Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 9/1997, de 23 de juny, sobre la participació de la Generalitat en societats mercantils i civils, i de modificació de les lleis 11/1981, 10/1982 i 4/1985.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 009/1997

 • Data del document 23/06/1997

 • Data de publicació 02/07/1997

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2424

 • No Vigent
Afectacions
02/07/1997 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 Les lleis que regulen la participació de la Generalitat en 
 societats privades estableixen uns límits mínims que en 
 l'actualitat estan fixats en el deu per cent del capital 
 respectiu. Aquesta limitació pot esdevenir poc flexible en 
 casos en els quals és convenient la presència de la 
 Generalitat o dels seus organismes en un sector, però 
 aquesta presència no requereix una participació o un volum 
 d'inversió elevats.
                               
 D'altra banda, la legislació mercantil més recent en matèria 
 de societats ha rebaixat els requisits de protecció de les 
 minories, de tal manera que és possible assolir l'esmentat 
 objectiu de flexibilitat, sense disminució de les garanties 
 de la participació pública.
                               
 Aquesta Llei té la finalitat d'afavorir la participació 
 directa o indirecta de la Generalitat en societats privades, 
 i per a aconseguir-la és procedent de modificar els articles 
 corresponents de les lleis que regulen els límits de 
 l'esmentada participació.
                               
 Article 1                          
 Es modifica l'article 15 de la Llei 11/1981, de 7 de 
 desembre, de patrimoni de la Generalitat, que queda redactat 
 de la manera següent:                    
 "Article 15                         
 "L'adquisició a títol onerós de quotes, parts alíquotes o 
 títols representatius del capital d'empreses constituïdes 
 d'acord amb el dret civil o el mercantil s'ha de fer per 
 compra o per subscripció. Correspon d'acordar-la al Govern, 
 a proposta del Departament d'Economia i Finances i, si fos 
 del cas, del conseller o consellera competent per raó de la 
 matèria. En cas d'empreses mercantils, la participació de la 
 Generalitat en el capital de l'empresa, com a resultat de 
 l'adquisició, no pot ésser inferior al 5% del capital."   
                               
 Article 2                          
 Es modifica l'apartat 3 de l'article 4 del text refós de la 
 Llei 10/1982, de 12 de juliol, de finances públiques de 
 Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de 
 juliol, que queda redactat de la manera següent:       
 "Article 4                          
 "3. Són empreses vinculades, als efectes d'aquesta Llei, les 
 societats civils o mercantils que són gestores de serveis 
 públics de què és titular la Generalitat o les que hi han 
 subscrit convenis, i en les quals aquesta té la facultat de 
 designar tots o una part dels òrgans de direcció o hi 
 participa directament o indirectament, com a mínim, en un 5% 
 del capital social."                     
                               
 Article 3                          
 Es modifica l'apartat c de l'article 1 de la Llei 4/1985, de 
 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, que 
 queda redactat de la manera següent:             
 "Article 1                          
 "c) A les societats civils o mercantils vinculades a la 
 Generalitat, és a dir, les que són gestores de serveis 
 públics de què és titular la Generalitat o les que hi han 
 subscrit convenis, i en les quals aquesta té la facultat de 
 designar tots o una part dels òrgans de direcció o hi 
 participa directament o indirectament, com a mínim, en un 5 
 % del capital social."                    
                               
 Disposició final                       
                               
 Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d'ésser publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 23 de juny de 1997         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (97.171.007)