Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 11/1983, de 27 de juny, de modificació de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 011/1983

 • Data del document 27/06/1983

 • Data de publicació 29/06/1983

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 340

 • No Vigent
30/06/1983 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut  d'Autonomia
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Article únic.-  Es modifica l'art. 14 de la Llei del
 Parlament, del President i del Consell Executiu de la
 Generalitat, que resta redactat de la manera següent:    
  "Per a llur acció parlamentària, els Diputats s'integraran
 en Grups parlamentaris, en la forma i amb els requisits que
 s'estableixen en el Reglament del Parlament".        
                               
 Disposició final                      
  Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
 en el Diari Oficial de la Generalitat.           
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats els quals correspongui la
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 27 de juny de 1983                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya