Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 19/1996, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 1997.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 019/1996

  • Data del document 27/12/1996

  • Data de publicació 31/12/1996

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2300

TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

Aquesta Llei conté els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997, els quals s’emmarquen dins un context en què la reducció del dèficit, d’acord amb els escenaris de convergència europea, esdevé l’objectiu bàsic. En coherència amb aquesta finalitat, la contenció de la despesa pública en el conjunt del pressupost, amb una adequada priorització de les línies d’actuació de la Generalitat i del sector públic vinculat o dependent, es planteja com a element determinant en la configuració de l’estat de despeses, i és especialment remarcable la reducció de les transferències a les entitats de l’esmentat sector públic.

D’altra banda, l’any 1997 és el primer d’aplicació del nou sistema de finançament aprovat al si del Consell de Política Fiscal i Financera el 23 de setembre de 1996, que amplia el principi de corresponsabilitat fiscal, mitjançant la cessió parcial de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’atribució de competències normatives en els tributs cedits.

Des del punt de vista estructural, la Llei conserva bàsicament el plantejament de la Llei de pressupostos per al 1996, i es divideix el text articulat, concretament, en sis títols, dedicats, respectivament, a l’aprovació del pressupost i al règim de les modificacions pressupostàries, a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, a les despeses de personal, a les operacions financeres, a les normes tributàries i a la participació dels ens locals en ingressos de l’Estat i de la Generalitat. Del conjunt de les normes incloses en els esmentats títols, cal destacar les mesures de control de l’execució pressupostària, i també la regulació del règim de concessió, del seguiment i del control de les subvencions.

Amb les disposicions addicionals es completa el marc jurídic pressupostari, i les disposicions finals contenen les normes relatives a la pròrroga de disposicions i a l’entrada en vigor de la Llei.

Títol primer

Aprovació del pressupost i règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Aprovació del pressupost
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Vinculació de crèdits del pressupost de les entitats sanitàries i de serveis socials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Principis generals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Retencions de saldos pressupostaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol segon

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Normes sobre gestió pressupostària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Estudis i dictàmens
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Contractes menors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Règim de concessió de les subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Seguiment i control de les subvencions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Construcció i adquisició d’immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Vinculació d’immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Execució anticipada de projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Finançament del Programa d’Inversions de les universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Identificació dels projectes d’inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Liquidació dels pressupostos i control financer
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Comptabilitat dels organismes autònoms, comercials, industrials i financers i de les entitats públiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Limitació de l’augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Compromisos de despesa d’exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Comptabilització de compromisos anuals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol tercer

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Retribucions del personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Àmbit d’aplicació de les normes sobre despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Retribucions del personal no laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Retribucions del personal funcionari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Adequació d’acords, de convenis o de pactes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Altres disposicions en matèria de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Limitació de l’augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Oferta pública d’ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Relacions de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Integració en el treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol quart

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Operacions d’endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Tramesa d’informació al Departament d’Economia i Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol cinquè

Normes tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Cànons
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Cànon d’infraestructura hidràulica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Taxes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Taxes amb caràcter general dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 42

Taxes del Departament d’Ensenyament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 43

Taxes del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol Sisè

Participació dels ens locals en ingressos de l’Estat i de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 44

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Parlament de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

Consell Consultiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

Sindicatura de Comptes de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

Pressupostos de les diputacions provincials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

Interès de demora
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Romanents de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

No-liquidació o anul·lació i baixa de liquidacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuietena

Sistema d’intercanvi electrònic de documents
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

Informació sobre l’evolució del dèficit i de les desviacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

Alienació d’immobles i de títols de societats amb participació de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

Adquisició o arrendament de locals o immobles i drets reals pel sistema de contractació directa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

Primera ocupació d’immobles destinats a ús administratiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

Contractes d’assegurances privades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

Cessions de domini en matèria de temps lliure
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

Modificacions dels concerts educatius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setzena

Pressupostos de les universitats catalanes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dissetena

Convenis amb les administracions locals per al finançament de centres docents
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

Crèdits destinats a programes de formació ocupacional
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

Formació ocupacional per a les cooperatives de treball associat i les societats anònimes laborals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

Fons de garantia per a l’establiment d’una línia especial de crèdit per a activitats de producció cinematogràfica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

Afectació d’ingressos procedents de sancions en matèria de cinematografia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

Programa d’actuació odontològica integral i òptica per a la població escolar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

Cooperació al desenvolupament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

Institut Català de Serveis a la Joventut
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

Règim d’autonomia econòmica dels espais naturals de protecció especial, de les escoles de capacitació agrària i pesquera i del Centre de la Propietat Forestal
1. Es faculta el Govern per a establir que els espais naturals de protecció especial gestionats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, les escoles de capacitació agrària i pesquera i del Centre de la Propietat Forestal, dependents d’aquest Departament tinguin règim d’autonomia econòmica.

2. El règim d’autonomia econòmica a què es refereix l’apartat 1 té per objecte gestionar tots els ingressos obtinguts com a resultat de la gestió de l’espai natural de les escoles i del Centre de la Propietat Forestal, i també les transferències de la Generalitat, de les altres administracions públiques o d’altres entitats.

3. L’òrgan responsable de la gestió en règim d’autonomia econòmica d’un espai natural de protecció especial, d’una escola de capacitació agrària i pesquera o del Centre de la Propietat Forestal ha de presentar anualment al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica, els quals queden a disposició de la Intervenció General, de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de Comptes.

4. Per decret del Govern s’han de determinar els espais naturals de protecció especial i les escoles de capacitació agrària i pesquera del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca que s’acullen al que estableixen aquesta disposició i la normativa que n’ha de regir la gestió.

Disposició addicional Vint-i-sisena

Subvencions en el marc de la política agrària comunitària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-setena

Pla de comptabilitat de les universitats públiques catalanes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-vuitena

Cessió de drets de crèdit de la Junta de Sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-novena

Pla director d’inversions locals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trentena

Recuperació del biogàs dels fangs de les plantes depuradores
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-unena

Programa de gestió dels residus municipals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-dosena

Generació de crèdits per a ingressos procedents de l’alienació de béns adquirits mitjançant expropiació forçosa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-tresena

Pla de recerca de la Generalitat de Catalunya 1997-2000
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-quatrena

Modificació de la Llei 17/1985
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-cinquena

Cessió d’immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-sisena

Afectació d’ingressos procedents de sancions en matèria d’activitats extractives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-setena

Reequilibrament de Catalunya i atenció envers les comarques deprimides
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

Pròrroga de disposicions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

Entrada en vigor
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

a l’article 1.10 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte