Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 20/1983, de 2 d'agost, de Pressupost de la Generalitat de Catalunya i les seves entitats autònomes per al 1983.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 020/1983

 • Data del document 02/08/1983

 • Data de publicació 09/08/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 352

 • No Vigent
Correccions d'errades
09/08/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
  S'aproven el pressupost de la Generalitat i els de les
 entitats autònomes per a l'exercici econòmic del 1983, els
 quals tenen el contingut següent:              
  a) En l'estat de despeses relatiu a la Generalitat es
 concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de les
 seves obligacions per  un  import  de  319.913.946.461
 pessetes.                          
  Els drets econòmics que s'han  de  liquidar  durant
 l'exercici, detallats en l'estat d'ingressos, sumen un total
 de 319.813.946.461 pessetes.                
  Els  beneficis  fiscals que afecten els tributs, el
 rendiment dels quals està cedit a la Generalitat, es
 calculen en 8.053.000.000 de pessetes.           
  b) En els estats de despeses de cada una de les entitats
 autònomes de caràcter administratiu, els crèdits concedits
 per a atendre el compliment de llurs obligacions sumen un
 import total de 3.783.439.515 pessetes.           
  Els drets que s'han de liquidar durant l'exercici, per a
 cada entitat autònoma de caràcter administratiu, es detallen
 en els estats d'ingressos corresonents per un import total
 de 3.783.439.515 pessetes.                 
  c) En l'estat de despeses de cada una de les ennitats
 autònomes de caràcter comercial, els crèdits concedits per a
 atendre el compliment de llurs obligacions sumen un import
 total de 9.889.810.381 pessetes.              
  Els recursos estimats per a cada entitat autònoma de
 caràcter comercial es detallen en l'estat  d'ingressos
 corresponents  per  un  import  total de 9.889.810.381
 pessetes.                          
  d) En l'estat de despeses de la Corporació Catalana de
 Ràdio i Televisió, els crèdits concedits per a atendre el
 compliment de les seves obligacions sumen un import total de
 2.008.944.200 pessetes.                   
  Els recursos estimats per a la Corporació Catalana de
 Ràdio i Televisió es detallen en l'estat  d'ingressos
 corresponent per un import total de 2.008.944.200 pessetes. 
  e) En els crèdits consignats en l'estat de despeses i en
 els drets detallats en l'estat d'ingressos als quals es
 refereix l'apartat a) d'quest article són inclosos els
 crèdits corresponents als serveis  transferits  de  la
 Seguretat social, pel mateix import.            
                               
 Article 2                          
 -1 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 incorpori a l'estat de despeses del pressupost del 1983 els
 crèdits autoritzats en l'exercici precedent en funció de la
 recaptació efectiva dels drets afectats i especialment els
 crèdits transferits per l'Estat que  l'últim  dia  de
 l'exercici pressupostari no hgin  estat  vinculats  al
 compliment d'obligacions reconegudes.            
  També  podrà incorporar els romanents de crèdits de
 l'exercici precedent corresponents a les dotacions fixades
 per la Llei 7/1981, de 27 d'octubre (Primer Pla d'Obres
 Públiques).                         
 -2 El Departament d'Economia i Finances ha d'incorporar al
 pressupost els romanents de crèdits anul·lats en l'exercici
 anterior que comportin el reconeixement d'obligacions dels
 exercicis tancats, d'acord amb la legislació vigent.    
  S'informarà el Parlament d'aquestes incorporacions.    
 -3 Els romanents de crèdits pressupostaris corresponents als
 serveis traspassats de la Seguretat Social han de ser
 incorporats al pressupost de l'exercici següent, en els
 mateixos conceptes pressupostaris en què s'hagin produït.  
                               
 Article 3                          
  Els crèdits consignats en l'estat de despeses tenen
 caràcter limitador. En conseqüència, no es poden adquirir
 compromisos en una quantia superior a llurs imports, excepte
 en els supòsits dels apartats següents:           
 -1 Tenen la condició d'ampliables els crèdits derivats de
 transferències de cabals afectats a serveis traspassats per
 l'Administració de l'Estat. Cal entendre que  aquestes
 transferències generaran crèdits pressupostaris, atesa llur
 naturalesa,  en  el  moment  que entrarà en vigor el
 corresponent acord de transferència del Govern de l'Estat
 per les quanties que contindrà.               
  Tindran  la  mateixa  consideració les transferències
 provinents dels Pressupostos Generals de l'Estat destinats a
 les Corporacions Locals, per tal de finançar els dèficits
 provocats per la prestació de serveis que no corresponguin a
 la seva estricta competència municipal.           
 -2 Es consideren ampliables fins a una suma igual a les
 obligacions  que  sigui  preceptiu de reconèixer, previ
 compliment de les normes legals oportunes, els crèdits
 inclosos en el pressupost de la Generalitat i en el dels
 seus ens públics aprovats per aquesta Llei, els quals
 crèdits es detallen a continuació:             
  a) Els que es destinaran al pagament d'interessos, a
 l'amortització de principal i a les despeses derivades del
 Deute.                           
  b) Els relatius a les obligacions de classes passives en
 funció  del reconeixement d'obligacions específiques de
 l'exercici respectiu, segons disposicions amb rang de llei. 
  c) Els destinats a satisfer:               
  1r Les quotes a la Seguretat Social per als funcionaris
 eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu i el
 complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor així
 com l'aportació de la Generalitat al règim de previsió
 social dels funcionaris públics adscrits o traspassats a la
 Generalitat.                        
  2n L'assistència  mèdico-farmacèutica  derivada  dels
 funcionaris adscrits en virtut del Decret 1942/1979.    
  3r La indemnització per residència acreditada pel personal
 en els punts en els quals s'hagi reconegut aquest dret,
 d'acord amb la legislació vigent.              
  4t El pagament del personal laboral com a conseqüència de
 puges  salarials  imposades amb caràcter general o de
 l'aplicació de convenis col·lectius que afectin tota la
 branca d'activitat del personal laboral.          
  5è Els triennis derivats dels còmputs de temps realment
 prestats a l'Administració pels funcionaris adscrits o
 traspassats.                        
  d) Aquells la quantia dels quals es moduli per  la
 recaptació  obtinguda amb taxes, exaccions parafiscals,
 cànons o preus que dotin conceptes integrats  en  el
 pressupost.                         
  e) Les dotacions de les entitats autònomes de caràcter
 comercial que es detallen:                 
  1r Aquelles la quantia de les quals segui determinada en
 funció de recursos finalistes efectivament obtinguts.    
  2n Les  destinades  a dotar els fons de previsió i
 amortització.                        
  3r Les que siguin necessàries en els pressupostos de les
 entitats com a conseqüència d'operacions financeres.    
 -3 També  tindran  caràcter  d'ampliables  els  crèdits
 següents:                          
  a) En la Secció 05, "Departament d'Economia i Finances",
 els destinats al pagament de les obligacions derivades de
 crebants en operacions de crèdit avalades per la Generalitat
 de Catalunya.                        
  b) En  la  secció 08, "Departament de Sanitat", els
 destinats a satisfer el pagament de les pensions a vells i a
 malalts i a ajudes a minusvàlids en la mesura que augmentin
 els beneficiaris que reuneixin els requisits establerts en
 la normativa vigent.                    
                               
 Article 4                          
  No es poden autoritzar transferències de crèdit dins del
 pressupost que afectin, a l'alça o a la baixa, qualsevol
 dels crèdits que es refereixen als serveis traspassats de la
 Seguretat Social, llevat dels casos en què es realitzin dins
 dels crèdits corresponents a aquests serveis traspassats.  
                               
 Article 5                          
 -1 Durant l'exercici econòmic del 1983 la quantia de les
 retribucions bàsiques i complementàries corresponents al
 personal funcionari traspassat  de  l'Administració  de
 l'Estat, així com als funcionaris adscrits i al personal
 eventual, contractat i interí, reben un increment del 9%
 respecte a l'exercici anterior immediat.          
 -2 Els crèdits que es consignen en el pressupost per un
 import equivalent al 2,5% de les retribucions el 31 de
 desembre de 1982 del personal a qui es refereix l'apartat
 anterior s'han de destinar a programes que potenciïn el
 complement  de destinació i l'incentiu en el treball,
 mitjançant acord del Consell Executiu, prèvia consulta
 formal amb les organitzacions representatives del personal
 de l'Administració de la Generalitat.            
  Dels resultats d'aquesta distribució del tant per cent, se
 n'ha de donar compte a la Comissió d'Economia, Finances i
 Pressupost del Parlament de Catalunya.           
 -3 Al personal traspassat de la Seguretat Social se li han
 d'aplicar els increments retributius que per a aquest
 personal estableixen el Real Decreto-ley 3/1983, del 20
 d'abril, i altres normes d'aplicació.            
 -4 Les retribucions íntegres creditades pels alts càrrecs de
 la Generalitat reben un increment del 9% en relació amb el
 del 1982.                          
                               
 Article 6                          
  Una quantitat equivalent al 0,5% dels crèdits inclosos en
 el pressupost de despeses d'aquesta Llei per a retribucions
 del personal al qual es refereix l'apartat 1 de l'article 5
 s'ha de destinar a actuacions que fomentin l'ocupació.   
  El Departament d'Economia i Finances ha d'ampliar per
 l'import corresponent el concepte pressupostari  481.01
 consignat en la Secció 11, "Departament de Treball", Servei
 04, "Direcció General d'Ocupació".             
                               
 Article 7                          
 -1 Les pensions reconegudes actualment pels Decrets del 14
 de novembre de 1978 reben un increment del 9% en relació amb
 les de l'exercici anterior immediat.            
 -2 Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec
 durant l'any 1983 tindran dret a la pensió per un període
 màxim de divuit mesos. Deixaran de percebre-la en el moment
 que obtindran una altra retribució amb càrrec a fons
 públics.                          
                               
 Article 8                          
 -1 Durant l'exercici del 1983 no es tramitaran expedients
 d'ampliació de plantilles ni disposicions o expedients de
 creació o de reestructuració d'unitats  orgàniques  si
 l'increment de la despesa pública que en derivi no queda
 compensat mitjançant  la  reducció  d'aquests  mateixos
 conceptes en altres unitats de gestió o en crèdits corrents
 ampliables la finalitat dels quals comporti augment de
 personal.                          
 -2 En el supòsit que l'ampliació de crèdits i l'ampliació i
 la creació de plantilla o la reestructuració d'unitats
 orgàniques derivin de l'entrada en funcionament de noves
 inversions, l'increment de la despesa resultant haurà de ser
 finançat amb minoració en altres dotacions de despeses
 consumptives no ampliables o d'inversions del Departament o
 de l'entitat que ho proposin.                
 -3 Els  Departaments  i  les entitats autònomes poden,
 excepcionalment,  contractar  personal  laboral  per  a
 l'execució d'obres i serveis corresponents a alguna de les
 inversions  incloses  en  el  pressupost  en  règim
 d'administració directa i imputar els pagaments per aquest
 concepte als respectius crèdits per a inversions.  La
 contractació del personal laboral s'ha de fer a través de
 les oficines d'ocupació, amb prioritat per als treballadors
 sense subsidi d'atur.                    
                               
 Article 9                          
 -1 Durant l'exercici del 1983, s'autoritza la Generalitat
 perquè concedeixi les garanties següents:          
  a) Avalar les empreses i els grups d'empreses petites i
 mitjanes de tots els sectors productius que exerceixen llur
 activitat principal a Catalunya per als crèdits concertats
 amb la finalitat de finançar operacions de reconversió i
 reestructuració, fins a un import màxim de 2.500 milions de
 pessetes.                          
  b) Prestar un segon aval per als crèdits concertats per
 les empreses assenyalades en l'apartat anterior i que tenen
 les finalitats que també s'hi assenyalen, de les quals
 siguin socis partícips, fins a un import màxim de 3.000
 milions de pessetes.                    
  Cap  aval individualitzat dels autoritzats en aquest
 apartat així com en l'anterior no pot ser superior al 2% de
 la quantia global autoritzada, i les empreses han de
 demostrar,   mitjançant   el   corresponent   pla
 econòmico-financer, una capacitat d'adaptació que  faci
 previsiblement viable llur continuïtat.           
  c) Avalar l'operació de crèdit concertada per l'entitat
 Orfeó Català amb la finalitat de finançar les obres de
 restauració i adequació del Palau de la Música Catalana,
 fins a un import màxim de 67 milions de pessetes.      
  d) Avalar les operacions de crèdit que concertin les
 entitats hospitalàries radicades a  Catalunya  amb  la
 finalitat de finançar noves instal·lacions, fins a un import
 màxim de 1.000 milions de pessetes. Els avals que s'atorguin
 a cada entitat no poden en cap cas ultrapassar la xifra de
 300 milions de pessetes.                  
  e) Avalar, d'acord amb el que disposa la Llei 18/83, del
 14  de juliol, les operacions de crèdit que concerti
 l'empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat, fins a un
 import màxim de 9.000 milions de pessetes, destinades a
 finançar la segona fase de renovació del material mòbil.  
  f) Avalar,  d'acord amb la mateixa Llei esmentada a
 l'apartat anterior, les següents operacions de crèdit per a
 finançar inversions de renovació de material mòbil:     
  1r. Al Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. (SPM),
 fins a un import de 1.500 milions de pessetes.       
  2n. A Transports de Barcelona (SPM) fins a un import de
 1.400 milions de pessetes.                 
  3r. A empreses municipals de transport públic fins a un
 import de 100 milions de pessetes.             
  g) Avalar les operacions de crèdit que concertin les
 empreses  del  sector agroalimentari afectades per les
 inundacions del mes de novembre de 1982 amb la finalitat de
 finançar despeses d'inversió, fins a un import màxim de 300
 milions de pessetes.                    
  h) Avalar, fins a un import màxim de 400 milions de
 pessetes, les operacions de crèdit que les comunitats de
 regants o les agrupacions agràries de reconeguda solvència
 concertin amb la finalitat de finançar despeses d'inversió. 
  i) Avalar, fins a un import màxim de 750 milions de
 pessetes, les operacions de crèdit exterior que concerti
 l'empresa Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, S.A.,
 per a finançar les inversions pròpies de la concessió.   
 -2 L'autorització correspon al Govern de la Generalitat a
 proposta del Conseller d'Economia i Finances, i l'execució a
 aquest o a l'autoritat en la qual delegui expressament.   
                               
 Article 10                         
  S'autoritza la participació de la Generalitat de Catalunya
 en el capital social  de  l'empresa  Túnel del Cadí,
 Concesionaria del Estado, S.A., mitjançant l'adquisició
 d'accions representatives del capital de la dita societat,
 per un import màxim de dos-cents vuitanta milions de
 pessetes al tipus de la par.                
                               
 Article 11                         
 -1 S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o
 concerti operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior
 fins a un import màxim de 19.473 milions de pessetes,
 destinats a finançar operacions de capital previstes en
 aquesta Llei.                        
  Aquest  límit  s'entén  que  és  sens  perjudici de
 l'autorització establerta en la Llei 5/1983, de 14 de març. 
 -2 S'autoritza l'entitat autònoma Institut Català del Sòl
 perquè emeti deute o concerti operacions de crèdit per un
 import de 3.000 milions de pessetes, destinats a finançar
 despeses d'inversió. Així mateix, s'autoritza l'entitat
 autònoma Junta de Sanejament perquè concerti operacions de
 crèdit per un import de 1.523 milions de pessetes, destinats
 a finançar operacions de capital.              
 -3 El Departament d'Economia i Finances ha de retre comptes
 a  la  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del
 Parlament de Catalunya de les operacions d'emissió de deute
 o de crèdit efectuades d'acord amb les autoritzacions
 contingudes en aquest article.               
                               
 Article 12                         
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti  deute  de  la
 Tresoreria o concerti operacions de crèdit per un termini de
 reemborsament igual o inferior a un any, fins a un límit
 màxim de 18.000 milions de pessetes, destinats a atendre les
 necessitats de la Tresoreria derivades de diferències en el
 venciment dels seus pagaments i ingressos.         
                               
 Article 13                         
  Per a l'exercici del 1983, amb efectes fins a final d'any,
 es podrà elevar el tipus de quantia fixa de les taxes i les
 exaccions parafiscals inherents als serveis traspassats per
 l'Administració de l'Estat en una quantia no superior a la
 que resultarà de l'aplicació dels coeficients assenyalats en
 la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.        
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  La Comissió de Govern  Interior  del  Parlament  ha
 d'incorporar els romanents de crèdit del pressupost del
 Parlament de l'any 1982 als mateixos capítols pressupostaris
 dels pressupost del 1983.                  
                               
 Segona                           
  Les dotacions pressupostàries de la secció del Parlament
 de Catalunya s'han de lliurar en ferm i periòdicament a nom
 del Parlament, a mesura que aquest les demanarà, i no
 restaran subjectes a cap justificació.           
                               
 Tercera                           
  La Mesa del Parlament, d'acord amb la Comissió de Govern
 Interior, pot acordar tranferències  de  crèdit  entre
 conceptes de la seva secció pressupostària sense limitació,
 la qual cosa ha de fer avinent al Departament d'Economia i
 Finances.                          
                               
 Quarta                           
  Al pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos
 resum dels de caràcter ordinari i  especial  de  les
 Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i
 Tarragona corresponents a l'exercici del 1982, que són els
 últims que s'han elaborat i aprovat.            
                               
 Cinquena                          
  En el pressupost de la Generalitat s'inclouen com a annex
 els pressupostos d'explotació i de capital per al 1983 dels
 Ferrocarrils de la Generalitat, per tal de donar compliment
 a l'article 49 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.    
                               
 Sisena                           
 -1 La concessió de les subvencions corrents innominades o
 genèriques incloses en els crèdits pressupostàris dels
 Capítols IV i VII dels pressupost de la Generalitat s'ha de
 fer mitjançant disposició reglamentària. Quan la concessió
 requereixi  convocatòria  prèvia, aquesta haurà de ser
 acordada mitjançant decret, en el qual se n'han de fer
 constar les característiques i les condicions. S'establiran
 mecanismes de control de compliment per l'adjudicatari de la
 destinació de les subvencions.               
 -2 Les subvencions corresponents al Departament de Cultura,
 la Direcció General de l'Esport i la Direcció General de la
 Joventut  hauran  d'ésser comunicades prèviament a les
 corporacions locals respectives, abans de lliurar  les
 tranferències corrents i de capital a institucions sense
 finalitat de lucre d'àmbit local.              
                               
 Setena                           
  A fi que a partir de l'1 de gener de 1984 es pugui
 començar un programa d'homogeneïtzació retributiva entre les
 diferents categories del personal de  la  Generalitat,
 s'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, destini aquesta finalitat
 romanents de crèdits que el 31 de desembre de 1983 s'hagin
 produït com a conseqüència de retards en la previsió de
 places vacants de personal fins a un import de 250 milions
 de pessetes.                        
                               
 Vuitena                           
  Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions
 pressupostàries corresponents a "Estudis i dictàmens emesos
 per persones alienes als Departaments", caldrà, quan la
 quantia superi el milió de pessetes, l'aprovació del Consell
 Executiu de la Generalitat, a proposta  del  Conseller
 respectiu.                         
                               
 Novena                           
  Abans del 31 de desembre de 1983 el Departament del
 Treball ha de retre comptes a la Comissió de Política Social
 del Parlament dels resultats obtinguts de l'aplicació dels
 diferents programes específics consignats en la Secció 11,
 Servei 04, Capítols IV i VII del pressupost.        
                               
 DISPOSICIONS TRANSITÒRIES                  
                               
 Primera                           
  En el supòsit que durant l'exercici del 1983 es creïn per
 llei del Parlament les entitats gestores dels serveis
 tranferits de la Seguretat Social, el Consell Executiu, a
 proposta del Conseller d'Economia i Finances aprovarà les
 tranferències de crèdit necessàries per a adscriure a
 l'estat d'ingressos i a l'estat de despeses d'aquestes
 entitats els crèdits i les tranferències als quals fa
 referència la lletra e) de l'article 1.           
                               
 Segona                           
  En  el  supòsit  que la fixació del percentatge de
 participació de la Generalitat de Catalunya en els ingressos
 de l'Estat, establert en el punt 4 de la Disposició
 Transitòria Tercera de l'Estatut d'Autonomia, comportés una
 reducció dels ingressos previstos en aquesta Llei per a
 aquest concepte superior al 10% dels dits ingressos, el
 Consell Executiu, en un termini de temps no superior a un
 mes, comptat a partir de la data en què s'estableixi
 l'esmentat percentatge, presentarà al Parlament un projecte
 de llei de reducció dels crèdits consignats en l'estat de
 despeses del Pressupost.                  
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 efectuï en les seccions del Pressupost de Despeses de la
 Generalitat i de les  seves  entitats  autònomes  les
 adaptacions tècniques que calguin com a conseqüència de
 reorganitzacions administratives, per tal de crear les
 seccions, els serveis i els conceptes pressupostaris que
 calguin  i  autoritzar  les  tranferències  de  crèdit
 corresponents. Aquestes operacions no poden donar lloc en
 cap cas a un increment de crèdit dins el pressupost.    
                               
 Segona                           
  Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del
 pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats
 per la present Llei. En el supòsit que en el pressupost per
 al 1983, el Departament d'Economia i Finances determinarà el
 concepte pressupostari a que s'ha d'imputar la despesa
 autoritzada.                        
                               
 Tercera                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada  en  el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 2 d'agost de 1983                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu quadres a las pàgs. 1968-2008)