Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 8/1997, de 23 de juny, per la qual s'autoritza la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 008/1997

 • Data del document 23/06/1997

 • Data de publicació 02/07/1997

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2424

 • No Vigent
03/07/1997 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
 La Llei 9/1994, del 29 de juny, de reforma de la legislació 
 relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, 
 ha introduït importants modificacions en la normativa de 
 funció pública en particular, modifica l'articulat de la 
 Llei  17/1985, del 23 de juliol, i hi afegeix noves 
 disposicions que, en conjunt, configuren el nou model de 
 funció pública de l'Administració de la Generalitat.
 D'altra banda, la modificació de la legislació estatal 
 reguladora de determinades matèries que són base del règim 
 estatutari del funcionariat públic comporta que, en matèria 
 de  situacions administratives, permisos i procediments 
 derivats de l'oferta d'ocupació pública, s'hagin d'introduir 
 necessàriament modificacions en alguns preceptes de la 
 normativa que es refon, per tal d'evitar-ne la col·lisió amb 
 l'esmentada normativa bàsica estatal.
 Per a aconseguir, en la mesura del que sigui possible, la 
 unificació normativa en aquesta matèria i facilitar-ne 
 l'aplicació, es fa aconsellable l'elaboració d'un text únic 
 de les esmentades disposicions legals en matèria de funció 
 pública vigents a l'Administració de la Generalitat.
                               
 Article 1                          
 S'autoritza el Govern a aprovar, en el termini màxim de 
 quatre mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, 
 el text refós de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la 
 funció pública de l'Administració de la Generalitat, i de la 
 Llei 9/1994, del 29 de juny, de reforma de la legislació 
 relativa a la funció pública de la Generalitat de Catalunya, 
 i també de les modificacions introduïdes per l'article 11 de 
 la Llei 11/1995, de modificació parcial de la Llei 15/1990, 
 d'ordenació sanitària de Catalunya, i per la disposició 
 addicional trenta-quatrena de la Llei 19/1996, del 27 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
 a 1997.
                               
 Article 2                          
 L'autorització  per  a  refondre  s'estén  també a la 
 regularització, l'aclariment i l'harmonització dels textos 
 legals a què es refereix l'article 1, i també per a recollir 
 expressament les modificacions que la normativa bàsica 
 estatal ha introduït als articles 31, 71.2 lletres a i b i 
 85.4, tercer paràgraf, de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, 
 de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, 
 modificada per la Llei 9/1994, mitjançant l'article segon de 
 la Llei 4/1995, del 23 de març, de regulació del permís 
 parental i per maternitat, i els articles 89.2, 103.1 i 104 
 de la Llei 13/1996, del 30 de desembre, de mesures fiscals, 
 administratives  i  de  l'ordre  social. Així  mateix, 
 l'autorització faculta per a intitular els títols, els 
 capítols i els articles del text únic, tenint en compte que 
 les referències a «Consell Executiu», contingudes en la Llei 
 17/1985, han d'ésser unificades en favor de l'expressió 
 «Govern».
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 23 de juny de 1997         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 (97.171.001)