Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 304/1995, de 7 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny de Catalunya i se'n regulen els requisits d'accés.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret

 • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

 • Núm. del document 304/1995

 • Data del document 07/11/1995

 • Data de publicació 29/11/1995

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2134

 • No Vigent
30/11/1995 - 25/03/2014
TEXT PUBLICAT

                               
 La  Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació 
 general  del  sistema  educatiu  integra,  entre  els 
 ensenyaments de règim especial, els d'arts plàstiques i 
 disseny. Dintre  d'aquests,  hi  engloba  els  estudis 
 relacionats amb les arts aplicades, els oficis artístics, 
 les diverses modalitats de disseny i la conservació i 
 restauració de béns culturals.
                               
 L'organització  dels  ensenyaments  d'arts plàstiques i 
 disseny en cicles de formació específica de grau mitjà i de 
 grau superior ha estat establerta en l'esmentada Llei. Així 
 mateix, la disposició addicional cinquena del Reial decret 
 676/93, de 7 de maig, pel qual s'estableixen les directrius 
 generals sobre els títols i els corresponents ensenyaments 
 mínims  de  formació  professional,  disposa  que  els 
 ensenyaments d'arts plàstiques i disseny s'organitzaran en 
 cicles formatius, d'acord amb el que estableix l'esmentat 
 Reial decret. Aquestes disposicions juntament amb el Reial 
 decret 389/1992, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen els 
 requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments 
 artístics,  constitueixen  el  contingut normatiu bàsic 
 regulador dels cicles de formació específica.
                               
 A partir d'aquest, i considerant els resultats del procés 
 d'experimentació en diferents escoles d'Arts Aplicades i 
 Oficis Artístics de Catalunya, el present decret fixa els 
 principis que haurà de seguir el desenvolupament curricular 
 dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny. Alhora regula les proves d'accés que serviran com 
 acreditació de les aptituds necessàries per cursar amb 
 aprofitament el cicle corresponent.
                               
 La diversitat i amplitud del teixit economicosocial i 
 artístic de Catalunya i la tradició en els ensenyaments 
 d'arts plàstiques i disseny, permeten fer aportacions a les 
 diferents especialitats d'àmbit general i contribuir a la 
 seva ampliació a partir de l'experiència específica de 
 Catalunya.
                               
 La  interacció  entre  els  factors  educatius,  els 
 economicosocials  i  els  relacionats amb el patrimoni 
 cultural que intervenen en les arts plàstiques i el disseny 
 quedarà reflectida en els projectes dels centres. Tots ells 
 disposaran  d'un  currículum obert i flexible que els 
 permetrà col·laborar amb centres de treball i institucions 
 culturals i artístiques.
                               
 El catàleg de títols, que es desenvoluparà mitjançant 
 decrets bàsics d'àmbit estatal, inclourà diferents famílies 
 artístiques formades per diversos cicles formatius. El seu 
 caràcter obert permetrà la seva actualització permanent, 
 motiu  pel qual s'investigarà per descobrir les noves 
 necessitats de formació, per experimentar les propostes de 
 nous cicles de formació específica i ampliar, si escau, 
 l'esmentat catàleg.
                               
 En virtut d'això, a proposta del conseller d'Ensenyament, 
 amb l'informe del Consell Escolar de Catalunya, d'acord amb 
 l'informe de la Comissió Jurídica Assessora i amb la 
 deliberació prèvia del Govern,                
                               
 Decreto:                           
                               
 Capítol I                          
 Finalitat, ordenació i objectius dels cicles de formació 
 específica d'arts plàstiques i disseny            
                               
 Article 1                          
 Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny tindran per finalitat proporcionar als alumnes una 
 formació de qualitat necessària per:             
 a)   Assolir  la  competència  artisticoprofessional 
 característica de cada títol i garantir la qualificació 
 dels futurs professionals de l'àmbit de les arts plàstiques 
 i el disseny.
 b)  Respondre  a  les demandes derivades dels avenços 
 tecnològics amb una actitud oberta envers les possibilitats 
 expressives de cada material, suport i procediment tècnic.
 c) Conèixer l'organització i característiques del sector 
 artístic  corresponent,  la  legislació  laboral i els 
 mecanismes d'inserció professional.
 d) Coordinar-se amb altres professionals per al treball en 
 grup i en equips pluridisciplinars.
 e) Adquirir els coneixements i habilitats necessàries per 
 treballar en condicions de seguretat i prevenir possibles 
 riscos derivats de les situacions de treball.
 f) Afavorir la creativitat, inherent a qualsevol activitat 
 plàstica o de disseny i principal factor de valoració de 
 l'obra artística.
 g)  Difondre el coneixement del patrimoni artístic de 
 Catalunya.
 h) Adquirir capacitat d'investigació i recerca en els 
 diferents camps artístics.
 i)  Desenvolupar l'activitat artística professional amb 
 respecte al medi ambient i al medi cultural.
                               
 Article 2                          
 2.1  Aquests  ensenyaments s'organitzaran en cicles de 
 formació específica de grau mitjà i de grau superior, 
 agrupats en diverses famílies professionals, que condueixen 
 a l'obtenció del títol professional.
 2.2 Els esmentats cicles estaran constituïts per un conjunt 
 de  coneixements,  habilitats,  actituds  i  destreses, 
 particularment   vinculats   a   la   competència 
 artisticoprofessional característica de cada títol, que 
 culmina la preparació per a l'exercici professional.
                               
 Article 3                          
 3.1 El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també 
 dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny. S'utilitzarà 
 normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge.
 3.2 D'acord amb els organismes representatius d'Era Val 
 d'Aran, es fixaran els continguts que s'impartiran en 
 aranès en els centres docents d'aquella comarca.
 3.3 En qualsevol cas, d'acord amb la legislació vigent, es 
 respectaran  els  drets  lingüístics  individuals  de 
 l'alumnat.
                               
 Article 4                          
 Els cicles de formació específica de grau mitjà tenen per 
 objectiu capacitar els alumnes per a l'exercici d'una 
 activitat artística professional determinada, mitjançant 
 l'adquisició i domini de les tècniques artístiques i del 
 coneixement dels materials i eines necessaris per tal 
 d'executar els treballs propis del seu ofici.
                               
 Article 5                          
 Els cicles de formació específica de grau superior tenen 
 per objectiu capacitar els alumnes per a l'exercici d'una 
 activitat artística professional determinada que permeti 
 efectuar treballs artisticotècnics amb responsabilitat de 
 projecció,  coordinació  i realització i, així mateix, 
 desenvolupar amb autonomia la gestió tècnica, assumint, si 
 escau, la gestió organitzativa i la dels recursos humans.
                               
 Capítol II                          
 Els requisits d'accés als cicles de formació específica 
 d'arts plàstiques i disseny                 
                               
 Article 6                          
 6.1 Per accedir als cicles de formació específica de grau 
 mitjà  dels  ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, 
 caldrà, a més de tenir el títol de graduat en educació 
 secundària, acreditar les necessàries aptituds mitjançant 
 la superació d'una prova d'accés regulada pel Departament 
 d'Ensenyament.
 6.2 Quedarà exempt de realitzar aquesta prova qui disposi 
 del títol de tècnic o de tècnic superior d'un cicle d'arts 
 plàstiques i disseny de la mateixa família o hagi superat 
 amb aprofitament els cursos comuns d'arts aplicades i 
 oficis  artístics,  d'acord  amb  el  que es fixi en 
 l'establiment del títol professional corresponent.
                               
 Article 7                          
 7.1 Podran accedir als cicles de formació específica de 
 grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny 
 aquells que tinguin el títol de batxiller i acreditin les 
 necessàries  aptituds  mitjançant  la  superació  d'una 
 determinada  prova  d'accés  regulada  pel  Departament 
 d'Ensenyament.
 7.2 Quedarà exempt de realitzar aquesta prova qui hagi 
 cursat  amb profit en el batxillerat l'assignatura de 
 fonaments de disseny i altres dues matèries concordants amb 
 els estudis als quals es vol ingressar i qui disposi d'un 
 títol d'igual nivell de la mateixa família professional, o 
 del  títol  de  graduat  en arts aplicades en alguna 
 especialitat del mateix àmbit, d'acord amb el que es fixi 
 en l'establiment del títol professional corresponent.
                               
 Article 8                          
 8.1 Les proves esmentades en els dos articles precedents 
 tindran  diversos  exercicis  de  caràcter  específic 
 determinat per l'àmbit de la família a què pertany el cicle 
 al qual s'opta, amb l'objectiu de comprovar les habilitats, 
 destreses, aptituds i coneixements necessaris per cursar el 
 cicle amb aprofitament i constaran d'un o més exercicis en 
 què es valorarà la sensibilitat, la creativitat i el domini 
 de l'expressió gràfica i plàstica.
 8.2 Els exercicis es valoraran de 0 a 10 punts i es 
 considerarà  superada  la  prova quan la mitjana dels 
 resultats dels diferents exercicis sigui igual o superior a 
 5.
                               
 Article 9                          
 9.1 No obstant el que preveu l'article 6, es podrà accedir 
 als cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny de grau mitjà, sense tenir els requisits acadèmics 
 establerts, mitjançant la superació d'una prova regulada 
 pel Departament d'Ensenyament.
 9.2 Per a l'accés mitjançant la superació de la prova a què 
 fa  referència  l'apartat  anterior  l'aspirant  haurà 
 d'acreditar  haver assolit la maduresa en relació als 
 objectius de l'educació secundària obligatòria, així com 
 les capacitats, els coneixements i les habilitats per 
 cursar amb aprofitament els ensenyaments del cicle de 
 formació específica al qual s'opti.
                               
 Article 10                          
 10.1 No obstant el que preveu l'article 7, es podrà accedir 
 als cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny  de  grau superior, sense tenir els requisits 
 acadèmics establerts, mitjançant la superació d'una prova 
 regulada pel Departament d'Ensenyament.
 10.2 Per a l'accés mitjançant la superació de la prova a 
 què fa referència l'apartat anterior, cal que l'aspirant 
 tingui 20 anys d'edat i que acrediti haver assolit la 
 maduresa en relació als objectius del batxillerat, les 
 capacitats, els coneixements i les habilitats per cursar 
 amb aprofitament els ensenyaments del cicle de formació 
 específica al qual s'opti.
                               
 Article 11                          
 11.1 Les proves a què fan referència els articles 9 i 10 
 tindran dues parts.
 11.2 En la primera part, de caràcter general, es valorarà 
 el domini de la comprensió i de l'expressió lingüística, 
 del  raonament  i  dels  coneixements fonamentals dels 
 ensenyaments de règim general requerits per a l'ingrés en 
 el cicle.
 11.3 La segona part, de caràcter específic determinat per 
 l'àmbit de la família a què pertany el cicle, tindrà per 
 objectiu comprovar les habilitats, destreses, aptituds i 
 coneixements necessaris per cursar el cicle de formació 
 específica al qual s'opta amb aprofitament. Constarà d'un o 
 més exercicis en què es valorarà la sensibilitat, la 
 creativitat i el domini de l'expressió gràfica i plàstica.
 11.4 Els exercicis es valoraran de 0 a 10 punts i es 
 considerarà  superada  cada part quan la mitjana dels 
 resultats dels diferents exercicis sigui igual o superior a 
 5.
 11.5 La qualificació final de la prova serà la mitjana 
 aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de 
 les parts.
                               
 Capítol III                         
 Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny: organització i modalitats              
                               
 Article 12                          
 Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny s'agruparan en diferents famílies professionals. La 
 durada s'establirà per a cada cicle. El currículum inclourà 
 els ensenyaments teoricopràctics en centres educatius, una 
 fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers i 
 un projecte final.
                               
 Article 13                          
 13.1  Els  ensenyaments teoricopràctics en els centres 
 educatius s'organitzen en mòduls.
 13.2 El concepte de mòdul es considera equivalent al dels 
 termes matèria teòrica, matèria teoricopràctica i classes 
 pràctiques a què es refereix el Reial decret 389/1992, de 
 15 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits mínims 
 dels centres que imparteixin ensenyaments artístics.
                               
 Article 14                          
 14.1 Els cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny inclouran fases de formació pràctica en empreses, 
 estudis o tallers, que podran consistir en:         
 a) La realització de pràctiques en entitats de titularitat 
 pública o privada.
 b)  La  realització de treballs pràctics acadèmicament 
 dirigits i integrats en el currículum del cicle de formació 
 específica que es cursi, que es podran dur a terme en la 
 pròpia escola.
 c)  La realització d'activitats efectuades en el marc 
 d'intercanvis nacionals o internacionals.
 14.2 Les finalitats de la fase de formació pràctica són:   
 a) Complementar els coneixements, habilitats i destreses 
 dels  mòduls que integren el currículum del cicle de 
 formació específica que es cursi.
 b) Contribuir a l'assoliment per part de l'alumnat de les 
 finalitats a què fa referència l'article 1 del present 
 Decret i, en especial, a la qualificació dels alumnes i a 
 la comprensió de les relacions laborals.
 c) Avaluar els aspectes més rellevants de la competència 
 professional adquirida per l'alumnat.
 14.3 De la fase de formació pràctica podrà quedar-ne exempt 
 totalment o parcial qui acrediti una experiència laboral en 
 un camp professional relacionat amb el dels cicle de 
 formació específica que cursa.
 14.4  El  Departament d'Ensenyament efectuarà acords i 
 convenis  amb les empreses i institucions per tal de 
 facilitar la realització de la fase de formació pràctica en 
 centres de treball.
                               
 Article 15                          
 15.1 El currículum de cada cicle de formació específica 
 determinarà les característiques del projecte final que 
 hauran  de  superar els alumnes, un cop aprovats els 
 corresponents mòduls, per a l'obtenció del títol.
 15.2 El projecte final, de caràcter global i integrador 
 dels diferents sabers i tècniques presents en el cicle, 
 demostra  l'assoliment  del  domini  dels coneixements, 
 processos  i  tècniques  exigibles  per  a  l'exercici 
 professional en la corresponent especialitat.
 15.3 L'alumnat, en l'elaboració del projecte, serà orientat 
 pel centre educatiu i podrà ser assessorat, si escau, per 
 empreses, tallers, estudis professionals o professionals 
 autònoms,  sense  que  aquest assessorament suposi cap 
 vinculació de caràcter laboral o administratiu amb el 
 centre educatiu.
                               
 Article 16                          
 Els  treballs  professionals  acadèmicament  dirigits i 
 integrats en el currículum a què fa referència l'article 
 14.1.b), corresponents a la fase de formació pràctica en 
 empreses, estudis o tallers, podran articular-se, si escau, 
 amb  el  projecte  final,  sense  que això suposi la 
 no-realització del projecte final.
                               
 Capítol IV                          
 El desplegament curricular i organització dels cicles de 
 formació específica d'arts plàstiques i disseny       
                               
 Article 17                          
 17.1 El Govern de la Generalitat establirà el currículum i 
 la  durada  per  a  cadascun dels cicles de formació 
 específica. S'entén per currículum el conjunt d'objectius, 
 continguts i criteris d'avaluació establerts per a cadascun 
 dels  mòduls, per a la fase de formació pràctica en 
 empreses, estudis o tallers i per al projecte final.
 17.2  El Departament d'Ensenyament orientarà sobre els 
 equipaments de mitjans didàctics i tecnològics adequats per 
 a la impartició de cada cicle de formació específica.
                               
 Article 18                          
 18.1  En  l'establiment del currículum dels cicles de 
 formació  específica,  el Govern de la Generalitat de 
 Catalunya  tindrà  en  compte  les  característiques 
 socioeconòmiques de Catalunya, com també el foment del seu 
 patrimoni cultural i del seu desenvolupament tècnic.
 18.2 Així mateix, el Govern de la Generalitat de Catalunya 
 preveurà l'adaptació del currículum als centres docents i 
 fomentarà la participació dels agents socials i entitats 
 artístiques i culturals.
                               
 Article 19                          
 19.1 El Departament d'Ensenyament fomentarà l'autonomia 
 pedagògica i organitzativa dels centres i alhora afavorirà 
 i estimularà el treball en equip del professorat.
 19.2 El Departament d'Ensenyament facilitarà l'activitat 
 artística i investigadora del professorat en relació amb la 
 seva pràctica docent.
                               
 Article 20                          
 Els centres docents desplegaran el currículum dels cicles 
 de  formació  específica  d'arts  plàstiques i disseny 
 mitjançant  l'elaboració  de  projectes i programacions 
 curriculars,  els  quals  hauran  de  considerar  les 
 característiques  de  l'alumnat  i  les  possibilitats 
 formatives de l'entorn tenint com a referència la demanda 
 en el món laboral.
                               
 Article 21                          
 21.1 La metodologia didàctica de la formació         
 artisticoprofessional  promourà  les  capacitats-clau de 
 l'alumnat i la integració dels continguts.
 21.2  S'entén  com  a  capacitats-clau  les capacitats 
 transversals que afecten diferents llocs de treball i les 
 que són transferibles a noves situacions laborals. Entre 
 aquestes capacitats destaquen l'autonomia, la creativitat, 
 la iniciativa, el treball en equip i la responsabilitat en 
 la feina.
 21.3  La  integració  dels  continguts ha de permetre 
 tractar-los englobant els aspectes artístics, tecnològics i 
 instrumentals per arribar a la comprensió conjunta des de 
 la visió de les seves interrelacions.
                               
 Article 22                          
 El  Departament  d'Ensenyament  podrà  autoritzar  les 
 adaptacions curriculars que facilitin l'assoliment de les 
 finalitats establertes a l'article 1 d'aquest Decret, per a 
 l'alumnat amb necessitats educatives especials.
                               
 Article 23                          
 El  Departament  d'Ensenyament  reglamentarà l'activitat 
 horària dels centres per tal de fer possible organitzacions 
 temporals  i  horàries  flexibles  adequades  a  les 
 característiques dels cicles de formació específica.
                               
 Capítol V                          
 L'avaluació                         
                               
 Article 24                          
 24.1  L'avaluació  de l'aprenentatge de l'alumnat serà 
 contínua i referida als mòduls, a la fase de formació 
 pràctica i al projecte final.
 24.2 La junta d'avaluació, en la sessió final d'avaluació, 
 analitzarà el grau d'aprenentatge dels alumnes, considerant 
 els  objectius  educatius  i  els criteris d'avaluació 
 establerts en el currículum per a cada mòdul, per a la fase 
 de formació pràctica i per al projecte final, com també la 
 maduresa acadèmica dels alumnes en relació als objectius 
 del cicle de formació específica.
                               
 Article 25                          
 Aquesta avaluació tindrà com a fonament els informes emesos 
 pel responsable de formació de l'alumnat en el centre on 
 s'hagi fet la fase de formació pràctica. Quan aquesta fase 
 de formació pràctica correspongui a la realització de 
 treballs  acadèmicament  dirigits  i  integrats  en el 
 currículum del cicle de formació específica, com també a 
 activitats efectuades en el marc d'intercanvis nacionals o 
 internacionals, l'avaluació serà responsabilitat del tutor 
 de pràctiques.
                               
 Article 26                          
 En l'avaluació del projecte final podran intervenir a més 
 del director del treball, que haurà d'ésser un professor 
 del centre, un professional especialitzat i un representant 
 d'entitats o institucions culturals i artístiques, sense 
 que aquesta participació signifiqui cap tipus de vinculació 
 laboral o administrativa amb el centre.
                               
 Article 27                          
 27.1 La certificació dels ensenyaments cursats d'un cicle 
 de  formació  específica  detallarà  les qualificacions 
 obtingudes en cadascun dels mòduls que el componen, en la 
 fase de formació pràctica i en el projecte final.
 27.2 L'obtenció dels títols de tècnic o de tècnic superior, 
 corresponents als cicles de formació específica de grau 
 mitjà  o superior, respectivament requerirà l'avaluació 
 positiva dels mòduls de la fase de formació pràctica i del 
 projecte final.
                               
 Article 28                          
 El Departament d'Ensenyament determinarà els documents i 
 els requisits formals que s'hauran de complir en el procés 
 d'avaluació.
                               
 Article 29                          
 29.1 El Departament d'Ensenyament avaluarà el funcionament 
 dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.
 29.2 Per tal d'adequar l'oferta formativa a les demandes 
 socials, el Departament d'Ensenyament realitzarà amb els 
 agents socials i entitats artisticoculturals avaluacions 
 conjuntes.
                               
 Capítol VI                          
 Els  títols dels cicles de formació específica d'arts 
 plàstiques i disseny: efectes acadèmics i professionals   
                               
 Article 30                          
 La superació d'un cicle de formació específica d'arts 
 plàstiques i disseny de grau mitjà donarà dret a l'obtenció 
 del títol de tècnic d'arts plàstiques i disseny de la 
 corresponent especialitat d'una família professional.
                               
 Article 31                          
 La superació d'un cicle de formació específica d'arts 
 plàstiques  i disseny de grau superior donarà dret a 
 l'obtenció del títol de tècnic superior d'arts plàstiques i 
 disseny  de la corresponent especialitat d'una família 
 professional.
                               
 Article 32                          
 El títol de tècnic donarà dret, en el cas de l'alumnat que 
 hagi accedit a la formació artisticoprofessional específica 
 de grau mitjà a través de la prova de maduresa descrita a 
 l'article 9.1 d'aquest Decret, a l'accés a les modalitats 
 de batxillerat que es determinin.
                               
 Article 33                          
 La  convalidació  entre  els  ensenyaments de formació 
 artisticoprofessional  específica  i  el  batxillerat 
 s'efectuarà d'acord al que s'estableixi en la definició del 
 títol  professional  i del corresponent currículum del 
 cicle.
                               
 Article 34                          
 El títol de tècnic superior permetrà l'accés directe als 
 estudis superiors que es determinin.
                               
 Article 35                          
 35.1 El Departament d'Ensenyament organitzarà proves per a 
 l'obtenció del títol de tècnic i tècnic superior en les 
 condicions i en els supòsits que s'estableixin.
 35.2 Aquestes proves es realitzaran en els centres docents 
 públics que fixi el Departament d'Ensenyament.
                               
 Capítol VII                         
 Experimentació de cicles de formació específica d'arts 
 plàstiques i disseny                     
                               
 Article 36                          
 El  Departament  d'Ensenyament  podrà  dur  a  terme 
 experimentacions d'ensenyaments artisticoprofessionals amb 
 la finalitat de contribuir a l'actualització del catàleg de 
 títols de cicles de formació específica d'arts plàstiques i 
 disseny.
                               
 Article 37                          
 37.1 El Departament d'Ensenyament promourà i autoritzarà 
 les experimentacions d'ensenyaments artisticoprofessionals 
 prèvia  consulta  als  agents  socials  i  entitats 
 artisticoculturals  més  representatius  en  l'àmbit de 
 Catalunya.
 37.2  De  les  experimentacions  d'ensenyaments  d'arts 
 plàstiques  i  disseny  que  escaigui,  el Departament 
 d'Ensenyament  en  trametrà  la  corresponent  proposta 
 d'actualització o de creació dels títols i proposarà, si 
 escau, la seva homologació al Govern de l'Estat.
                               
 Article 38                          
 38.1 Les experimentacions d'ensenyaments           
 artisticoprofessionals  s'acreditaran  mitjançant  els 
 documents  que  s'estableixin, amb validesa limitada a 
 Catalunya.
 38.2 Per part del Departament d'Ensenyament es garantirà 
 que els alumnes de les experimentacions d'ensenyaments 
 artístics professionals tinguin coneixement precís que la 
 validesa dels diplomes i certificacions resta limitada a 
 l'àmbit de Catalunya.
                               
 Article 39                          
 Les  experimentacions  d'aquests ensenyaments poden ser 
 objecte, totalment o parcial, de les convalidacions o 
 correspondències que en un futur es poguessin establir amb 
 els ensenyaments conduents a una titulació d'abast estatal 
 d'acord amb la normativa vigent.
                               
 Disposició addicional                    
 La competència docent del professorat pertanyent als cossos 
 de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i 
 disseny per a la impartició de cada mòdul, quedarà definida 
 per la pertinença a una especialitat i s'establirà d'acord 
 amb la normativa bàsica.
                               
 Disposició transitòria                    
 El  Departament  d'Ensenyament  adoptarà  les  mesures 
 necessàries  perquè  l'estructura i el currículum dels 
 ensenyaments d'arts plàstiques i disseny organitzats amb 
 caràcter experimental a l'empara del Reial decret 942/1986, 
 de 9 de maig, s'adaptin a la nova ordenació del sistema 
 educatiu, al llarg del procés d'implantació dels cicles de 
 formació específica de grau mitjà i de grau superior.
                               
 Disposició final                       
 Aquest  Decret  entrarà en vigor l'endemà de la seva 
 publicació al DOGC, excepte l'article 35, el qual entrarà 
 en vigor d'acord amb el calendari d'aplicació de la nova 
 ordenació del sistema educatiu.
                               
 Barcelona, 7 de novembre de 1995               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Joan M. Pujals i Vallvé                   
 Conseller d'Ensenyament                   
                               
 (95.312.056)