Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 16/1983, de 14 de juliol, per la qual s'habiliten crèdits en el Pressupost prorrogat per a atendre les despeses de funcionament del tercer canal de TV i de la xarxa de freqüència modulada de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 016/1983

 • Data del document 14/07/1983

 • Data de publicació 22/07/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 347

 • No Vigent
Afectacions
22/07/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Exposició de motius                     
                               
  Per tal de procedir al desenvolupament de les competències
 que sobre ràdio i televisió reconeix l'Estatut d'Autonomia,
 el Pressupost de la Generalitat ha de consignar els crèdits
 necessaris per atendre les despeses de funcionament dels
 serveis gestors.                      
                               
  Atès que el Pressupost de 1982 no contenia prou crèdit per
 a la finalitat esmentada i que ha estat prorrogat fins que
 no s'haurà aprovat el Pressupost per a l'exercici del 1983,
 en virtut del que disposa l'article 33 de la Llei de
 Finances Públiques de Catalunya, cal fer l'habilitació en el
 Pressupost prorrogat dels crèdits oportuns. Aquest crèdits
 quedaran consignats en el Pressupost que s'aprovarà per a
 l'exercici del 1983; altrament, els serà aplicat el que
 disposa l'article 40.2 de la Llei de Finances Públiques de
 Catalunya.                         
                               
  Finalment, s'arbitra el procediment per integrar els
 crèdits habilitats  en  el pressupost de l'ens públic
 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.          
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
  S'habiliten en la  Secció  02  "Departament  de  la
 Presidència", Servei 04, "Direcció General de Règim Jurídic
 de Ràdio i Televisió", del Pressupost per al 1982, prorrogat
 per al 1983, els crèdits especificats en l'annex d'aquesta
 Llei per un import de 2.008.944.200 pessetes.        
                               
 Article 2                          
 -1 Els crèdits pressupostaris habilitats per la present Llei
 s'han de consignar en l'estat de despeses del Pressupost de
 la Generalitat que serà aprovat per a l'exercici del 1983 i
 s'han de finançar amb el conjunt de recursos pressupostats
 en l'estat d'ingressos d'aquest.              
 -2 Si s'escau, s'ha d'aplicar als crèdits pressupostaris
 habilitats el que disposa l'apartat 2 de l'article 40 de la
 Llei 10/1982, de 12 de juliol, de Finances Públiques de
 Catalunya, sobre cancel·lació de crèdits. Tanmateix, el
 Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i
 Finances, pot determinar els Departaments que seran afectats
 per l'esmentada cancel·lació.                
                               
 Disposició transitòria                   
 -1 Un  cop  creada la Corporació Catalana de Ràdio i
 Televisió, l'import dels romanents dels crèdits habilitats
 per la present Llei i per la Llei 14/1982, de 21 de
 desembre, es consignaran en la Secció pressupostària 02,
 "Departament de la Presidència", Servei 04,  "Direcció
 General de Règim Jurídic de Ràdio i Televisió", com a
 transferències corrents i de capital a favor de l'esmentada
 corporació, respecivament.                 
 -2 El Pressupost de la Corporació Catalana de Ràdio i
 Televisió ha de contenir els romanents de crèdits habilitats
 amb la mateixa especificació amb què es van aprovar, i les
 transferències a què es refereix el punt anterior.     
 -3 El consell d'administració, d'acord amb el que estableix
 l'article 42 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya,
 pot proposar en el Departament corresponent transferències
 de crèdit de les partides previstes en aquesta Llei.    
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, dicti les disposicions que
 calguin per a desenvolupar i aplicar la present Llei.    
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu complimenti i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 14 de juliol de 1983               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annex a les pàgs. 1809-1812)