens i carreteres). Aquesta activitat és complementària de 
 l'anterior Estadística del turisme entrat per la Jonquera i 
 per altres punts fronterers.
 2. Font d'informació: dades d'una operació de camp      
 3. Unitat investigada: visitant estranger          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: inici 1993, anual               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: país de procedència i destinació final del 
 viatge, mitjà de transport, motius de la visita, dies 
 d'estada, allotjament, nacionalitat, despesa per conceptes, 
 grau de satisfacció i grau de fidelitat (visites anteriors a 
 Catalunya)                          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 3                        
 6. Informant inicial: passatger               
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: entrevista 
 personal directa                       
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: zones 
 turístiques                         
                               
 Cost                             
 Moderat                           
                               
 Departament de Benestar Social                
                               
 DIRECTORI DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 
 DISMINUCIÓ                          
                               
 Identificació de l'activitat: 112001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El directori es fonamenta en el funcionament 
 del registre d'entitats, serveis i establiments socials, en 
 el qual obligatòriament han d'estar inscrites totes les 
 entitats  i  els establiments que vulguin desenvolupar 
 activitat de serveis socials.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: entitat o establiment social     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nom, adreça, tipus d'establiment, tipus de 
 població atesa, naturalesa jurídica, dependència, capacitat 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: entitat o establiment social      
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Benestar Social     
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE SERVEIS SOCIALS D'ATENCIÓ A LA GENT GRAN    
                               
 Identificació de l'activitat: 112002             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: El directori es fonamenta en el funcionament 
 del registre d'entitats, serveis i establiments socials, en 
 el qual obligatòriament han d'estar inscrites totes les 
 entitats  i  els establiments que vulguin desenvolupar 
 activitat de serveis socials.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: entitat o establiment social     
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  nom, adreça, tipus d'establiment, tipus de 
 població atesa, naturalesa jurídica, dependència, capacitat 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: entitat o establiment social      
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Benestar Social     
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 magnètic                           
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 DIRECTORI DE CENTRES DE FORMACIÓ D'ADULTS          
                               
 Identificació de l'activitat: 112003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: La informació que compon el directori es recull 
 i s'actualitza dins el procediment administratiu regular de 
 gestió dels centres de formació d'adults.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: centre i aula de formació d'adults  
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual i contínua             
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nom, adreça, dependència i oferta formativa    
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant inicial: titular del centre o aula       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Benestar Social     
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ALUMNAT DE FORMACIÓ D'ADULTS        
                               
 Identificació de l'activitat: 112004             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Recollida i tractament estadístic de les fitxes 
 descriptives  dels  alumnes que cursen ensenyaments de 
 formació d'adults en els diversos àmbits i modalitats.
 Aquestes dades estan en procés d'informatització, la qual 
 cosa permetrà una millor explotació estadística.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: alumnat                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  edat, sexe, lloc de naixement, distribució 
 territorial, nivells i mòduls cursats            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 3                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: titular del centre o aula       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Benestar Social     
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL PROFESSORAT DE FORMACIÓ D'ADULTS       
                               
 Identificació de l'activitat: 112005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les dades bàsiques dels professors 
 propis del Departament de Benestar Social, a partir dels 
 procediments administratius de gestió del professorat.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: professorat              
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nivell de formació, edat, sexe, distribució 
 territorial                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 3                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: titular del centre o aula       
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Benestar Social     
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE DISMINUCIONS REGISTRADES A CATALUNYA    
                               
 Identificació de l'activitat: 112006             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Depuració i posterior tractament estadístic de 
 la informació de caràcter administratiu continguda en la 
 base de dades de disminuïts, disponible en el Departament de 
 Benestar Social.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: col·lectiu de persones amb disminució 
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre, tipus de disminució, àmbit geogràfic   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: 6                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: centres d'atenció a disminuïts de 
 l'ICASS                           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Benestar Social     
 2. Mitjà principal de difusió: document multicopiat     
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 Departament de Medi Ambient                 
                               
 ESTADÍSTICA DE RESIDUS MUNICIPALS              
                               
 Identificació de l'activitat: 113001             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Residus i reciclatge de 
 material                           
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes  col·laboradors:  consorcis,  ens  locals, 
 entitats explotadores                    
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Avaluació dels volums de residus municipals 
 recollits i tractament estadístic posterior.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: residus municipals          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: tones recollides, tipus de tractament       
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 6                     
 Provisionals: 8                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: consorcis, ens locals i entitats 
 explotadores  de les plantes de tractament de residus 
 municipals                          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu i observació directa        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Medi Ambient      
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació territorial per difondre: comarcal 
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE RESIDUS ESPECIALS DECLARATS          
                               
 Identificació de l'activitat: 113002             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Residus i reciclatge de 
 material                           
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: empreses productores      
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Estimació de la producció i la tipologia dels 
 residus especials declarats de les activitats econòmiques 
 que en generen, segons les declaracions de les empreses i 
 els indicadors econòmics indirectes.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: establiment              
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  tones  generades, tipus de residus, nombre 
 d'establiments declarants                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 7                     
 Provisionals: 9                       
 Definitius: 10                        
 6. Informant inicial: empresa productora           
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Medi Ambient      
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA DE LA GENERALITAT DE 
 CATALUNYA EN MEDI AMBIENT                  
                               
 Identificació de l'activitat: 113003             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Finançament i costos     
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament d'Economia i 
 Finances i departaments amb despesa en medi ambient     
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Avaluació de la despesa pública en medi ambient 
 de la Generalitat de Catalunya, seguint les propostes 
 d'Eurostat i anàlisi dels pressupostos liquidats de la 
 Generalitat corresponents a l'any 1994 pel que fa a aquest 
 concepte.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: despesa pública en medi ambient    
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: despeses per a classificació funcional, orgànica 
 i econòmica                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 9                     
 Provisionals: 10                       
 Definitius: 11                        
 6. Informant inicial: Generalitat de Catalunya        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Medi Ambient      
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 INDICADORS DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA            
                               
 Identificació de l'activitat: 113004             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Contaminació         
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: corporacions locals i empreses 
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació de les dades proporcionades per la 
 Xarxa  de  Vigilància  i  Previsió de la Contaminació 
 Atmosfèrica i de les trameses per les empreses i les 
 administracions amb centres de lectura i anàlisi.
 2. Font d'informació: dades primàries d'observació directa 
 3. Unitat investigada: contaminació atmosfèrica       
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: proporció de monòxid de carboni, diòxid de sofre, 
 òxid de nitrogen, partícules totals en suspensió, fums 
 negres, plom, ozó, clor, sulfur d'hidrogen i hidrocarburs 
 totals                            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 1 o 5 segons indicadors          
 Provisionals: 2 o 6 segons indicadors            
 Definitius: 3 o 7 segons indicadors             
 6. Informant inicial: Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
 Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)               
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Medi Ambient      
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per  difondre: 
 Catalunya                          
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 INDICADORS DE L'ESTAT DE LES PLATGES A LA TEMPORADA D'ESTIU 
                               
 Identificació de l'activitat: 113005             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Contaminació         
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració d'uns indicadors a partir d'anàlisis 
 periòdiques de mostres d'aigua per tal de conèixer els 
 principals  elements  que  pol·lueixen  i  el  nivell 
 bacteriològic de les platges al llarg de la temporada 
 d'estiu.
 2. Font d'informació: dades primàries d'observació directa  
 3. Unitat investigada: platges                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: concentracions de coliformes totals, coliformes 
 fecals i estreptococs fecals                 
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals:  la  primera  setmana  de  l'anàlisi 
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: tècnic especialista          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: presa de 
 mostres i anàlisis                      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Departament de Medi Ambient      
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 municipal i comarcal                     
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 Ajuntament de Barcelona                   
                               
 AVANÇ D'ESTADÍSTIQUES DE RESULTATS ELECTORALS DEL MUNICIPI 
 DE BARCELONA                         
                               
 Identificació de l'activitat: 120001             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural.
 Participació ciutadana                    
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de l'estadística dels resultats 
 electorals provisionals del municipi de Barcelona, a partir 
 del tractament estadístic de les variables contingudes en 
 les còpies de les actes d'escrutini.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat  investigada:  resultats de les convocatòries 
 electorals per mesa electoral                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: ocasional                   
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre d'electors, votants, vots vàlids per 
 candidatures, vots en blanc i nuls, referència geogràfica  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: immediat                     
 6. Informant  inicial:  actes d'escrutini de les meses 
 electorals                          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI 
 DE BARCELONA                         
                               
 Identificació de l'activitat: 120002             
 1. Àrea temàtica: Població. Fluxos de població        
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes  col·laboradors: Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Elaboració  de l'estadística del moviment 
 natural de la població de Barcelona, a partir del tractament 
 estadístic de les variables contingudes en les butlletes 
 estadístiques de naixement i de defunció.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: naixement i defunció         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  sexe  del nadó, pes, lloc de naixement i 
 residència, edat pares, professió i lloc de naixement pares; 
 sexe del difunt, edat, estat civil, lloc de naixement, de 
 residència i de defunció, data i causa bàsica de la mort   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: representant familiar i metge     
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT MIGRATORI DEL MUNICIPI DE BARCELONA 
                               
 Identificació de l'activitat: 120003             
 1. Àrea temàtica: Població. Fluxos de població        
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  Obtenció de l'estadística dels fluxos de 
 migracions internes de la ciutat de Barcelona, i també la 
 resta de Catalunya i la resta de l'Estat, a partir dels 
 moviments d'altes i baixes en el padró municipal d'habitants 
 i de les inclusions per omissió.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: canvi residencial           
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: residència d'origen i destinació, sexe, edat, 
 nivell d'instrucció, lloc de naixement            
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de desagregació territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 SISTEMA D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DEL MUNICIPI DE BARCELONA  
                               
 Identificació de l'activitat: 120004             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Sistema d'informació estadística sobre una base 
 de dades que posa a l'abast dels usuaris les principals 
 dades disponibles per municipi i de secció censal de la 
 ciutat  de  Barcelona. Paral·lelament es despleguen les 
 activitats referents a l'actualització periòdica de la 
 informació, al manteniment i a l'administració de la base de 
 dades. Comprèn dades demogràfiques, econòmiques, socials i 
 d'informació electoral.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques i 
 administratives                       
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, contínua                 
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: continu                     
 6. Informant inicial: -                   
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: consulta a base de dades   
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA         
                               
 Identificació de l'activitat: 120005             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: L'Anuari estadístic de Barcelona reuneix, en 
 una sola font de consulta de fàcil accés per als usuaris, la 
 informació estadística més rellevant produïda per múltiples 
 organismes del mateix Ajuntament i d'altres. La diversitat 
 de  temes  i  les  diferents  referències temporals i 
 territorials de la informació requereixen un procés de 
 sistematització i ordenació de les dades recopilades en un 
 esquema estable que en permeti la comparabilitat i la 
 interpretació correcta.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques   
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: organisme productor d'estadístiques  
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE MORTALITAT DE LA POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE 
 BARCELONA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 120006             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes  col·laboradors: Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de les estadístiques de mortalitat, 
 a partir de la selecció i la codificació de variables 
 expressades en la butlleta estadística de defunció. Aquestes 
 dades  són  informatitzades,  validades  i  tractades 
 estadísticament, per tal de possibilitar l'anàlisi de les 
 causes de mort de la població, l'esperança de vida i la 
 mortalitat prematura.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen estadístic 
 basades en un acte administratiu               
 3. Unitat investigada: defunció               
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: edat, sexe, estat civil, professió, lloc de 
 residència i de defunció, data i causa bàsica de la mort   
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: metge                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ESTADÍSTICA DE MORBIDITAT DE LES MALALTIES DE DECLARACIÓ 
 OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT DE BARCELONA            
                               
 Identificació de l'activitat: 120007960723          
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes  col·laboradors: Departament de Sanitat i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de les estadístiques de morbiditat, 
 a partir dels impresos de notificació de les malalties de 
 declaració obligatòria numèriques i nominals.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: malalt                
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: edat, sexe, temporalitat de les malalties, lloc 
 de residència                        
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: metge                 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 CENS DE VEHICLES DEL MUNICIPI DE BARCELONA          
                               
 Identificació de l'activitat: 120008             
 1. Àrea  temàtica: Activitat econòmica. Consum, preus i 
 salaris                           
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Elaboració de les estadístiques bàsiques del 
 parc de vehicles de la ciutat de Barcelona, a partir 
 d'informació disponible d'origen administratiu, una vegada 
 depurada i tractada estadísticament.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: impost de circulació del vehicle   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables:  tipus de vehicle, potència fiscal, any de 
 matriculació                         
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 8                        
 6. Informant inicial: Ministeri de l'Interior        
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DEL MERCAT DE TREBALL DEL MUNICIPI DE BARCELONA 
                               
 Identificació de l'activitat: 120009             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Ocupació 
 (Inem)                            
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les estadístiques del moviment del 
 mercat de treball a la ciutat de Barcelona.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: oferta i demanda d'ocupació      
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: atur, demandes d'ocupació, altes i baixes de 
 demandes,  ofertes  de contractes, sexe, edat, sectors 
 d'activitat, nivell de titulació               
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 2                        
 6. Informant inicial: interessat i empresa          
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de desagregació  territorial  per  difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA DE L'OFERTA INDUSTRIAL, COMERCIAL I DE SERVEIS 
 DE BARCELONA                         
                               
 Identificació de l'activitat: 120010             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Explotació de la informació continguda en 
 l'arxiu de l'impost d'activitats econòmiques (IAE), per tal 
 d'obtenir estadístiques sobre l'activitat econòmica de la 
 ciutat.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: activitat econòmica          
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: nombre de llicències classificades per activitat 
 econòmica                          
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 6                        
 6. Informant inicial: empresari               
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: transcripció 
 de document administratiu                  
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: document de treball i suport 
 informàtic                          
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Molt baix                          
                               
 ESTADÍSTICA  ESTRUCTURAL  DE POBLACIÓ DE LA CIUTAT DE 
 BARCELONA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 120011             
 1. Àrea temàtica: Població. Estructura de la població    
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya: Obtenció de les estadístiques demogràfiques 
 bàsiques de caràcter estructural del municipi de Barcelona, 
 a  partir  del tractament estadístic de la informació 
 continguda en el padró municipal d'habitants de la ciutat.
 2. Font d'informació: dades primàries d'origen administratiu 
 3. Unitat investigada: efectius de població         
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, quinquennal               
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: situació de residència, sexe, edat, lloc de 
 naixement, títol escolar o acadèmic             
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: 6                     
 Provisionals: 9                       
 Definitius: 12                        
 6. Informant inicial: representant familiar         
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries:       
 autoenumeració                        
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme difusor: Ajuntament de Barcelona        
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell  de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 ANUARI ESTADÍSTIC DE LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 
                               
 Identificació de l'activitat: 121001             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Ajuntament de l'Hospitalet de 
 Llobregat                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 1. Ressenya:  L'Anuari  estadístic  de  l'Hospitalet de 
 Llobregat reuneix, en una sola font de consulta de fàcil 
 accés  per als usuaris, la informació estadística més 
 rellevant produïda per múltiples organismes del mateix 
 Ajuntament  i  d'altres. La diversitat de temes i les 
 diferents  referències  temporals i territorials de la 
 informació  requereixen un procés de sistematització i 
 ordenació de les dades recopilades en un esquema estable que 
 en permeti la comparabilitat i la interpretació correcta.
 2. Font d'informació: recopilació de dades estadístiques 
 3. Unitat investigada: -                   
 4. Data  d'inici  de la realització i periodicitat de 
 l'activitat: 1997, anual                  
 5. Pla d'explotació:                     
 Variables: multitemàtiques                  
 Termini de disponibilitat de resultats des de la data de 
 referència, en mesos:                    
 Primera estimació: -                     
 Provisionals: -                       
 Definitius: 9                        
 6. Informant inicial: organisme productor d'estadístiques 
 7. Tècnica de recollida de les dades primàries: -      
                               
 Difusió de resultats                     
 1. Organisme  difusor:  Ajuntament  de  l'Hospitalet de 
 Llobregat                          
 2. Mitjà principal de difusió: publicació impresa      
 3. Nivell de  desagregació  territorial  per difondre: 
 inframunicipal                        
                               
 Cost                             
 Baix                             
                               
 Annex 3                           
                               
 Activitats estadístiques experimentals            
                               
 Departament de la Presidència                
 ------------------------------------------------------------ 
 201001. ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS EN RADIODIFUSIÓ, TELEVISIÓ 
     I TELECOMUNICACIONS                 
 201002. ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ      
                               
 Departament de Governació                  
 ------------------------------------------------------------ 
 202001. ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS I RECURSOS DEL COS DE 
     LA POLICIA AUTONÒMICA                
 202002. ESTADÍSTICA DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT AMB VÍCTIMES A 
     CATALUNYA                      
 202003. ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ 
     CIVIL                        
                               
 Departament d'Economia i Finances              
 ------------------------------------------------------------ 
 203001. ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT AGRARI            
 203002. ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS       
 203003. ESTADÍSTICA DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA DE LES CAIXES 
     CATALANES                      
                               
 Institut d'Estadística de Catalunya             
                               
 203101. COMPTABILITAT TRIMESTRAL               
 203102. ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL    
 203103. ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA CONSTRUCCIÓ      
 203104. ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT DE VIATGERS         
 203105. ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB LA RESTA DE L'ESTAT    
 203106. ESTIMACIÓ COMPTABLE DE L'OCUPACIÓ I DE L'ATUR    
 203107. INFLACIÓ SUBJACENT                  
 203108. ESTADÍSTICA DE SOCIETATS MERCANTILS         
 203109. ESTADÍSTICA DE SUSPENSIONS DE PAGAMENT        
 203110. ESTADÍSTICA D'HIPOTEQUES               
 203111. ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SOCIAL           
 203112. ESTADÍSTICA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT       
 203113. INDICADORS SOCIALS                  
 203114. ESTADÍSTICA DE LA INFORMACIÓ ELECTRÒNICA       
 203115. BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES            
                               
 Departament d'Ensenyament                  
 ------------------------------------------------------------ 
 204001. ESTADÍSTICA  DE  L'ENSENYAMENT  SUPERIOR  NO 
     UNIVERSITARI                     
                               
 Departament de Cultura                    
 ------------------------------------------------------------ 
 205001. ESTADÍSTICA DE MUSEUS                
 205002. ESTADÍSTICA DE TEATRE                
 205003. ESTADÍSTICA DE MÚSICA                
 205004. ESTADÍSTICA DEL LLIBRE                
 205005. ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA         
 205006. CENS D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS             
                               
 Departament de Sanitat i Seguretat Social          
 ------------------------------------------------------------ 
 206001. ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA DEMARCACIÓ 
     DE TARRAGONA                     
 206002. ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA     
 206003. ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS            
 206004. ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA CRONICAT          
 206005. ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA               
 206006. ESTADÍSTICA DE CASOS DE SIDA A CATALUNYA       
 206007. ESTADÍSTICA DE TRASPLANTACIONS            
                               
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
 ------------------------------------------------------------ 
 207001. ESTADÍSTICA DELS FLUXOS DELS TRANSPORTS FERROVIARI, 
     AERI I MARÍTIM                    
 207002. ESTADÍSTICA DE LA XARXA DE TRANSPORT         
 207003. ESTADÍSTICA DELS FLUXOS DEL TRANSPORT DE MERCADERIES 
     PER CARRETERA                    
 207004. ESTADÍSTICA  DE  MOBILITAT  GENERAL A LA REGIÓ 
     METROPOLITANA DE BARCELONA              
                               
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
 ------------------------------------------------------------ 
 208001. ESTADÍSTICA DEL PARC DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA     
 208002. ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I CENTRES DE CAPACITACIÓ 
     AGRÀRIA                       
 208003. ESTADÍSTICA DE SÍNTESI DEL SECTOR AGRARI       
                               
 Departament de Treball                    
 ------------------------------------------------------------ 
 209001. ESTADÍSTICA DE PLANS D'OCUPACIÓ           
 209002. ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA    
 209003. ESTADÍSTICA DE RENDA D'INSERCIÓ MÍNIMA        
 209004. ESTADÍSTICA SOBRE GUARDERIES LABORALS        
 209005. ESTADÍSTICA DE RESIDÈNCIES DE TEMPS LLIURE      
 209006. ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS 
     ANÒNIMES LABORALS                  
 209007. ESTADÍSTICA DE L'ATUR REGISTRAT           
                               
 Departament de Justícia                   
 ------------------------------------------------------------ 
 210001. ESTADÍSTIQUES  DE  PERSONES  ATESES  PEL SERVEI 
     D'ASSISTÈNCIA I ORIENTACIÓ SOCIAL - UNITAT  TÈCNICA 
     JUDICIAL                       
 210002. ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS       
                               
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
 ------------------------------------------------------------ 
 211001. ESTADÍSTICA D'ACCIDENTS INDUSTRIALS         
 211002. ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS 
     NATURAL I D'ENERGIA ELÈCTRICA            
 211003. ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL       
 211004. ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PRODUCTES PETROLÍFERS  
 211005. ESTADÍSTIQUES SOBRE ELS VIATGES DELS CATALANS    
 211006. ESTADÍSTICA SOBRE ELS VIATGES DELS ESPANYOLS     
 211007. ESTADÍSTICA DE SÍNTESI DEL SECTOR TURÍSTIC      
 211008. ESTADÍSTICA  DE  CONSULTES  I RECLAMACIONS DELS 
     CONSUMIDORS                     
                               
 Departament de Benestar Social                
 ------------------------------------------------------------ 
 212001. ESTADÍSTICA DE FAMÍLIES NOMBROSES          
 212002. ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DELS SUBSIDIS SOCIALS I 
     ECONÒMICS DE LA LISMI                
 212003. ESTADÍSTICA  DE  BENEFICIARIS  DE  LES PENSIONS 
     ASSISTENCIALS                    
 212004. ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DE LES PENSIONS NO 
     CONTRIBUTIVES DE JUBILACIÓ              
 212005. ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DE LES PENSIONS NO 
     CONTRIBUTIVES D'INVALIDESA              
 212006. ESTADÍSTICA D'USUARIS DELS CENTRES D'AUTOFORMACIÓ  
                               
 Departament de Medi Ambient                 
 ------------------------------------------------------------ 
 213001. INDICADORS DE MEDI AMBIENT              
 213002. INDICADORS DE QUALITAT DE L'AIGUA LITORAL      
 213003. INDICADORS DE QUALITAT DE L'AIGUA DELS RIUS     
 213004. ESTADÍSTICA  SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES 
     D'AIGUA PER AL CONSUM HUMÀ              
 213005. CAPACITAT DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS      
 213006. ESPAIS NATURALS PROTEGITS              
 213007. ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL  
                               
 Ajuntament de Barcelona                   
 ------------------------------------------------------------ 
 220001. ESTADÍSTICA DEL TEIXIT IMMOBILIARI DE LA CIUTAT DE 
     BARCELONA                      
 220002. ÍNDEX DE CAPACITAT ECONÒMICA FAMILIAR A LA CIUTAT DE 
     BARCELONA                      
                               
 Consell Comarcal del Baix Llobregat             
 ------------------------------------------------------------ 
 230001. ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ DE LA COMARCA 
     DEL BAIX LLOBREGAT                  
                               
 Departament de la Presidència                
 ------------------------------------------------------------ 
 ESTADÍSTICA  D'ACTUACIONS  EN RADIODIFUSIÓ, TELEVISIÓ I 
 TELECOMUNICACIONS                      
                               
 Identificació de l'activitat: 201001             
 1. Àrea temàtica: Infraestructures. Comunicacions      
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les actuacions de la Generalitat de Catalunya en 
 matèria de radiodifusió, televisió i telecomunicacions, fent 
 una explotació de la informació administrativa disponible.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ          
                               
 Identificació de l'activitat: 201002             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Administració pública 
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les principals característiques dels col·lectius de 
 personal de l'Administració pública a Catalunya, fent una 
 recopilació i un tractament dels expedients corresponents.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Governació                  
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE LES ACTUACIONS I RECURSOS DEL COS DE LA 
 POLICIA AUTONÒMICA                      
                               
 Identificació de l'activitat: 202001             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques de les actuacions 
 del Cos de la Policia Autonòmica a Catalunya, i els recursos 
 disponibles, fent operacions de recompte i classificació a 
 partir dels expedients administratius. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA  DELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT AMB VÍCTIMES A 
 CATALUNYA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 202002             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques dels accidents de 
 trànsit  a  Catalunya,  fent  operacions de tractament 
 estadístic de dades disponibles de diferents fonts. Operació 
 senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL 
                               
 Identificació de l'activitat: 202003             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Obtenir les estadístiques bàsiques sobre les activitats de 
 la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció civil, 
 fent  una  explotació  estadística  de  la  informació 
 administrativa disponible. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 Departament d'Economia i Finances              
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT AGRARI                
                               
 Identificació de l'activitat: 203001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució i la distribució dels préstecs, les 
 subvencions i les col·laboracions de l'Institut de Crèdit 
 Agrari, fent una operació d'explotació estadística dels 
 arxius administratius disponibles. Operació complexa de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA RECAPTACIÓ DE TRIBUTS           
                               
 Identificació de l'activitat: 203002             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  l'activitat  de recaptació de tributs de la 
 Generalitat  per  tipus  i  volum,  fent una operació 
 d'aprofitament dels arxius administratius. Operació senzilla 
 de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA  DE  L'ACTIVITAT  CREDITÍCIA DE LES CAIXES 
 CATALANES                          
                               
 Identificació de l'activitat: 203003             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució dels crèdits de les caixes catalanes per 
 subjectes, fent una operació d'aprofitament dels arxius 
 administratius. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 Institut d'Estadística de Catalunya             
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 COMPTABILITAT TRIMESTRAL                   
                               
 Identificació de l'activitat: 203101             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  l'evolució  trimestral  de  les  principals 
 macromagnituds de l'economia catalana, fent una operació de 
 síntesi dels indicadors més significatius. Operació complexa 
 de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA FÍSICA DE LA PRODUCCIÓ INDUSTRIAL        
                               
 Identificació de l'activitat: 203102             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística i Departament d'Indústria, Comerç i Turisme  
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la producció industrial feta a Catalunya en unitats 
 físiques amb un elevat grau de desagregació de productes 
 (Prodcom), fent una explotació dels resultats de l'Enquesta 
 industrial de productes que elabora l'Institut Nacional 
 d'Estadística  (INE),  en  col·laboració amb l'Institut 
 d'Estadística de Catalunya (IEC). Operació senzilla de cost 
 directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA CONJUNTURAL DE LA CONSTRUCCIÓ          
                               
 Identificació de l'activitat: 203103             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Construcció      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de Foment i 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució de les empreses de la construcció que 
 treballen a Catalunya, fent una explotació de l'enquesta 
 trimestral que porten a terme l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya i el Ministeri de Foment amb la col·laboració del 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DEL MOVIMENT DE VIATGERS             
                               
 Identificació de l'activitat: 203104             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  l'evolució  del moviment de viatgers en els 
 establiments hotelers de Catalunya amb prou desagregació 
 territorial,  fent una explotació de l'estadística del 
 moviment de viatgers de l'INE. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DEL COMERÇ AMB LA RESTA DE L'ESTAT        
                               
 Identificació de l'activitat: 203105             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Sector exterior    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les relacions comercials entre Catalunya i la resta 
 d'Espanya i avaluar-ne la importància econòmica, fent una 
 explotació de síntesi a partir de la informació disponible.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTIMACIÓ COMPTABLE DE L'OCUPACIÓ I DE L'ATUR        
                               
 Identificació de l'activitat: 203106             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució i el nivell de la població ocupada i en 
 atur en l'economia catalana, fent una operació de síntesi a 
 partir de la informació estadística disponible. Operació 
 complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 INFLACIÓ SUBJACENT                      
                               
 Identificació de l'activitat: 203107             
 1. Àrea  temàtica: Activitat econòmica. Consum, preus i 
 salaris                           
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer una desagregació de l'índex de preus de consum 
 (IPC) en termes dels grups especials i fer un càlcul de la 
 inflació  subjacent  de  l'economia catalana, fent una 
 reponderació i una modelització dels resultats de l'IPC de 
 l'INE per a Catalunya. Operació complexa de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE SOCIETATS MERCANTILS             
                               
 Identificació de l'activitat: 203108             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Registre Mercantil Central   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució de la creació i la dissolució de 
 societats,  sol·licitant  una  explotació específica al 
 Registre Mercantil Central per als registres catalans.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE SUSPENSIONS DE PAGAMENTS           
                               
 Identificació de l'activitat: 203109             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  l'evolució  de les suspensions de pagaments, 
 sol·licitant la informació als jutjats de primera instància 
 i d'instrucció de Catalunya. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'HIPOTEQUES                   
                               
 Identificació de l'activitat: 203110             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica            
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució de les hipoteques, sol·licitant la 
 informació als registres de la propietat. Operació senzilla 
 de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'ESTRUCTURA SOCIAL               
                               
 Identificació de l'activitat: 203111             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'estructura social de la població de Catalunya, 
 fent un tractament específic de l'enquesta de pressupostos 
 familiars. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT           
                               
 Identificació de l'activitat: 203112             
 1. Àrea   temàtica:  Formació. Recerca  i  innovació 
 tecnològiques                        
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Comissionat per a Universitats 
 i  Recerca,  Comissió  Interdepartamental de Recerca i 
 Innovació  Tecnològica  (CIRIT)  i  Institut  Nacional 
 d'Estadística.
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les característiques bàsiques en el camp de la 
 recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològics a 
 Catalunya, fent una explotació específica de l'estadística 
 de recerca i desenvolupament. Operació complexa de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 INDICADORS SOCIALS                      
                               
 Identificació de l'activitat: 203113             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Avaluar la situació social de la població de Catalunya i 
 seguir-ne la seva evolució temporal de manera que es pugui 
 disposar  d'informació d'objectius diversos de benestar 
 social de la població catalana, fent una operació de 
 recopilació i reelaboració de dades. Operació molt complexa 
 de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA INFORMACIÓ ELECTRÒNICA           
                               
 Identificació de l'activitat: 203114             
 1. Àrea temàtica: Infraestructures. Comunicacions      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: DG XIII de la Comissió de la 
 Unió Europea                         
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat i les característiques de les empreses 
 i les institucions i llurs productes i serveis d'informació 
 electrònica, fent una enquesta directa als agents públics i 
 privats d'aquest sector. Operació complexa de cost directe 
 estimat baix.
                               
 BASES DE DADES BIBLIOGRÀFIQUES                
                               
 Identificació de l'activitat: 203115             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Difondre les bases de dades bibliogràfiques de l'Institut, 
 fent una base de dades única, permanentment actualitzada, i 
 amb  un  tractament  temàtic  addicional  per  a tota 
 l'estadística oficial de Catalunya inclosa al PEC, al PEN i 
 Eurostat, per tal de fer conèixer les fonts estadístiques 
 oficials disponibles actualment. Operació senzilla de cost 
 directe estimat baix.
                               
 Departament d'Ensenyament                  
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT SUPERIOR NO UNIVERSITARI    
                               
 Identificació de l'activitat: 204001             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les principals característiques dels professors, 
 alumnes i centres de l'ensenyament superior no universitari 
 a Catalunya, fent un tractament de les dades de caràcter 
 administratiu i estadístic subministrades pels mateixos 
 centres. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 Departament de Cultura                    
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE MUSEUS                    
                               
 Identificació de l'activitat: 205001             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre, la distribució i les característiques 
 pròpies dels museus a Catalunya, fent una explotació de les 
 dades  de  caràcter  administratiu  disponibles  en el 
 Departament de Cultura dels museus registrats. Operació 
 complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE TEATRE                    
                               
 Identificació de l'activitat: 205002             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Espectacles 
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de companyies i agents productors, llur 
 activitat i altres característiques pròpies del teatre 
 professional a Catalunya, fent una explotació de dades a 
 partir de la informació disponible al Departament de Cultura 
 sobre el sector de les arts escèniques. Operació complexa de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE MÚSICA                    
                               
 Identificació de l'activitat: 205003             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Espectacles 
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de programadors musicals, les activitats 
 musicals i altres característiques pròpies dels espais que 
 programen  activitats  musicals  a Catalunya, fent una 
 explotació de dades a partir de la informació disponible al 
 Departament de Cultura sobre el sector de la música.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DEL LLIBRE                    
                               
 Identificació de l'activitat: 205004             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses editorials i altres 
 característiques pròpies del sector del llibre a Catalunya, 
 fent una recopilació i una explotació de dades disponibles.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA PRÀCTICA ESPORTIVA             
                               
 Identificació de l'activitat: 205005             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Esport   
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Ciència 
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques dels practicants 
 d'esports  i  el  tipus d'activitat i el lloc on es 
 desenvolupen,  fent  una  operació  d'enquesta. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 CENS D'EQUIPAMENTS ESPORTIUS                 
                               
 Identificació de l'activitat: 205006             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Esport   
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre d'equipaments esportius i també llurs 
 característiques  i  estat  d'ús,  fent  una  operació 
 d'actualització i explotació de l'arxiu disponible. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 Departament de Sanitat i Seguretat Social          
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA D'INCIDÈNCIA DEL CÀNCER A LA DEMARCACIÓ DE 
 TARRAGONA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 206001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: establiments sanitaris     
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la incidència, la mortalitat, la supervivència i la 
 prevalença del càncer a la demarcació de Tarragona, fent una 
 operació de recollida, selecció i tractament estadístic 
 d'informació disponible de diverses fonts. Operació complexa 
 de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE REPRODUCCIÓ HUMANA ASSISTIDA         
                               
 Identificació de l'activitat: 206002             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les principals característiques dels usuaris de les 
 tècniques de reproducció humana assistida a Catalunya, el 
 nivell  d'utilització  d'aquestes  i els resultats que 
 s'obtenen amb les diverses tècniques emprades, fent una 
 operació d'enquesta a una selecció de centres sanitaris.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE MALALTS RENALS                
                               
 Identificació de l'activitat: 206003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la incidència, la prevalença i la mortalitat dels 
 malalts amb insuficiència renal terminal tractada, així com 
 la supervivència del malalt i de l'empelt i d'altres 
 característiques sanitàries, fent un tractament del registre 
 administratiu  corresponent. Operació  complexa  de cost 
 directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DEL PROGRAMA CRONICAT              
                               
 Identificació de l'activitat: 206004             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les dades bàsiques derivades del seguiment dels 
 casos de malats coronaris, fent una explotació de dades 
 disponibles de caràcter administratiu. Operació complexa de 
 cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE FARMÀCIA                   
                               
 Identificació de l'activitat: 206005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la prestació farmacèutica a Catalunya, fent una 
 explotació de dades de caràcter administratiu i estadístic.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE CASOS DE SIDA A CATALUNYA           
                               
 Identificació de l'activitat: 206006             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de casos de malalts de la síndrome 
 d'immunodeficiència adquirida a Catalunya, i llur mortalitat 
 i llur supervivència, fent un seguiment i un tractament de 
 les  dades  disponibles  de  caràcter  administratiu i 
 estadístic. Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE TRASPLANTACIONS                
                               
 Identificació de l'activitat: 206007960723          
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  les  dades  bàsiques sobre trasplantacions a 
 Catalunya, i les principals característiques dels donants i 
 els receptors, fent una explotació del registre de dades 
 disponibles de caràcter administratiu. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DELS FLUXOS DELS TRANSPORTS FERROVIARI, AERI I 
 MARÍTIM                           
                               
 Identificació de l'activitat: 207001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Fluxos de transport 
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques i Institut d'Estadística de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  empreses  i entitats de 
 transports                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  els  fluxos  de viatgers i mercaderies dels 
 transports ferroviari, aeri i marítim dins de Catalunya i 
 amb  la resta de l'Estat, fent una recopilació i un 
 tractament de la informació disponible a les diferents 
 companyies de transport. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA XARXA DE TRANSPORT             
                               
 Identificació de l'activitat: 207002             
 1. Àrea   temàtica:   Infraestructures. Infraestructures 
 físiques                           
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les característiques bàsiques de les xarxes de 
 transports  de  Catalunya,  fent una explotació de la 
 informació continguda en els registres administratius.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DELS FLUXOS DEL TRANSPORT DE MERCADERIES PER 
 CARRETERA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 207003             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Fluxos de transport  
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques i Institut d'Estadística de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  empreses  i entitats de 
 transports                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  els fluxos del transport de mercaderies per 
 carretera dins de Catalunya i amb la resta de l'Estat, fent 
 una recopilació i un tractament de la informació disponible 
 d'àmbit estatal. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE MOBILITAT GENERAL A LA REGIÓ METROPOLITANA DE 
 BARCELONA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 207004             
 1. Àrea temàtica: Infraestructures. Transports        
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de desplaçaments i llurs         
 característiques, les causes que els motiven i el tipus de 
 transport utilitzat, fent una operació específica d'enquesta 
 a la població. Operació complexa de cost directe estimat 
 molt alt.
                               
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca         
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DEL PARC DE MAQUINÀRIA AGRÍCOLA         
                               
 Identificació de l'activitat: 208001             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les dades referents al parc de maquinària agrícola, 
 fent un tractament estadístic del Registre Oficial de 
 Maquinària  Agrícola. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LES ESCOLES I ELS CENTRES DE CAPACITACIÓ 
 AGRÀRIA                           
                               
 Identificació de l'activitat: 208002             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques dels cursos 
 considerats en el Programa deformació permanent adreçat al 
 sector  agrari,  fent  un tractament de la informació 
 administrativa disponible. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE SÍNTESI DEL SECTOR AGRARI           
                               
 Identificació de l'activitat: 208003             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Agricultura, 
 ramaderia i pesca                      
 2. Organisme  responsable:  Departament  d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca                      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Difondre la informació del sector de l'agricultura, la 
 ramaderia i la pesca, fent un tractament específic de la 
 informació disponible. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 Departament de Treball                    
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE PLANS D'OCUPACIÓ               
                               
 Identificació de l'activitat: 209001             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Determinar el nombre de persones contractades per municipis 
 i comarques en funció dels col·lectius segons el Pla 
 d'ocupació d'origen, fent un tractament estadístic. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA        
                               
 Identificació de l'activitat: 209002             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques de les persones 
 beneficiàries i el sector d'activitat econòmica de les 
 subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma, fent 
 una explotació estadística de la informació administrativa 
 corresponent. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE RENDA D'INSERCIÓ MÍNIMA            
                               
 Identificació de l'activitat: 209003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques de les persones 
 que no tenen els mitjans suficients per a atendre les 
 necessitats essencials de la vida en la nostra societat, hi 
 també  les  quantitats  destinades  a  cobrir aquestes 
 necessitats, i les accions d'inserció social i/o laboral, 
 fent  un  tractament  de  la informació administrativa 
 corresponent. Operació complexa de cost directe estimat 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE GUARDERIES LABORALS            
                               
 Identificació de l'activitat: 209004             
 1. Àrea  temàtica:  Formació. Ensenyament  preescolar  i 
 maternal                           
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  la  quantitat  de  centres, places i import 
 subvencionat de les guarderies que estan qualificades i 
 inscrites al registre de guarderies laborals, fent un 
 tractament estadístic de l'arxiu administratiu corresponent. 
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE RESIDÈNCIES DE TEMPS LLIURE          
                               
 Identificació de l'activitat: 209005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el total d'estades per mesos, torns i comunitats 
 autònomes  d'origen  dels  usuaris  i el seu grau de 
 satisfacció,  fent  una  operació  mixta de tractament 
 d'informació administrativa i d'enquesta als usuaris.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DEL SUPORT A COOPERATIVES I SOCIETATS ANÒNIMES 
 LABORALS                           
                               
 Identificació de l'activitat: 209006             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la incidència dels ajuts i les subvencions que es 
 destinen a cooperatives i societats anònimes laborals en la 
 creació, el manteniment i la promoció dels llocs de treball 
 d'aquestes, fent una operació d'explotació estadística dels 
 arxius administratius disponibles. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ATUR REGISTRAT               
                               
 Identificació de l'activitat: 209007960723          
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: Inem              
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de persones registrades en les oficines 
 d'ocupació, el dels aturats, dels demandants d'ocupació, de 
 les  col·locacions,  dels  contractes,  i  també llurs 
 característiques en l'àmbit de Catalunya, fent un tractament 
 estadístic de dades de caràcter administratiu disponibles.
                               
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix     
                               
 Departament de Justícia                   
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTIQUES DE PERSONES ATESES PEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA I 
 ORIENTACIÓ SOCIAL - UNITAT TÈCNICA JUDICIAL         
                               
 Identificació de l'activitat: 210001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població   
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i els principals característiques de les 
 persones ateses pel Servei d'Assistència i Orientació Social 
 - Unitat Tècnica Judicial, fent una explotació de la 
 informació administrativa disponible. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE FUNDACIONS I ASSOCIACIONS           
                               
 Identificació de l'activitat: 210002             
 1. Àrea  temàtica:  Desenvolupament  sociocultural. Vida 
 associativa                         
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les estadístiques bàsiques sobre fundacions i 
 associacions a Catalunya, fent un tractament estadístic de 
 la informació administrativa disponible. Operació senzilla 
 de cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA D'ACCIDENTS INDUSTRIALS             
                               
 Identificació de l'activitat: 211001             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Quantificar  els  accidents originats en instal·lacions 
 industrials, classificats per camps reglamentaris (tipus 
 d'instal·lacions), causes i gravetat de les conseqüències, 
 fent  el  tractament  estadístic  de  la  informació 
 administrativa. Operació senzilla de cost directe estimat 
 moderat.
                               
 ESTADÍSTICA MUNICIPAL I COMARCAL DEL CONSUM DE GAS NATURAL I 
 D'ENERGIA ELÈCTRICA                     
                               
 Identificació de l'activitat: 211002             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els consums de gas natural i d'energia elèctrica 
 per sectors econòmics i tarifes per tal de quantificar el 
 consum d'aquestes formes d'energia a nivell municipal, fent 
 una operació de recollida de dades provinents de les 
 companyies subministradores i d'enquestes específiques.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE GAS NATURAL           
                               
 Identificació de l'activitat: 211003             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els consums sectorials de gas natural per tal de 
 fer una quantificació de l'evolució conjuntural, fent una 
 operació de recopilació i tractament de les dades. Operació 
 senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA DE PRODUCTES PETROLÍFERS      
                               
 Identificació de l'activitat: 211004             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els consums globals dels principals productes 
 petrolífers amb usos energètics a Catalunya per tal de fer 
 una  quantificació de l'evolució conjuntural, fent una 
 operació  de  recopilació  i  tractament de les dades 
 proporcionades  per  empreses subministradores d'aquests 
 productes. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTIQUES SOBRE ELS VIATGES DELS CATALANS        
                               
 Identificació de l'activitat: 211005             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el comportament turístic dels catalans mitjançant 
 els viatges duts a terme, distingint entre els que tenen com 
 a destinació la segona residència de la resta de viatges, 
 fent una operació d'enquesta. Operació senzilla de cost 
 directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE ELS VIATGES DELS ESPANYOLS         
                               
 Identificació de l'activitat: 211006             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el comportament viatger dels espanyols en relació 
 amb Catalunya, especialment pel que fa referència als 
 viatges per motius personals (visites a famílies i amics, 
 viatges d'oci i de vacances), fent una operació d'enquesta.
 Operació senzilla de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE SÍNTESI DEL SECTOR TURÍSTIC          
                               
 Identificació de l'activitat: 211007960723          
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les principals dades anuals sobre l'oferta i la 
 demanda turístiques, fent un tractament estadístic de la 
 informació disponible. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE CONSULTES I RECLAMACIONS DELS CONSUMIDORS   
                               
 Identificació de l'activitat: 211008             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població   
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de trucades de caràcter informatiu, de 
 queixa o de possible denúncia fetes pels ciutadans al 
 "Telèfon de consulta del consumidor", fent un tractament 
 estadístic   d'informació   disponible  de  caràcter 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 Departament de Benestar Social                
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE FAMÍLIES NOMBROSES              
                               
 Identificació de l'activitat: 212001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques de les 
 famílies  nombroses  reconegudesa  Catalunya,  fent una 
 explotació de dades administratives disponibles. Operació 
 senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA  DE  BENEFICIARIS  DELS SUBSIDIS SOCIALS I 
 ECONÒMICS DE LA LISMI                    
                               
 Identificació de l'activitat: 212002             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 beneficiaris dels subsidis socials i econòmics de la Lismi, 
 fent un tractament de dades estadístiques de caràcter 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DE LES PENSIONS ASSISTENCIALS  
                               
 Identificació de l'activitat: 212003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 beneficiaris de pensions assistencials a Catalunya, fent una 
 explotació  de la informació de caràcter administratiu 
 disponible. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DE LES PENSIONS NO CONTRIBUTIVES 
 DE JUBILACIÓ                         
                               
 Identificació de l'activitat: 212004             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 beneficiaris de les pensions no contributives de jubilació 
 que hi ha a Catalunya, fent una explotació de dades de 
 caràcter administratiu disponibles. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS DE LES PENSIONS NO CONTRIBUTIVES 
 D'INVALIDESA                         
                               
 Identificació de l'activitat: 212005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 beneficiaris de les pensions no contributives d'invalidesa 
 que hi ha a Catalunya, fent una explotació de les dades de 
 caràcter administratiu disponibles. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'USUARIS DELS CENTRES D'AUTOFORMACIÓ      
                               
 Identificació de l'activitat: 212006             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre d'usuaris que assisteixen als centres 
 d'autoformació, fent un tractament estadístic de dades 
 disponibles de caràcter administratiu. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Medi Ambient                 
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 INDICADORS DE MEDI AMBIENT                  
                               
 Identificació de l'activitat: 213001             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient                
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Disposar d'indicadors de la situació del medi ambient a 
 Catalunya,  fent  una  recopilació i tractament de la 
 informació  existent. Operació complexa de cost directe 
 estimat baix.
                               
 INDICADORS DE QUALITAT DE L'AIGUA LITORAL          
                               
 Identificació de l'activitat: 213002             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Contaminació         
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Establir uns indicadors per tal d'avaluar la qualitat de 
 l'aigua litoral a Catalunya, fent una recollida i un 
 tractament d'informació disponible. Operació complexa de 
 cost directe estimat baix.
                               
 INDICADORS DE QUALITAT DE L'AIGUA DELS RIUS         
                               
 Identificació de l'activitat: 213003             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Contaminació         
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Avaluar la qualitat de l'aigua dels rius a Catalunya a 
 partir duna sèrie d'indicadors, fent una recollida i un 
 tractament de la informació disponible. Operació complexa de 
 cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE LES ENTITATS SUBMINISTRADORES D'AIGUA PER 
 AL CONSUM HUMÀ                        
                               
 Identificació de l'activitat: 213004             
 1. Àrea   temàtica:   Infraestructures. Infraestructures 
 físiques                           
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: companyies subministradores  
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Identificar les companyies subministradores en relació amb 
 els municipis subministrats, el nombre d'abonats i el volum 
 d'aigua facturat, fent un tractament de dades de caràcter 
 administratiu disponibles. Operació complexa de cost directe 
 estimat baix.
                               
 CAPACITAT DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS          
                               
 Identificació de l'activitat: 213005             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Residus i reciclatge de 
 material                           
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Avaluar  la capacitat de tractament d'aigües residuals 
 urbanes generades a Catalunya i el nombre d'estacions 
 depuradores públiques existents, fent una explotació de les 
 dades administratives disponibles. Operació senzilla de cost 
 directe estimat baix.
                               
 ESPAIS NATURALS PROTEGITS                  
                               
 Identificació de l'activitat: 213006             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Espais protegits       
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Especificar les figures de protecció i els espais naturals 
 protegits pel Pla d'espais d'interès natural i per altres 
 figures de protecció especial, fent una explotació de la 
 informació disponible. Operació senzilla de cost directe 
 estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE DECLARACIONS D'IMPACTE AMBIENTAL      
                               
 Identificació de l'activitat: 213007960723          
 1. Àrea temàtica: Medi ambient                
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: Comissió Central d'Indústries 
 i Activitats Classificades                  
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Comptabilitzar el nombre i la tipologia de les declaracions 
 d'impacte ambiental emeses per la Generalitat de Catalunya, 
 fent una explotació estadística de dades administratives.
 Operació senzilla de cost directe estimat baix.
                               
 Ajuntament de Barcelona                   
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DEL TEIXIT IMMOBILIARI DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
                               
 Identificació de l'activitat: 220001             
 1. Àrea  temàtica:  Infraestructures.  Infraestructures 
 físiques                           
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Obtenir les estadístiques bàsiques dels edificis i els 
 locals del municipi de Barcelona, fent una explotació de 
 dades  disponibles  de  caràcter administratiu. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ÍNDEX DE CAPACITAT ECONÒMICA FAMILIAR A LA CIUTAT DE 
 BARCELONA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 220002             
 1. Àrea temàtica: Família. Entorn social de les llars i les 
 famílies                           
 2. Organisme responsable: Ajuntament de Barcelona      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Construir un índex de capacitat econòmica familiar de la 
 ciutat  de  Barcelona,  fent  una explotació de dades 
 estadístiques  i  administratives  disponibles. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
 Consell Comarcal del Baix Llobregat             
                               
 ESTADÍSTICA D'ACTIVITAT DE LA POBLACIÓ DE LA COMARCA DEL 
 BAIX LLOBREGAT                        
                               
 Identificació de l'activitat: 230001             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme  responsable:  Consell  Comarcal  del Baix 
 Llobregat                          
 3. Organismes col·laboradors: municipis del Baix Llobregat  
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Obtenció de les estadístiques bàsiques d'activitat de la 
 població de la comarca del Baix Llobregat, fent una enquesta 
 a la població potencialment activa de la comarca. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 Annex 4                           
                               
 Activitats estadístiques en projecte             
                               
 Departament de la Presidència                
 ------------------------------------------------------------ 
 301001. ESTADÍSTIQUES SOBRE LA DONA             
 301002. XIFRES SOBRE LA DONA                 
 301003. ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA DONA          
 301004. MONOGRAFIES ESTADÍSTIQUES SOBRE DONA I SOCIETAT   
 301005. CENS DE CASALS CATALANS A L'ESTRANGER        
                               
 Departament de Governació                  
 ------------------------------------------------------------ 
 302001. ESTADÍSTICA SOBRE POLICIA AUTONÒMICA I SOCIETAT   
 302002. ESTADÍSTICA D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS     
 302003. ESTADÍSTICA DELS ACCIDENTS EN L'ÀMBIT DE LA LLAR I 
     EL LLEURE                      
 302004. ESTADÍSTICA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS EXCLUSIVAMENT PER 
     PARTICULARS                     
 302005. ESTADÍSTICA RELATIVA AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
     CATALUNYA                      
 302006. ESTADÍSTICA DE DELINQÜÈNCIA             
                               
 Departament d'Economia i Finances              
 ------------------------------------------------------------ 
 303001. ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC A CATALUNYA      
                               
 Institut d'Estadística de Catalunya             
                               
 303101. COMPTES   ECONÒMICS   DE   CATALUNYA. SECTORS 
     INSTITUCIONALS                    
 303102. TAULES INPUT-OUTPUT                 
 303103. ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  
 303104. ESTADÍSTICA I COMPTES DELS SERVEIS TECNOLÒGICS A LES 
     EMPRESES                       
 303105. ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES DE TRANSPORT 
     DE VIATGERS PER CARRETERA              
 303106. ESTADÍSTICA I COMPTES DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS 
 303107. ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES DE SERVEIS 
     ANNEXOS AL TRANSPORT                 
 303108. ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LES ASSEGURANCES 
 303109. ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SISTEMA CREDITICI     
 303110. ÍNDEX D'ACTIVITAT HOTELERA              
 303111. ESTADÍSTICA INTEGRAL DEL TURISME           
 303112. COMERÇ AMB L'ESTRANGER DE SERVEIS          
 303113. ENQUESTA D'HÀBITS DE CONSUM             
 303114. ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA: MONOGRAFIES COMARCALS    
 303115. CENS DELS CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER      
 303116. ESTADÍSTICA SOCIAL                  
 303117. ESTADÍSTICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA 
     RENDA                        
 303118. ESTADÍSTICA SOBRE LA POBRESA             
 303119. ESTADÍSTICA SOCIAL DE LES FAMÍLIES: ENQUESTA DE 
     QUALITAT DE VIDA                   
 303120. ESTADÍSTIQUES JUDICIALS               
 303121. PROJECCIONS DE LLARS I FAMÍLIES           
 303122. PROJECCIONS DE CONEIXEMENT DEL CATALÀ DE LA POBLACIÓ 
 303123. PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR       
 303124. PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT LABORAL       
 303125. BASE DE DADES D'ESTADÍSTIQUES DE SÍNTESI       
 303126. DIFUSIÓ DE LES BASES DE DADES DE L'INSTITUT PER 
     FINESTRA ÚNICA                    
 303127. REFERENCIACIÓ  GEOGRÀFICA  DE  LA  INFORMACIÓ 
     ESTADÍSTICA                     
 303128. ELABORACIÓ  I  GESTIÓ  DE  CODIS  D'ENTITATS I 
     ASSOCIACIONS                     
 303129. NORMALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE LA DOCUMENTACIÓ 
     TÈCNICA                       
                               
 Departament d'Ensenyament                  
 ------------------------------------------------------------ 
 304001. ESTADÍSTICA DE LA DESPESA EN ENSENYAMENT DE LES 
     CORPORACIONS LOCALS                 
 304002. ESTADÍSTICA  DEL  PERSONAL  AL  SERVEI  DE 
     L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA              
 304003. SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES           
 304004. INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT       
                               
 Departament de Cultura                    
 ------------------------------------------------------------ 
 305001. ESTADÍSTICA D'ARTS PLÀSTIQUES            
 305002. ESTADÍSTICA  DE  L'ENSENYAMENT  I  LA  FORMACIÓ 
     ESPECIALITZADA EN CULTURA              
 305003. ESTADÍSTICA DE CONSUM CULTURAL            
 305004. ESTADÍSTICA DE LA DESPESA EN CULTURA         
 305005. ESTADÍSTICA  DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ COM A 
     INDÚSTRIA CULTURAL                  
 305006. ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS I LES 
     ASSOCIACIONS CULTURALS                
 305007. CENS D'ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS        
                               
 Departament de Sanitat i Seguretat Social          
 ------------------------------------------------------------ 
 306001. ESTADÍSTICA DE SISTEMES D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES    
                               
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
 ------------------------------------------------------------ 
 307001. ESTADÍSTICA DELS FLUXOS DE TRANSPORT PER CANONADA  
                               
 Departament de Treball                    
 ------------------------------------------------------------ 
 309001. ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA LABORAL          
 309002. ESTADÍSTICA DEL SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ     
 309003. ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL   
 309004. ESTADÍSTIQUES AFINS DE CARÀCTER OCUPACIONAL     
 309005. BASE DE DADES DE MERCAT DE TREBALL          
 309006. EXPLOTACIÓ   ESPECÍFICA   PER   A  CATALUNYA 
     D'ESTADÍSTIQUES DEL MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT 
     SOCIAL                        
                               
 Departament de Justícia                   
 ------------------------------------------------------------ 
 310001. ESTADÍSTICA DE NOMENAMENTS DE NOTARIS I REGISTRADORS 
     DE LA PROPIETAT DE CATALUNYA             
 310002. ESTADÍSTICA DE LA UNITAT D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ A LA 
     INFÀNCIA                       
 310003. ESTADÍSTICA SOBRE ACOLLIMENTS I ADOPCIONS      
                               
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
 ------------------------------------------------------------ 
 311001. QUADERNS SECTORIALS                 
 311002. ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL        
 311003. ESTADÍSTICA D'INDICADORS DE LA SEGURETAT DE LES 
     INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS              
 311004. ÍNDEX DE COMPETITIVITAT DEL COMERÇ INTERNACIONAL   
     CATALÀ                        
 311005. ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA EXPORTADORA        
 311006. ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES        
 311007. ESTADÍSTICA  DE  L'ESTALVI  I LA DIVERSIFICACIÓ 
     ENERGÈTICA EN LA INDÚSTRIA              
 311008. MOVIMENT DE VIATGERS EN CÀMPINGS           
 311009. ÍNDEX DE CONJUNTURA COMERCIAL DE CATALUNYA      
                               
 Departament de Benestar Social                
 ------------------------------------------------------------ 
 312001. ESTADÍSTIQUES D'ENTITATS DE VOLUNTARIAT       
 312002. ESTADÍSTIQUES DE VOLUNTARIS             
 312003. ESTADÍSTIQUES DEL PLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT  
 312004. ESTADÍSTICA DE SOL·LICITANTS DEL PIRMI        
 312005. ESTADÍSTICA D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL    
 312006. ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS D'AJUTS A L'HABITATGE  
 312007. ESTADÍSTICA DE LES PLACES EN CENTRES ESPECIALS DE 
     TREBALL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ        
 312008. ESTADÍSTICA D'ADULTS IMMIGRATS QUE ASSISTEIXEN ALS 
     CENTRES I A LES AULES DE FORMACIÓ D'ADULTS      
 312009. ESTADÍSTICA DASSISTENTS ALS CENTRES I A LES AULES DE 
     FORMACIÓ D'ADULTS PROVINENTS DEL PIRMI        
 312010. ESTADÍSTICA DE PARTICIPANTS EN ELS CURSOS D'ACCÉS A 
     LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA PER A MAJORS DE 
     25 ANYS                       
                               
 Departament de Medi Ambient                 
 ------------------------------------------------------------ 
 313001. ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES         
 313002. ESTADÍSTIQUES DE CLIMATOLOGIA            
 313003. ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA          
 313004. ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN MEDI AMBIENT DE 
     L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL I LOCAL A CATALUNYA     
                               
 Departament de la Presidència                
 ------------------------------------------------------------ 
 ESTADÍSTIQUES SOBRE LA DONA                 
                               
 Identificació de l'activitat: 301001             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Difondre la informació demogràfica, social i econòmica de 
 les  dones  a  Catalunya,  ordenada  temàticament  i 
 sistematitzadament, i fer una recopilació i una reelaboració 
 de dades de diferents fonts. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 XIFRES SOBRE LA DONA                     
                               
 Identificació de l'activitat: 301002             
 1. Àrea temàtica: Multidisciplinària             
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Difondre  les  característiques  estadístiques  bàsiques 
 referents a les dones a Catalunya, fent una activitat de 
 síntesi en forma de tríptic. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ENTITATS I ASSOCIACIONS DE LA DONA              
                               
 Identificació de l'activitat: 301003             
 1. Àrea  temàtica:  Desenvolupament  sociocultural. Vida 
 associativa                         
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer exhaustivament la denominació, l'adreça i altres 
 característiques de les entitats i les associacions de les 
 dones a Catalunya, fent una operació de tractament dels 
 fitxers administratius. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 MONOGRAFIES ESTADÍSTIQUES SOBRE DONA I SOCIETAT       
                               
 Identificació de l'activitat: 301004             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Promoure estudis estadístics de caràcter monogràfic sobre la 
 dona a la societat catalana, fent operacions específiques de 
 recollida i anàlisi de dades. Operació complexa de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 CENS DE CASALS CATALANS A L'ESTRANGER            
                               
 Identificació de l'activitat: 301005             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques dels casals 
 catalans a l'estranger, fent una operació d'enquesta.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Governació                  
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE POLICIA AUTONÒMICA I SOCIETAT       
                               
 Identificació de l'activitat: 302001             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Estimar el grau de coneixement i satisfacció dels serveis 
 prestats per la Policia Autonòmica per tal de mesurar la 
 incidència que té en els ciutadans el compliment dels 
 objectius del procés de desplegament del Cos de Mossos 
 d'Esquadra, fent una operació d'enquesta a la població.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS         
                               
 Identificació de l'activitat: 302002             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre  i  les  característiques de les 
 instal·lacions de protecció contra incendis que hi ha a 
 Catalunya en funció de la tipologia de l'edifici o el local, 
 fent una operació d'enquesta i d'aprofitament de dades de 
 caràcter administratiu. Operació complexa de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DELS ACCIDENTS EN L'ÀMBIT DE LA LLAR I EL LLEURE 
                               
 Identificació de l'activitat: 302003             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les circumstàncies dels accidents en 
 l'àmbit de la llar i el lleure, fent una explotació de dades 
 de caràcter administratiu disponibles. Operació complexa de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA  D'EXTINCIÓ  D'INCENDIS  EXCLUSIVAMENT  PER 
 PARTICULARS                         
                               
 Identificació de l'activitat: 302004             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les circumstàncies dels incendis en 
 edificis o locals en els quals no han intervingut els 
 bombers en l'extinció, fent una explotació de les dades 
 disponibles. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA  RELATIVA  AL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE 
 CATALUNYA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 302005             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Administració pública 
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament d'Economia i 
 Finances                           
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el volum de les transferències econòmiques que 
 reben els ens locals, en concepte de participacions en els 
 ingressos de l'Estat i de la Generalitat, integrades en el 
 Fons de cooperació local de Catalunya, fent un tractament 
 estadístic de dades de caràcter administratiu. Operació 
 senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE DELINQÜÈNCIA                 
                               
 Identificació de l'activitat: 302006             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament de Governació     
 3. Organismes col·laboradors: -               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nivell de delinqüència a Catalunya, fent una 
 explotació   d'informació   disponible  de  caràcter 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 Departament d'Economia i Finances              
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DEL CRÈDIT PÚBLIC A CATALUNYA          
                               
 Identificació de l'activitat: 303001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme responsable: Departament d'Economia i Finances 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la informació estadística de la política de crèdit 
 públic, executada per l'Institut Català de Finances, fent 
 una  operació  d'explotació  dels arxius administratius 
 corresponents. Operació complexa de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 Institut d'Estadística de Catalunya             
                               
 COMPTES ECONÒMICS DE CATALUNYA. SECTORS INSTITUCIONALS    
                               
 Identificació de l'activitat: 303101             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els comptes econòmics de Catalunya des d'una 
 perspectiva  dels  sectors  institucionals,  fent  una 
 desagregació adequada de la comptabilitat econòmica general. 
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 TAULES INPUT-OUTPUT                     
                               
 Identificació de l'activitat: 303102             
 1. Àrea  temàtica:  Activitat  econòmica. Macromagnituds 
 econòmiques                         
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  les  relacions  intersectorials de l'economia 
 catalana,  fent  una  taula  d'input-output  segons la 
 metodologia del SEC per a economies regionals. Operació 
 complexa de cost directe estimat moderat.
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ      
                               
 Identificació de l'activitat: 303103             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de  Foment i 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques    
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses del sector de la 
 construcció a Catalunya i els resultats agregats de llur 
 compte d'explotació, fent una explotació de l'enquesta que 
 duen a terme l'institut d'Estadística de Catalunya i el 
 Ministeri de Foment. Operació complexa de cost directe 
 estimat moderat.
                               
 ESTADÍSTICA  I COMPTES DELS SERVEIS TECNOLÒGICS A LES 
 EMPRESES                           
                               
 Identificació de l'activitat: 303104             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses del sector dels serveis 
 tecnològics a les empreses a Catalunya i els resultats 
 agregats de llur compte d'explotació, fent una enquesta en 
 aquest sector. Operació complexa de cost directe estimat 
 moderat.
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES DE TRANSPORT DE 
 VIATGERS PER CARRETERA                    
                               
 Identificació de l'activitat: 303105             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses del transport de 
 viatgers per carretera i els resultats agregats de llur 
 compte d'explotació, fent una enquesta en aquest sector.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS     
                               
 Identificació de l'activitat: 303106             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses del transport urbà de 
 viatgers  i  els  resultats  agregats  de llur compte 
 d'explotació, fent una enquesta en aquest sector. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DE LES EMPRESES DE SERVEIS ANNEXOS AL 
 TRANSPORT                          
                               
 Identificació de l'activitat: 303107             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament  de Política 
 Territorial i Obres Públiques                
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses de serveis annexos al 
 transport (aparcaments, explotació de ports i aeroports) a 
 Catalunya  i  els  resultats  agregats de llur compte 
 d'explotació, fent una enquesta en aquest sector. Operació 
 senzilla de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SECTOR DE LES ASSEGURANCES     
                               
 Identificació de l'activitat: 303108             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament d'Economia i 
 Finances                           
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les empreses de les assegurances i 
 els resultats agregats de llur compte d'explotació, fent un 
 tractament de la informació administrativa disponible.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA I COMPTES DEL SISTEMA CREDITICI         
                               
 Identificació de l'activitat: 303109             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis financers   
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament d'Economia i 
 Finances                           
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'activitat de les institucions financeres i els 
 resultats agregats de llur compte d'explotació, fent un 
 tractament de la informació administrativa disponible.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ÍNDEX D'ACTIVITAT HOTELERA                  
                               
 Identificació de l'activitat: 303110             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució conjuntural de l'activitat hotelera, 
 fent una enquesta als establiments hotelers en què se'ls 
 demana la facturació. Operació complexa de cost directe 
 estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA INTEGRAL DEL TURISME               
                               
 Identificació de l'activitat: 303111             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  l'estructura i la importància de l'activitat 
 turística a l'economia catalana, fent una operació de 
 síntesi a partir de la informació rellevant disponible i la 
 metodologia homologada en l'àmbit de l'estadística oficial.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 COMERÇ AMB L'ESTRANGER DE SERVEIS              
                               
 Identificació de l'activitat: 303112             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Sector exterior    
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  les  relacions  comercials entre Catalunya i 
 l'estranger pel que fa als serveis, tant a les empreses com 
 als serveis personals, fent una síntesi de la informació 
 disponible. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ENQUESTA D'HÀBITS DE CONSUM                 
                               
 Identificació de l'activitat: 303113             
 1. Àrea  temàtica: Activitat econòmica. Consum, preus i 
 salaris                           
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Departament  d'Indústria, 
 Comerç i Turisme                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els hàbits de consum de la població catalana, fent 
 una enquesta a les famílies sobre aquest tema. Operació 
 complexa de cost directe estimat moderat.
                               
 ESTADÍSTICA DEMOGRÀFICA: MONOGRAFIES COMARCALS        
                               
 Identificació de l'activitat: 303114             
 1. Àrea temàtica: Població                  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Sistematitzar  i difondre la informació corresponent a 
 l'estructura, els fluxos i les previsions d'evolució de la 
 població de les comarques de Catalunya, fent una recopilació 
 i una reelaboració de dades en forma de publicacions 
 específiques. Operació senzilla de cost directe estimat 
 baix.
                               
 CENS DELS CATALANS RESIDENTS A L'ESTRANGER          
                               
 Identificació de l'activitat: 303115             
 1. Àrea temàtica: Població                  
 2. Organisme responsable: Departament de la Presidència   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les característiques dels catalans 
 residents a l'estranger, fent una explotació del CERA.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOCIAL                      
                               
 Identificació de l'activitat: 303116             
 1. Àrea temàtica: Socials. Situació social de la població  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Desenvolupar el pla d'estadístiques socials de Catalunya per 
 avaluar el nivell de benestar de la població i analitzar les 
 diferents  fonts d'informació necessàries. Operació molt 
 complexa de cost directe estimat moderat.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE LA DISTRIBUCIÓ PERSONAL DE LA RENDA    
                               
 Identificació de l'activitat: 303117             
 1. Àrea temàtica: Socials. Situació social de la població  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer periòdicament la distribució de la renda i de la 
 renda disponible per decils a Catalunya, fent una explotació 
 de la informació estadística disponible. Operació complexa 
 de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE LA POBRESA                 
                               
 Identificació de l'activitat: 303118             
 1. Àrea temàtica: Socials. Situació social de la població  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les diferents línies de la pobresa a Catalunya, 
 fent una explotació de la informació estadística disponible. 
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOCIAL DE LES FAMÍLIES: ENQUESTA DE QUALITAT DE 
 VIDA                             
                               
 Identificació de l'activitat: 303119             
 1. Àrea temàtica: Socials. Situació social de la població  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nivell de qualitat de vida de la població de 
 Catalunya, fent una operació d'enquesta a les famílies que 
 permeti  obtenir informació de tipus qualitatiu per a 
 complementar les dades estructurals disponibles sobre llars 
 i famílies. Operació molt complexa de cost directe estimat 
 moderat.
                               
 ESTADÍSTIQUES JUDICIALS                   
                               
 Identificació de l'activitat: 303120             
 1. Àrea temàtica: Justícia                  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística i Departament de Justícia           
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les activitats dels òrgans judicials a Catalunya 
 per àmbits jurisdiccionals i sectors, fent una explotació 
 específica  dels  arxius estadístics existents. Operació 
 complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 PROJECCIONS DE LLARS I FAMÍLIES               
                               
 Identificació de l'activitat: 303121             
 1. Àrea temàtica: Família. Projeccions de llars i famílies  
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les característiques futures de les famílies segons 
 la composició i la dimensió mitjana, amb avaluacions a curt, 
 mitjà i llarg termini, fent una recopilació i una anàlisi de 
 la informació demogràfica disponible, procedent del Cens de 
 població de 1991 i de l'Estadística de població de 1996.
 Operació molt complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 PROJECCIONS DE CONEIXEMENT DEL CATALÀ DE LA POBLACIÓ     
                               
 Identificació de l'activitat: 303122             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural.
 Coneixements lingüístics                   
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: Departament de Cultura     
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució futura del coneixement del català segons 
 sexe i edat, amb avaluacions a curt, mitjà i llarg termini, 
 fent  una recopilació i una anàlisi de la informació 
 demogràfica disponible, procedent del Cens de població de 
 1991 i de l'Estadística de població de 1996. Operació 
 complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT ESCOLAR           
                               
 Identificació de l'activitat: 303123             
 1. Àrea temàtica: Població. Previsions de població      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució futura de les entrades i les sortides de 
 població en edat escolar, per sexe i edats, amb avaluacions 
 a curt, mitjà i llarg termini, fent una recopilació i una 
 anàlisi de la informació demogràfica disponible, procedent 
 del Cens de població de 1991 i de l'Estadística de població 
 de 1996. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 PROJECCIONS DE POBLACIÓ EN EDAT LABORAL           
                               
 Identificació de l'activitat: 303124             
 1. Àrea temàtica: Població. Previsions de població      
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució futura de les entrades i les sortides de 
 població en edat laboral, per sexe i edats, amb avaluacions 
 a curt, mitjà i llarg termini, fent una recopilació i una 
 anàlisi de la informació demogràfica disponible, procedent 
 del Cens de població de 1991 i de l'Estadística de població 
 de 1996. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 BASE DE DADES D'ESTADÍSTIQUES DE SÍNTESI           
                               
 Identificació de l'activitat: 303125             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Centre Informàtic de la 
 Generalitat de Catalunya                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Difondre  les  estadístiques oficials de Catalunya per 
 teleprocés, fent una base de dades de les principals 
 estadístiques  de  síntesi,  convenientment tractades i 
 homogeneïtzades, per tal de facilitar-ne l'accés a qualsevol 
 usuari. Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 DIFUSIÓ DE LES BASES DE DADES DE L'INSTITUT PER FINESTRA 
 ÚNICA                            
                               
 Identificació de l'activitat: 303126             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes  col·laboradors:  Centre Informàtic de la 
 Generalitat de Catalunya                   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Dissenyar un sistema d'accés únic i homogeni a totes les 
 bases de dades d'accés públic de l'Institut d'Estadística de 
 Catalunya,  fent una aplicació informàtica que permeti 
 l'accés  remot  des  d'entorns  i xarxes informàtiques 
 diferents. Operació molt complexa de cost directe estimat 
 baix.
                               
 REFERENCIACIÓ GEOGRÀFICA DE LA INFORMACIÓ ESTADÍSTICA    
                               
 Identificació de l'activitat: 303127             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
 Descripció de l'activitat                  
 Desenvolupar i adaptar el programari existent i assignar els 
 geocodis a les dades que s'han d'integrar en el sistema de 
 referenciació geogràfica general. Operació complexa de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ELABORACIÓ I GESTIÓ DE CODIS D'ENTITATS I ASSOCIACIONS    
                               
 Identificació de l'activitat: 303128             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Establir un sistema de classificació i codificació de les 
 entitats i les associacions registrades a la Generalitat de 
 Catalunya, fent l'estudi conceptual i la proposta de codis.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 NORMALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  
                               
 Identificació de l'activitat: 303129             
 1. Àrea temàtica: Instrumentals               
 2. Organisme  responsable:  Institut  d'Estadística  de 
 Catalunya                          
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Sistematització  de  la  metainformació  estadística en 
 diferents suports, fent un procés estandarditzat d'ordenació 
 i emmagatzematge d'aquesta. Operació molt complexa de cost 
 directe estimat baix.
                               
 Departament d'Ensenyament                  
                               
 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA EN ENSENYAMENT DE LES CORPORACIONS 
 LOCALS                            
                               
 Identificació de l'activitat: 304001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Administració pública 
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Estimar la despesa educativa de les corporacions locals, 
 fent una anàlisi de llur sistema comptable i de les 
 liquidacions  pressupostàries. Operació complexa de cost 
 directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA  DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ 
 EDUCATIVA                          
                               
 Identificació de l'activitat: 304002             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer les principals característiques dels col·lectius de 
 personal de l'Administració educativa, fent un tractament 
 estadístic de la informació disponible. Operació complexa de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 SÈRIES ESTADÍSTIQUES EDUCATIVES               
                               
 Identificació de l'activitat: 304003             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Disposar de l'evolució de les principals variables del 
 sistema  educatiu  de  Catalunya,  sistematitzant  i 
 homogeneïtzant la informació estadística disponible.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 INDICADORS ESTADÍSTICS DE L'ENSENYAMENT           
                               
 Identificació de l'activitat: 304004             
 1. Àrea temàtica: Formació                  
 2. Organisme responsable: Departament d'Ensenyament     
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la relació entre les principals variables de 
 l'estadística  de  l'ensenyament  a Catalunya, fent un 
 tractament estadístic de les dades disponibles. Operació 
 complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Cultura                    
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA D'ARTS PLÀSTIQUES                
                               
 Identificació de l'activitat: 305001             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la dimensió i les característiques pròpies del 
 sector  de les arts plàstiques a Catalunya, fent una 
 recopilació i una explotació de dades disponibles. Operació 
 complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ENSENYAMENT I LA FORMACIÓ ESPECIALITZADA EN 
 CULTURA                           
                               
 Identificació de l'activitat: 305002             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: Departament d'Ensenyament   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre  d'alumnes,  d'escoles i d'altres 
 característiques pròpies de l'ensenyament i la formació en 
 els  diversos sectors culturals a Catalunya, fent una 
 recopilació i una explotació de les dades disponibles.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE CONSUM CULTURAL                
                               
 Identificació de l'activitat: 305003             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  els  equipaments culturals a la llar i les 
 pràctiques culturals de la població a Catalunya, fent una 
 operació  d'enquesta. Operació complexa de cost directe 
 estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA EN CULTURA             
                               
 Identificació de l'activitat: 305004             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Estimar la despesa en cultura a Catalunya, fent una operació 
 de tractament de les dades administratives disponibles.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ COM A INDÚSTRIA 
 CULTURAL                           
                               
 Identificació de l'activitat: 305005             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'audiència, la programació, l'activitat del sector 
 i  altres  característiques  pròpies  dels  mitjans de 
 comunicació com a indústria cultural a Catalunya, fent una 
 recopilació i una sistematització de dades disponibles.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS DE LES ENTITATS I LES ASSOCIACIONS 
 CULTURALS                          
                               
 Identificació de l'activitat: 305006             
 1. Àrea  temàtica:  Desenvolupament  sociocultural. Vida 
 associativa                         
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les activitats pròpies de les entitats 
 i les associacions culturals que actuen a Catalunya, fent 
 una recopilació i una explotació de dades disponibles.
 Operació complexa de cost directe estimat molt baix.
                               
 CENS D'ASSOCIACIONS I CLUBS ESPORTIUS            
                               
 Identificació de l'activitat: 305007960723          
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural. Esport   
 2. Organisme responsable: Departament de Cultura       
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri d'Educació i Ciència 
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre  i  les  característiques de les 
 associacions  i clubs esportius a Catalunya, fent una 
 operació  d'enquesta. Operació complexa de cost directe 
 estimat baix.
                               
 Departament de Sanitat i Seguretat Social          
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE SISTEMES D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES        
                               
 Identificació de l'activitat: 306001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Sanitat                           
 2. Organisme responsable: Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social                            
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre,  la  tipologia i les principals 
 característiques dels sistemes d'emergències mèdiques a 
 Catalunya, fent una explotació de dades disponibles.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
 Departament  de Política Territorial i Obres Públiques 
                               
 ESTADÍSTICA DELS FLUXOS DE TRANSPORT PER CANONADA      
                               
 Identificació de l'activitat: 307001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Fluxos de transport  
 2. Organisme  responsable:  Departament  de  Política 
 Territorial i Obres Públiques                
 3. Organismes col·laboradors: empreses subministradores   
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els fluxos de transport per canonada dins de 
 Catalunya i amb la resta de l'Estat, fent una recopilació i 
 un tractament de la informació disponible. Operació senzilla 
 de cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Treball                    
 ------------------------------------------------------------ 
 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA LABORAL              
                               
 Identificació de l'activitat: 309001             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer els efectius laborals, la composició i la mobilitat 
 funcional d'aquests i la causa, la jornada laboral, les 
 absències en el treball i llur motivació i les opinions dels 
 empresaris respecte a l'evolució del mercat de treball, fent 
 una enquesta adreçada a les empreses. Operació molt complexa 
 de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DEL SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ         
                               
 Identificació de l'activitat: 309002             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Desenvolupar progressivament les estadístiques derivades del 
 Servei Català de Col·locació, fent un tractament estadístic 
 de  la  informació administrativa corresponent. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LES EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL       
                               
 Identificació de l'activitat: 309003             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre d'empreses de treball temporal que donen 
 ocupació a Catalunya, i el nombre de contractes de posada a 
 disposició, fent un tractament estadístic de la informació 
 administrativa  corresponent. Operació  complexa de cost 
 directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTIQUES AFINS DE CARÀCTER OCUPACIONAL         
                               
 Identificació de l'activitat: 309004             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Desenvolupar progressivament les estadístiques derivades de 
 les  accions  afins de caràcter ocupacional, fent una 
 explotació  estadística de la informació administrativa 
 disponible. Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 BASE DE DADES DEL MERCAT DE TREBALL             
                               
 Identificació de l'activitat: 309005             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball. Ocupació i atur     
 2. Organisme responsable: Departament de Treball i Institut 
 d'Estadística de Catalunya                  
 3. Organismes   col·laboradors:   Institut   Nacional 
 d'Estadística                        
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Disposar duna base de dades amb sèries de la població en 
 edat de treballar, de la població activa ocupada, de la 
 població en atur, de la població inactiva i de la població 
 comptada a part, i de les seves característiques, en l'àmbit 
 de Catalunya, fent un tractament d'informació estadística 
 disponible. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 EXPLOTACIÓ ESPECÍFICA PER A CATALUNYA D'ESTADÍSTIQUES DEL 
 MINISTERI DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL           
                               
 Identificació de l'activitat: 309006             
 1. Àrea temàtica: Mercat de treball             
 2. Organisme responsable: Departament de Treball       
 3. Organismes  col·laboradors:  Ministeri  de Treball i 
 Seguretat Social                       
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Desenvolupar progressivament explotacions més exhaustives de 
 les estadístiques fetes pel Ministeri de Treball i Seguretat 
 Social que es considerin d'interès per a Catalunya, fent un 
 tractament  estadístic  d'informació disponible. Operació 
 senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Justícia                   
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA DE NOMENAMENTS DE NOTARIS I REGISTRADORS DE LA 
 PROPIETAT DE CATALUNYA                    
                               
 Identificació de l'activitat: 310001             
 1. Àrea temàtica: Desenvolupament sociocultural       
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre  i  altres  característiques dels 
 nomenaments de notaris i registradors de la propietat a 
 Catalunya,  fent  una  explotació  de  dades  d'origen 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA UNITAT D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA 
                               
 Identificació de l'activitat: 310002             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el volum i les característiques dels casos atesos 
 que han arribat a les unitats d'urgència d'atenció a la 
 infància, fent una explotació de dades administratives.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA SOBRE ACOLLIMENTS I ADOPCIONS          
                               
 Identificació de l'activitat: 310003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Justícia      
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre de casos, famílies acollidores i 
 principals característiques en relació amb acolliments i 
 adopcions a Catalunya, fent un tractament estadístic de 
 dades administratives disponibles. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 Departament d'Indústria, Comerç i Turisme          
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 QUADERNS SECTORIALS                     
                               
 Identificació de l'activitat: 311001             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme i Institut d'Estadística de Catalunya        
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer de forma monogràfica l'estructura i l'evolució dels 
 diferents  sectors  industrials, fent l'actualització i 
 l'homogeneïtzació de la informació estadística existent en 
 la col·lecció "La Indústria a Catalunya". Operació complexa 
 de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA INVERSIÓ INDUSTRIAL            
                               
 Identificació de l'activitat: 311002             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Indústria       
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes  col·laboradors: Institut d'Estadística de 
 Catalunya i Ministeri d'Indústria i Energia         
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer la inversió industrial a Catalunya, fent una 
 operació complementària en l'enquesta existent per a tot 
 l'Estat. Operació complexa de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA  D'INDICADORS  DE  LA  SEGURETAT  DE  LES 
 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS                  
                               
 Identificació de l'activitat: 311003             
 1. Àrea temàtica: Seguretat ciutadana. Serveis de protecció 
 i seguretat                         
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  l'índex  d'accidentabilitat  en instal·lacions 
 industrials, fent un tractament estadístic de la informació 
 disponible. Operació  senzilla  de cost directe estimat 
 moderat.
                               
 ÍNDEX DE COMPETITIVITAT DEL COMERÇ INTERNACIONAL CATALÀ   
                               
 Identificació de l'activitat: 311004             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Sector exterior    
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes  col·laboradors: Institut d'Estadística de 
 Catalunya                          
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer un indicador de la competitivitat del comerç 
 internacional  català  fent  una síntesi de les fonts 
 rellevants. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE CONJUNTURA EXPORTADORA            
                               
 Identificació de l'activitat: 311005             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Sector exterior    
 2. Organisme responsable: Departament 'd'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: Ministeri de Comerç i Turisme 
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  la  conjuntura exportadora, fent una anàlisi 
 estadística i econòmica de l'enquesta qualitativa d'àmbit 
 estatal. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LES ENERGIES RENOVABLES            
                               
 Identificació de l'activitat: 311006             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre, la potència i la producció o el consum 
 d'energia  de  les  instal·lacions que utilitzen fonts 
 d'energia renovables a Catalunya, fent una recollida de 
 dades  provinents  d'expedients  administratius  sobre 
 subvencions  i  d'enquestes  específiques a fabricants, 
 comercialitzadors, instal·ladors, propietaris i explotadors 
 en l'àmbit de les energies renovables. Operació complexa de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE L'ESTALVI I LA DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA EN 
 LA INDÚSTRIA                         
                               
 Identificació de l'activitat: 311007960723          
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Energia        
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'estalvi i la diversificació energètica obtinguts 
 per les inversions en projectes energètics duts a terme en 
 la  indústria, fent una recollida de dades provinents 
 d'expedients   administratius  sobre  subvencions  i 
 autoritzacions administratives i d'enquestes específiques en 
 els establiments industrials. Operació complexa de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 MOVIMENT DE VIATGERS EN CÀMPINGS               
                               
 Identificació de l'activitat: 311008             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer l'evolució conjuntural del subsector dels càmpings 
 a Catalunya duna manera periòdica i estable en el temps, 
 fent una operació d'enquesta adreçada als directors i als 
 responsables dels establiments. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ÍNDEX DE CONJUNTURA COMERCIAL DE CATALUNYA          
                               
 Identificació de l'activitat: 311009             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Serveis no financers 
 2. Organisme responsable: Departament d'Indústria, Comerç i 
 Turisme                           
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Elaborar un índex que reflecteixi l'evolució del sector de 
 la distribució comercial, fent un tractament estadístic de 
 la informació disponible. Operació senzilla de cost directe 
 estimat molt baix.
                               
 Departament de Benestar Social                
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTIQUES D'ENTITATS DE VOLUNTARIAT           
                               
 Identificació de l'activitat: 312001             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social 
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques de les 
 entitats de voluntariat reconegudes per la Generalitat de 
 Catalunya, fent una explotació de dades administratives 
 disponibles. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTIQUES DE VOLUNTARIS                 
                               
 Identificació de l'activitat: 312002             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 voluntaris que hi ha a Catalunya, fent una explotació de 
 dades de caràcter administratiu. Operació senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTIQUES DEL PLA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT      
                               
 Identificació de l'activitat: 312003             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de centres, activitats, personal docent i 
 estudiants en relació amb la formació de voluntaris que hi 
 ha  a  Catalunya,  fent  una explotació de les dades 
 disponibles. Operació senzilla de cost directe estimat molt 
 baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE SOL·LICITANTS DEL PIRMI            
                               
 Identificació de l'activitat: 312004             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre  de  casos atesos i de persones 
 sol·licitants del Programa interdepartamental de la renda 
 mínima  d'inserció,  fent una explotació de les dades 
 administratives  disponibles. Operació  senzilla de cost 
 directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL        
                               
 Identificació de l'activitat: 312005             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 habitatges  de  protecció  oficial, fent un tractament 
 estadístic de les dades disponibles. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIS D'AJUTS A L'HABITATGE      
                               
 Identificació de l'activitat: 312006             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques de les 
 persones que han demanat ajuts en relació amb l'habitatge, 
 fent un tractament de dades estadístiques de caràcter 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LES PLACES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL 
 PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ                
                               
 Identificació de l'activitat: 312007960723          
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre i les principals característiques dels 
 centres especials de treball per a persones amb disminució, 
 fent  un  tractament de dades disponibles de caràcter 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'ADULTS IMMIGRATS QUE ASSISTEIXEN ALS CENTRES I 
 A LES AULES DE FORMACIÓ D'ADULTS               
                               
 Identificació de l'activitat: 312008             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el  nombre de persones adultes immigrades a 
 Catalunya que assisteixen als centres i a les aules de 
 formació d'adults en els diferents nivells educatius, fent 
 un tractament estadístic de dades disponibles de caràcter 
 administratiu. Operació senzilla de cost directe estimat 
 molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA D'ASSISTENTS ALS CENTRES I A LES AULES DE 
 FORMACIÓ D'ADULTS PROVINENTS DEL PIRMI            
                               
 Identificació de l'activitat: 312009             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer  el nombre de persones adscrites al Programa 
 interdepartamental  de  la renda mínima d'inserció que 
 assisteixen als centres i a les aules de formació d'adults 
 en els diferents nivells formatius, fent un tractament 
 estadístic de dades disponibles de caràcter administratiu.
 Operació senzilla de cost directe estimat molt baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE PARTICIPANTS EN ELS CURSOS D'ACCÉS A LA 
 UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA PER A MAJORS DE 25 ANYS   
                               
 Identificació de l'activitat: 312010             
 1. Àrea temàtica: Salut i serveis socials a la població.
 Benestar social                       
 2. Organisme responsable: Departament de Benestar Social   
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre de persones majors de 25 anys que 
 participen en els cursos per a accedir a la Universitat 
 Oberta de Catalunya, fent un tractament estadístic de dades 
 disponibles de caràcter administratiu. Operació senzilla de 
 cost directe estimat molt baix.
                               
 Departament de Medi Ambient                 
 ------------------------------------------------------------ 
                               
 ESTADÍSTICA D'ACTIVITATS EXTRACTIVES             
                               
 Identificació de l'activitat: 313001             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient                
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Conèixer el nombre, determinar la localització i avaluar el 
 volum de les activitats extractives que hi ha a Catalunya, 
 fent  una  explotació  d'informació disponible. Operació 
 complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTIQUES DE CLIMATOLOGIA                
                               
 Identificació de l'activitat: 313002             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient                
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Disposar  duna  informació  integrada  de  les  dades 
 climatològiques de Catalunya, a partir de la recollida de la 
 informació proporcionada per les estacions meteorològiques.
 Operació complexa de cost directe estimat baix.
                               
 ÍNDEX DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA              
                               
 Identificació de l'activitat: 313003             
 1. Àrea temàtica: Medi ambient. Contaminació         
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Disposar d'un índex integrat de contaminació atmosfèrica de 
 Catalunya, per tal de conèixer-ne l'evolució, fent una 
 explotació de la informació disponible. Operació complexa de 
 cost directe estimat baix.
                               
 ESTADÍSTICA DE LA DESPESA PÚBLICA EN MEDI AMBIENT DE 
 L'ADMINISTRACIÓ CENTRAL I DE LA LOCAL A CATALUNYA      
                               
 Identificació de l'activitat: 313004             
 1. Àrea temàtica: Activitat econòmica. Administració pública 
 2. Organisme responsable: Departament de Medi Ambient    
 3. Organismes col·laboradors: -               
                               
 Descripció de l'activitat                  
 Estimar la despesa en medi ambient de l'Administració 
 central i de la local a Catalunya, fent una explotació de 
 dades administratives disponibles. Operació complexa de cost 
 directe estimat baix.
                               
 (96.191.042)