Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/1996, de 29 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1996.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 014/1996

 • Data del document 29/07/1996

 • Data de publicació 31/07/1996

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2237

 • No Vigent
Correccions d'errades
01/08/1996 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
 La dissolució del Parlament de Catalunya per la convocatòria 
 d'eleccions per al 19 de novembre de 1995 va impossibilitar 
 l'aprovació abans de l'1 de gener de 1996 dels pressupostos 
 de la Generalitat per a aquest exercici.
 En aplicació de les disposicions contingudes en l'article 
 21.2 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats 
 autònomes i en l'article 33 del text refós de la Llei de 
 finances  públiques  de  Catalunya, aprovat pel Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, es va produir la 
 pròrroga automàtica del pressupost anterior, que es va 
 concretar normativament en el Decret del Govern 333/1995, 
 del 28 de desembre, i en l'Ordre del conseller d'Economia i 
 Finances del 4 de gener de 1996.
 No obstant això, i atès que cap de les disposicions 
 esmentades regula l'abast de la pròrroga dels ingressos i de 
 les disposicions contingudes en la Llei de pressupostos, es 
 va aprovar amb posterioritat la Llei 2/1996, del 2 d'abril, 
 d'autoritzacions pressupostàries i financeres, la disposició 
 addicional de la qual estableix que, abans del 30 de juny de 
 1996, el Govern ha de presentar al Parlament de Catalunya el 
 projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de 
 Catalunya,  dels seus organismes autònoms i les seves 
 empreses per a l'any 1996.
 En compliment d'aquest mandat, la present Llei conté els 
 pressupostos de la Generalitat per al 1996. L'objectiu bàsic 
 dels esmentats pressupostos és la reducció del dèficit, 
 d'acord  amb els escenaris de convergència europea. La 
 consecució  d'aquests  objectius  implica una important 
 contenció de la despesa pública, que, en el seu conjunt, 
 tindrà un creixement en termes reals negatiu respecte al 
 1995.
 En aquest context, la distribució de la despesa incorpora 
 unes prioritats clarament definides pel que fa a les àrees 
 relacionades amb l'estat del benestar. En conseqüència, 
 davant els augments d'ensenyament, sanitat i habitatge, es 
 produeix una considerable reducció de la capacitat de 
 despesa assignada a altres departaments.
 Des  del punt de vista estructural, la Llei conserva 
 bàsicament el plantejament de la Llei de pressupostos per al 
 1995, i es divideix el text articulat concretament en sis 
 títols,  dedicats,  respectivament,  a  l'aprovació del 
 pressupost i al règim de les modificacions pressupostàries, 
 a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, 
 a la participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i 
 de la Generalitat, a les despeses de personal, a les 
 operacions financeres i a les normes tributàries. Amb les 
 disposicions  addicionals  es completa el marc jurídic 
 pressupostari, en una disposició específica es deroguen els 
 articles 1 i 2 de la Llei 2/1996, del 2 d'abril, i les 
 disposicions finals contenen les normes relatives a la 
 pròrroga de disposicions i a l'entrada en vigor de la Llei i 
 les  normes  que  permeten  la  imputació de despeses 
 autoritzades amb càrrec al pressupost prorrogat als crèdits 
 autoritzats per la Llei i les adaptacions tècniques que 
 calguin al llarg de l'exercici.
                               
 TÍTOL PRIMER                         
 Aprovació del pressupost i règim de les modificacions 
 pressupostàries                       
                               
 Capítol I                          
 Aprovació del pressupost                   
                               
 Article 1                          
 Els crèdits inicials i llur finançament           
 1. S'aprova el pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
 a l'exercici del 1996, integrat pels estats de despeses i 
 els estats d'ingressos de la Generalitat i dels ens següents 
 que en depenen:                       
 a) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
 b) Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, 
 financer o anàleg.
 c) El Servei Català de la Salut i les entitats gestores de 
 la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
 d) L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i 
 les societats per a la gestió dels serveis públics de 
 radiodifusió i televisió.
 e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 2. En l'estat de despeses de la Generalitat es concedeixen 
 els crèdits necessaris per al compliment de les seves 
 obligacions, per un import de 1.630.405.375.221 pessetes.
 Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant 
 l'exercici sumen un import de 1.630.405.375.221 pessetes.
 3. Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals el 
 rendiment dels quals és cedit a la Generalitat s'estimen en 
 14.430.000.000 de pessetes.
 4. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre 
 el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 
 19.008.791.643 pessetes. Els drets que hom estima que han 
 d'ésser liquidats per cada entitat autònoma de caràcter 
 administratiu  es  detallen  en els estats d'ingressos 
 corresponents,  per  un import total de 19.008.791.643 
 pessetes.
 5. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els 
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs 
 obligacions  sumen  un  import total de 84.300.773.302 
 pessetes. Els recursos estimats per a les entitats autònomes 
 de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg es 
 detallen en l'estat d'ingressos corresponent, per un import 
 total de 84.300.773.302 pessetes.
 6. En l'estat de despeses del Servei Català de la Salut i de 
 les entitats gestores de la Seguretat Social, l'Institut 
 Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i 
 Serveis Socials, els crèdits concedits per a atendre llurs 
 obligacions  sumen  un  import  total,  deduïdes  les 
 transferències internes del Servei Català de la Salut a 
 l'Institut Català de la Salut, de 614.155.735.382 pessetes.
 Els drets econòmics que hom estima que aquests han de 
 liquidar  durant  l'exercici  sumen  un  import  de 
 614.155.735.382 pessetes. Els crèdits consignats en els 
 estats de despeses i els drets econòmics detallats en els 
 estats  d'ingressos  inclouen els crèdits i els drets 
 econòmics  corresponents als serveis traspassats de la 
 Seguretat Social, per un import total equilibrat entre tots 
 dos estats de 564.972.315.000 pessetes.
 7. En l'estat de despeses de l'ens públic Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions 
 necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves 
 activitats, per un import total de 20.189.540.000 pessetes, 
 i els recursos s'estimen en 20.189.540.000 pessetes.
 8. Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per 
 a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió 
 s'aproven amb el detall següent:               
 a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de 
 dotacions de 26.560.303.000 pessetes, i de recursos de 
 26.560.303.000 pessetes.
 b) Emissores de la Generalitat - Catalunya Ràdio, Servei de 
 Radiodifusió de la Generalitat, SA, per un import total de 
 dotacions de 3.541.859.000 pessetes, i de recursos de 
 3.541.859.000 pessetes.
 c)  Principal d'Edicions, SA, per un import total de 
 dotacions  de  70.500.000  pessetes, i de recursos de 
 70.500.000 pessetes.
 9. Les dotacions i els recursos consolidats estimats de les 
 entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic 
 privat  en  què  la Generalitat participa directament, 
 totalment o majoritàriament són els següents:        
                               
 Entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic 
 privat                            
                     (Pessetes)      
                Dotacions      Recursos 
 ------------------------------------------------------------ 
 Ferrocarrils de la Generalitat                
 de Catalunya                         
              20.598.045.554   20.598.045.554 
              ---------------------------------- 
 Institut de Recerca i Tecnologia               
 Agroalimentàries                       
              1.989.245.000    1.989.245.000 
              ---------------------------------- 
 Laboratori General d'Assaigs                 
 i Investigacions                       
              1.460.200.000    1.460.200.000 
              ---------------------------------- 
 Centre d'Iniciatives                     
 per a la Reinserció                     
               819.102.337     819.102.337 
              ---------------------------------- 
 Institut d'Investigació Aplicada               
 de l'Automòbil                        
              2.052.893.600    2.052.893.600 
              ---------------------------------- 
 Centre d'Informació                     
 i Desenvolupament Empresarials                
              2.156.029.000    2.156.029.000 
              ---------------------------------- 
 Centre d'Alt Rendiment Esportiu               
              1.062.395.000    1.062.395.000 
              ---------------------------------- 
 Centre de Telecomunicacions                 
 de la Generalitat de Catalunya                
              7.545.769.000    7.545.769.000 
              ---------------------------------- 
 Institut Català d'Energia                  
              1.267.945.403    1.267.945.403 
              ---------------------------------- 
 Aigües Ter-Llobregat                     
              9.463.864.272    9.463.864.272 
              ---------------------------------- 
 Junta de Sanejament                     
              39.542.992.604   39.542.992.604 
              ---------------------------------- 
 Junta de Residus                       
              7.523.400.000    7.523.400.000 
              ---------------------------------- 
 Institut de Diagnòstic                    
 per la Imatge                        
              1.546.582.260    1.546.582.260 
              ---------------------------------- 
 Gestió de Serveis Sanitaris                 
              2.620.587.000    2.620.587.000 
              ---------------------------------- 
 Institut d'Assistència Sanitària               
              3.889.225.000    3.889.225.000 
              ---------------------------------- 
 Gestió i Prestació                      
 de Serveis de Salut                     
               439.501.000     439.501.000 
              ---------------------------------- 
 Agència d'Avaluació                     
 de Tecnologia Mèdica                     
               139.812.771     139.812.771 
              ---------------------------------- 
 Institut Català d'Oncologia                 
              2.834.113.576    2.834.113.576 
              ---------------------------------- 
 Serveis Sanitaris de Referència -              
 Centre de Transfusió i Banc de                
 Teixits                           
              1.021.634.000    1.021.634.000 
              ---------------------------------- 
                               
 10. Les dotacions i els recursos estimats d'explotació i de 
 capital de les empreses en què la Generalitat participa 
 directament,  totalment  o majoritàriament són els que 
 s'especifiquen en l'annex d'aquest article.
                               
 Article 2                          
 Vinculació  de crèdits del pressupost de les entitats 
 sanitàries i de serveis socials               
 1.a) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses 
 del Servei Català de la Salut, secció 51, tenen caràcter 
 vinculant per article, llevat el concepte 160, del capítol 
 1, "Quotes de la Seguretat Social", i el concepte 489, del 
 capítol 4, "Farmàcia", en què la vinculació és a nivell de 
 concepte.
 b) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses de 
 l'Institut Català de la Salut, secció 32, tenen caràcter 
 vinculant per article, llevat el concepte 160, del capítol 
 1, "Quotes de la Seguretat Social", en què la vinculació és 
 per concepte.
 c) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses de 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, seccions 
 41 i 42, tenen caràcter vinculant per article, llevat el 
 concepte 160, del capítol 1, "Quotes de la Seguretat 
 Social",  i els conceptes 471 i 487, del capítol 4, 
 "Transferències corrents", en què la vinculació és per 
 concepte.
 2.  Independentment de la vinculació dels crèdits del 
 pressupost de despeses, la classificació per conceptes i 
 subconceptes s'ha d'utilitzar per al registre comptable de 
 les operacions de despesa en el moment de l'execució del 
 pressupost  i  en  els  expedients  de  modificacions 
 pressupostàries de les entitats esmentades en l'apartat 1.
                               
 Capítol II                          
 Règim de les modificacions pressupostàries          
                               
 Article 3                          
 Principis generals                      
 1. Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'han 
 d'ajustar al que disposa aquesta Llei i al que estableix 
 sobre aquesta matèria el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de 
 juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 finances públiques de Catalunya, en els punts que no són 
 modificats pels articles 4 i 5 d'aquesta Llei.
 2. S'autoritza el conseller d'Economia i Finances per a 
 dictar les normes necessàries per a la modificació i el 
 seguiment dels crèdits del Servei Català de la Salut i de 
 les entitats gestores de la Seguretat Social, amb l'informe 
 previ, segons que correspongui, del conseller de Sanitat i 
 Seguretat Social o del conseller de Benestar Social.
                               
 Article 4                          
 Transferències de crèdit                   
 1. Les transferències de crèdit no poden afectar mitjançant 
 minoracions  els  crèdits  que  tenen  la  naturalesa 
 d'ampliables,  els  crèdits  nominatius,  els  crèdits 
 extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a partir 
 de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 2. Correspon al Govern, a proposta del conseller d'Economia 
 i Finances, d'autoritzar, amb les úniques limitacions que 
 estableix l'apartat 1, les modificacions pressupostàries 
 següents:                          
 a) Les transferències de crèdit entre els crèdits consignats 
 en els diversos departaments i organismes autònoms.
 b) Les transferències que afectin els crèdits destinats a 
 despeses de personal.
 c) L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels 
 conceptes  pressupostaris que siguin procedents, en el 
 supòsit que en l'execució del pressupost es plantegin 
 necessitats que no hi hagin estat expressament recollides; 
 amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències 
 de crèdit necessàries per a compensar, per un import igual, 
 la dotació dels nous conceptes.
 d) Amb la sol·licitud prèvia del conseller de Benestar 
 Social, les transferències entre els crèdits consignats a 
 favor de la secció 41 i la resta de les aplicacions 
 pressupostàries de la secció 20, destinades a actuacions 
 socials, les quals transferències no poden minorar els 
 crèdits  compromesos  ni  els  afectats  per ingressos 
 finalistes. En funció del desplegament de la Llei 4/1994, 
 del  20  d'abril,  d'administració  institucional,  de 
 descentralització, de desconcentració i de coordinació del 
 Sistema Català de Serveis Socials, es podran autoritzar 
 transferències entre les aplicacions pressupostàries del 
 capítol 1 de les seccions 41 i 20.
 3. El conseller d'Economia i Finances pot autoritzar, amb 
 les  úniques  limitacions  que  estableix l'apartat 1, 
 transferències de crèdit entre els crèdits consignats en un 
 mateix  departament  o organisme autònom, i entre els 
 consignats entre un departament i els seus organismes 
 autònoms, excepte les que afectin crèdits per a despeses de 
 personal.
 4. En les transferències de crèdit del Servei Català de la 
 Salut i de les entitats gestores de la Seguretat Social, 
 correspon al conseller d'Economia i Finances d'autoritzar la 
 creació de conceptes, en el cas que corresponguin a crèdits 
 amb vinculació per article.
 5. Els titulars dels departaments i els presidents dels 
 organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb les 
 limitacions  establertes  per  l'article 42 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 entre els crèdits consignats en un mateix article del 
 capítol 2 del pressupost, "Despeses de béns corrents i de 
 serveis", excepte que suposin augment dels subconceptes del 
 concepte 226, "Despeses diverses". Un cop la transferència 
 ha estat autoritzada, el departament o l'organisme autònom 
 ha de remetre l'expedient al Departament d'Economia i 
 Finances perquè formalitzi comptablement la modificació 
 pressupostària.
 6. Els interventors delegats en els diferents departaments i 
 organismes  autònoms  han  d'informar,  prèviament  a 
 l'autorització de les propostes de transferències de crèdit, 
 sobre els punts següents:                  
 a) Compliment de les limitacions aplicables en cada supòsit. 
 b) Suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén de 
 minorar.
 c) Qualssevol altres que derivin de la legislació aplicable. 
 7. Si l'autorització de les transferències de crèdit és 
 competència  dels  titulars  dels  departaments o dels 
 presidents dels organismes autònoms i l'informe de la 
 Intervenció Delegada és desfavorable a la proposta de 
 modificació pressupostària, s'ha de remetre l'expedient al 
 Departament d'Economia i Finances perquè el Govern, a 
 proposta del conseller d'Economia i Finances, adopti la 
 resolució que consideri procedent.
                               
 Article 5                          
 Generació de crèdits                     
 1. S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits 
 necessaris per a atendre les obligacions derivades dels 
 serveis  que  traspassin  a  la  Generalitat  altres 
 administracions durant l'exercici del 1996 La quantia dels 
 crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les 
 transferències de fons acordades per a atendre els serveis 
 traspassats.
 2. Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses 
 les  transferències  de fons efectives amb càrrec als 
 pressupostos  generals  de  l'Estat  destinades  a les 
 corporacions locals per a finançar els dèficits provocats 
 per  la  prestació  de  serveis que no corresponen a 
 competències municipals, i també les corresponents a les 
 despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 3.  En  les generacions i les ampliacions de crèdits 
 finançades amb ingressos procedents d'altres administracions 
 o d'entitats públiques de la Generalitat es pot dictar 
 resolució ampliant o generant el crèdit a la vista de la 
 documentació justificativa del reconeixement de l'obligació 
 per l'administració que ha de trametre els fons, però no es 
 poden  ordenar  pagaments  fins que no s'hagi produït 
 efectivament l'ingrés, llevat que les ampliacions o les 
 generacions siguin necessàries per a atendre les despeses de 
 personal  traspassat  o  les subvencions de naturalesa 
 periòdica que tinguin per finalitat prestacions de caràcter 
 personal o social, o que siguin necessàries per a assegurar 
 el funcionament dels serveis transferits o conveniats.
                               
 Article 6                          
 Crèdits ampliables                      
 Es consideren crèdits ampliables fins a una suma igual a les 
 obligacions  que  és  preceptiu de reconèixer, amb el 
 compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots 
 els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, els 
 crèdits inclosos en el pressupost de la Generalitat i en els 
 dels ens públics aprovats per aquesta Llei que es detallen a 
 continuació:                         
 1. Amb aplicació a totes les seccions dels pressupostos de 
 la Generalitat i de les entitats autònomes i els ens 
 públics:                           
 a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social 
 del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 
 d'acord amb els preceptes en vigor, i també l'aportació de 
 la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris 
 públics de la Generalitat.
 b) Els triennis derivats dels còmputs de temps de servei 
 realment prestat a l'Administració pels funcionaris.
 c) Els crèdits destinats a despeses de funcionament (capítol 
 2, "Despeses de béns corrents i de serveis") de serveis per 
 als quals s'exigeixen taxes, exaccions parafiscals, cànons o 
 preus. Aquests  crèdits  poden  ésser  ampliats per la 
 diferència entre la recaptació inicialment prevista entesa 
 aquesta, si escau, com l'obtinguda el 1995, incrementada 
 d'un 3,5% i l'efectivament ingressada.
 d) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, per 
 aplicació de la normativa vigent, cal reconèixer obligacions 
 addicionals a les previstes inicialment, per l'import de les 
 transferències de fons que per compensar aquestes actuacions 
 hagi de formalitzar l'Administració corresponent.
 2. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter 
 comercial, industrial, financer o anàleg:          
 a) Els crèdits la quantia dels quals es determina en funció 
 de recursos finalistes efectivament obtinguts.
 b) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions i 
 menyscaptes en operacions de crèdits avalades consignats en 
 els  pressupostos de les entitats, com a conseqüència 
 d'operacions financeres autoritzades. En el supòsit que els 
 ingressos pressupostats siguin insuficients per a atendre 
 les obligacions produïdes per aquestes operacions, s'han 
 d'ampliar els crèdits que per a aquestes entitats siguin 
 consignats en les seccions corresponents del pressupost de 
 la Generalitat.
 3. Els crèdits consignats en el pressupost de la Generalitat 
 i en el del Servei Català de la Salut que es destinen al 
 pagament d'interessos, a l'amortització de principal i a les 
 despeses derivades del deute, considerat aquest en els 
 termes de l'article 16 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 
 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 finances públiques de Catalunya. Si cal, s'han de generar 
 els crèdits oportuns per a atendre les obligacions, i els 
 pagaments s'han d'aplicar, independentment de quin sigui el 
 venciment a què corresponen, als crèdits respectius de 
 l'exercici  econòmic  del  1996. En el supòsit de la 
 formalització  de  les  operacions  de  modificació, 
 refinançament i substitució que autoritza l'article 32.2 
 d'aquesta Llei, el Departament d'Economia i Finances ha 
 d'instrumentar les modificacions pressupostàries que siguin 
 necessàries en el capítol 9 de l'estat d'ingressos i en el 
 capítol 9 de l'estat de despeses, corresponents a variació 
 de passius financers.
 4. Els crèdits relatius a obligacions de classes passives.
 5. Amb aplicació a les seccions que s'indiquen, i amb 
 l'acord previ del Govern, els crèdits següents:       
 a) En la secció 04, Departament de Governació:        
 Primer. El crèdit 04.03.462.01, per a afrontar el compromís 
 econòmic  que representen les disposicions transitòries 
 primera i tercera de la Llei 1/1994, del 22 del febrer, de 
 creació del municipi de Badia.
 Segon. Els crèdits 04.03.462.03 i 04.03.767.01, destinats al 
 refinançament  del deute municipal, en funció del pla 
 d'actuació que acordin les administracions públiques.
 Tercer. El crèdit 04.06.226.10, per tal d'afrontar les 
 despeses extraordinàries produïdes en cas de situacions 
 d'emergències degudament aprovades pel Govern.
 b) En la secció 05, Departament d'Economia i Finances, el 
 crèdit 05.01.226.11, fins a l'import necessari per a atendre 
 el pagament dels interessos de demora resultants de la 
 devolució d'ingressos tributaris i per a atendre el pagament 
 de les retribucions del pèrit tercer en les taxacions 
 pericials contradictòries, en els termes que determina la 
 Llei general tributària de l'Estat.
 c) En la secció 06 (Departament d'Ensenyament), els crèdits 
 06.04.460.01 i 06.04.480.01, en funció dels increments de 
 les retribucions dels funcionaris públics i dels mòduls 
 econòmics dels concerts educatius aprovats per la Llei de 
 pressupostos de l'Estat per al 1995, i actualitzats pel 
 Reial decret llei 12/1995, del 28 de desembre.
 d) En la secció 07 (Departament de Cultura), el crèdit 
 07.05.601.01, en cas que per resolució judicial s'acordi un 
 preu just superior al fixat inicialment pel Jurat en 
 l'expropiació del Teatre Romà de Tarragona.
 e) En la secció 09 (Departament de Política Territorial i 
 Obres  Públiques),  els  crèdits  destinats a promoure 
 actuacions d'adquisició i rehabilitació d'habitatges i els 
 destinats a atendre les obligacions derivades del conveni 
 amb  l'Administració central de l'Estat en matèria de 
 patologies estructurals dels habitatges.
 f) En la secció 11 (Departament de Treball):         
 Primer. Els crèdits destinats a atendre el cost de les 
 accions que, dins els diferents objectius, siguin aprovades 
 pel Fons social europeu.
 Segon. El  crèdit 11.07.481.01, per a les prestacions 
 econòmiques del Programa interdepartamental de la renda 
 mínima d'inserció (PIRMI).
 Tercer. El crèdit 11.04.481.01, per a les accions que dugui 
 a terme el Servei Català de Col·locació.
 g) En la secció 12 (Departament de Justícia):        
 Primer. El crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària 
 12.03.228.02, proporcionalment a l'augment net dels reclusos 
 que es produeixi al llarg de l'exercici pressupostari, 
 sempre que no superi el mòdul unitari de cost de l'any 1995. 
 Segon. El crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària 
 12.05.228.01, en funció de la major despesa en comunicacions 
 derivada de la supressió de franquícies postals de les 
 oficines judicials, fins a l'import traspassat, per aquest 
 concepte, per l'Administració central i de les despeses 
 produïdes per l'entrada en funcionament del jurat.
 Tercer. Els crèdits  corresponents  a  les  aplicacions 
 pressupostàries 12.05.440.15 i 12.05.440.16, en funció del 
 cost que es produeixi en els torns d'ofici d'advocats i 
 procuradors, respectivament, determinat pels mòduls fixats 
 per la Generalitat de Catalunya i pel nombre d'assumptes 
 atesos.
 Quart. Els  crèdits  corresponents  a  les  aplicacions 
 pressupostàries 12.06.226.09, 12.06.261.07, 12.06.261.08 i 
 12.06.261.09, proporcionalment a l'augment net d'infants 
 tutelats per imperatius legals i judicials, sempre que no 
 superin els mòduls unitaris de cost de l'any 1995.
 h) En la Secció 20 (Departament de Benestar Social), els 
 crèdits que s'hagin d'ampliar a partir dels ingressos que es 
 produeixin en la Tresoreria de la Generalitat provinents 
 dels resultats de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
 Generalitat com a conseqüència dels beneficis obtinguts de 
 la recaptació total, un cop deduïdes totes les despeses 
 d'explotació, els premis i les altres despeses previstes en 
 la Llei 5/1986, del 17 d'abril, de creació de l'Entitat 
 Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, modificada per 
 la Llei 32/1991, del 24 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1992. L'import dels crèdits 
 ampliats per aquest concepte s'ha de destinar al finançament 
 d'inversions i de programes d'atenció social.
 i) En la secció 21 (Despeses diversos departaments):     
 Primer. El crèdit 21.01.226.04, si mitjançant sentència 
 judicial ferma es  declaren responsabilitats pecuniàries 
 de la Generalitat i per les despeses jurídiques efectuades 
 per la Direcció General del Patrimoni amb motiu de  la 
 gestió dels immobles.
 Segon. El crèdit 21.01.226.07, corresponent als honoraris 
 dels liquidadors de districte hipotecari en funció de la 
 recaptació efectiva i al premi de cobrament de tributs.
 Tercer. El crèdit 21.01.460.01, per un import igual al de 
 les transferències de fons per a atendre les despeses 
 generades pels serveis estatals que presta l'Ajuntament de 
 Barcelona, consignats en els pressupostos generals de    
 l'Estat.
 Quart. El crèdit 21.04.770.01, destinat al pagament de les 
 obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit 
 avalades per la Generalitat.
 6. En la secció 32 (Institut Català de la Salut), el crèdit 
 32.02.226.04, destinat al pagament de professionals que 
 tenen encomanada la gestió de cobrament de l'assistència 
 sanitària prestada a tercers, en la quantia necessària per a 
 atendre l'import dels honoraris meritats en funció de les 
 quantitats ingressades en el concepte 317.20 (Prestació dels 
 serveis d'assistència sanitària), de l'estat d'ingressos de 
 l'Institut Català de la Salut.
 7. En la secció 51 (Servei Català de la Salut), els crèdits 
 de  l'aplicació 51.01.489.01, destinats al pagament de 
 productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques. La 
 instrumentació  de l'ampliació pot condicionar-se a la 
 realització de reserves de crèdit en altres partides del 
 pressupost del Servei Català de la Salut.
 8.  En  l'Entitat  Autònoma de Jocs i Apostes de la 
 Generalitat,  els  crèdits consignats per a operacions 
 corrents, i també els crèdits consignats en el capítol 6, 
 "Inversions reals", en funció dels ingressos que, segons el 
 que estableix l'article 7 de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, 
 de creació de la dita entitat, s'han de fixar mitjançant 
 decret del Govern.
                               
 Article 7                          
 Retencions de saldos pressupostaris             
 A  l'últim  trimestre  de l'exercici pressupostari, el 
 Departament d'Economia i Finances ha de procedir a practicar 
 retencions  dels  saldos pressupostaris corresponents a 
 aplicacions pressupostàries no nominatives ni vinculades a 
 ingressos afectats dels departaments a què fa referència 
 l'article 6.5. L'import d'aquestes retencions no pot ésser 
 superior a les ampliacions de crèdit realitzades d'acord amb 
 l'esmentada disposició.
                               
 Article 8                          
 Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes 
 1.  L'import  dels  crèdits pressupostaris destinats a 
 transferències corrents a favor de les entitats autònomes i 
 de les empreses públiques regulades per la Llei 4/1985, del 
 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, s'ha 
 d'ajustar de manera que la liquidació de llurs pressupostos 
 el 31 de desembre sigui equilibrada. Per a aconseguir aquest 
 objectiu d'equilibri també poden aplicar-se les aportacions 
 de  capital  a  la compensació de pèrdues d'exercicis 
 anteriors, amb l'acord previ del Govern.
 2. A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en 
 compte en la liquidació dels pressupostos de les entitats 
 autònomes i de les empreses públiques, s'hi ha d'incloure 
 l'import de les obligacions reconegudes per a operacions 
 corrents.
 3. Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per 
 l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les 
 entitats autònomes i les empreses públiques en el pressupost 
 per a l'exercici del 1997.
 4. Les transferències corrents a favor de societats el 
 capital de les quals pertany íntegrament a la Generalitat, a 
 les seves entitats autònomes o als ens de dret públic tenen 
 la naturalesa de subvenció d'explotació, en la mesura 
 necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys 
 d'acord amb les normes que dicti el conseller d'Economia i 
 Finances, a proposta de la Intervenció General, i de 
 lliurament a compte de futures operacions de capital per la 
 resta. Per a aplicar els lliuraments a l'ampliació de 
 capital de les societats cal, en tot cas, l'acord previ del 
 Govern.
                               
 TÍTOL SEGON                         
 Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública     
                               
 Capítol I                          
 Normes sobre gestió pressupostària              
                               
 Article 9                          
 Estudis i dictàmens                     
 1. Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions 
 pressupostàries respectives per a la contractació d'estudis 
 i dictàmens cal l'aprovació del Govern a proposta del 
 conseller respectiu, si la quantia supera els tres milions 
 de pessetes.
 2. L'Administració de la Generalitat ha d'encarregar la 
 realització dels estudis i els dictàmens als departaments o 
 als instituts de les universitats públiques de Catalunya, si 
 el caràcter del tema ho aconsella.
                               
 Article 10                          
 Contractes menors                      
 1. Tenen la consideració de contractes menors els que 
 tinguin una quantia, inclòs l'impost sobre el valor afegit 
 (IVA), que no excedeixi els límits següents:         
 a) Obres: 5.000.000 de pessetes               
 b) Subministraments: 2.000.000 de pessetes          
 c)  Consultoria  i  assistència: 2.000.000 de pessetes 
 d) Serveis: 2.000.000 de pessetes              
 2. En els contractes menors, l'òrgan de contractació dels 
 departaments de la Generalitat ha d'ésser el secretari 
 general respectiu o l'òrgan en qui delegui.
 3. La tramitació de l'expedient dels contractes menors 
 exigeix, amb caràcter general:                
 a)  El  certificat d'existència d'un crèdit adequat i 
 suficient,  degudament  validat  pels  serveis  de  la 
 Intervenció, excepte en els contractes menors que estiguin 
 exempts de fiscalització prèvia.
 b) La fiscalització prèvia de la Intervenció, excepte en els 
 contractes menors d'una quantia inferior o igual a 500.000 
 pessetes i excepte també en els supòsits de l'article 69 del 
 Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual 
 s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
 Catalunya.
 c) L'aprovació de la despesa.
 d) La incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
 els requisits establerts per reglament.
 4. En els contractes menors d'obres cal, addicionalment, el 
 pressupost d'aquestes, sens perjudici de l'existència d'un 
 projecte quan normes específiques així ho requereixin.
                               
 Article 11                          
 Règim de concessió de les subvencions            
 1. A l'efecte del que disposa aquest article, és subvenció 
 tota  disposició sense contraprestació de fons públics 
 acordada per la Generalitat o els seus organismes autònoms a 
 favor de persones o entitats públiques o privades per a 
 fomentar la realització d'activitats d'utilitat o interès 
 social o per a promoure la consecució d'una finalitat 
 pública.
 2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits 
 pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa i 
 que  afecten un col·lectiu de beneficiaris potencials, 
 general o indeterminat, s'han de concedir d'acord amb 
 criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.
 3. Respecte a les subvencions a què es refereix l'apartat 2, 
 els departaments n'han d'establir, si no existeixen, i 
 prèviament a l'adopció dels acords de concessió, les bases 
 reguladores, les quals han d'ésser sotmeses a l'informe dels 
 serveis jurídics del departament atorgant de la subvenció o 
 l'ajut, s'han de publicar en el Diari Oficial de la 
 Generalitat de Catalunya i han de fixar, com a mínim:    
 a) La definició de l'objecte de la subvenció.
 b) Els requisits que han de complir els beneficiaris per a 
 obtenir la subvenció o l'ajut i la forma d'acreditar els 
 dits requisits.
 c) El termini i la forma de justificació pels beneficiaris 
 pel que fa al compliment de la finalitat per a la qual s'ha 
 concedit la subvenció i pel que fa a l'aplicació dels fons.
 d) En el supòsit que es consideri la possibilitat d'efectuar 
 bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, la forma 
 i la quantia de les garanties que, si escau, han d'aportar 
 els beneficiaris.
 e) La forma de concedir la subvenció.
 f) L'obligació dels beneficiaris de facilitar tota la 
 informació  requerida  pels  òrgans  de  control  de 
 l'Administració.
 4. Excepcionalment, poden ésser concedides directament, per 
 resolució  del  conseller corresponent, les subvencions 
 innominades o genèriques en què no és possible de promoure 
 la  concurrència  pública  per  l'especificitat de les 
 característiques que ha de complir l'entitat, l'empresa, la 
 persona o l'activitat destinatària de la subvenció. La 
 resolució ha de contenir el que estableixen les lletres a, 
 c, d i f de l'apartat 3. Si l'import de la subvenció és 
 superior a 50.000.000 de pessetes, cal l'acord del Govern 
 per a autoritzar la concessió de la subvenció.
 5. Els departaments han de publicar trimestralment en el 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions 
 concedides en cada període a l'empara de l'apartat 4. En el 
 cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial no 
 cal la publicitat, si bé el beneficiari ha de justificar 
 l'aplicació  dels  fons rebuts i el compliment de la 
 finalitat.
 6. Si l'import de la subvenció és superior a 1.000.000 de 
 pessetes,  en qualsevol dels casos, cal, perquè sigui 
 concedida, que el beneficiari acrediti que està al corrent 
 d'obligacions tributàries i de Seguretat Social i que no té 
 contret cap deute per cap concepte amb l'Administració de la 
 Generalitat i els seus organismes autònoms. S'han d'establir 
 per reglament els mitjans d'acreditació d'aquests punts.
                               
 Article 12                          
 Seguiment i control de les subvencions            
 1.  Les  convocatòries  de  subvencions  han d'indicar 
 l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar i cal 
 efectuar la reserva de crèdit corresponent. La concessió de 
 subvencions implica la comptabilització de la disposició de 
 despeses per les quanties atorgades. El reconeixement de 
 l'obligació s'ha de fer quan el perceptor hagi justificat el 
 compliment de les condicions per les quals se li ha atorgat 
 la subvenció. En el cas que s'atorguin bestretes abans que 
 es  faci  aquesta  justificació,  s'ha de fer constar 
 expressament en la concessió, indicant si cal garantir 
 mitjançant un aval bancari o un altre mitjà el compliment de 
 les obligacions del perceptor. Si la justificació no es 
 presenta dins el termini establert queda anul·lada la 
 concessió.
 2. Les subvencions que concedeixin els departaments amb 
 caràcter  compensatori de les càrregues per operacions 
 financeres  formalitzades  pels  perceptors poden ésser 
 lliurades per llur import total el 1996 a l'Institut Català 
 de Finances o a l'Institut Català del Crèdit Agrari, segons 
 quina en sigui la matèria, perquè procedeixin bé al pagament 
 periòdic  d'aquestes  subvencions  en  els  exercicis 
 corresponents, bé a l'amortització parcial del capital 
 pendent de les operacions amb subvenció associada.
 3. Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions:   
 a) Realitzar l'activitat o la inversió que fonamenta la 
 concessió de la subvenció.
 b) Acreditar davant l'òrgan concedent que s'han realitzat 
 l'activitat o la inversió, que s'han complert els requisits 
 que determina la resolució de concessió i que l'import de la 
 subvenció s'ha invertit en l'activitat que n'és objecte. A 
 aquest  efecte, l'esmentat òrgan pot demanar tots els 
 documents  justificatius  que  cregui necessaris per a 
 comprovar l'aplicació de la subvenció.
 4. Si els beneficiaris no compleixen llurs obligacions dins 
 els terminis acordats, per causes que els siguin directament 
 imputables, la subvenció s'ha de reduir en proporció a 
 l'incompliment  esmentat,  sens  perjudici  que l'òrgan 
 concedent en disposi la revocació total, en cas de no poder 
 assolir els objectius de la subvenció i, en qualsevol cas, 
 amb notificació i audiència prèvies del beneficiari, el qual 
 pot justificar les causes de l'incompliment.
 5. El control del compliment de la destinació dels ajuts i 
 de les subvencions pels beneficiaris ha d'ésser dut a terme 
 de conformitat amb el que disposa l'article 71 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 d'acord amb els plans de control aprovats pel conseller 
 d'Economia i Finances.
 6. De conformitat amb l'article 18.1 del text refós de la 
 Llei  general pressupostària, aprovat pel Reial decret 
 legislatiu 1091/1988, del 23 de setembre, amb els reglaments 
 de la Comunitat Econòmica Europea números 4042/89 i 4253/88 
 i amb les altres disposicions aplicables, correspon en 
 l'àmbit  de Catalunya a la Intervenció General de la 
 Generalitat l'elaboració i l'execució dels plans de control 
 sobre  beneficiaris  d'ajudes  finançades  totalment  o 
 parcialment amb els fons comunitaris a què es refereixen les 
 esmentades normes.
 7. Si a conseqüència del control a què es refereixen els 
 apartats 5 i 6 es comprova que les quantitats percebudes pel 
 beneficiari  són  destinades  a finalitats diferents a 
 l'objecte  de  la  subvenció,  s'ha  de  procedir  a 
 reintegrar-les, amb abonament de l'interès de demora fixat 
 per aquesta Llei des de la data de pagament. En el cas que 
 s'hagin concedit bestretes de pagament sobre la subvenció i 
 que  per  incompliment del beneficiari sigui procedent 
 l'execució de la garantia prestada, l'interès de demora s'ha 
 de computar des de la data fixada al beneficiari per a 
 justificar el compliment de la finalitat i els objectius que 
 han motivat la concessió de la subvenció.
                               
 Article 13                          
 Construcció i adquisició d'immobles             
 1.  El Govern, a proposta del conseller d'Economia i 
 Finances, pot autoritzar els departaments perquè adquireixin 
 immobles per a substituir els que actualment ocupen en règim 
 de lloguer o per a construir-hi nous edificis i, amb aquesta 
 finalitat, pot acordar les modificacions pressupostàries que 
 calgui.
 2.  S'autoritza  el  Govern  perquè, amb la finalitat 
 d'instal·lar-hi o agrupar-hi dependències de la Generalitat, 
 i amb càrrec als crèdits dels departaments afectats, pugui 
 adquirir edificis construïts i vincular-los al pagament 
 d'una prestació periòdica en qualsevol de les modalitats 
 regulades pel dret de cens en la legislació civil catalana, 
 i pugui assumir, si cal, els compromisos previs que, sense 
 comportar obligacions pecuniàries amb venciment anterior a 
 l'adquisició  definitiva dels drets, siguin adequats a 
 aquesta finalitat, i, així mateix, se l'autoritza perquè 
 representi documentalment les prestacions corresponents de 
 qualsevol de les maneres admeses en dret.
 3. S'ha de donar compte al Parlament de les adquisicions a 
 què es refereixen els apartats 1 i 2.
                               
 Article 14                          
 Execució anticipada de projectes d'inversió         
 1. El Govern, a proposta conjunta del Departament d'Economia 
 i Finances i del Departament d'Ensenyament o del Departament 
 de Cultura, pot autoritzar que aquests estableixin convenis 
 de col·laboració amb les entitats locals que permetin 
 l'execució  anticipada  de  projectes  de construccions 
 escolars,  de  biblioteques o de centres poliesportius 
 inclosos en els plans corresponents.
 2. Les obres a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser 
 finançades i, si escau, adjudicades per les entitats locals. 
 L'import d'aquestes obres ha d'ésser reintegrat en tot o en 
 part per la Generalitat, d'acord amb les dotacions aprovades 
 en cada exercici pressupostari per al finançament dels plans 
 fixats pel departament corresponent i d'acord amb els 
 convenis signats amb cada entitat local.
 3. El Govern, a proposta conjunta del Departament d'Economia 
 i Finances i del Departament de Sanitat i Seguretat Social o 
 del Departament de Benestar Social, pot autoritzar que el 
 Servei Català de la Salut o l'Institut Català d'Assistència 
 i Serveis Socials estableixin convenis de col·laboració amb 
 entitats locals i altres entitats titulars de centres 
 sanitaris de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública o 
 de centres de serveis socials de la Xarxa Bàsica de Serveis 
 Socials que permetin l'execució anticipada de projectes 
 d'inversió en infraestructura sanitària o social.
 4. Les inversions a què es refereix l'apartat 3 han d'ésser 
 finançades i gestionades per les entitats esmentades sota la 
 supervisió del Servei Català de la Salut o de l'Institut 
 Català  d'Assistència  i Serveis Socials. Aquest ha de 
 reintegrar, en tot o en part, l'import d'aquestes inversions 
 a les entitats que les realitzin, d'acord amb les dotacions 
 aprovades en cada exercici pressupostari per al finançament 
 dels plans fixats pel Servei Català de la Salut o per 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i d'acord 
 amb els convenis signats.
                               
 Article 15                          
 Finançament del Programa d'inversions de les universitats  
 1.  El  finançament  del Programa d'inversions de les 
 universitats catalanes es fa amb càrrec als crèdits per a 
 despeses consignats per a aquesta finalitat en el pressupost 
 de cada any de la Generalitat.
 2. Les obligacions derivades de l'apartat 1 es poden complir 
 mitjançant  la  inversió  directa  de  l'Administració, 
 mitjançant  transferències  de capital a favor de les 
 universitats o mitjançant subvencions per import de la 
 càrrega  financera  per interès i amortització de les 
 operacions de crèdit que el Govern els autoritzi per a 
 l'execució del Programa.
 3.  Excepcionalment,  el  Govern  pot  autoritzar  les 
 universitats a anticipar les inversions previstes en el 
 Programa,  mitjançant  operacions  de  crèdit  de  les 
 universitats. En aquest cas, les amortitzacions han d'ésser 
 subvencionades pel pressupost de la Generalitat, que també 
 pot afrontar, totalment o parcialment, els interessos.
                               
 Article 16                          
 Identificació de projectes d'inversió            
 1. Els projectes d'inversió inclosos en l'Annex d'inversions 
 reals s'identifiquen mitjançant el codi de projecte que hi 
 tenen assignat, amb la finalitat d'establir-ne el seguiment 
 pressupostari.
 2. Les modificacions dels programes d'inversió que impliquen 
 l'inici de nous projectes requereixen l'assignació dels 
 codis corresponents, d'acord amb el Departament d'Economia i 
 Finances.
                               
 Article 17                          
 Manaments de pagaments a justificar             
 Els lliuraments de fons per manaments de pagaments a 
 justificar poden tenir el caràcter de renovables, d'acord 
 amb les normes següents:                   
 a) La renovació s'efectua per l'import justificat, de manera 
 que  la quantitat lliurada romangui fixa al llarg de 
 l'exercici.
 b) Abans del lliurament de fons, s'ha d'efectuar la retenció 
 del crèdit en els conceptes pressupostaris per als quals se 
 sol·licita, pel mateix import que el lliurat.
 c) El règim de funcionament i els conceptes pressupostaris a 
 càrrec dels quals es poden lliurar fons a justificar de 
 caràcter  renovable  han d'ésser fixats per ordre del 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Article 18                          
 Liquidació dels pressupostos i control financer       
 1.  Els  organismes autònoms comercials, industrials i 
 financers, les empreses públiques, estiguin constituïdes o 
 no  hi  estiguin  en  forma de societat anònima, les 
 universitats públiques finançades per la Generalitat i els 
 patronats  i els consorcis en els quals participa la 
 Generalitat han de trametre a la Intervenció General de la 
 Generalitat la liquidació del pressupost, els comptes anuals 
 i la memòria de gestió de l'exercici anterior, i també han 
 de trametre la mateixa documentació referida a les empreses 
 en què participen.
 2. El control de caràcter financer a què fa referència 
 l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, 
 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 
 públiques de Catalunya, s'ha d'ajustar al pla anual que per 
 a  cada  exercici  econòmic ha d'aprovar el conseller 
 d'Economia i Finances, a proposta de la Intervenció General. 
 3. Les entitats enumerades en l'apartat 1 poden establir 
 òrgans de control economicofinancer intern propis.
 Corresponen a la Intervenció General de la Generalitat les 
 funcions de coordinació, inspecció, assessorament i impuls 
 dels esmentats òrgans.
                               
 Capítol II                          
 Normes sobre despesa pública                 
                               
 Article 19                          
 Limitació de l'augment de la despesa             
 1. Durant l'exercici del 1996 el Govern és obligat a no 
 prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que 
 comporti creixement de la despesa pública pressupostada, si 
 no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les 
 reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació 
 pressupostària corresponent.
 2. Durant l'exercici del 1996 el Govern és obligat a 
 oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti 
 creixement de la despesa pública pressupostada, si no es 
 proposen alhora els recursos addicionals necessaris.
                               
 Article 20                          
 Compromisos de despesa d'exercicis anteriors         
 1. Les obligacions derivades de compromisos de despesa 
 degudament adquirits per contractes de tracte successiu, 
 relatius a compra de béns corrents i de serveis, en l'últim 
 trimestre del 1995, pels departaments de la Generalitat i 
 els organismes autònoms, es poden aplicar als crèdits del 
 pressupost vigent.
 2. El Departament d'Economia i Finances, a proposta d'un 
 altre  departament, amb informe previ de l'interventor 
 delegat respectiu, pot determinar els crèdits amb càrrec als 
 quals s'imputa el pagament de les obligacions a què es 
 refereix l'apartat 1, que han d'ésser els adequats a la 
 naturalesa de la despesa segons l'estructura pressupostària. 
 3. Pel que fa referència al Servei Català de la Salut i a 
 les entitats gestores de la Seguretat Social, el Departament 
 d'Economia i Finances pot autoritzar, a proposta dels 
 directors respectius i amb informe previ de l'interventor 
 delegat corresponent, l'aplicació als crèdits del pressupost 
 vigent de les obligacions derivades de compromisos de 
 despesa de l'exercici anterior.
                               
 Article 21                          
 Recurrència de despeses en exercicis futurs         
 El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe 
 preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter 
 general que impliqui recurrència de despeses en exercicis 
 pressupostaris futurs, especialment pel que fa a plantilles 
 i a retribucions del personal dels diferents departaments i 
 entitats.
                               
 TÍTOL TERCER                         
 Participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i de la 
 Generalitat                         
                               
 Article 22                          
 Participació en ingressos                  
 1. El Fons de cooperació local de Catalunya és integrat pels 
 conceptes següents:                     
 a) La participació que correspon als ens locals de Catalunya 
 en els ingressos de l'Estat.
 b) La participació en els ingressos de la Generalitat per un 
 import  de  7.088.093.283  pessetes,  de  les  quals 
 3.088.093.283, consignats en la partida 04.03.461.03, es 
 distribuiran  entre  les comarques, i 4.000.000.000 de 
 pessetes, consignats en la partida 04.03.463.01, que es 
 distribuiran entre els municipis de Catalunya.
 2. Les participacions en ingressos de l'Estat s'han de 
 distribuir d'acord amb el que estableixen l'article 48.2 de 
 l'Estatut d'autonomia i la normativa que sigui aplicable.
 3. Els crèdits consignats en la secció 19 (Participació dels 
 ens locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat) s'han 
 d'ajustar, quant a llur quantia definitiva, al resultat de 
 la distribució que se'n faci d'acord amb els criteris 
 continguts en la normativa que hi sigui aplicable. La gestió 
 pressupostària d'aquests crèdits ha d'ésser efectuada per la 
 Direcció General de Pressupostos i Tresor.
 4. D'acord amb el que disposa la Llei 16/1990, del 13 de 
 juliol,  sobre  el règim especial de la Vall d'Aran, 
 s'estableix un percentatge de participació en els ingressos 
 de la Generalitat a favor de la Val d'Aran d'un 1,86% de 
 l'aplicació pressupostària 04.03.461.03 del Departament de 
 Governació. El  98,14%  restant  de  la dita aplicació 
 pressupostària s'ha de distribuir entre la resta de les 
 comarques, tenint en compte el nombre d'habitants de la 
 comarca i el principi de solidaritat interterritorial, 
 mitjançant indicadors objectius de les seves necessitats de 
 despesa.
 5. L'aplicació 04.03.463.01 del pressupost del Departament 
 de Governació, en concepte de participació dels municipis en 
 els ingressos de la Generalitat, es distribuirà en funció de 
 la població dels municipis i d'indicadors objectius de les 
 seves necessitats de despesa, establint prèviament una 
 participació específica per al municipi de Barcelona, i 
 assignant a tots els municipis una participació mínima 
 inicial garantida.
 6. Les distribucions a les quals fan referència els apartats 
 4 i 5 han de ser acordades pel Govern, amb l'informe previ 
 de la Comissió de Govern Local de Catalunya.
                               
 TÍTOL QUART                         
 Despeses de personal                     
                               
 Capítol I                          
 Retribucions del personal                  
                               
 Article 23                          
 Retribucions del personal no laboral             
 1. Per a l'exercici del 1996, les retribucions íntegres del 
 personal en actiu no sotmès a la legislació laboral, 
 incloent-hi els alts càrrecs, experimenten un augment del 
 3,5% respecte a les fixades per a l'exercici del 1995.
 2. El que estableix l'apartat 1 s'entén sens perjudici de 
 l'adequació de les retribucions complementàries, si cal, per 
 a assegurar que les assignades a cada lloc de treball 
 mantenen la relació adequada amb el contingut d'especial 
 dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de 
 perillositat o de penositat, amb l'informe favorable del 
 departament competent en matèria de funció pública i del 
 Departament d'Economia i Finances.
 3. Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la 
 indemnització per residència i les indemnitzacions per raó 
 de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel 
 que disposa aquesta Llei, i no els és aplicable l'increment 
 del 3,5% fixat per l'apartat 1.
 4. El que disposa aquest article s'ha d'aplicar al personal 
 al servei de l'Administració de la Generalitat i al personal 
 dels ens enumerats en l'article 1.1.
                               
 Article 24                          
 Retribucions del personal funcionari de l'Administració de 
 la Generalitat                        
 1. Les retribucions a percebre el 1996 pels funcionaris de 
 l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el sistema 
 retributiu establert per la Llei 17/1985, del 23 de juliol, 
 de la funció pública de l'Administració de la Generalitat, 
 modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, són les 
 següents:                          
 a) El sou i els triennis, segons el grup en què es 
 classifiquen els cossos i les escales, referents a dotze 
 mensualitats:                        
                               
 Grup      Sou  Triennis               
 -------------------------------               
 A ....... 1.824.444   70.056               
 B ....... 1.548.456   56.040               
 C ....... 1.154.268   42.060               
 D .......  943.812   28.080               
 E .......  861.624   21.060               
                               
 b)  Les pagues extraordinàries, que són dues l'any i 
 s'acrediten els mesos de juny i desembre, per un import 
 d'una mensualitat de sou i triennis. Si un funcionari ha 
 prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos 
 anteriors als mesos de juny o desembre, l'import de la paga 
 extraordinària  ha  d'ésser  objecte  de  la  reducció 
 proporcional corresponent.
 c) L'import del complement de destinació corresponent a 
 cadascun dels nivells dels llocs de treball, que és el 
 següent, referit a dotze mensualitats:            
                               
 Nivell     PTA   Nivell      PTA        
 ----------------------------------------------        
 30....... 1.602.036   15 .......... 541.428        
 29 ...... 1.437.012   14 .......... 504.312        
 28 ...... 1.376.568   13 .......... 467.160        
 27 ...... 1.316.112   12 .......... 430.008        
 26 ...... 1.154.628   11 .......... 392.916        
 25 ...... 1.024.416   10 .......... 355.776        
 24 ......  963.972    9 .......... 337.224        
 23 ......  903.552    8 .......... 318.612        
 22 ......  843.084    7 .......... 300.084        
 21 ......  782.760    6 .......... 281.496        
 20 ......  727.116    5 .......... 262.920        
 19 ......  689.952    4 .......... 235.104        
 18 ......  652.824    3 .......... 207.300        
 17 ......  615.672    2 .......... 179.448        
 16 ......  578.580    1 .......... 151.656        
                               
 d) L'import del complement específic, que s'incrementa d'un 
 3,5% respecte als aprovats per al 1995, sens perjudici del 
 que estableix l'article 23.2.
 e) El complement de productivitat establert per l'article 
 67.3.c de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, modificada per 
 la Llei 9/1994, del 29 de juny, que retribueix el rendiment 
 especial,  l'activitat  i la dedicació extraordinàries, 
 l'interès o la iniciativa amb què s'acompleixen les tasques 
 inherents al lloc de treball, d'acord amb els crèdits 
 pressupostaris assignats per cada departament a aquest 
 efecte, i que es regeix per les normes següents:       
 Primera. L'apreciació de la productivitat, als efectes del 
 pagament d'aquest complement, s'ha de fer mitjançant una 
 valoració  individualitzada per a cada funcionari dels 
 factors  especificats en l'esmentat article 67.3.c. Els 
 complements de productivitat han d'ésser de coneixement 
 públic per als altres funcionaris del departament o de 
 l'organisme interessat, i se n'ha de donar coneixement, així 
 mateix, als representants sindicals.
 Segona. Les  quantitats  assignades  a  complement  de 
 productivitat durant un període de temps determinat no poden 
 originar drets individuals  respecte  a les valoracions 
 o les apreciacions corresponents a períodes successius.
 Tercera. Cada departament ha de donar compte al departament 
 competent en matèria de funció pública i al Departament 
 d'Economia i Finances de la quantia dels complements i dels 
 criteris de distribució aplicats.
 f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que han 
 d'ésser concedides per cada departament o organisme autònom 
 dintre els crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes 
 gratificacions tenen caràcter excepcional i tan sols poden 
 ésser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora 
 de la jornada normal de treball, i en cap cas no en pot 
 ésser fixa la quantia ni periòdic el guany.
 g) Els complements personals transitoris reconeguts d'acord 
 amb la disposició transitòria segona de la Llei 17/1985, del 
 23 de juliol, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, 
 que són absorbits, durant l'any 1996, d'acord amb les normes 
 següents:                          
 Primera. De l'increment de retribucions de caràcter general 
 que estableix l'article 23.1, només se'n computa, a l'efecte 
 de l'absorció, el 50%  corresponent  a les retribucions 
 complementàries; de qualsevol altra millora retributiva, 
 incloent-hi les derivades de canvis de llocs de treball i 
 els  increments  de  les retribucions no compresos en 
 l'increment  general  establert per l'article 23.1, el 
 complement personal transitori n'absorbeix el 100%.
 Segona. En el cas que el canvi de lloc de treball determini 
 una minva de les retribucions, es manté el complement 
 personal transitori, al qual s'ha d'imputar  qualsevol 
 millora retributiva.
 Tercera. No es consideren, a l'efecte de l'absorció del 
 complement  personal  transitori,  els  triennis,  les 
 gratificacions per serveis extraordinaris ni el complement 
 de productivitat regulat en la lletra e d'aquest apartat.
 2. Els funcionaris interins inclosos en l'àmbit d'aplicació 
 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, modificada per la Llei 
 9/1994, del 29 de juny, perceben el 100% de les retribucions 
 bàsiques del cos en el qual ocupen la vacant, excloent-ne 
 els triennis, i el 100% de les retribucions complementàries 
 que corresponen al lloc de treball que ocupen, excloent-ne 
 els complements vinculats a la condició de funcionari de 
 carrera.
 3. El personal contractat administratiu comprès en la 
 disposició transitòria tercera de la Llei 17/1985, del 23 de 
 juliol, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, fins 
 que  no  conclogui  el  procés d'extinció regulat per 
 l'esmentada  Llei, percep el 100% de les retribucions 
 bàsiques del cos en el qual ocupa la plaça i el 100% de les 
 retribucions complementàries que corresponen al lloc de 
 treball  que  ocupa,  excloent-ne  els triennis i els 
 complements  vinculats a la condició de funcionari de 
 carrera.
 4. El personal al qual no siguin aplicables les retribucions 
 fixades en l'apartat 1 percep per a l'exercici del 1996 un 
 increment del 3,5% sobre les retribucions del 1995.
                               
 Article 25                          
 Retribucions del personal laboral              
 1. Per a l'exercici del 1996, la massa salarial del personal 
 laboral al servei de l'Administració de la Generalitat i 
 dels ens enumerats en l'article 1.1 no pot experimentar un 
 augment global superior al 3,5%, respecte a l'establerta per 
 a l'exercici del 1995. Aquest percentatge comprèn tots els 
 conceptes, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes 
 objecte de comparació.
 2. Per a procedir a determinar o modificar les condicions 
 retributives del personal laboral cal l'informe favorable 
 del departament competent en matèria de funció pública i del 
 Departament  d'Economia  i  Finances. Es  consideren 
 determinació o modificació de les condicions retributives 
 els projectes de convenis col·lectius, les revisions, les 
 adhesions o les extensions d'aquests, l'aplicació dels 
 convenis col·lectius d'àmbit sectorial i dels pactes de 
 millores que modifiquin les condicions del personal laboral 
 i  la  fixació  de  retribucions  mitjançant contracte 
 individual,  si  no  són  regulades mitjançant conveni 
 col·lectiu.
 3. A l'efecte de l'emissió de l'informe corresponent, els 
 departaments, els organismes autònoms i les entitats han de 
 trametre el projecte de pacte o millora conveni, projecte de 
 conveni, proposta individual, etcètera prèviament a fer-ne 
 la signatura, acompanyat d'una memòria amb la valoració de 
 tots  els aspectes econòmics i de llur incidència en 
 exercicis futurs.
 4. L'informe a què fa referència l'apartat 3 ha d'ésser 
 elaborat pel Departament d'Economia i Finances en el termini 
 de quinze dies des de la recepció del projecte.
 5. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de 
 retribucions del personal laboral amb omissió del tràmit 
 d'informe o en contra d'un informe desfavorable, i també els 
 pactes que impliquin creixements salarials per a exercicis 
 successius contraris al que determinin les futures lleis de 
 pressupostos.
 6.  No es poden autoritzar les despeses derivades de 
 l'aplicació de les retribucions per al 1996 si no es 
 compleixen els requisits establerts en aquest article.
                               
 Article 26                          
 Pensions                           
 1. Amb efectes des del primer de gener de 1996, la quantia 
 de les pensions reconegudes pel Decret del 14 de novembre de 
 1978 i per la Llei 18/1984, del 20 de març, s'incrementen el 
 3,5% en relació amb les de l'exercici del 1995.
 2. Les pensions atorgades a l'empara del Decret del 25 de 
 febrer de 1980 i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, es 
 regeixen per llur normativa específica.
 3. Els consellers de la Generalitat que deixin el càrrec 
 durant l'any 1996 tenen dret a la pensió per un període 
 màxim de divuit mesos. Tanmateix, deixen de percebre-la en 
 el moment que obtenen una altra retribució amb càrrec a fons 
 públics.
                               
 Capítol II                          
 Altres disposicions en matèria de despeses de personal    
                               
 Article 27                          
 Limitació de l'augment de despeses de personal        
 1.  Durant  l'exercici del 1996 no es poden tramitar 
 expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o 
 expedients  de  creació o de reestructuració d'unitats 
 orgàniques si l'increment de la despesa pública que en 
 deriva no es compensa mitjançant la reducció pel mateix 
 import d'altres conceptes pressupostaris dels capítols de 
 despeses corrents. Si l'ampliació i la creació de plantilles 
 o  la  reestructuració d'unitats orgàniques deriven de 
 l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment 
 de la despesa resultant ha d'ésser finançat mitjançant la 
 minoració dels crèdits per a inversions del departament o 
 l'entitat que ho proposi. En qualsevol cas, no es poden 
 minorar crèdits que tinguin la naturalesa d'ampliables.
 2.  Els  departaments  i les entitats autònomes poden 
 contractar temporalment personal laboral, d'acord amb la 
 legislació vigent, per executar obres i per prestar serveis 
 corresponents a alguna de les inversions incloses en el 
 pressupost i a càrrec d'aquest. La contractació del personal 
 laboral s'ha de fer mitjançant els serveis d'ocupació, amb 
 prioritat per als treballadors sense subsidi d'atur. Els 
 departaments i les entitats autònomes han de comunicar 
 trimestralment al departament competent en matèria de funció 
 pública les contractacions que hi hagi hagut, i també llurs 
 característiques. El departament competent en matèria de 
 funció pública ha de donar compte de tota la informació 
 referent  a  aquest personal a les centrals sindicals 
 considerades més representatives.
                               
 Article 28                          
 Oferta pública d'ocupació                  
 Per a l'exercici del 1996, l'oferta pública d'ocupació només 
 pot incloure les places que el Govern, a proposta del 
 departament competent en matèria de funció pública i amb 
 l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, 
 consideri necessàries per al funcionament dels serveis 
 públics essencials.
                               
 Article 29                          
 Relacions de llocs de treball                
 1. Correspon al Govern, a proposta conjunta del departament 
 competent en matèria de funció pública i del Departament 
 d'Economia i Finances:                    
 a) L'assignació dels nivells dels complements de destinació 
 i dels complements específics corresponents a nous llocs de 
 treball de les relacions de llocs de treball.
 b) Les modificacions produïdes per la variació del nombre de 
 llocs i les modificacions del grup, del complement de 
 destinació i del complement específic dels llocs de treball 
 inclosos en les relacions inicials.
 2. El Govern pot delegar a la Comissió Tècnica de la Funció 
 Pública l'aprovació i la modificació de les relacions de 
 llocs de treball i establir les condicions que consideri 
 oportunes per a l'exercici de les competències atribuïdes.
 No  obstant això, a proposta conjunta del departament 
 afectat, del departament competent en matèria de funció 
 pública i del Departament d'Economia i Finances, el Govern, 
 ateses les especificitats de les relacions de llocs dels 
 àmbits  docent  i  sanitari,  pot delegar totalment o 
 parcialment l'aprovació i la modificació de les relacions 
 corresponents  als  secretaris generals del Departament 
 d'Ensenyament i del Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social,  respecte als centres docents i sanitaris que 
 respectivament en depenen.
                               
 Article 30                          
 Integració en el treball                   
 1. Per a complir els principis d'integració en el treball 
 establerts per la Llei de l'Estat 13/1982, del 7 d'abril, 
 d'integració social de minusvàlids, i per la Llei 17/1985, 
 del 23 de juliol, de funció pública de l'Administració de la 
 Generalitat, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, 
 i amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de 
 l'Administració de la Generalitat sigui cobert per persones 
 amb disminució, es reserva un 3% de les places previstes en 
 l'oferta pública d'ocupació.
 2. Les empreses públiques de la Generalitat han de reservar 
 el 3%, com a mínim, de les noves contractacions previstes 
 per a l'exercici pressupostari del 1996 perquè siguin 
 cobertes per persones amb disminució.
                               
 TÍTOL CINQUÈ                         
 Operacions financeres                    
                               
 Article 31                          
 Avals                            
 1. La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 
 1996 per a les operacions de crèdit interior o exterior que 
 concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins 
 als imports que s'assenyalen:                
 a) Túnels i Accessos de Barcelona, SAC: fins a 2.000.000.000 
 de pessetes.
 b) Túnel del Cadí, CESA: fins a 2.715.000.000 de pessetes.
 Addicionalment, els avals autoritzats en els anys 1994 i 
 1995 i no formalitzats el 31 de desembre de 1995 es poden 
 instrumentar el 1996.
 c) Gestió d'Infraestructures, SA: fins a 9.300.000.000 de 
 pessetes.
 d)  Autopistes  de  Terrassa  i  Manresa, SA: fins a 
 1.000.000.000 de pessetes.
 e) Consorci de l'Auditori i Orquestra, i Fundació Privada 
 Teatre  Lliure  -  Teatre Públic de Catalunya, per a 
 inversions: fins a 1.000.000.000 de pessetes.
 f) Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per a 
 inversions: fins a 2.220.000.000 de pessetes.
 g) Cambres oficials de comerç, indústria i navegació, fins a 
 2.000.000.000 de pessetes.
 2. Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser 
 autoritzats pel Govern, a proposta conjunta del conseller 
 d'Economia i Finances i del conseller del departament 
 interessat per raó de la matèria, i han d'ésser signats pel 
 conseller d'Economia i Finances o per l'autoritat en qui 
 delegui expressament.
 3. El Govern pot determinar en cada cas el caràcter solidari 
 o no solidari dels avals autoritzats.
 4. S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui 
 prestar durant l'exercici del 1996 les garanties següents, 
 tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, 
 sobre les operacions de crèdit concertades per empreses o 
 entitats:                          
 a) En els termes que estableix la Llei 2/1985, del 14 de 
 gener, de creació de l'Institut, fins a un import acumulat 
 que no podrà excedir del que autoritza la Llei 12/1994, del 
 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
 Catalunya per al 1995, això és, fins a un import total de 
 25.250.000.000 de pessetes. Per a l'exercici del 1996, el 
 límit a què fa referència l'article 11.4 de la dita Llei 
 2/1985 és el 2,3% de la quantitat global autoritzada.
 Excepcionalment, el Govern pot acordar d'augmentar aquest 
 límit.
 b) Per a operacions de crèdit destinades al finançament 
 d'inversions i de despeses de reestructuració que concertin 
 les entitats que dins l'àmbit d'actuació del Servei Català 
 de la Salut tenen com a objectiu la gestió de serveis 
 sanitaris, fins a un import total de 16.000.000.000 de 
 pessetes.
 c) Per a finançar inversions en matèria de serveis socials, 
 i per al finançament d'altres línies de foment de la 
 construcció d'equipaments socials, fins a un import total de 
 2.650.000.000 de pessetes.
 d) Per a operacions de crèdit que concerti l'Hospital 
 General de Catalunya, ampliant en 1.600.000.000 de pessetes 
 el risc màxim a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 
 5/1993, del 28 de juny, d'ampliació del crèdit públic de la 
 Generalitat de Catalunya per a l'any 1993.
 5. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari, en els 
 termes que estableix la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de 
 creació de l'Institut, perquè avali operacions de crèdit 
 fins a un import màxim de 400.000.000 de pessetes.
 6. Els instituts a què es refereixen els apartats 4 i 5 han 
 de tenir necessàriament en compte, en els avals que puguin 
 prestar, que en cap cas no s'han de fer càrrec dels 
 interessos  de  demora  produïts  per  l'incompliment 
 d'obligacions dels avalats.
 7. El Departament d'Economia i Finances ha d'inspeccionar 
 les  inversions finançades amb crèdits avalats per la 
 Generalitat per comprovar-ne l'aplicació i la rendibilitat i 
 ha d'instrumentar, si escau, les mesures correctores que 
 siguin pertinents.
 8. S'autoritza el Govern per a concedir l'aval de la 
 Generalitat a les operacions de crèdit formalitzades per les 
 entitats de dret públic subjectes al dret privat, a l'empara 
 de l'autorització continguda en l'article 32.
 9. El conseller d'Economia i Finances ha de trametre 
 trimestralment  a  la  Comissió d'Economia, Finances i 
 Pressupost del Parlament una memòria explicativa sobre la 
 concessió d'avals i préstecs per l'Institut Català de 
 Finances i l'Institut Català del Crèdit Agrari, que ha 
 d'incloure les característiques i el volum de les operacions 
 realitzades,  la  incidència  sectorial  i  territorial 
 d'aquestes i els resultats de la gestió realitzada pels 
 esmentats instituts.
                               
 Article 32                          
 Operacions d'endeutament                   
 1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 
 d'Economia i Finances, emeti o contregui deute públic o faci 
 ús de l'endeutament amb terminis de reemborsament superiors 
 a l'any en qualsevol modalitat, tant en operacions a 
 l'interior com a l'exterior, fins a un import màxim de 
 95.500.000.000 de pessetes; addicionalment, l'endeutament 
 autoritzat el 1995 i no formalitzat el 31 de desembre 
 d'aquest any es pot instrumentar el 1996. El Govern ha de 
 fixar les característiques de l'endeutament i la forma de 
 representació del deute públic.
 2. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller 
 d'Economia i Finances, modifiqui, refinanci i substitueixi 
 les operacions d'endeutament de la Generalitat i de les 
 seves entitats o empreses públiques, instrumentades en 
 qualsevol de les modalitats que s'enumeren en l'article 16 
 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, i existents 
 abans o concertades a partir de l'entrada en vigor d'aquesta 
 Llei, amb novació del contracte o sense, per obtenir un cost 
 menor de la càrrega financera o prevenir els possibles 
 efectes negatius derivats de fluctuacions en les condicions 
 de mercat. No obstant això, l'endeutament de la Generalitat, 
 en qualsevol modalitat, també es pot refinançar, amb novació 
 del contracte o sense, a fi d'obtenir una millor estructura 
 del deute en circulació.
 3. En el cas de refinançament o substitució d'operacions 
 d'endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior 
 a un any, l'import màxim que es pot refinançar o substituir 
 no pot ésser superior al deute viu existent en aquesta 
 modalitat el 31 de desembre de 1995.
 4. En el cas de modificació, refinançament o substitució 
 d'operacions de les entitats o les empreses públiques amb 
 l'aval de la Generalitat, s'autoritza el Govern perquè 
 atorgui novament l'aval de la Generalitat a les operacions 
 resultants de les modificacions, el refinançament o la 
 substitució que es produeixin.
 5. Amb l'exclusiva finalitat de destinar els capitals rebuts 
 a l'amortització del deute de la Generalitat, el Govern pot 
 vincular-ne  els  immobles,  qualsevol  que  en  sigui 
 l'afectació, al pagament d'una prestació periòdica de les 
 regulades en la legislació civil catalana sobre dret de 
 cens.
 6. El límit d'endeutament viu per operacions d'endeutament 
 amb termini de reemborsament igual o inferior a un any, 
 referit en conseqüència tant a les disposades el 1995 com a 
 les disposades el 1996, es manté en la quantitat resultant 
 d'aplicar el percentatge previst en l'article 32.5 de la 
 Llei 12/1994, del 28 de desembre, incrementat del 3,5 % 
 sobre l'estat de despeses del pressupost.
 7. Addicionalment al límit assenyalat en l'apartat 6, es 
 poden  concertar  operacions  de crèdit per a atendre 
 necessitats  transitòries  de tresoreria produïdes pels 
 retards  en els lliuraments de fons a la Generalitat 
 procedents del finançament de l'assistència sanitària de la 
 Seguretat Social.
 8. S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè, sense 
 ultrapassar el límit màxim d'endeutament viu acumulat de 
 33.900.000.000  de pessetes, establert per la Llei de 
 pressupostos per al 1995, concerti durant el 1996 operacions 
 d'endeutament, en qualsevol modalitat, destinades a finançar 
 les operacions pròpies de l'Institut.
 9. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè, 
 sense ultrapassar el límit màxim d'endeutament acumulat viu 
 de 7.000.000.000 de pessetes, establert per la Llei de 
 pressupostos per al 1995, concerti durant el 1996 operacions 
 d'endeutament, en qualsevol modalitat, destinades a finançar 
 les operacions pròpies de l'Institut.
 10. S'autoritza l'Institut Català del Sòl perquè concerti 
 durant el 1996 les operacions d'endeutament següents:    
 a) Subscriure préstecs qualificats per a les actuacions de 
 sòl residencial amb destinació preferent a habitatges de 
 protecció oficial i habitatges a preu taxat programades per 
 l'Institut Català del Sòl fins a un import nominal de 
 5.300.000.000 de pessetes, dels quals es podrà disposar 
 l'any  1996  de 4.600.000.000 de pessetes, import que 
 correspon a actuacions a executar durant l'any 1996 per 
 aquest concepte. Addicionalment, l'endeutament autoritzat 
 per al 1995 i no formalitzat el 31 de desembre del 1995 es 
 pot instrumentar el 1996.
 b) Préstecs hipotecaris, fins a un import nominal màxim de 
 15.000.000.000  de  pessetes, per a finançar obres de 
 construcció que promogui. Aquest import correspon al total 
 d'operacions a realitzar l'any 1996 per aquest concepte, del 
 qual l'import a executar l'any 1996 és de 9.717.000.000 de 
 pessetes.
 11.  S'autoritza el Centre de Telecomunicacions de la 
 Generalitat de Catalunya perquè concerti durant l'any 1996 
 operacions d'endeutament a llarg termini, en qualsevol 
 modalitat, per un import màxim de 4.726.769.000 de pessetes. 
 12. S'autoritza la Junta de Sanejament perquè concerti 
 durant  el 1996 operacions d'endeutament, en qualsevol 
 modalitat, per un import de 10.000.000.000 de pessetes, 
 destinades a operacions de capital.
 13.  S'autoritza  l'Institut d'Investigació Aplicada de 
 l'Automòbil perquè renegociï els terminis de devolució de 
 l'endeutament autoritzat per la Llei 3/1992, del 28 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
 al 1993, i formalitzat abans del 31 de desembre de 1995.
 14.  S'autoritza  l'Institut  de  Recerca i Tecnologia 
 Agroalimentàries perquè concerti durant el 1996 operacions 
 d'endeutament, en qualsevol modalitat, per un import de 
 100.000.000 de pessetes, destinades a operacions de capital. 
 15. S'autoritza la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
 perquè concerti durant l'any 1996 operacions d'endeutament a 
 llarg termini, en qualsevol modalitat, per un import màxim 
 de 3.853.000.000 de pessetes.
 16. S'autoritza l'empresa pública Gestió d'Infraestructures, 
 SA (GISA) perquè, mitjançant l'oportú acord del Govern, 
 s'endeuti  a  llarg  termini  per  un  import  màxim 
 d'11.500.000.000 de pessetes. Aquesta operació financera ha 
 de permetre GISA de subscriure una ampliació del capital 
 social de Túnels i Accessos de Barcelona, Societat Anònima 
 Concessionària (Tabasa), per un import equivalent.
 17. Durant el mes següent a l'aprovació del pressupost, els 
 organismes autònoms no financers i les entitats públiques 
 han de remetre al Departament d'Economia i Finances els 
 projectes  d'inversió  previstos  en llurs pressupostos 
 respectius que proposin finançar amb el producte de les 
 operacions d'endeutament autoritzades per aquest article, i 
 també el programa d'execució d'aquells.
 18. Els organismes autònoms no financers i les entitats 
 públiques  han  d'informar el Departament d'Economia i 
 Finances de les disposicions que efectuïn de les operacions 
 d'endeutament  formalitzades,  i  també  de l'aplicació 
 d'aquestes.
 19. Les característiques de les operacions d'endeutament 
 assenyalades en els apartats anteriors han d'ésser fixades 
 pel Govern, a proposta del conseller d'Economia i Finances, 
 llevat de les característiques de les operacions a què fan 
 referència els apartats 6 i 7, que poden ésser determinades 
 pel dit conseller.
 20. S'autoritza el Govern perquè acordi la transformació 
 dels títols representatius del deute públic actualment en 
 circulació en anotacions en compte, sempre que es respecti 
 la resta de les característiques de l'emissió respectiva.
 21. El Govern, a proposta del conseller d'Economia i 
 Finances, pot establir les actuacions que s'han de dur a 
 terme en el curs de l'exercici del 1996 encaminades a cobrir 
 el risc de tipus d'interès i de tipus de canvi de les 
 operacions d'endeutament existents abans o concertades a 
 partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, mitjançant la 
 utilització  dels  diferents  instruments  financers de 
 cobertura de risc existents als mercats. La contractació de 
 les operacions concretes, dins el marc esmentat, correspon 
 al conseller d'Economia i Finances, el qual pot delegar 
 aquesta  facultat  en la Direcció General de Política 
 Financera.
                               
 TÍTOL SISÈ                          
 Normes tributàries                      
                               
 Capítol I                          
 Cànons                            
                               
 Article 33                          
 Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament 
 Durant l'any 1996, els valors de base per volum per a usos 
 domèstics i industrials i el valor de cada unitat de 
 paràmetre de contaminació, als efectes de la determinació 
 dels tipus de l'increment de tarifa i el cànon de sanejament 
 dins de cada pla zonal de sanejament, són els següents:   
                               
 Zona A                            
 Usos domèstics: 31,53 PTA/m3                 
 Usos industrials: 39,60 PTA/m3                
 Matèries en suspensió (MES): 36,26 PTA/kg          
 Matèries oxidables (MO): 72,54 PTA/kg            
 Matèries inhibidores (MI): 725,42 PTA/k-equitox       
 Sals solubles (SOL): 580,35 PTA/Sm3/cm            
 Increment de temperatura (IT): 0,007681 PTA/m3/ºC      
                               
 Zona B                            
 Usos domèstics: 28,60 PTA/m3                 
 Usos industrials: 35,91 PTA/m3                
 Matèries en suspensió (MES): 36,26 PTA/kg          
 Matèries oxidables (MO): 72,54 PTA/kg            
 Matèries inhibidores (MI): 725,42 PTA/k-equitox       
 Sals solubles (SOL): 580,35 PTA/Sm3/cm            
 Increment de temperatura (IT): 0,007681 PTA/m3/ºC      
 Aquests valors no inclouen l'impost sobre el valor afegit.
                               
 Article 34                          
 Cànon d'infraestructura hidràulica              
 1. En els supòsits d'utilització de l'aigua per a usos 
 industrials, de conformitat amb l'article 11.4 de la Llei 
 5/1990, del 9 de març, d'infraestructures hidràuliques de 
 Catalunya, la base imposable del cànon d'infraestructura 
 hidràulica s'ha d'afectar dels coeficients següents, en 
 funció del volum d'aigua utilitzada, de la seva procedència 
 i del tipus d'ús:                      
                               
 Volum d'aigua                Coeficient    
 ------------------------------------------------------    
 Volum d'aigua procedent                   
 d'entitats subministradores                 
 Fins a 500.000 m3/any .........................  0,75    
 De 500.001 a 5.000.000 m3/any .................  0,15    
 De 5.000.001 a 10.000.000 m3/any .............. 0,015    
 Més de 10.000.000 m3/any ...................... 0,0015    
                               
 Volum d'aigua procedent de captacions pròpies        
 Fins a 50.000 m3/any ..........................  0,75    
 De 50.001 a 500.000 m3/any ....................  0,4    
 De 500.001 a 5.000.000 m3/any .................  0,1    
 De 5.000.001 a 10.000.000 m3/any ..............  0,01    
 Més de 10.000.000 m3/any ...................... 0,001    
                               
 Ús de l'aigua                        
 Ús per generació d'energia hidroelèctrica .....   0    
                               
 2. En els supòsits d'utilització o consum d'aigua que 
 procedeixi alhora de captacions pròpies i del proveïment 
 efectuat per entitats subministradores amb un volum acumulat 
 dins l'exercici superior a 500.000 m3, la quota del cànon no 
 pot  excedir l'import resultant d'aplicar el tipus de 
 gravamen al volum acumulat que constitueix la base imposable 
 afectat dels coeficients establerts per a l'aigua procedent 
 d'entitats subministradores.
 3. El tipus de gravamen corresponent als usos domèstics de 
 l'aigua per a tot el territori de Catalunya s'ha d'afectar 
 dels següents coeficients de concentració demogràfica:    
                               
 Municipis         Coeficient            
 -------------------------------------            
 De fins a 400 habitants ........... 0            
 De més de 400 habitants ........... 1            
                               
 Capítol II                          
 Taxes                            
                               
 Article 35                          
 Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa 
 1. Amb efectes des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, els 
 tipus de quantia fixa de les taxes dels títols primer al 
 desè de la Llei 33/1991, del 24 de desembre, de taxes i 
 preus públics de la Generalitat de Catalunya, augmenten un 
 3,5% sobre la quantia exigida l'any 1995.
 2. Es consideren com a tipus de quantia fixa els que no es 
 determinen per un percentatge sobre la base. La xifra de les 
 unitats dels tipus resultants de l'aplicació de l'increment 
 a què es refereix l'apartat 1 s'arrodoneixen al 5, les 
 compreses entre l'1 i el 5, i al 0, les compreses entre el 6 
 i el 9, amb augment en aquest últim supòsit d'una unitat en 
 la xifra de les desenes.
 3. Resten exceptuades de l'augment fixat per l'apartat 1 les 
 tarifes següents:                      
 a) Les que són objecte d'actualització i de modificació 
 específica en aquesta Llei.
 b) Les regulades per l'article 71 de la Llei 33/1991, del 24 
 de desembre.
 c) Les que no superin la quantitat de 100 pessetes.
 4. D'acord amb l'article 9.2 de la Llei 33/1991, del 24 de 
 desembre, s'introdueixen en aquesta Llei les modificacions 
 que es detallen en l'article 36 de la Llei present.
                               
 Article 36                          
 Taxes del Departament d'Ensenyament             
 1. Les tarifes pels serveis d'ensenyament a les escoles 
 oficials d'idiomes són:                   
                               
                             PTA 
 ------------------------------------------------------------ 
 Drets d'ingrés ...................................... 2.600 
 Matrícula i serveis                     
 per a alumnes oficials .............................. 15.000 
 Matrícula, serveis i drets d'examen             
 per a alumnes lliures ............................... 5.750 
 Drets d'examen per a l'obtenció               
 del certificat d'aptitud ............................ 5.250 
                               
 2. Les tarifes per l'expedició de títols acadèmics i 
 professionals corresponents als ensenyaments regulats per la 
 Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, d'ordenació general 
 del sistema educatiu, són les següents:           
                               
                             PTA 
 ------------------------------------------------------------ 
 1   Batxillerat                      
 1.1  Títol de batxillerat .......................... 6.250 
 2   Formació professional específica            
 2.1  Títol de tècnic ............................... 6.250 
 2.2  Títol de tècnic superior ...................... 7.000 
 3   Ensenyaments de règim especial             
 3.1  Ensenyaments de música i dansa             
 3.1.1 Certificat de grau elemental .................. 3.000 
 3.1.2 Títol professional ............................ 6.250 
 3.1.3 Títol superior ................................ 14.000 
 3.2  Ensenyaments d'art dramàtic              
 3.2.1 Títol superior d'art dramàtic ................. 14.000 
 3.3  Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny        
 3.3.1 Títol de tècnic ............................... 6.250 
 3.3.2 Títol de tècnic superior ...................... 7.000 
 3.3.3 Títol de conservació i restauració           
    de béns culturals ............................. 7.000 
 3.3.4 Títol de disseny ............................. 7.000 
 3.4  Ensenyaments d'idiomes                 
 3.4.1 Certificat d'aptitud d'idiomes ................ 7.000 
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 Primera                           
 Parlament de Catalunya                    
 1.  La  Comissió de Govern Interior del Parlament ha 
 d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del 
 pressupost per al 1995 als mateixos capítols del pressupost 
 per al 1996.
 2. Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de 
 lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a 
 mesura que aquest les demani.
 3. La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar 
 transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 
 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Segona                            
 Consell Consultiu                      
 Les dotacions de la secció 15 s'han de lliurar en ferm, per 
 quartes parts, a nom del Consell Consultiu, el president del 
 qual  és  l'ordenador  dels  pagaments propis d'aquest 
 organisme.
                               
 Tercera                           
 Sindicatura de Comptes de Catalunya             
 Les dotacions de la secció 18 s'han de lliurar en ferm, per 
 quartes parts, a nom de la Sindicatura de Comptes de 
 Catalunya, el síndic major de la qual és l'ordenador dels 
 pagaments propis d'aquest organisme.
                               
 Quarta                            
 Pressupostos de les diputacions provincials         
 Al pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos 
 de les diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida 
 i Tarragona corresponents a l'exercici del 1995.
                               
 Cinquena                           
 Interès de demora                      
 1. Fins al 31 de desembre de 1996, l'interès de demora resta 
 establert en el 9%.
 2. Fins al 31 de desembre de 1996, l'interès de demora 
 aplicable a les quantitats degudes a les finances de la 
 Generalitat és de l'11%.
 3. En el supòsit que els tipus d'interès de la demora que 
 estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per 
 al 1996 difereixin dels establerts pels apartats 1 i 2, 
 s'autoritza  el conseller d'Economia i Finances perquè 
 procedeixi a l'ajust exacte d'aquest tipus d'interès.
                               
 Sisena                            
 Romanents de crèdit                     
                               
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 lliurar a l'Institut Català del Crèdit Agrari els romanents 
 de crèdit de la partida 10.01.731.01, "Ajuts per a millorar 
 les  condicions econòmiques de les línies de foment", 
 existents el 31 de desembre de 1995 L'Institut Català del 
 Crèdit Agrari ha de destinar aquestes quantitats a cobrir el 
 major cost derivat de garantir els seus préstecs amb 
 societats  de  garantia i assegurances quan ho estimi 
 convenient per raó de les característiques de determinades 
 operacions actives i també a minorar el cost de les 
 garanties acordades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia 
 i Pesca dels préstecs atorgats per l'Institut Català del 
 Crèdit Agrari.
 2. S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè els 
 romanents  dels crèdits no utilitzats de les partides 
 "Dotació ajuts menjar" i "Dotació fons d'acció social", del 
 servei pressupostari competent en matèria de funció pública, 
 s'incorporin a l'aplicació corresponent de l'exercici del 
 1996,  per  tal de donar compliment a les finalitats 
 establertes en els acords sindicals, i també als projectes 
 interdepartamentals en matèria de personal.
                               
 Setena                            
 No-liquidació  o  anul·lació  i  baixa de liquidacions 
 S'autoritza el conseller d'Economia i Finances perquè pugui 
 disposar la no-liquidació o, si escau, l'anul·lació i la 
 baixa en la comptabilitat de totes les liquidacions de les 
 quals resulten deutes inferiors a la quantia que es fixa com 
 a insuficient per a cobrir el cost que l'exacció i la 
 recaptació d'aquests comporten.
                               
 Vuitena                           
 Autorització dels expedients de despeses plurianuals i 
 d'altres compromisos de despeses               
 En el termini d'un mes a partir de l'entrada en vigor 
 d'aquesta  Llei,  s'ha  de  procedir a l'autorització, 
 mitjançant  l'expedició  del  document  comptable  A 
 corresponent, de tots els expedients de despeses plurianuals 
 i dels compromisos de despeses dels departaments. Un cop 
 finalitzat aquest termini, el Departament d'Economia i 
 Finances, amb l'informe previ de la Intervenció Delegada, 
 pot efectuar reserves dels compromisos esmentats que no 
 hagin realitzat els departaments. No es poden autoritzar 
 despeses  si  hi  ha  compromisos  anteriors  pendents 
 d'autorització en el mateix concepte pressupostari.
                               
 Novena                            
 Informació sobre l'evolució del dèficit i de les desviacions 
 pressupostàries                       
 Trimestralment, i conjuntament amb la tramesa de l'estat 
 d'execució del pressupost a què es refereix l'article 79 del 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 s'ha d'enviar al Parlament informació sobre l'evolució del 
 dèficit de la Generalitat i els seus organismes autònoms, 
 amb l'anàlisi, si escau, de les desviacions que hi hagués en 
 relació amb les previsions d'aquest pressupost.
                               
 Desena                            
 Alienació  d'immobles  i  de  títols de societats amb 
 participació de la Generalitat                
 1. Es faculta el Govern perquè, durant l'any 1996, pugui 
 aprovar els expedients d'alienació de béns immobles de la 
 Generalitat o de les seves entitats autònomes de valor 
 pericial superior a mil milions de pessetes la utilització 
 dels quals no es consideri necessària.
 2. Igualment, es faculta el Govern perquè, durant l'any 
 1996, pugui acordar l'alienació de títols representatius del 
 capital  en  empreses en què la Generalitat participi 
 directament o indirectament, fins i tot si aquesta alienació 
 comporta la pèrdua de la posició majoritària.
 3. Dels expedients d'alienació de béns immobles de valor 
 superior a dos mil milions de pessetes i d'alienació de 
 títols de societats que comportin la pèrdua de la posició 
 majoritària  aprovats  pel  Govern  en  ús  d'aquesta 
 autorització, se n'ha de donar compte al Parlament.
                               
 Onzena                            
 Adquisició o arrendament de locals o immobles i drets reals 
 pel sistema de contractació directa             
 1. Els organismes, les entitats autònomes o les empreses 
 públiques de la Generalitat de Catalunya i les empreses en 
 què  la  Generalitat participa majoritàriament que han 
 d'adquirir per mitjà de qualsevol títol locals, immobles o 
 drets reals o n'han de disposar com a arrendataris, ocupants 
 o usuaris, pel sistema de contractació directa, han de 
 trametre a la Direcció General del Patrimoni, prèviament a 
 la formalització del corresponent contracte, una còpia 
 íntegra de l'expedient de contractació per a l'emissió de 
 l'informe favorable, que té el caràcter de vinculant. Els 
 dits organismes, entitats o empreses han de procedir de la 
 mateixa  manera  en qualsevol contracte o document de 
 modificació  o de substitució, total o parcial, o de 
 resolució dels esmentats abans. Si s'escau, han de trametre 
 a la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat una 
 còpia o una fotocòpia degudament compulsada del contracte o 
 del document signats. Aquest informe no cal respecte a les 
 adquisicions de béns per a empreses públiques amb la 
 finalitat de retornar-les al tràfic jurídic privat, d'acord 
 amb les funcions que tenen atribuïdes.
 2. El que estableix aquesta disposició s'aplica a totes les 
 entitats, les empreses o les societats a què es refereix 
 l'article 1.a i b de la Llei 4/1985, del 29 de març, de 
 l'Estatut de l'empresa pública catalana, a la Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió, al Servei Català de la Salut 
 i a les entitats gestores de la Seguretat Social, inclòs 
 l'Institut Català de la Salut, i, en general, a totes les 
 entitats en les quals la participació directa o indirecta o 
 la  representació  de  la Generalitat de Catalunya és 
 majoritària.
                               
 Dotzena                           
 Primera ocupació d'immobles destinats a ús administratiu 
 Els projectes de primera ocupació d'immobles destinats a ús 
 administratiu i adscrits a serveis dels departaments de la 
 Generalitat i els seus organismes autònoms, i també els de 
 reforma substancial d'aquests immobles, han de comptar, per 
 a llur execució, amb un informe favorable previ que té 
 caràcter vinculant, tant en els aspectes qualitatius com 
 quantitatius, de la Direcció General del Patrimoni de la 
 Generalitat. La  Direcció  General del Patrimoni de la 
 Generalitat ha d'emetre els informes corresponents en el 
 termini d'un mes.
                               
 Tretzena                           
 Contractes d'assegurances privades              
 1. Tots els nous contractes d'assegurances privades han 
 d'ésser objecte d'un informe favorable previ de la Direcció 
 General del Patrimoni de la Generalitat, que té el caràcter 
 de vinculant i ha d'ésser emès en el termini d'un mes. Per 
 als contractes que s'hagin d'adjudicar mitjançant concurs 
 públic, la Direcció General del Patrimoni ha d'emetre un 
 informe amb caràcter vinculant dels plecs de prescripcions 
 tècniques que han de regir l'esmentada contractació. En 
 ambdós casos s'ha de trametre a la Direcció General del 
 Patrimoni una còpia del contracte d'assegurances subscrit.
 Si es mantenen les mateixes condicions per a la renovació de 
 contractes d'assegurances ja informats prèviament, aquests 
 només  s'han  de comunicar a la Direcció General del 
 Patrimoni, i si es modifica o varia alguna d'aquestes 
 condicions, se n'ha de demanar el corresponent informe a 
 l'esmentada Direcció General.
 2. El que estableix aquesta disposició s'aplica a totes les 
 entitats, les empreses i les societats a què es refereix 
 l'article 1.a i b de la Llei 4/1985, del 29 de març, de 
 l'Estatut de l'empresa pública catalana, a la Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió, al Servei Català de la Salut 
 i a les entitats gestores de la Seguretat Social, inclòs 
 l'Institut Català de la Salut, i, en general, a totes les 
 entitats en les quals la participació directa o indirecta o 
 la  representació  de  la Generalitat de Catalunya és 
 majoritària.
                               
 Catorzena                          
 Cessions  de  domini  en  matèria  de  temps  lliure 
 1. S'autoritza el Govern a cedir, als ajuntaments on són 
 situats, el domini dels béns immobles transferits a la 
 Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2688/80, del 4 de 
 desembre, sobre transferències de serveis de l'Estat en 
 matèria de l'Institut Social del Temps Lliure, quan la 
 Generalitat de Catalunya o les seves entitats autònomes no 
 considerin que calgui utilitzar-los, amb la tramitació 
 prèvia establerta per la legislació patrimonial de la 
 Generalitat de Catalunya. Les cessions de domini resten 
 condicionades al compliment pel cessionari de l'obligació de 
 destinar  l'immoble  a finalitats d'utilitat pública o 
 d'interès social. L'incompliment d'aquesta condició comporta 
 la resolució de la cessió, i els béns han de revertir en la 
 Generalitat de Catalunya, la qual té dret a rebre, un cop 
 feta la taxació pericial, el valor dels danys i el detriment 
 experimentat per aquests.
 2. Es faculta el Departament d'Economia i Finances perquè, 
 mitjançant  la  Direcció  General del Patrimoni de la 
 Generalitat, realitzi els actes i formalitzi els documents 
 necessaris per a fer efectives les cessions a què es 
 refereix l'apartat 1.
                               
 Quinzena                           
 Modificacions dels concerts educatius            
 S'autoritza el Departament d'Ensenyament perquè aprovi les 
 modificacions dels concerts educatius necessàries per a 
 aplicar els acords de centres en crisi i l'acord per a la 
 implantació del nou sistema educatiu, signats amb les 
 organitzacions patronals i sindicals representatives dels 
 sectors de l'ensenyament privat i de l'educació especial.
                               
 Setzena                           
 Pressupostos de les universitats catalanes          
 Amb caràcter previ a l'aprovació dels pressupostos de les 
 universitats, el Comissionat per a Universitats i Recerca 
 del Departament de la Presidència ha d'elaborar la proposta 
 de la despesa del personal funcionari docent i no docent, i 
 la del personal contractat de les universitats que es 
 financi amb càrrec al pressupost de la Generalitat, i l'ha 
 d'elevar al Govern, amb l'informe previ del Departament 
 d'Economia i Finances, perquè l'autoritzi.
                               
 Dissetena                          
 Convenis amb les administracions locals per al finançament 
 de centres docents                      
 S'autoritza el titular del Departament d'Ensenyament, amb 
 l'informe previ vinculant del Departament d'Economia i 
 Finances, a subscriure convenis d'abast plurianual amb les 
 administracions locals per col·laborar en el sosteniment del 
 funcionament ordinari de centres docents de titularitat 
 d'aquestes administracions que imparteixin ensenyaments dels 
 regulats per la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, 
 d'ordenació general del sistema educatiu, o dels regulats 
 per la Llei 14/1970, del 4 d'agost, general d'educació i 
 finançament de la reforma educativa.
                               
 Divuitena                          
 Crèdits destinats a programes de formació ocupacional    
 El 50%, com a mínim, dels cursos a realitzar amb càrrec als 
 crèdits pressupostaris destinats a programes de formació 
 ocupacional, consignats en la secció 11 del Departament de 
 Treball, s'han de destinar al col·lectiu d'aturats.
                               
 Dinovena                           
 Formació ocupacional per a les cooperatives de treball 
 associat i les societats anònimes laborals          
 S'ha de destinar un mínim de vuitanta milions de pessetes de 
 la dotació de les partides corresponents a la formació 
 ocupacional consignades en la secció 11 del Departament de 
 Treball  a  la  formació  dels  cooperativistes i els 
 treballadors de les cooperatives de treball associat i de 
 les societats anònimes laborals, sempre que les propostes 
 d'accions formatives s'ajustin a les disposicions legals que 
 els siguin aplicables pel que fa a l'aprovació, el seguiment 
 i el control.
                               
 Vintena                           
 Fons de garantia per a l'establiment d'una línia especial de 
 crèdit per a activitats de producció cinematogràfica.
 S'autoritza el Govern per a ampliar en un màxim de 50 
 milions de pessetes el fons de garantia constituït en 
 entitats de crèdit en virtut de l'autorització continguda en 
 la disposició addicional dotzena de la Llei 12/1994, del 28 
 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
 per al 1995.
                               
 Vint-i-unena                         
 Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria de 
 cinematografia                        
 Els ingressos procedents de les sancions en matèria de 
 cinematografia s'afecten al foment de la cinematografia. Els 
 ingressos afectats són objecte de generació de crèdits en 
 les partides corresponents de la secció 07 (Departament de 
 Cultura).
                               
 Vint-i-dosena                        
 Programa d'actuació odontològica integral i òptica per a la 
 població escolar                       
 Dins les disposicions pressupostàries, el Departament de 
 Sanitat i Seguretat Social ha d'establir un programa pilot 
 d'actuació odontològica integral i òptica per a la població 
 escolar,  que  ha  d'incloure  activitats  preventives, 
 assistencials i rehabilitadores. Aquest programa ha de donar 
 prioritat a les actuacions en les zones més deprimides 
 socialment.
                               
 Vint-i-tresena                        
 Subvencions  per  a  la normalització lingüística dels 
 vehicles-botiga                       
 El  crèdit destinat al finançament del programa 4554, 
 "Normalització lingüística", ha d'incloure la concessió de 
 subvencions per a la normalització de la retolació dels 
 vehicles-botiga.
                               
 Vint-i-quatrena                       
 Cooperació al desenvolupament                
 El Govern de la Generalitat ha de destinar un import total 
 de  1.150  milions  de  pessetes  a la cooperació al 
 desenvolupament que es desglossa de la manera següent:    
 a) 450 milions de pessetes són consignats en la partida 
 pressupostària 02.06.480.03.
 b) 700 milions de pessetes corresponen a accions a realitzar 
 en els àmbits de la solidaritat internacional i de la 
 cooperació al desenvolupament, ja sigui directament des de 
 diversos  departaments  i  organismes  autònoms  de la 
 Generalitat de Catalunya, o bé mitjançant el suport a 
 entitats que actuen en aquests àmbits. S'autoritza el Govern 
 perquè habiliti les partides pressupostàries necessàries, 
 tot  compensant  l'import  d'aquestes dotacions amb la 
 minoració  d'altres  crèdits pressupostaris, per a les 
 actuacions  que  no  tenen  cabuda  en  les  partides 
 pressupostàries previstes pels diferents departaments.
                               
 Vint-i-cinquena                       
 Modificació  de  l'objecte  social de l'empresa Gestió 
 d'Infraestructures, SA                    
 L'objecte social de l'empresa Gestió d'Infraestructures, SA 
 és  el de projectar, construir, conservar, explotar i 
 promocionar, per ella mateixa o per terceres persones, 
 actuant per encàrrec del Govern de la Generalitat en nom i 
 per compte propi o en nom propi i per compte de la 
 Generalitat de Catalunya, segons els termes dels encàrrecs i 
 els mandats d'actuació, tota classe d'obres         
 d'infraestructures que la Generalitat promogui o en què 
 participi, i també els serveis que es puguin instal·lar o 
 desenvolupar  en  les  dites  infraestructures. Aquestes 
 activitats poden desenvolupar-se totalment o parcialment per 
 mitjà  de  la  participació  subjecte  sempre  aquesta 
 participació a l'Estatut de l'empresa pública catalana, la 
 Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i el seu 
 Reglament i qualsevol altra disposició que sigui d'aplicació 
 pel caràcter d'empresa pública de la societat en societats 
 d'objecte idèntic o anàleg.
                               
 Vint-i-sisena                        
 Pla economicofinancer de Tabasa               
 Com a conseqüència dallò que estableix l'article 32.16, el 
 Govern ha d'aprovar un Pla economicofinancer actualitzat de 
 Túnels  i  Accessos  de  Barcelona,  Societat  Anònima 
 Concessionària (Tabasa), que tingui en compte la reducció de 
 l'endeutament i la reducció de les tarifes de peatge 
 compatibles amb l'equilibri econòmic i financer de la 
 Societat. Així  mateix, el Govern ha d'aprovar un Pla 
 economicofinancer actualitzat de Gestió d'Infraestructures, 
 SA (GISA) que tingui en compte la nova situació financera.
                               
 Vint-i-setena                        
 Integració del personal adscrit al Servei Català de la Salut 
 El personal funcionari i estatutari del Departament de 
 Sanitat i Seguretat Social i de l'Institut Català de la 
 Salut  que  per  resolució  del secretari general del 
 Departament resulti adscrit al Servei Català de la Salut pot 
 optar per integrar-se en les plantilles de personal laboral 
 d'aquest ens, fins al 31 de desembre de 1997 i d'acord amb 
 les disposicions pressupostàries, amb reconeixement, en tot 
 cas, de l'antiguitat que li correspongui, i restar en els 
 seus cossos o en les categories d'origen en la situació 
 d'excedència voluntària establerta per l'article 71.2.c de 
 la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració  de  la  Generalitat de Catalunya, amb 
 assignació prèvia, si escau, del grau personal que es 
 determini.
                               
 Vint-i-vuitena                        
 Adscripció d'entitats                    
 1. L'entitat autònoma Institut Nacional d'Educació Física de 
 Catalunya i l'entitat de dret públic Centre d'Alt Rendiment 
 Esportiu s'adscriuen al Departament de Cultura.
 2. L'entitat autònoma Institut Català del Consum s'adscriu 
 al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
                               
 Vint-i-novena                        
 Dissolució de l'Institut Català de Serveis a la Joventut 
 1. Es dissol l'Institut Català de Serveis a la Joventut, 
 creat per la Llei 10/1981, del 2 de desembre.
 2. La personalitat jurídica de l'Institut Català de Serveis 
 a la Joventut queda extingida des de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei, i les funcions, els mitjans personals i els 
 recursos d'aquest Institut són assumits transitòriament pel 
 Departament de Cultura, el qual se subroga en totes les 
 relacions jurídiques en què l'Institut Català de Serveis a 
 la Joventut sigui subjecte actiu o passiu.
 3. Es faculta el Govern per a dictar, mitjançant decret i en 
 el termini màxim de cinc mesos des de la publicació 
 d'aquesta Llei, les disposicions necessàries per a la 
 integració definitiva de les funcions, els mitjans personals 
 i materials i els recursos de l'Institut Català de Serveis a 
 la Joventut dins l'estructura administrativa o institucional 
 dependent del Departament de Cultura.
                               
 Trentena                           
 Modificació de la Llei 33/1991, de taxes i preus públics de 
 la Generalitat de Catalunya                 
 1. Es modifica l'article 161 de la Llei 33/1991, del 24 de 
 desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de 
 Catalunya, el qual queda redactat de la manera següent:   
 "Article 161                         
 "Són exemptes d'aquesta taxa les persones de menys de 
 catorze anys i les més grans de seixanta-cinc anys." 
 2. S'afegeix un paràgraf a l'apartat 1 de l'article 169 de 
 la Llei 33/1991, amb el text següent:            
 "Són  exempts  de pagar la taxa exigida pel concepte 
 d'expedició de la llicència per a pescar durant un any en 
 tot el territori de Catalunya els subjectes passius de menys 
 de catorze anys i els més grans de seixanta-cinc. Aquesta 
 exempció no ha d'afectar la llicència per a la pesca de 
 l'angula."                          
                               
 Trenta-unena                         
 Pla director d'inversions locals               
 1. Durant aquest exercici pressupostari, el Departament de 
 Governació ha de redactar un informe sobre totes les 
 partides d'aquest pressupost destinades a entitats locals, 
 indicant en cada cas la finalitat, els criteris i els 
 procediments d'assignació o de distribució als ens locals 
 destinataris d'aquestes partides i l'òrgan responsable de 
 llur gestió.
 2. L'informe a què fa referència l'apartat 1, juntament amb 
 els altres elements d'informació que calguin, ha de servir 
 de base per a l'elaboració del Pla director d'inversions 
 locals, que ha d'establir els criteris de distribució i 
 gestió de les diferents partides previstes als pressupostos 
 per a transferir a les corporacions locals i ha de fixar els 
 mecanismes de coordinació entre elles. Els instruments de 
 coordinació d'aquest Pla també han d'afectar, en els termes 
 que estableix la legislació vigent, les subvencions de les 
 altres  administracions catalanes -diputacions, consells 
 comarcals i altres entitats locals- i les de les altres 
 administracions públiques que hi participen destinades a les 
 entitats locals. Aquest Pla s'ha d'aprovar d'acord amb el 
 procediment establert per la Llei municipal i de règim local 
 de Catalunya.
                               
 Trenta-dosena                        
 Reforma de l'Institut Català de la Salut           
 El Govern ha d'elaborar un projecte de llei per a la reforma 
 de l'Institut Català de la Salut, el qual ha d'ésser 
 presentat al Parlament abans del 30 de juny de 1997.
                               
 Trenta-tresena                        
 Millora del transport públic de viatgers           
 Dins  les  previsions pressupostàries i mitjançant les 
 modificacions de crèdit pertinents, el Govern ha de promoure 
 la millora del transport públic de viatgers a tot el 
 territori de Catalunya, per tal de facilitar l'accés dels 
 usuaris als diferents equipaments d'àmbit comarcal.
                               
 Trenta-quatrena                       
 Plans territorials parcials                 
 Dins  les  previsions pressupostàries i mitjançant les 
 modificacions oportunes de crèdit, el Govern ha de continuar 
 dotant econòmicament el programa que fa possible avançar en 
 l'elaboració progressiva dels plans territorials parcials de 
 les diferents àrees funcionals territorials establertes per 
 la Llei 1/1995, del 16 de març, per la qual s'aprova el Pla 
 territorial general de Catalunya.
                               
 Trenta-cinquena                       
 Informe sobre la situació de l'Administració de justícia 
 El Govern ha d'elaborar un informe sobre la situació actual 
 de l'Administració de justícia a Catalunya a fi d'avaluar 
 les necessitats de personal i de material que permetin 
 garantir un funcionament eficaç d'aquesta Administració, el 
 qual informe ha d'ésser lliurat al Parlament en el termini 
 de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
                               
 Trenta-sisena                        
 Recuperació del biogàs dels fangs de les plantes depuradores 
 El Govern de la Generalitat ha de promoure, dins les 
 previsions pressupostàries per al 1996, un programa de 
 recuperació del biogàs dels fangs procedents de les plantes 
 depuradores de les aigües residuals, quan les condicions 
 tècniques ho facin possible i en derivi un estalvi econòmic. 
                               
 Trenta-setena                        
 Programa de gestió dels residus municipals          
 El Govern, dins les previsions pressupostàries per al 1996, 
 ha de promoure la reducció de la producció de residus, la 
 recollida separada de matèria orgànica i de fraccions 
 reciclables i les plantes de tractament ecològic de la 
 matèria orgànica, en el Programa de gestió dels residus 
 municipals, de conformitat amb la Llei 6/1993 i amb la 
 col·laboració dels ens locals.
                               
 Disposició derogatòria                    
                               
 Es deroguen els articles 1 i 2 de la Llei 2/1996, del 2 
 d'abril, d'autoritzacions pressupostàries i financeres, i es 
 manté expressament la vigència dels actes dictats a l'empara 
 de la dita Llei.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
 Pròrroga de disposicions                   
 1. Es prorroga per a l'exercici del 1996 el contingut de la 
 disposició addicional dissetena de la Llei 9/1990, del 16 de 
 maig, de pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les 
 seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la 
 Seguretat Social per al 1990, relativa a la percepció de les 
 pensions determinades per al personal eventual, contractat i 
 interí al servei de la Generalitat en el període anterior al 
 1939.
 2. Es manté per a l'exercici del 1996 la vigència de la 
 disposició addicional vintena de la Llei 16/1993, del 28 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
 al 1994.
 3. Es prorroga per a l'exercici del 1996 l'autorització 
 continguda en la disposició addicional quinzena de la Llei 
 3/1992,  del  28  de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya, en matèria d'espais naturals de 
 protecció  especial gestionats pel Departament de Medi 
 Ambient.
                               
 Segona                            
 Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions 
 administratives                       
 1. Els crèdits de les seccions i els serveis pressupostaris 
 que en virtut del que disposa el Decret 184/1996, del 7 de 
 juny, se suprimeixen o canvien d'adscripció departamental es 
 traslladen tots, tant els crèdits disponibles del pressupost 
 prorrogat en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei com 
 els que han estat utilitzats en la mateixa data, a les 
 seccions pressupostàries dels departaments que assumeixin 
 llurs competències segons l'esmentat Decret, els quals han 
 d'assumir pressupostàriament les obligacions i els drets 
 contrets abans de l'entrada en vigor del Decret pels 
 departaments als quals estaven adscrits.
 2. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 faci, en les seccions del pressupost de despeses de la 
 Generalitat  i  de  les seves entitats autònomes, les 
 adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de 
 reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, 
 els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per 
 a autoritzar les transferències de crèdits corresponents.
 Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un 
 increment de crèdit dins el pressupost.
                               
 Tercera                           
 Imputació de despeses autoritzades amb càrrec als crèdits 
 del pressupost prorrogat                   
 Les  despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del 
 pressupost prorrogat s'han d'imputar als crèdits autoritzats 
 per aquesta Llei. En el supòsit que en el pressupost 
 prorrogat no figuri el mateix concepte que en el pressupost 
 per al 1996 o que els crèdits consignats en aquest siguin 
 inferiors  als prorrogats, el Departament d'Economia i 
 Finances ha de determinar el concepte pressupostari a què 
 s'ha d'imputar la despesa autoritzada.
                               
 Quarta                            
 Entrada en vigor                       
 Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada 
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 (Vegeu annex a la pàg. 7828)                 
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 29 de juliol de 1996        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Macià Alavedra i Moner                    
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annexos a les pàgs. 7830-8207)            
                               
 (96.208.072)