Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 16/1997, de 24 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1998.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 016/1997

 • Data del document 24/12/1997

 • Data de publicació 31/12/1997

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2548

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
01/01/1998 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 Aquesta Llei conté els pressupostos de la Generalitat de 
 Catalunya per al 1998, els quals es continuen emmarcant, com 
 en anys anteriors, dins un context en què la reducció del 
 dèficit, d'acord amb els escenaris de convergència europea, 
 esdevé l'objectiu bàsic. Per això, la contenció de la 
 despesa pública en el conjunt del pressupost, amb una 
 adequada  priorització de les línies d'actuació de la 
 Generalitat i del sector públic vinculat o dependent, es 
 planteja com a element determinant en la configuració de 
 l'estat de despeses. Dins aquest plantejament, ocupen un 
 lloc rellevant en les prioritats d'acció les despeses en 
 matèria d'ensenyament, de sanitat i les previstes per a la 
 Policia de la Generalitat.
                               
 La Llei es divideix en sis títols, dedicats, respectivament, 
 a l'aprovació del pressupost i al règim de les modificacions 
 pressupostàries, a les normes sobre gestió pressupostària i 
 despesa  pública,  a les despeses de personal, a les 
 operacions financeres, a les normes tributàries i a la 
 participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i de la 
 Generalitat. Amb les disposicions addicionals es completa el 
 marc  jurídic pressupostari, i les disposicions finals 
 contenen les normes relatives a la pròrroga de disposicions 
 i a l'entrada en vigor de la Llei.
                               
 Del conjunt de les normes contingudes en la Llei, cal 
 destacar, en primer lloc, la introducció de determinades 
 previsions tributàries en exercici de la capacitat normativa 
 en els tributs cedits, derivada de la modificació de la Llei 
 orgànica de finançament de les comunitats autònomes, duta a 
 terme per la Llei orgànica 3/1996, del 27 de desembre, i de 
 les lleis 14/1996, del 30 de desembre, de cessió de tributs 
 de l'Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals 
 complementàries, i 31/1997, del 4 d'agost, de modificació 
 del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat 
 de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions 
 d'aquesta cessió.
                               
 En altres àmbits, cal destacar, d'una banda, l'increment de 
 les retribucions del personal al servei de l'Administració 
 de la Generalitat i del sector públic vinculat o dependent 
 en un 2,1%, d'acord amb les disposicions de la normativa 
 pressupostària estatal en aquesta matèria i la concreció del 
 règim regulador de les subvencions i, d'altra banda, la 
 possibilitat que s'introdueix d'establir el control financer 
 permanent  als  hospitals  i  altres centres sanitaris 
 dependents de l'Institut Català de la Salut, en substitució 
 de la fiscalització prèvia de les despeses del capítol II 
 del pressupost.
                               
 Títol I                           
 Aprovació del pressupost i règim de les modificacions 
 pressupostàries                       
                               
 Capítol I                          
 Aprovació del pressupost                   
                               
 Article 1                          
 Els crèdits inicials i llur finançament           
 1. S'aprova el pressupost de la Generalitat de Catalunya per 
 a l'exercici del 1998, integrat pels estats de despeses i 
 els estats d'ingressos de la Generalitat i dels ens següents 
 que en depenen:                       
 a) Les entitats autònomes de caràcter administratiu.
 b) Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, 
 financer o anàleg.
 c) El Servei Català de la Salut i les entitats gestores de 
 la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
 d) L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i 
 les societats per a la gestió dels serveis públics de 
 radiodifusió i televisió.
 e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
 2. En l'estat de despeses de la Generalitat es concedeixen 
 els crèdits necessaris per al compliment de les seves 
 obligacions, per un import de 1.768.918.468.493 pessetes.
 Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant 
 l'exercici sumen un import de 1.768.918.468.493 pessetes.
 3. Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals el 
 rendiment dels quals és cedit a la Generalitat s'estimen en 
 18.010.000.000 de pessetes.
 4. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter administratiu, els crèdits consignats per a atendre 
 el compliment de llurs obligacions sumen un import total de 
 24.195.156.594 pessetes. Els drets que hom estima que han 
 d'ésser liquidats per cada entitat autònoma de caràcter 
 administratiu  es  detallen  en els estats d'ingressos 
 corresponents,  per  un import total de 24.195.156.594 
 pessetes.
 5. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de 
 caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els 
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs 
 obligacions  sumen  un  import total de 75.305.418.741 
 pessetes. Els recursos estimats per a les entitats autònomes 
 de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg es 
 detallen en l'estat d'ingressos corresponent, per un import 
 total de 75.305.418.741 pessetes.
 6. En l'estat de despeses del Servei Català de la Salut i de 
 les entitats gestores de la Seguretat Social, l'Institut 
 Català de la Salut i l'Institut Català d'Assistència i 
 Serveis Socials, els crèdits concedits per a atendre llurs 
 obligacions  sumen  un  import  total,  deduïdes  les 
 transferències internes del Servei Català de la Salut a 
 l'Institut Català de la Salut, de 685.345.617.443 pessetes.
 Els drets econòmics que hom estima que aquests han de 
 liquidar  durant  l'exercici  sumen  un  import  de 
 685.345.617.443 pessetes. Els crèdits consignats en els 
 estats  d'ingressos  inclouen els crèdits i els drets 
 econòmics  corresponents als serveis traspassats de la 
 Seguretat Social (Insalud, Inserso i ISM), per un import 
 total equilibrat entre tots dos estats de 626.356.268.000 
 pessetes.
 7. En  l'estat de despeses de l'ens públic Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions 
 necessàries per a atendre el desenvolupament de les seves 
 activitats, per un import total de 12.748.140.000 pessetes, 
 i els recursos s'estimen en 12.748.140.000 pessetes.
 8. Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per 
 a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió 
 s'aproven amb el detall següent:               
 a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de 
 dotacions de 27.947.069.000 pessetes, i de recursos de 
 27.947.069.000 pessetes.
 b) Emissores de la Generalitat - Catalunya Ràdio, Servei de 
 Radiodifusió de la Generalitat, SA, per un import total de 
 dotacions de 3.696.808.000 pessetes, i de recursos de 
 3.696.808.000 pessetes.
 c)  Principal d'Edicions, SA, per un import total de 
 dotacions  de  82.148.000  pessetes, i de recursos de 
 82.148.000 pessetes.
 d) Principal de Vídeo, SA, per un import total de dotacions 
 de 10.271.000 de pessetes, i de recursos de 10.271.000 de 
 pessetes.
 9. Les dotacions i els recursos consolidats estimats de les 
 entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic 
 privat  en  què  la Generalitat participa directament, 
 totalment o majoritàriament són els següents:        
                               
 Entitats de dret públic sotmeses a l'ordenament jurídic 
 privat                            
                               
            (Pessetes)              
    ------------------------------------         
       Dotacions       Recursos         
 -------------------------------------------         
 Centre d'Alt Rendiment Esportiu               
      963.651.698      963.651.698         
    ------------------------------------         
 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya         
    19.598.724.778    19.598.724.778         
    ------------------------------------         
 Aigües Ter-Llobregat                     
      668.151.987     6.668.151.987         
    ------------------------------------         
 Institut Cartogràfic de Catalunya              
     2.552.330.871     2.552.330.871         
    ------------------------------------         
 Institut de Recerca i Tecnologia               
 Agroalimentàries                       
     2.016.582.000     2.016.582.000         
    ------------------------------------         
 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció           
      993.126.635      993.126.635         
    ------------------------------------         
 Centre d'Informació i Desenvolupament            
 Empresarials                         
     2.612.000.000     2.612.000.000         
    ------------------------------------         
 Laboratori General d'Assaigs                 
 i Investigacions                       
     1.788.000.000     1.788.000.000         
    ------------------------------------         
 Institut d'Investigació Aplicada               
 de l'Automòbil                        
     3.134.500.000     3.134.500.000         
    ------------------------------------         
 Institut Català d'Energia                  
     1.087.018.744     1.087.018.744         
    ------------------------------------         
 Centre de Telecomunicacions                 
 de la Generalitat de Catalunya                
    12.376.588.000    12.376.588.000         
    ------------------------------------         
 Junta de Sanejament                     
    38.000.000.000    38.000.000.000         
    ------------------------------------         
 Junta de Residus                       
     6.975.000.000     6.975.000.000         
    ------------------------------------         
 Institut de Diagnòstic per la Imatge             
     1.855.327.685     1.855.327.685         
    ------------------------------------         
 Gestió de Serveis Sanitaris                 
     2.818.761.000     2.818.761.000         
    ------------------------------------         
 Institut d'Assistència Sanitària               
     4.871.127.196     4.871.127.196         
    ------------------------------------         
 Gestió i Prestació de Serveis de Salut            
      468.350.596      468.350.596         
    ------------------------------------         
 Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica           
      248.764.844      248.764.844         
    ------------------------------------         
 Institut Català d'Oncologia                 
     3.110.095.000     3.110.095.000         
    ------------------------------------         
 Serveis Sanitaris de Referència -              
 C. de Transfusió i Banc de Teixits              
     1.740.325.210     1.740.325.210         
    ------------------------------------         
                               
 10. Les dotacions i els recursos estimats d'explotació i de 
 capital de les empreses en què la Generalitat participa 
 directament,  totalment  o majoritàriament són els que 
 s'especifiquen en l'annex d'aquest article.
                               
 Article 2                          
 Foment de les inversions en les comarques en recessió 
 econòmica i demogràfica                   
 El Govern, durant l'any 1998, ha de fomentar les inversions 
 i la promoció industrial i turística en les comarques en 
 recessió econòmica i demogràfica, en especial les que 
 tinguin una mitjana de renda i de producte interior brut 
 (PIB) per sota de la mitjana de Catalunya.
                               
 Article 3                          
 Vinculació  de crèdits del pressupost de les entitats 
 sanitàries i de serveis socials               
 1.a) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses 
 del Servei Català de la Salut, secció 51, tenen caràcter 
 vinculant per article, llevat del concepte 160, del capítol 
 1, "Quotes de la Seguretat Social", i el concepte 489, del 
 capítol 4, "Farmàcia", en què la vinculació és per concepte. 
 b) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses de 
 l'Institut Català de la Salut, secció 32, tenen caràcter 
 vinculant per article, llevat del concepte 160, del capítol 
 1, "Quotes de la Seguretat Social", en què la vinculació és 
 per concepte.
 c) Els crèdits autoritzats en el pressupost de despeses de 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, seccions 
 41 i 42, tenen caràcter vinculant per article, llevat del 
 concepte 160, del capítol 1, "Quotes de la Seguretat 
 Social",  el  concepte  262, del capítol 2, "Concerts 
 sociosanitaris", i els conceptes 471 i 487, del capítol 4, 
 "Transferències corrents", en què la vinculació és per 
 concepte.
 2. Independentment  de  la vinculació dels crèdits del 
 pressupost de despeses, la classificació per conceptes i 
 subconceptes s'ha d'utilitzar per al registre comptable de 
 les operacions de despesa en el moment de l'execució del 
 pressupost  i  en  els  expedients  de  modificacions 
 pressupostàries de les entitats esmentades en l'apartat 1.
                               
 Capítol II                          
 Règim de les modificacions pressupostàries          
                               
 Article 4                          
 Principis generals                      
 1. Les  modificacions dels crèdits pressupostaris s'han 
 d'ajustar al que disposa aquesta Llei i al que estableix 
 sobre aquesta matèria el Decret legislatiu 9/1994, del 13 de 
 juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 finances públiques de Catalunya, en els punts que no són 
 modificats pels articles 5 i 6 d'aquesta Llei.
 2. S'autoritza  el conseller o consellera d'Economia i 
 Finances per a dictar les normes necessàries per a la 
 modificació  i  el seguiment, inclòs el seguiment del 
 compliment del principi d'eficiència, dels crèdits del 
 Servei Català de la Salut i de les entitats gestores de la 
 Seguretat  Social,  amb  l'informe  previ,  segons que 
 correspongui, del conseller o consellera de Sanitat i 
 Seguretat Social o del conseller o consellera de Benestar 
 Social.
                               
 Article 5                          
 Transferències de crèdit                   
 1. Les transferències de crèdit no poden afectar, mitjançant 
 minoracions,  els  crèdits  que  tenen  la  naturalesa 
 d'ampliables,  els  crèdits  nominatius,  els  crèdits 
 extraordinaris i els suplements de crèdit concedits a partir 
 de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
 2. Correspon  al  Govern,  a proposta del conseller o 
 consellera d'Economia i Finances, d'autoritzar, amb les 
 úniques  limitacions  que  estableix  l'apartat 1, les 
 modificacions pressupostàries següents:           
 a) Les transferències de crèdit entre els crèdits consignats 
 en els diversos departaments i organismes autònoms.
 b) Les transferències que afectin els crèdits destinats a 
 despeses de personal.
 c) L'habilitació de crèdits mitjançant la creació dels 
 conceptes  pressupostaris que siguin procedents, en el 
 supòsit que en l'execució del pressupost es plantegin 
 necessitats que no hi hagin estat expressament recollides; 
 amb aquesta finalitat, s'han d'efectuar les transferències 
 de crèdit necessàries per a compensar, per un import igual, 
 la dotació dels nous conceptes.
 d)  Les transferències, amb la sol·licitud prèvia del 
 conseller o consellera de Benestar Social, entre els crèdits 
 consignats a favor de la secció 41 i la resta de les 
 aplicacions pressupostàries de la secció 20, destinades a 
 actuacions  socials, les quals transferències no poden 
 minorar  els  crèdits compromesos ni els afectats per 
 ingressos finalistes. En funció del desplegament de la Llei 
 4/1994, del 20 d'abril, d'administració institucional, de 
 descentralització, de desconcentració i de coordinació del 
 sistema català de serveis socials, es poden autoritzar 
 transferències entre les aplicacions pressupostàries del 
 capítol 1 de les seccions 41 i 20.
 3. El conseller o consellera d'Economia i Finances pot 
 autoritzar,  amb les úniques limitacions que estableix 
 l'apartat 1, transferències de crèdit entre els crèdits 
 consignats en un mateix departament o organisme autònom, i 
 entre els consignats entre un departament i els seus 
 organismes autònoms, excepte les que afectin crèdits per a 
 despeses de personal.
 4. En les transferències de crèdit del Servei Català de la 
 Salut i de les entitats gestores de la Seguretat Social, 
 correspon al conseller o consellera d'Economia i Finances 
 d'autoritzar  la creació de conceptes, en el cas que 
 corresponguin a crèdits amb vinculació per article.
 5. Els titulars dels departaments i els presidents dels 
 organismes autònoms poden autoritzar transferències, amb les 
 limitacions  establertes  per  l'article 42 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 entre els crèdits consignats en un mateix article del 
 capítol 2 del pressupost, "Despeses de béns corrents i de 
 serveis", excepte que comportin augment dels subconceptes 
 del  concepte  226,  "Despeses  diverses". Un  cop  la 
 transferència  ha  estat autoritzada, el departament o 
 l'organisme  autònom  han  de  remetre  l'expedient al 
 Departament  d'Economia  i  Finances  perquè formalitzi 
 comptablement la modificació pressupostària.
 6. Els interventors delegats en els diferents departaments i 
 organismes  autònoms  han  d'informar,  prèviament  a 
 l'autorització de les propostes de transferències de crèdit, 
 sobre els punts següents:                  
 a) Compliment de les limitacions aplicables en cada supòsit. 
 b) Suficiència dels crèdits pressupostaris que es pretén de 
 minorar.
 c) Qualssevol altres que derivin de la legislació aplicable. 
 7. Si l'autorització de les transferències de crèdit és 
 competència  dels  titulars  dels  departaments o dels 
 presidents dels organismes autònoms i l'informe de la 
 Intervenció Delegada és desfavorable a la proposta de 
 modificació pressupostària, s'ha de remetre l'expedient al 
 Departament d'Economia i Finances perquè el Govern, a 
 proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, 
 adopti la resolució que consideri procedent.
                               
 Article 6                          
 Generació de crèdits                     
 1. S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits 
 necessaris per a atendre les obligacions derivades dels 
 serveis  que  traspassin  a  la  Generalitat  altres 
 administracions durant l'exercici del 1998. El límit dels 
 crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les 
 transferències de fons acordades per a atendre els serveis 
 traspassats.
 2. Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses 
 les  transferències  de fons efectives amb càrrec als 
 pressupostos  generals  de  l'Estat  destinades  a les 
 corporacions locals per a finançar els dèficits provocats 
 per  la  prestació  de  serveis que no corresponen a 
 competències municipals, i també les corresponents a les 
 despeses de capitalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 3. En  les  generacions  i les ampliacions de crèdits 
 finançades amb ingressos procedents d'altres administracions 
 o d'entitats públiques de la Generalitat, es pot dictar 
 resolució ampliant o generant el crèdit a la vista dels 
 convenis  o  altres  documentacions  justificatives del 
 reconeixement de l'obligació per l'administració que ha de 
 trametre els fons, però no es poden ordenar pagaments fins 
 que no s'hagi produït efectivament l'ingrés, llevat que les 
 ampliacions o les generacions siguin necessàries per a 
 atendre  les  despeses  de  personal traspassat o les 
 subvencions  de  naturalesa  periòdica que tinguin per 
 finalitat prestacions de caràcter personal o social, o que 
 siguin necessàries per a assegurar el funcionament dels 
 serveis transferits o conveniats.
 4. Els ingressos derivats d'acords que s'adoptin en l'àmbit 
 de la sanitat seran susceptibles de generar o ampliar 
 crèdits en els estats de despeses de les seccions 08, 51 o 
 32.
 5. Els crèdits generats sobre la base d'ingressos finalistes 
 i que el darrer jorn de l'exercici pressupostari no estiguin 
 vinculats al compliment d'obligacions ja reconegudes poden 
 ésser objecte d'incorporació, per acord del conseller o 
 consellera d'Economia i Finances, a exercicis posteriors, 
 fins que s'acompleixin els programes de despesa que varen 
 motivar els esmentats ingressos.
                               
 Article 7                          
 Crèdits ampliables                      
 Es consideren crèdits ampliables fins a una suma igual a les 
 obligacions  que  és  preceptiu de reconèixer, amb el 
 compliment previ de les normes legals oportunes i, en tots 
 els casos, donant-ne compte trimestralment al Parlament, els 
 crèdits inclosos en el pressupost de la Generalitat i en els 
 dels ens públics aprovats per aquesta Llei que es detallen a 
 continuació:                         
 1. Amb aplicació a totes les seccions dels pressupostos de 
 la Generalitat i de les entitats autònomes i els ens 
 públics:                           
 a) Els crèdits destinats a les quotes de la Seguretat Social 
 del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, 
 d'acord amb els preceptes en vigor, i també l'aportació de 
 la Generalitat al règim de previsió social dels funcionaris 
 públics de la Generalitat.
 b) Els triennis derivats dels còmputs de temps de servei 
 realment prestat a l'Administració pels funcionaris.
 c) Els crèdits destinats a despeses de funcionament (capítol 
 2, "Despeses de béns corrents i de serveis") de serveis per 
 als quals s'exigeixen taxes, exaccions parafiscals, cànons o 
 preus. Aquests  crèdits  poden  ésser  ampliats per la 
 diferència entre la recaptació inicialment prevista entesa 
 aquesta, si escau, com l'obtinguda el 1997, incrementada 
 d'un 2,1% i l'efectivament ingressada.
 d) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, si, per 
 aplicació de la normativa vigent, cal reconèixer obligacions 
 addicionals a les previstes inicialment, per l'import de les 
 transferències de fons que per compensar aquestes actuacions 
 hagi de formalitzar l'Administració corresponent.
 2. Amb aplicació a les entitats autònomes de caràcter 
 comercial, industrial, financer o anàleg:          
 a) Els crèdits la quantia dels quals es determina en funció 
 de recursos finalistes efectivament obtinguts.
 b) Els crèdits corresponents a interessos, amortitzacions i 
 menyscaptes en operacions de crèdits consignats en els 
 pressupostos  de  les  entitats,  com  a  conseqüència 
 d'operacions financeres autoritzades. En el supòsit que els 
 ingressos pressupostats siguin insuficients per a atendre 
 les obligacions produïdes per aquestes operacions, s'han 
 d'ampliar els crèdits que per a aquestes entitats siguin 
 consignats en les seccions corresponents del pressupost de 
 la Generalitat.
 3. Els crèdits consignats en el pressupost de la Generalitat 
 i en el del Servei Català de la Salut que es destinen al 
 pagament d'interessos, a l'amortització de principal i a les 
 despeses derivades del deute, considerat aquest en els 
 termes de l'article 16 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 
 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
 finances públiques de Catalunya. Si cal, s'han de generar 
 els crèdits oportuns per a atendre les obligacions, i els 
 pagaments s'han d'aplicar, independentment de quin sigui el 
 venciment a què corresponen, als crèdits respectius de 
 l'exercici  econòmic  del  1998. En  el supòsit de la 
 formalització  de  les  operacions  de  modificació, 
 refinançament i substitució que autoritza l'article 37.2 
 d'aquesta Llei, el Departament d'Economia i Finances ha 
 d'instrumentar les modificacions pressupostàries que siguin 
 necessàries en el capítol 9 de l'estat d'ingressos i en el 
 capítol 9 de l'estat de despeses, corresponents a variació 
 de passius financers.
                               
 4. Els crèdits relatius a obligacions de classes passives.
 5. Amb aplicació a les seccions que s'indiquen, i amb 
 l'acord previ del Govern, els crèdits següents:       
 a) En la secció 04 (Departament de Governació):       
 Primer. El crèdit 04.03.462.01, per a afrontar el compromís 
 econòmic que comporten les disposicions transitòries primera 
 i tercera de la Llei 1/1994, del 22 del febrer, de creació 
 del municipi de Badia.
 Segon. Els crèdits 04.03.462.03 i 04.03.767.01, destinats al 
 refinançament  del deute municipal, en funció del pla 
 d'actuació que acordin les administracions públiques.
 Tercer. El crèdit 04.06.226.10, per tal d'afrontar les 
 despeses extraordinàries produïdes en cas de situacions 
 d'emergències degudament aprovades pel Govern.
 b) En la secció 05 (Departament d'Economia i Finances) el 
 crèdit 05.01.226.11, fins a l'import necessari per a atendre 
 el pagament dels interessos de demora resultants de la 
 devolució d'ingressos tributaris i per a atendre el pagament 
 de les retribucions del perit tercer en les taxacions 
 pericials contradictòries, en els termes que determina la 
 Llei general tributària de l'Estat.
 c) En la secció 06 (Departament d'Ensenyament):       
 Primer. El  crèdit 06.04.480.01, en funció dels mòduls 
 econòmics dels concerts educatius aprovats per la Llei de 
 pressupostos de l'Estat per al 1998.
 Segon. El crèdit 06.05.462.01, en funció de la matriculació 
 del curs 1998-1999, en aplicació de la Llei orgànica 
 d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).
 d) En la secció 07 (Departament de Cultura):         
 Primer. El crèdit 07.05.601.01, en cas que per resolució 
 judicial s'acordi un preu just superior al fixat inicialment 
 pel jurat en l'expropiació del Teatre Romà de Tarragona.
 Segon. Els crèdits per a operacions de capital consignats en 
 el servei 07.05, en funció dels recursos procedents de 
 l'esponsorització, en especial les actuacions corresponents 
 al patrimoni romànic de Boí i a la rehabilitació de la Seu 
 Vella de Lleida.
 e) En la secció 08 (Departament de Sanitat i Seguretat 
 Social), el crèdit 08.06.421.03, en funció dels ingressos 
 que efectivament es reconeguin per a atendre insuficiències 
 dels serveis traspassats i que no estiguin afectats a 
 despeses concretes.
 f) En la secció 09 (Departament de Política Territorial i 
 Obres  Públiques),  els  crèdits  destinats a promoure 
 actuacions d'adquisició i rehabilitació d'habitatges i els 
 destinats a atendre les obligacions derivades del conveni 
 amb  l'Administració central de l'Estat en matèria de 
 patologies estructurals dels habitatges.
 g) En la secció 11 (Departament de Treball):         
 Primer. Els crèdits destinats a atendre el cost de les 
 accions que, dins els diferents objectius, siguin aprovades 
 pel Fons social europeu.
 Segon. El  crèdit  11.07.481.01, per a les prestacions 
 econòmiques de la renda mínima d'inserció (RMI).
 Tercer. El crèdit 11.04.481.01, per a les accions que dugui 
 a terme el Servei Català de Col·locació.
 Quart. El crèdit de la partida 11.03.440.01, per a atendre 
 el cost del funcionament del Consell de Treball, Econòmic i 
 Social de Catalunya.
 h) En la secció 12 (Departament de Justícia):        
 Primer. El crèdit corresponent a l'aplicació pressupostària 
 12.05.228.01, en funció de la major despesa en comunicacions 
 derivada de la supressió de franquícies postals de les 
 oficines judicials, fins a l'import traspassat, per aquest 
 concepte, per l'Administració de l'Estat i de les despeses 
 produïdes pel funcionament del jurat i pel funcionament de 
 les comissions d'assistència jurídica gratuïta.
 Segon. Els  crèdits  corresponents  a  les  aplicacions 
 pressupostàries 12.05.440.15 i 12.05.440.16, en funció del 
 cost que es produeixi en els torns d'ofici d'advocats i 
 procuradors, respectivament, determinat pels mòduls fixats 
 per la Generalitat de Catalunya i pel nombre d'assumptes 
 atesos.
 Tercer. Els  crèdits  corresponents  a  les aplicacions 
 pressupostàries 12.06.226.09, 12.06.261.03, 12.06.261.07 i 
 12.06.261.08, proporcionalment a l'augment net d'infants 
 tutelats per imperatius legals i judicials, sempre que no 
 superin els mòduls unitaris de cost de l'any 1997.
 i) En la secció 21 (Despeses diversos departaments):     
 Primer. El crèdit 21.01.226.04, si mitjançant sentència 
 judicial ferma es declaren responsabilitats pecuniàries de 
 la Generalitat i per les despeses jurídiques efectuades per 
 la Direcció General del Patrimoni amb motiu de la gestió 
 dels immobles.
 Segon. El crèdit 21.01.226.07, corresponent als honoraris 
 dels liquidadors de districte hipotecari en funció de la 
 recaptació efectiva i al premi de cobrament de tributs.
 Tercer. El crèdit 21.01.460.01, per un import igual al de 
 les transferències de fons per a atendre les despeses 
 generades pels serveis estatals que presta l'Ajuntament de 
 Barcelona,  consignats en els pressupostos generals de 
 l'Estat.
 Quart. El crèdit 21.03.610.01, en funció dels ingressos 
 efectivament obtinguts per l'alienació d'inversions reals 
 (0610.01)  i  fins a l'import dels censos que calgui 
 constituir.
 Cinquè. El crèdit 21.04.770.01, destinat al pagament de les 
 obligacions derivades de menyscaptes en operacions de crèdit 
 avalades per la Generalitat.
 6. En la Secció 20 (Departament de Benestar Social), els 
 crèdits que s'hagin d'ampliar a partir dels ingressos que es 
 produeixin en la Tresoreria de la Generalitat provinents 
 dels resultats de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la 
 Generalitat com a conseqüència dels beneficis obtinguts de 
 la recaptació total, un cop deduïdes totes les despeses 
 d'explotació, els premis i les altres despeses previstes en 
 la Llei 5/1986, del 17 d'abril, de creació de l'Entitat 
 Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, modificada per 
 la Llei 32/1991, del 24 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1992. L'import dels crèdits 
 ampliats per aquest concepte s'ha de destinar al finançament 
 d'inversions i de programes d'atenció social.
 7. En la secció 32 (Institut Català de la Salut), el crèdit 
 32.02.226.04, destinat al pagament de professionals que 
 tenen encomanada la gestió de cobrament de l'assistència 
 sanitària prestada a tercers, en la quantia necessària per a 
 atendre l'import dels honoraris meritats en funció de les 
 quantitats ingressades en el concepte 317.20, "Prestació 
 dels  serveis  d'assistència  sanitària",  de  l'estat 
 d'ingressos de l'Institut Català de la Salut. En la mateixa 
 secció 32, el crèdit, amb caràcter vinculant, de la partida 
 32.03.226.04, si mitjançant sentència judicial ferma o 
 transacció es declaren responsabilitats pecuniàries que 
 s'hagin d'imputar a l'Institut Català de la Salut.
 8. En la secció 51 (Servei Català de la Salut), els crèdits 
 de  l'aplicació 51.01.489.01, destinats al pagament de 
 productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques. La 
 instrumentació  de l'ampliació pot condicionar-se a la 
 realització de reserves de crèdit en altres partides del 
 pressupost del Servei Català de la Salut.
 9. En  l'Entitat  Autònoma  de  Jocs i Apostes de la 
 Generalitat,  els  crèdits consignats per a operacions 
 corrents, i també els crèdits consignats en el capítol 6, 
 "Inversions reals", en funció dels ingressos que, segons el 
 que estableix l'article 7 de la Llei 5/1986, del 17 d'abril, 
 de creació de la dita entitat, s'han de fixar mitjançant 
 decret del Govern.
                               
 Article 8                          
 Retencions de saldos pressupostaris             
 En funció de l'execució de l'estat d'ingressos, el Govern, a 
 proposta del conseller o consellera d'Economia i Finances, 
 ha  d'acordar  la  retenció  de  saldos pressupostaris 
 corresponents a crèdits no vinculats a ingressos afectats 
 dels departaments i les entitats del sector públic. L'import 
 d'aquestes  retencions  no  pot  ésser superior a les 
 ampliacions de crèdit autoritzades, d'acord amb l'article 7 
 d'aquesta Llei.
                               
 Article 9                          
 Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes 
 1. L'import  dels  crèdits  pressupostaris  destinats a 
 transferències corrents a favor de les entitats autònomes i 
 de les empreses públiques regulades per la Llei 4/1985, del 
 29 de març, de l'estatut de l'empresa pública catalana, s'ha 
 d'ajustar de manera que la liquidació de llurs pressupostos 
 el 31 de desembre sigui equilibrada. Per a aconseguir aquest 
 objectiu d'equilibri també poden aplicar-se les aportacions 
 de  capital  a  la compensació de pèrdues d'exercicis 
 anteriors, amb l'acord previ del Govern.
 2. A fi de determinar les despeses que s'han de tenir en 
 compte en la liquidació dels pressupostos de les entitats 
 autònomes i de les empreses públiques, s'hi ha d'incloure 
 l'import de les obligacions reconegudes per a operacions 
 corrents.
 3. Si s'han lliurat fons en excés, s'han de minorar per 
 l'import d'aquests els crèdits autoritzats a favor de les 
 entitats autònomes i les empreses públiques en el pressupost 
 per a l'exercici del 1999.
 4. Les transferències corrents a favor de societats i 
 qualsevol altre tipus d'entitats el capital de les quals 
 pertanyi majoritàriament a la Generalitat de Catalunya, a 
 les seves entitats autònomes o als ens de dret públic, tenen 
 la  naturalesa de subvenció d'explotació en la mesura 
 necessària per a equilibrar el compte de pèrdues i guanys, 
 exceptuant les dotacions per a amortitzacions, provisions i 
 variacions  d'existències,  i  tenen  la naturalesa de 
 lliuraments a compte de futures operacions de capital per a 
 la resta, sens perjudici de les normes que pugui dictar el 
 conseller o consellera d'Economia i Finances, a proposta de 
 la Intervenció General. Per a aplicar els lliuraments a 
 l'ampliació de capital de les societats cal, en tot cas, 
 l'acord previ del Govern.
                               
 Títol II                           
 Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública     
                               
 Capítol I                          
 Normes sobre gestió pressupostària              
                               
 Article 10                          
 Estudis i dictàmens                     
 1. Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions 
 pressupostàries respectives per a la contractació d'estudis 
 i dictàmens, cal l'aprovació del Govern, a proposta del 
 conseller o consellera respectiu, si la quantia supera els 3 
 milions de pessetes.
 2. L'Administració  de  la  Generalitat ha d'encarregar 
 l'elaboració dels estudis i els dictàmens als departaments o 
 als instituts de les universitats públiques de Catalunya, si 
 el caràcter del tema ho aconsella.
                               
 Article 11                          
 Contractes menors                      
 1. Tenen la consideració de contractes menors els que 
 tinguin una quantia, inclòs l'impost sobre el valor afegit 
 (IVA), que no excedeixi els límits següents:         
 a) Obres: 5.000.000 de pessetes               
 b) Subministraments: 2.000.000 de pessetes          
 c)  Consultoria  i  assistència: 2.000.000 de pessetes 
 d) Serveis: 2.000.000 de pessetes              
 2. En els contractes menors, l'òrgan de contractació dels 
 departaments de la Generalitat ha d'ésser el secretari o 
 secretària general respectiu o l'òrgan en qui delegui.
 3. La tramitació de l'expedient dels contractes menors 
 exigeix, amb caràcter general:                
 a)  El  certificat d'existència d'un crèdit adequat i 
 suficient,  degudament  validat  pels  serveis  de  la 
 Intervenció, excepte en els contractes menors que estiguin 
 exempts de fiscalització prèvia.
 b) La fiscalització prèvia de la Intervenció, excepte en els 
 contractes menors d'una quantia inferior o igual a 500.000 
 pessetes i excepte també en els supòsits de l'article 69 del 
 Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual 
 s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de 
 Catalunya.
 c) L'aprovació de la despesa.
 d) La incorporació de la factura corresponent que reuneixi 
 els requisits establerts per reglament.
 4. En els contractes menors d'obres cal, addicionalment, el 
 pressupost d'aquestes, sens perjudici de l'existència d'un 
 projecte quan normes específiques així ho requereixin.
                               
 Article 12                          
 Règim de concessió de les subvencions            
 1. Als efectes del que disposa aquest article, és subvenció 
 tota  disposició sense contraprestació de fons públics 
 acordada per la Generalitat o els seus organismes autònoms a 
 favor de persones o entitats públiques o privades per a 
 fomentar la realització d'activitats d'utilitat o interès 
 social o per a promoure la consecució d'una finalitat 
 pública.
 2. També és aplicable el que disposen aquest article i 
 l'article 13 a les subvencions i als ajuts que concedeixen 
 les empreses i les entitats públiques, els consorcis i 
 altres ens amb participació majoritària de la Generalitat, 
 sempre que estiguin finançats amb aportacions del pressupost 
 d'algunes de les entitats relacionades en l'apartat 1.
 3. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits 
 pressupostaris que no tenen assignació nominativa i que 
 afecten un col·lectiu de beneficiaris potencials, general o 
 indeterminat, s'han de concedir d'acord amb criteris de 
 publicitat, concurrència i objectivitat.
 4. Els  departaments  i  les  entitats  concedents han 
 d'establir, si no n'hi ha, i prèviament a l'adopció dels 
 acords de concessió, les bases reguladores, les quals han 
 d'ésser  sotmeses  a l'informe del servei jurídic del 
 departament o de l'entitat atorgant de la subvenció o l'ajut 
 i s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya. Aquestes bases, com a mínim, han de fixar:    
 a) La definició de l'objecte de la subvenció.
 b) Els requisits que han de complir els beneficiaris per a 
 obtenir la subvenció o l'ajut i la forma d'acreditar aquests 
 requisits.
 c) El termini i la forma de justificació pels beneficiaris 
 del compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit 
 la subvenció i de l'aplicació dels fons.
 d) En el supòsit que es consideri la possibilitat d'efectuar 
 bestretes de pagament sobre la subvenció concedida, la forma 
 i la quantia de les garanties que, si escau, han d'aportar 
 els beneficiaris.
 e) La forma de concedir la subvenció.
 f) L'obligació dels beneficiaris de facilitar tota la 
 informació  requerida  pels  òrgans  de  control  de 
 l'Administració.
 5. Excepcionalment, poden ésser concedides directament, per 
 resolució del conseller o consellera corresponent, les 
 subvencions innominades o genèriques en què no és possible 
 de promoure la concurrència pública per l'especificitat de 
 les característiques que ha de complir l'entitat, l'empresa, 
 la persona o l'activitat destinatària de la subvenció. La 
 resolució ha de contenir el que estableixen les lletres 
 a,c,d, i f de l'apartat 4 i cal adjuntar-hi un informe del 
 secretari o secretària general del Departament explicitant 
 els motius que acreditin la impossibilitat de promoure la 
 concurrència  pública. Si  l'import de la subvenció és 
 superior a 50.000.000 de pessetes, cal l'acord del Govern 
 per a autoritzar la concessió de la subvenció.
 6. Els departaments han de publicar trimestralment en el 
 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les subvencions 
 concedides en cada període a l'empara de l'apartat 5, amb 
 expressió succinta del crèdit pressupostari al qual s'han 
 imputat, l'entitat beneficiària, la quantitat concedida i 
 les finalitats de la subvenció. En el cas de subvencions 
 nominatives en el pressupost inicial, no cal la publicitat, 
 si bé el beneficiari o beneficiària ha de justificar 
 l'aplicació  dels  fons rebuts i el compliment de la 
 finalitat.
 7. Si l'import de la subvenció és superior a 1.000.000 de 
 pessetes  en  qualsevol dels casos, cal, perquè sigui 
 concedida, que el beneficiari o beneficiària acrediti, 
 mitjançant la corresponent certificació, que està al corrent 
 d'obligacions tributàries i de Seguretat Social, i que 
 declari expressament que no té contret cap deute per cap 
 concepte amb l'Administració de la Generalitat i els seus 
 organismes autònoms.
 8. Les subvencions en matèria agrària s'han de regir per la 
 normativa comunitària que els sigui aplicable.
                               
 Article 13                          
 Seguiment i control de les subvencions            
 1. Les  convocatòries  de  subvencions  han  d'indicar 
 l'aplicació pressupostària a la qual s'han d'imputar i la 
 quantitat màxima destinada, i cal efectuar la reserva de 
 crèdit corresponent. La concessió de subvencions implica la 
 comptabilització de la disposició de despeses per les 
 quanties atorgades. El reconeixement de l'obligació s'ha de 
 fer quan el perceptor hagi justificat, i el concedent 
 acceptat  aquesta  justificació,  el compliment de les 
 condicions o les finalitats per les quals se li ha atorgat 
 la subvenció, i només amb les limitacions establertes per la 
 normativa aplicable a la subvenció. En el cas que s'atorguin 
 bestretes abans que es faci aquesta justificació, s'ha de 
 fer constar expressament en la concessió, indicant si cal 
 garantir mitjançant un aval bancari o un altre mitjà el 
 compliment  de  les  obligacions  del perceptor. Si la 
 justificació no es presenta dins el termini establert, queda 
 anul·lada la concessió.
 2. Les subvencions que concedeixin els departaments amb 
 caràcter  compensatori de les càrregues per operacions 
 financeres  formalitzades  pels  perceptors poden ésser 
 lliurades per llur import total el 1998 a l'Institut Català 
 de Finances o a l'Institut Català del Crèdit Agrari, segons 
 quina en sigui la matèria, perquè procedeixin bé al pagament 
 periòdic  d'aquestes  subvencions  en  els  exercicis 
 corresponents, bé a l'amortització parcial del capital 
 pendent de les operacions amb subvenció associada.
 3. Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions:   
 a) Realitzar l'activitat o la inversió que fonamenta la 
 concessió de la subvenció.
 b) Acreditar davant l'òrgan concedent que s'han realitzat 
 l'activitat o la inversió, que s'han complert els requisits 
 que determina la resolució de concessió i que l'import de la 
 subvenció s'ha invertit en l'activitat que n'és objecte. A 
 aquest  efecte, l'esmentat òrgan pot demanar tots els 
 documents  justificatius  que  cregui necessaris per a 
 comprovar l'aplicació de la subvenció. Els justificants de 
 despesa de l'activitat o la inversió han de cobrir l'import 
 finançat amb la subvenció. Si la subvenció consisteix en un 
 percentatge del cost de l'activitat o la inversió, s'ha 
 d'acreditar el cost total o, si s'escau, el cost sobre el 
 qual ha estat calculat el percentatge a subvencionar.
 c) Comunicar a l'entitat concedent l'obtenció de subvencions 
 o ajuts per a la mateixa finalitat procedents d'altres 
 departaments o d'altres administracions o ens públics.
 d) Proposar a l'òrgan concedent qualsevol canvi que, dins la 
 mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació de la 
 subvenció. El canvi ha d'ésser expressament autoritzat per 
 l'òrgan concedent, si escau.
 4. Si els beneficiaris no compleixen llurs obligacions dins 
 els terminis acordats, per causes que els siguin imputables, 
 la subvenció s'ha de reduir en proporció a l'incompliment 
 esmentat, sens perjudici que l'òrgan concedent en disposi la 
 revocació total, en cas de no poder assolir els objectius de 
 la subvenció i, en qualsevol cas, amb la notificació i 
 l'audiència prèvies del beneficiari o beneficiària.
 Juntament amb la proposta de revocació, i com a mesura 
 cautelar, es pot adoptar per la Tresoreria, a proposta de la 
 Intervenció General, la retenció de les quantitats pendents 
 d'abonar al perceptor sense ultrapassar en cap cas l'import 
 que es fixi a la proposta, amb els interessos de demora 
 meritats fins aquell moment. Aquesta mesura s'ha d'imposar 
 d'acord amb els criteris següents:              
 a) S'ha d'adoptar si hi ha indicis racionals que permetin 
 preveure la impossibilitat de portar a terme, si escau, el 
 rescabalament, o si aquest es pot veure frustrat o greument 
 dificultat, i, en especial, si el perceptor comet actes 
 d'ocultació, gravamen o disposició dels seus béns.
 b) Ha d'ésser proporcional a la finalitat que es pretén 
 aconseguir, i en cap cas no s'ha d'adoptar si pot produir 
 efectes de difícil o impossible reparació.
 c) Es manté fins que es dicti la resolució que posa fi a 
 l'expedient de revocació, si bé no pot ultrapassar el 
 període màxim establert per a la tramitació d'aquest.
 d) La retenció s'ha de notificar degudament motivada a 
 l'afectat o afectada.
 5. La mesura cautelar s'ha d'aixecar en cas que la resolució 
 que es dicti sigui contrària a la revocació, desapareguin 
 les circumstàncies que la van originar, o l'afectat o 
 afectada en proposi la substitució per una garantia que 
 estimi convenient.
 6. El control del compliment de la destinació dels ajuts i 
 de les subvencions pels beneficiaris ha d'ésser dut a terme 
 d'acord  amb  el que disposa l'article 71 del Decret 
 legislatiu 9/94, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el text 
 refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i 
 d'acord amb els plans de control aprovats pel conseller o 
 consellera  d'Economia  i  Finances, a proposta de la 
 Intervenció General de la Generalitat, la qual pot demanar 
 tant a l'òrgan concedent com al beneficiari o beneficiària 
 tots els documents, els justificants i els antecedents que 
 consideri necessaris.
                               
 7. De conformitat amb l'article 18.1 del text refós de la 
 Llei general pressupostària, amb els reglaments de la 
 Comunitat Europea números 4253/88, 4042/89 i 4045/89 i amb 
 les altres normes aplicables, correspon, en l'àmbit de 
 Catalunya, a la Intervenció General de la Generalitat 
 l'elaboració i l'execució dels plans de control sobre 
 beneficiaris d'ajudes finançades totalment o parcialment amb 
 fons comunitaris.
 8. Si, a conseqüència del control a què es refereixen els 
 apartats 5 i 6, es comprova que les quantitats percebudes 
 pel  beneficiari  o beneficiària han estat destinades, 
 totalment o parcialment, a finalitats diferents de l'objecte 
 de la subvenció, s'ha de procedir a revocar-les i a 
 reintegrar-les, amb l'interès de demora fixat per aquesta 
 Llei des de la data del pagament. En el cas que s'hagin 
 pagat bestretes sobre la subvenció i que per incompliment 
 del beneficiari o beneficiària sigui procedent l'execució de 
 la garantia prestada, l'interès de demora s'ha de computar 
 des de la data fixada al beneficiari o beneficiària per a 
 justificar el compliment de la finalitat que ha motivat la 
 concessió de la subvenció o des de la data del pagament si 
 és posterior.
                               
 Article 14                          
 Construcció i adquisició d'immobles             
 1. El  Govern,  a proposta del conseller o consellera 
 d'Economia i Finances, pot autoritzar els departaments 
 perquè  adquireixin immobles per a substituir els que 
 actualment ocupen en règim de lloguer o per a construir-hi 
 nous edificis i, amb aquesta finalitat, pot acordar les 
 modificacions pressupostàries que calgui.
 2. S'autoritza  el  Govern  perquè,  amb  la finalitat 
 d'instal·lar-hi o agrupar-hi dependències de la Generalitat 
 o per al compliment d'altres finalitats d'interès públic, i 
 amb càrrec als crèdits dels departaments afectats, pugui 
 adquirir béns immobles i vincular-los al pagament d'una 
 prestació periòdica en qualsevol de les modalitats regulades 
 pel dret de cens en la legislació civil catalana, i pugui 
 assumir, si cal, els compromisos previs que, sense comportar 
 obligacions  pecuniàries  amb  venciment  anterior  a 
 l'adquisició  definitiva dels drets, siguin adequats a 
 aquesta finalitat, i, així mateix, se l'autoritza perquè 
 formalitzi documentalment les prestacions corresponents en 
 qualsevol de les formes admeses en dret.
 3. El Govern, amb referència als mateixos béns i per al 
 compliment  de les mateixes finalitats establertes per 
 l'apartat 2, pot autoritzar la formalització de contractes 
 d'arrendament financer immobiliari.
 4. S'ha de donar compte al Parlament de les adquisicions a 
 què es refereixen els apartats 1, 2 i 3.
                               
 Article 15                          
 Vinculació d'immobles                    
 S'autoritza el Govern a vincular els béns immobles de la 
 Generalitat, qualsevol que en sigui l'afectació, al pagament 
 d'una prestació periòdica de les regulades en la legislació 
 civil catalana sobre el dret de cens. El capital obtingut 
 s'ha de destinar a finançar les operacions de capital 
 pressupostades en aquesta Llei.
                               
 Article 16                          
 Execució anticipada de projectes d'inversió         
 1. El Govern, a proposta conjunta del Departament d'Economia 
 i Finances i del Departament d'Ensenyament o del Departament 
 de Cultura, pot autoritzar que aquests estableixin convenis 
 de col·laboració amb les entitats locals que permetin 
 l'execució  anticipada  de  projectes  de construccions 
 escolars,  de  biblioteques o de centres poliesportius 
 inclosos en els plans corresponents.
 2. Les obres a què es refereix l'apartat 1 han d'ésser 
 finançades i, si escau, adjudicades per les entitats locals. 
 L'import d'aquestes obres ha d'ésser reintegrat en tot o en 
 part per la Generalitat, d'acord amb les dotacions aprovades 
 en cada exercici pressupostari per al finançament dels plans 
 fixats pel departament corresponent i d'acord amb els 
 convenis signats amb cada entitat local.
 3. El Govern, a proposta conjunta del Departament d'Economia 
 i Finances i del Departament de Sanitat i Seguretat Social o 
 del Departament de Benestar Social, pot autoritzar que el 
 Servei Català de la Salut o l'Institut Català d'Assistència 
 i Serveis Socials estableixin convenis de col·laboració amb 
 entitats locals i altres entitats titulars de centres 
 sanitaris de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública o 
 de centres de serveis socials de la Xarxa Bàsica de Serveis 
 Socials que permetin l'execució anticipada de projectes 
 d'inversió en infraestructura sanitària o social.
 4. Les inversions a què es refereix l'apartat 3 han d'ésser 
 finançades i gestionades per les entitats esmentades sota la 
 supervisió del Servei Català de la Salut o de l'Institut 
 Català  d'Assistència  i Serveis Socials. Aquest ha de 
 reintegrar, en tot o en part, l'import d'aquestes inversions 
 a les entitats que les facin, d'acord amb les dotacions 
 aprovades en cada exercici pressupostari per al finançament 
 dels plans fixats pel Servei Català de la Salut o per 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials i d'acord 
 amb els convenis signats.
                               
 Article 17                          
 Finançament del Programa d'inversions de les universitats 
 1. El  finançament  del  Programa  d'inversions de les 
 universitats catalanes es fa amb càrrec als crèdits per a 
 despeses consignats per a aquesta finalitat en el pressupost 
 de cada any de la Generalitat.
 2. Les obligacions derivades de l'apartat 1 es poden complir 
 mitjançant  la  inversió  directa  de  l'Administració, 
 mitjançant  transferències  de capital a favor de les 
 universitats o mitjançant subvencions per import de la 
 càrrega  financera  per interès i amortització de les 
 operacions de crèdit que el Govern els autoritzi per a 
 l'execució del Programa.
 3. Excepcionalment,  el  Govern  pot  autoritzar  les 
 universitats a anticipar les inversions previstes en el 
 Programa,  mitjançant  operacions  de  crèdit  de  les 
 universitats. En aquest cas, les amortitzacions han d'ésser 
 subvencionades pel pressupost de la Generalitat, que també 
 pot afrontar, totalment o parcialment, els interessos.
 4. El  Govern,  a proposta del conseller o consellera 
 d'Economia i Finances i, amb l'informe previ del Comissionat 
 per a Universitats i Recerca, pot determinar la modificació, 
 el  refinançament  i la substitució de les operacions 
 d'endeutament de les universitats autoritzades pel Govern 
 per a finançar inversions.
                               
 Article 18                          
 Identificació dels projectes d'inversió           
 1. Els projectes d'inversió inclosos en l'annex d'inversions 
 reals s'identifiquen mitjançant el codi de projecte que 
 tenen assignat, amb la finalitat d'establir-ne el seguiment 
 pressupostari.
 2. Les modificacions dels programes d'inversió que impliquen 
 l'inici de nous projectes requereixen l'assignació dels 
 codis corresponents, d'acord amb el Departament d'Economia i 
 Finances.
                               
 Article 19                          
 Manaments de pagaments a justificar             
 Els lliuraments de fons per manaments de pagaments a 
 justificar poden tenir el caràcter de renovables, d'acord 
 amb les normes següents:                   
 a) La renovació s'efectua per l'import justificat, de manera 
 que  la quantitat lliurada romangui fixa al llarg de 
 l'exercici.
 b) Abans del lliurament de fons, s'ha d'efectuar la retenció 
 del crèdit en els conceptes pressupostaris per als quals se 
 sol·licita, pel mateix import que el lliurat.
 c) El règim de funcionament i els conceptes pressupostaris a 
 càrrec dels quals es poden lliurar fons a justificar de 
 caràcter  renovable  han d'ésser fixats per ordre del 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Article 20                          
 Liquidació  dels  pressupostos  i  control  financer 
 1. Els  organismes  autònoms  comercials, industrials i 
 financers, les empreses públiques, estiguin constituïdes o 
 no  hi  estiguin  en  forma de societat anònima, les 
 universitats públiques finançades per la Generalitat i els 
 patronats  i els consorcis en els quals participa la 
 Generalitat han de trametre a la Intervenció General de la 
 Generalitat, abans del dia 30 d'abril de 1998, la liquidació 
 del pressupost, els comptes anuals i la memòria de gestió de 
 l'exercici anterior, i també han de trametre la mateixa 
 documentació referida a les empreses en què participen.
 2. El control de caràcter financer a què fa referència 
 l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, 
 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances 
 públiques de Catalunya, s'ha d'ajustar al pla anual que, per 
 a cada exercici econòmic, ha d'aprovar el conseller o 
 consellera  d'Economia  i  Finances, a proposta de la 
 Intervenció  General. Les  esmentades actuacions han de 
 comprendre una auditoria financera i de regularitat a fi de 
 comprovar que l'actuació de l'entitat s'ha ajustat a la 
 legalitat vigent i a les directrius del Govern i del 
 Departament d'Economia i Finances que hi siguin aplicables, 
 i també que les transferències rebudes de la Generalitat 
 s'han aplicat a les finalitats previstes; en cas contrari, 
 poden proposar les mesures d'ajust i de compensació que 
 siguin pertinents.
 3. Les entitats enumerades en l'apartat 1 poden establir 
 òrgans de control economicofinancer intern propis.
 Corresponen a la Intervenció General de la Generalitat les 
 funcions de coordinació, inspecció, assessorament i impuls 
 dels esmentats òrgans.
                               
 Article 21                          
 Comptabilitat  dels  organismes  autònoms  comercials, 
 industrials  i  financers i de les entitats públiques 
 Els organismes autònoms comercials, industrials i financers, 
 les entitats de dret públic que han d'ajustar llur activitat 
 al dret privat i les entitats amb participació majoritària 
 de la Generalitat, excepte les que estiguin constituïdes en 
 forma de societat anònima, han d'ajustar llur comptabilitat 
 al que disposen els corresponents plans parcials o especials 
 que, de conformitat amb l'article 75.c del Decret legislatiu 
 9/1994, del 13 de juliol, que aprova el text refós de la 
 Llei  de  finances  públiques de Catalunya, aprovi la 
 Intervenció General en desenvolupament del Pla general de 
 comptabilitat pública, aprovat per l'Ordre del conseller o 
 consellera d'Economia i Finances del 28 d'agost de 1996.
                               
 Capítol II                          
 Normes sobre despesa pública                 
                               
 Article 22                          
 Limitació de l'augment de la despesa             
 1. Durant l'exercici del 1998 el Govern és obligat a no 
 prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que 
 comporti creixement de la despesa pública pressupostada, si 
 no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les 
 reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació 
 pressupostària corresponent.
 2. Durant l'exercici del 1998 el Govern és obligat a 
 oposar-se a qualsevol iniciativa legislativa que comporti 
 creixement de la despesa pública pressupostada, si no es 
 proposen alhora els recursos addicionals necessaris.
                               
 Article 23                          
 Compromisos de despesa d'exercicis anteriors         
 1. Les obligacions derivades de compromisos de despesa 
 degudament adquirits per contractes de tracte successiu, 
 relatius a compra de béns corrents i de serveis, en l'últim 
 trimestre del 1997, pels departaments de la Generalitat i 
 els organismes autònoms, es poden aplicar als crèdits del 
 pressupost vigent.
 2. El Departament d'Economia i Finances, a proposta d'un 
 altre departament, amb l'informe previ de l'interventor o 
 interventora delegat respectiu, pot determinar els crèdits 
 amb càrrec als quals s'imputa el pagament de les obligacions 
 a què es refereix l'apartat 1, que han d'ésser els adequats 
 a  la  naturalesa  de  la despesa segons l'estructura 
 pressupostària.
 3. Pel que fa referència al Servei Català de la Salut i a 
 les entitats gestores de la Seguretat Social, el Departament 
 d'Economia i Finances pot autoritzar, a proposta dels 
 directors respectius i amb l'informe previ de l'interventor 
 delegat corresponent, l'aplicació als crèdits del pressupost 
 vigent de les obligacions derivades de compromisos de 
 despesa de l'exercici anterior.
                               
 Article 24                          
 Recurrència de despeses en exercicis futurs         
 El Departament d'Economia i Finances ha d'emetre informe 
 preceptiu sobre qualsevol disposició normativa de caràcter 
 general que impliqui recurrència de despeses en exercicis 
 pressupostaris futurs, especialment pel que fa a plantilles 
 i a retribucions del personal dels diferents departaments i 
 entitats.
                               
 Article 25                          
 Comptabilització de compromisos anuals            
 1. Durant el primer mes de l'exercici els departaments han 
 d'efectuar  l'autorització de despeses per l'import de 
 l'anualitat  de  1998, dels compromisos plurianuals de 
 despesa, i per l'import dels contractes o els convenis 
 d'abast anual relatius al funcionament dels serveis.
 2. El Departament d'Economia i Finances, amb l'informe previ 
 de l'interventor o interventora delegat corresponent, pot 
 efectuar reserva de crèdit de les quantitats a què fa 
 referència  l'apartat  1  fins que es materialitzi la 
 corresponent autorització de despesa.
                               
 Títol III                          
 Despeses de personal                     
                               
 Capítol I                          
 Retribucions del personal                  
                               
 Article 26                          
 Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal 
 Les disposicions incloses en aquest títol s'apliquen a tot 
 el personal al servei de:                  
 a) L'Administració de la Generalitat i les seves entitats 
 autònomes de caràcter administratiu.
 b) Les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, 
 financer o anàleg.
 c) El Servei Català de la Salut i les entitats gestores de 
 la Seguretat Social, l'Institut Català de la Salut i 
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
 d) L'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i 
 les societats per a la gestió dels serveis públics de 
 radiodifusió i televisió.
 e) Les empreses a què fa referència l'article 4.2 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 que percebin aportacions de qualsevol naturalesa amb càrrec 
 als pressupostos públics o amb càrrec als pressupostos dels 
 ens o societats participades per la Generalitat destinades a 
 cobrir el dèficit d'explotació, llevat de les que disposin 
 d'un contracte programa, si així ho determina expressament 
 el Govern, amb l'informe previ dels departaments de la 
 Presidència i d'Economia i Finances.
 f)  Les  altres  entitats  públiques  amb participació 
 majoritària de la Generalitat.
 g) Les universitats públiques catalanes.
                               
 Article 27                          
 Retribucions del personal no laboral             
 1. Per a l'exercici del 1998, les retribucions íntegres del 
 personal en actiu no sotmès a la legislació laboral, 
 incloent-hi els alts càrrecs, experimenten un augment del 
 2,1% respecte a les fixades per a l'exercici del 1997.
 2. El que estableix l'apartat 1 s'entén sens perjudici de 
 l'adequació de les retribucions complementàries, si cal, per 
 a assegurar que les assignades a cada lloc de treball 
 mantenen la relació adequada amb el contingut d'especial 
 dificultat tècnica, de dedicació, de responsabilitat, de 
 perillositat o de penositat, amb l'informe favorable del 
 departament competent en matèria de funció pública i del 
 Departament d'Economia i Finances.
 3. Les retribucions que tenen caràcter d'absorbibles, la 
 indemnització per residència i les indemnitzacions per raó 
 de serveis es regeixen per llur normativa específica i pel 
 que disposa aquesta Llei, i no experimenten cap increment 
 respecte a les fixades per a l'exercici del 1997.
                               
 Article 28                          
 Retribucions del personal funcionari             
 1. Les retribucions a percebre el 1998 pels funcionaris, 
 d'acord amb el sistema retributiu establert per la Llei 
 17/1985,  del 23 de juliol, de la funció pública de 
 l'Administració de la Generalitat, modificada per la Llei 
 9/1994, del 29 de juny, són les següents:          
 a) El sou i els triennis, segons el grup en què es 
 classifiquen els cossos i les escales, referents a dotze 
 mensualitats:                        
                               
 Grup     Sou Triennis                  
 --------------------------                  
 A .... 1.862.760  71.532                  
 B .... 1.580.976  57.228                  
 C .... 1.178.508  42.948                  
 D ....  963.636  28.680                  
 E ....  879.720  21.504                  
                               
 b)  Les pagues extraordinàries, que són dues l'any i 
 s'acrediten els mesos de juny i desembre, per un import 
 d'una mensualitat de sou i triennis. Si un funcionari ha 
 prestat una jornada de treball reduïda durant els sis mesos 
 anteriors als mesos de juny o desembre, l'import de la paga 
 extraordinària  ha  d'ésser  objecte  de  la  reducció 
 proporcional corresponent.
 c) L'import del complement de destinació corresponent a 
 cadascun dels nivells dels llocs de treball, que és el 
 següent, referit a dotze mensualitats:            
                               
 Nivell   Pessetes  Nivell  Pessetes           
 ----------------------------------------           
 30 ...... 1.635.684    15 ... 552.804           
 29 ...... 1.467.192    14 ... 514.908           
 28 ...... 1.405.476    13 ... 476.976           
 27 ...... 1.343.760    12 ... 439.044           
 26 ...... 1.178.880    11 ... 401.172           
 25 ...... 1.045.932    10 ... 363.252           
 24 ......  984.216    9 ... 344.316           
 23 ......  922.536    8 ... 325.308           
 22 ......  860.796    7 ... 306.396           
 21 ......  799.200    6 ... 287.412           
 20 ......  742.392    5 ... 268.452           
 19 ......  704.448    4 ... 240.048           
 18 ......  666.540    3 ... 211.656           
 17 ......  628.608    2 ... 183.228           
 16 ......  590.736    1 ... 154.848           
                               
 d) L'import del complement específic, que s'incrementa d'un 
 2,1% respecte als aprovats per al 1997, sens perjudici del 
 que estableix l'article 27.2.
 e) El complement de productivitat establert per l'article 
 67.3.c de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, modificada per 
 la Llei 9/1994, del 29 de juny, que retribueix el rendiment 
 especial,  l'activitat  i la dedicació extraordinàries, 
 l'interès o la iniciativa amb què s'acompleixen les tasques 
 inherents al lloc de treball, d'acord amb els crèdits 
 pressupostaris assignats per cada departament a aquest 
 efecte, i que es regeix per les normes següents:       
 Primera. L'apreciació de la productivitat, als efectes del 
 pagament d'aquest complement, s'ha de fer mitjançant una 
 valoració  individualitzada  per  a  cada funcionari o 
 funcionària dels factors especificats en l'esmentat article 
 67.3.c. Els complements de productivitat han d'ésser de 
 coneixement  públic  per  als  altres  funcionaris del 
 departament o de l'organisme interessat, i se n'ha de donar 
 coneixement, així mateix, als representants sindicals.
 Segona. Les  quantitats  assignades  a  complement  de 
 productivitat durant un període de temps determinat no poden 
 originar drets individuals respecte a les valoracions o les 
 apreciacions corresponents a períodes successius.
 Tercera. Cada departament ha de donar compte al departament 
 competent en matèria de funció pública i al Departament 
 d'Economia i Finances de la quantia dels complements i dels 
 criteris de distribució aplicats.
 f) Les gratificacions per serveis extraordinaris, que han 
 d'ésser concedides per cada departament o organisme autònom 
 dins els crèdits assignats a aquesta finalitat. Aquestes 
 gratificacions tenen caràcter excepcional i tan sols poden 
 ésser reconegudes per serveis extraordinaris prestats fora 
 de la jornada normal de treball, i en cap cas no en pot 
 ésser fixa la quantia ni periòdic el guany.
 g) Els complements personals transitoris reconeguts d'acord 
 amb la disposició transitòria segona de la Llei 17/1985, del 
 23 de juliol, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, 
 que són absorbits, durant l'any 1998, d'acord amb les normes 
 següents:                          
 Primera. De l'increment de retribucions de caràcter general 
 que estableix l'article 28.1, només se'n computa, a l'efecte 
 de l'absorció, el 50% corresponent a les retribucions 
 complementàries; de qualsevol altra millora retributiva, 
 incloent-hi les derivades de canvis de llocs de treball i 
 els  increments  de  les retribucions no compresos en 
 l'increment  general  establert per l'article 28.1, el 
 complement personal transitori n'absorbeix el 100%.
 Segona. En el cas que el canvi de lloc de treball determini 
 una minva de les retribucions, es manté el complement 
 personal  transitori, al qual s'ha d'imputar qualsevol 
 millora retributiva.
 Tercera. No es consideren, a l'efecte de l'absorció del 
 complement  personal  transitori,  els  triennis,  les 
 gratificacions per serveis extraordinaris ni el complement 
 de productivitat regulat en la lletra e d'aquest apartat.
 2. El càlcul de les retribucions que s'hagin de liquidar 
 normativament per dies s'ha d'efectuar tenint en compte el 
 nombre de dies naturals del mes corresponent.
 3. Els funcionaris interins inclosos en l'àmbit d'aplicació 
 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, modificada per la Llei 
 9/1994, del 29 de juny, perceben el 100% de les retribucions 
 bàsiques del cos en el qual ocupen la vacant, excloent-ne 
 els triennis, i el 100% de les retribucions complementàries 
 que corresponen al lloc de treball que ocupen, excloent-ne 
 els complements vinculats a la condició de funcionari de 
 carrera.
 4. El  personal contractat administratiu comprès en la 
 disposició transitòria tercera de la Llei 17/1985, del 23 de 
 juliol, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, fins 
 que  no  conclogui  el  procés d'extinció regulat per 
 l'esmentada  Llei, percep el 100% de les retribucions 
 bàsiques del cos en el qual ocupa la plaça i el 100% de les 
 retribucions complementàries que corresponen al lloc de 
 treball  que  ocupa,  excloent-ne  els triennis i els 
 complements  vinculats a la condició de funcionari de 
 carrera.
                               
 5. El personal al qual no siguin aplicables les retribucions 
 fixades en l'apartat 1 d'aquest article percep per a 
 l'exercici  de  1998 un increment del 2,1% sobre les 
 retribucions de 1997.
 6. Les retribucions bàsiques i complementàries del personal 
 que, d'acord amb les directrius que el Govern estableix en 
 aquesta matèria, sol·liciti reducció de la seva jornada de 
 treball s'han de reduir en la mateixa proporció del temps de 
 jornada.
                               
 Article 29                          
 Retribucions del personal laboral              
 1. Per a l'exercici del 1998, la massa salarial del personal 
 laboral no pot experimentar un augment global superior al 
 2,1%, respecte a l'establerta per a l'exercici del 1997, en 
 termes d'homogeneïtat per als dos períodes objecte de 
 comparació.
 2. Per a procedir a determinar o modificar les condicions 
 retributives del personal laboral cal l'informe favorable 
 del departament competent en matèria de funció pública i del 
 Departament  d'Economia  i  Finances. Es  consideren 
 determinació o modificació de les condicions retributives 
 els projectes de convenis col·lectius, les revisions, les 
 adhesions o les extensions d'aquests, l'aplicació dels 
 convenis col·lectius d'àmbit sectorial i dels pactes de 
 millores que modifiquin les condicions del personal laboral 
 i  la  fixació  de  retribucions  mitjançant contracte 
 individual,  si  no  són  regulades mitjançant conveni 
 col·lectiu.
 3. A l'efecte de l'emissió de l'informe corresponent, els 
 departaments, els organismes autònoms i les entitats han de 
 trametre el projecte de pacte o millora del conveni, 
 proposta individual o projecte de conveni, abans que sigui 
 signat, acompanyat d'una memòria amb la valoració de tots 
 els aspectes econòmics i de llur incidència en exercicis 
 futurs.
 4. L'informe a què fa referència l'apartat 3 ha d'ésser 
 elaborat pel departament competent en matèria de funció 
 pública i pel Departament d'Economia i Finances en el 
 termini de quinze dies des de la recepció del projecte.
 5. Són nuls de ple dret els acords adoptats en matèria de 
 retribucions del personal laboral amb omissió del tràmit 
 d'informe o en contra d'un informe desfavorable, i també els 
 pactes que impliquin creixements salarials per a exercicis 
 successius contraris al que determinin les futures lleis de 
 pressupostos.
 6. No  es  poden autoritzar les despeses derivades de 
 l'aplicació de les retribucions per al 1998 si no es 
 compleixen els requisits establerts en aquest article.
                               
 Article 30                          
 Adequació d'acords, convenis o pactes            
 No es pot signar cap acord, conveni o pacte en contravenció 
 del que estableix aquesta Llei. Els acords, els convenis o 
 els pactes ja signats que impliquin creixements retributius 
 s'han d'adequar al que estableix aquesta Llei, i esdevenen 
 així inaplicables les clàusules que siguin contràries al que 
 estableixen els articles 27, 28 i 29 d'aquesta Llei, que 
 s'hi oposin o que hi resultin incompatibles.
                               
 Article 31                          
 Pensions                           
 1. Amb efectes des de l'1 de gener de 1998, la quantia de 
 les pensions reconegudes pel Decret del 14 de novembre de 
 1978 i per la Llei 18/1984, del 20 de març, sobre el 
 personal eventual, contractat i interí al servei de la 
 Generalitat en el període anterior al 1939, s'incrementen el 
 2,1% en relació amb les de l'exercici del 1997.
 2. Les pensions atorgades a l'empara del Decret del 25 de 
 febrer de 1980 i de la Llei 2/1988, del 26 de febrer, sobre 
 assignacions  temporals  i pensions als presidents del 
 Parlament, en cessar, i als seus familiars, es regeixen per 
 llur normativa específica.
 3. Els consellers de la Generalitat que deixin el càrrec 
 durant l'any 1998 tenen dret a la pensió per un període 
 màxim de divuit mesos. Tanmateix, deixen de percebre-la en 
 el moment que obtenen una altra retribució amb càrrec a fons 
 públics.
                               
 Capítol II                          
 Altres disposicions en matèria de despeses de personal    
                               
 Article 32                          
 Limitació de l'augment de despeses de personal        
 1. Durant  l'exercici  del  1998 no es poden tramitar 
 expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o 
 expedients  de  creació o de reestructuració d'unitats 
 orgàniques si l'increment de la despesa pública que en 
 deriva no es compensa mitjançant la reducció pel mateix 
 import d'altres conceptes pressupostaris dels capítols de 
 despeses corrents. Si l'ampliació i la creació de plantilles 
 o  la  reestructuració d'unitats orgàniques deriven de 
 l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment 
 de la despesa resultant ha d'ésser finançat mitjançant la 
 minoració dels crèdits per a inversions del departament o 
 l'entitat que ho proposi. En qualsevol cas, no es poden 
 minorar crèdits que tinguin la naturalesa d'ampliables.
 2. Els  departaments  i  les  entitats autònomes poden 
 contractar temporalment personal laboral, d'acord amb la 
 legislació vigent, per a executar obres i per a prestar 
 serveis corresponents a alguna de les inversions incloses en 
 el pressupost i a càrrec d'aquest. La contractació del 
 personal  laboral  s'ha de fer mitjançant els serveis 
 d'ocupació, amb prioritat per als treballadors sense subsidi 
 d'atur. Els departaments i les entitats autònomes han de 
 comunicar trimestralment al departament competent en matèria 
 de funció pública les contractacions que hi hagi hagut, i 
 també llurs característiques. El departament competent en 
 matèria de funció pública ha de donar compte de tota la 
 informació  referent a aquest personal a les centrals 
 sindicals considerades més representatives.
                               
 Article 33                          
 Oferta pública d'ocupació                  
 1. Per a l'exercici del 1998, l'oferta pública d'ocupació 
 només pot incloure les places que el Govern, a proposta del 
 departament competent en matèria de funció pública i amb 
 l'informe previ del Departament d'Economia i Finances, 
 consideri necessàries per al funcionament dels serveis 
 públics essencials.
 2. No obstant el que estableix l'apartat 1, el Govern pot 
 aprovar una o diverses ofertes parcials d'ocupació pública 
 de llocs de treball, dotats pressupostàriament i inclosos en 
 les relacions de llocs de treball, que estiguin ocupats per 
 interins o personal laboral temporal.
 3. El que disposen els apartats 1 i 2 s'ha de subjectar, en 
 qualsevol cas, als límits que puguin ésser aplicables al 
 conjunt de les administracions públiques en virtut de les 
 disposicions estatals de caràcter bàsic en la matèria.
                               
 Article 34                          
 Relacions de llocs de treball                
 Correspon al Govern, a proposta conjunta del departament 
 competent en matèria de funció pública i del Departament 
 d'Economia i Finances, sens perjudici de les facultats de 
 delegació introduïdes en la normativa de la funció pública 
 per la Llei 9/1994:                     
 a) L'assignació dels nivells dels complements de destinació 
 i dels complements específics corresponents a nous llocs de 
 treball de les relacions de llocs de treball.
 b) Les modificacions produïdes per la variació del nombre de 
 llocs i les modificacions del grup, del complement de 
 destinació i del complement específic dels llocs de treball 
 inclosos en les relacions inicials.
                               
 Article 35                          
 Integració en el treball                   
 1. Per a complir els principis d'integració en el treball 
 establerts per la Llei de l'Estat 13/1982, del 7 d'abril, 
 d'integració social de minusvàlids, i per la Llei 17/1985, 
 del 23 de juliol, de funció pública de l'Administració de la 
 Generalitat, modificada per la Llei 9/1994, del 29 de juny, 
 i amb la finalitat que el 2% de la plantilla orgànica de 
 l'Administració de la Generalitat sigui cobert per persones 
 amb disminució, es reserva un 3% de les places previstes en 
 l'oferta pública d'ocupació.
 2. Les empreses públiques de la Generalitat han de reservar 
 el 3%, com a mínim, de les noves contractacions previstes 
 per a l'exercici pressupostari del 1998 perquè siguin 
 cobertes per persones amb disminució.
                               
 Títol IV                           
 Operacions financeres                    
                               
 Article 36                          
 Avals                            
 1. La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del 
 1998 per a les operacions de crèdit interior o exterior que 
 concertin les entitats o les empreses que s'indiquen i fins 
 als imports que s'assenyalen:                
 a) Túnels i Accessos de Barcelona, SAC: fins a 1.000.000.000 
 de pessetes.
 b) Túnel del Cadí, SAC: fins a 2.500.000.000 de pessetes.
 c) Gestió d'Infraestructures, SA: fins a 18.600.000.000 de 
 pessetes.
 d) Regs de Catalunya, SA: fins a 2.200.000.000 de pessetes.
 e) Teatre Nacional de Catalunya, SA: fins a 300.000.000 de 
 pessetes.
 f)  Corporació Catalana de Ràdio i Televisió: fins a 
 1.044.000.000 de pessetes.
 g) Televisió de Catalunya, SA: fins a 6.350.000.000 de 
 pessetes.
 h) Catalunya Ràdio, SRG, SA: fins a 2.266.000.000 de 
 pessetes.
 i) Consorci de l'Auditori i Orquestra i Fundació Privada 
 Teatre Lliure per a inversions: fins a 1.400.000.000 de 
 pessetes.
 j) Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya per a 
 inversions: fins a 1.670.000.000 de pessetes.
 k) Autopista Terrassa-Manresa, SA: fins a 1.500.000.000 de 
 pessetes.
 l)  Centre  Informàtic de la Generalitat, SA: fins a 
 4.175.000.000 de pessetes, per a inversions corresponents al 
 projecte integral d'informatització dels Mossos d'Esquadra 
 de la Generalitat.
 m) Consorci del Gran Teatre del Liceu: per a inversions, 
 fins a 3.675.000.000 de pessetes.
 2. Els avals a què fa referència l'apartat 1 han d'ésser 
 autoritzats pel Govern, a proposta conjunta del conseller o 
 consellera  d'Economia  i  Finances i del conseller o 
 consellera del departament interessat per raó de la matèria, 
 i han d'ésser signats pel conseller o consellera d'Economia 
 i Finances o per l'autoritat en qui delegui expressament.
 3. El Govern pot determinar en cada cas el caràcter solidari 
 o no solidari dels avals autoritzats.
 4. S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè pugui 
 prestar durant l'exercici del 1998 les garanties següents, 
 tant en forma de primer aval com en forma de segon aval, 
 sobre les operacions de crèdit concertades per empreses o 
 entitats:                          
 a) En els termes que estableix la Llei 2/1985, del 14 de 
 gener, de creació de l'Institut, fins a un import acumulat 
 que  com  a màxim serà el que autoritza la Llei de 
 pressupostos de la Generalitat per al 1997, això és, fins a 
 un  import total de 25.250.000.000 de pessetes. Per a 
 l'exercici del 1998, el límit a què fa referència l'article 
 11.4 de la dita Llei 2/1985 és del 2,3% de la quantitat 
 global autoritzada (580.750.000 pessetes). Excepcionalment, 
 el Govern pot acordar d'augmentar aquest límit.
 b) Per a les operacions de crèdit destinades al finançament 
 d'inversions i de despeses de reestructuració que concertin 
 les entitats que, dins l'àmbit d'actuació del Servei Català 
 de la Salut, tenen com a objectiu la gestió de serveis 
 sanitaris, fins a un import total de 16.000.000.000 de 
 pessetes.
 c) Per a finançar inversions en matèria d'assistència 
 social, fins a un import total de 2.650.000.000 de pessetes. 
 d) Per operacions de crèdit que concerti l'Hospital General 
 de Catalunya, sempre que es mantingui el risc màxim a què es 
 refereix l'article 31.4.d de la Llei 14/1996, del 29 de 
 juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
 al 1996.
 5. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari, en els 
 termes que estableix la Llei 4/1984, del 24 de febrer, de 
 creació de l'Institut, perquè avali operacions de crèdit 
 fins a un import màxim de 400.000.000 de pessetes.
 6. Els instituts a què es refereixen els apartats 4 i 5 han 
 de tenir necessàriament en compte, en els avals que puguin 
 prestar, que en cap cas no s'han de fer càrrec dels 
 interessos  de  demora  produïts  per  l'incompliment 
 d'obligacions dels avalats.
 7. El Departament d'Economia i Finances ha d'inspeccionar 
 les  inversions finançades amb crèdits avalats per la 
 Generalitat per a comprovar-ne l'aplicació i la rendibilitat 
 i ha d'instrumentar, si escau, les mesures correctores que 
 siguin pertinents.
 8. S'autoritza el Govern per a concedir l'aval de la 
 Generalitat a les operacions de crèdit formalitzades per les 
 entitats de dret públic subjectes al dret privat i per la 
 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, a l'empara de 
 l'autorització continguda en l'article 37.
 9. El conseller o consellera d'Economia i Finances ha de 
 trametre trimestralment a la Comissió d'Economia, Finances i 
 Pressupost del Parlament una memòria explicativa sobre la 
 concessió d'avals i préstecs per l'Institut Català de 
 Finances i l'Institut Català del Crèdit Agrari, que ha 
 d'incloure les característiques i el volum de les operacions 
 realitzades,  la  incidència  sectorial  i  territorial 
 d'aquestes i els resultats de la gestió realitzada pels 
 esmentats instituts.
                               
 Article 37                          
 Operacions d'endeutament                   
 1. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o 
 consellera d'Economia i Finances, emeti o contregui deute 
 públic  o  faci  ús de l'endeutament amb terminis de 
 reemborsament superiors a l'any en qualsevol modalitat, tant 
 en operacions a l'interior com a l'exterior, fins a un 
 import màxim de 70.498.000.000 de pessetes; addicionalment, 
 l'endeutament autoritzat el 1997 i no formalitzat el 31 de 
 desembre d'aquest any es pot instrumentar el 1998. El Govern 
 ha de fixar les característiques de l'endeutament i la forma 
 de representació del deute públic.
 2. S'autoritza el Govern perquè, a proposta del conseller o 
 consellera d'Economia i Finances, modifiqui, refinanci i 
 substitueixi les operacions d'endeutament de la Generalitat 
 i de les seves entitats o empreses públiques, instrumentades 
 en qualsevol de les modalitats que s'enumeren en l'article 
 16 del Decret legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, i 
 existents abans o concertades a partir de l'entrada en vigor 
 d'aquesta Llei, amb novació del contracte o sense, per a 
 obtenir un cost menor de la càrrega financera o prevenir els 
 possibles efectes negatius derivats de fluctuacions en les 
 condicions  de  mercat, dotar de major liquiditat les 
 emissions en circulació o possibilitar l'emissió de nous 
 tipus d'actius més adequats a les actuals condicions dels 
 mercats financers. No obstant això, l'endeutament de la 
 Generalitat,  en  qualsevol  modalitat,  també  es pot 
 refinançar,  amb novació del contracte o sense, a fi 
 d'obtenir una millor estructura del deute en circulació.
 3. En el cas de refinançament o substitució d'operacions 
 d'endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior 
 a un any, l'import màxim que es pot refinançar o substituir 
 no pot ésser superior al deute viu existent en aquesta 
 modalitat el 31 de desembre de 1997.
 4. En el cas de modificació, refinançament o substitució 
 d'operacions de les entitats o les empreses públiques amb 
 l'aval de la Generalitat, s'autoritza el Govern perquè 
 atorgui novament l'aval de la Generalitat a les operacions 
 resultants de les modificacions, el refinançament o la 
 substitució que es produeixin.
 5. El límit d'endeutament viu per operacions d'endeutament 
 amb termini de reemborsament igual o inferior a un any, 
 referit en conseqüència tant a les disposades el 1997 com a 
 les disposades el 1998, es manté en la quantitat resultant 
 d'aplicar el percentatge establert per l'article 32.5 de la 
 Llei 12/1994, del 28 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1995, incrementat del 3,5% 
 sobre l'estat de despeses del pressupost.
 6. Addicionalment al límit assenyalat a l'apartat 5, i sense 
 ultrapassar a fi d'exercici la xifra de tancament del 
 precedent incrementada en un 6% del pressupost del Servei 
 Català de la Salut pel 1998, es poden concertar operacions 
 d'endeutament amb termini de reemborsament igual o inferior 
 a un any relacionades amb els lliuraments de fons a la 
 Generalitat de Catalunya procedents del finançament de 
 l'assistència sanitària de la Seguretat Social.
 7. S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè, sense 
 ultrapassar  el  límit  màxim  d'endeutament  viu  de 
 58.900.000.000  de  pessetes,  concerti durant el 1998 
 operacions d'endeutament, en qualsevol modalitat, destinades 
 a finançar les operacions pròpies de l'Institut.
 8. S'autoritza l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè, 
 sense ultrapassar el límit màxim d'endeutament acumulat viu 
 de 9.000.000.000 de pessetes, concerti durant el 1998 
 operacions d'endeutament, en qualsevol modalitat, destinades 
 a finançar les operacions pròpies de l'Institut.
 9. S'autoritza l'Institut Català del Sòl perquè concerti 
 durant el 1998 les operacions d'endeutament següents:    
 a) Subscriure préstecs qualificats per a les actuacions de 
 sòl residencial amb destinació preferent a habitatges de 
 protecció oficial i habitatges a preu taxat programades per 
 l'Institut Català del Sòl fins a un import nominal de 
 6.000.000.000 de pessetes. L'any 1998 es pot disposar d'un 
 import nominal de 4.500.000.000 de pessetes, que corresponen 
 a les disposicions pendents d'exercicis anteriors i a les 
 pròpies  de  l'exercici. Addicionalment,  l'endeutament 
 autoritzat per al 1997 i no formalitzat el 31 de desembre 
 del 1997 es pot instrumentar el 1998.
 b)  Préstecs  hipotecaris, fins a un import màxim de 
 16.000.000.000  de  pessetes, per a finançar obres de 
 construcció que promogui. Aquest import correspon al total 
 d'operacions a realitzar l'any 1998 per aquest concepte, del 
 qual l'import a executar l'any 1998 és de 5.407.000.000 de 
 pessetes.
 c) Línia de crèdit per un import de 800.000.000 de pessetes, 
 per tal d'atendre necessitats transitòries derivades de 
 l'operació destinada a finançar parcialment el pla de 
 l'habitatge, la qual consisteix en la cessió de crèdits de 
 garantia hipotecària generats per l'alienació d'habitatges 
 de promoció pública.
 10. S'autoritza  el  Centre de Telecomunicacions de la 
 Generalitat de Catalunya perquè concerti durant l'any 1998 
 operacions d'endeutament a llarg termini, en qualsevol 
 modalitat, per un import màxim de 3.700.000.000 de pessetes. 
 11. S'autoritza la Junta de Sanejament perquè concerti 
 durant  el 1998 operacions d'endeutament, en qualsevol 
 modalitat, per un import de 6.200.000.000 de pessetes, 
 destinades a operacions de capital.
 12. S'autoritza  l'Institut  d'Investigació  Aplicada de 
 l'Automòbil a realitzar operacions d'endeutament fins a un 
 import  total  de 1.897.814.400 pessetes, destinades a 
 finançar operacions de capital i financeres de l'esmentat 
 Institut.
 13. S'autoritza  l'Institut  de  Recerca  i  Tecnologia 
 Agroalimentàries perquè concerti durant el 1998 operacions 
 d'endeutament, en qualsevol modalitat, per un import de 
 100.000.000 de pessetes, destinades a operacions de capital. 
 14. S'autoritza la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió 
 perquè concerti durant l'any 1998 operacions d'endeutament, 
 a llarg termini, per un import màxim de 7.150.000.000 de 
 pessetes.
 15. S'autoritza l'Institut d'Assistència Sanitària perquè 
 concerti durant l'any 1998 operacions d'endeutament en 
 qualsevol modalitat, per un import màxim de 257.000.000 de 
 pessetes destinades a operacions de capital.
 16. S'autoritza l'Institut Cartogràfic de Catalunya perquè 
 concerti, durant l'any 1998, operacions d'endeutament fins a 
 un  import  de  200.000.000 de pessetes, destinades a 
 operacions de capital.
 17. Durant el mes següent a l'aprovació del pressupost, els 
 organismes autònoms no financers i les entitats públiques 
 han de trametre al Departament d'Economia i Finances els 
 projectes  d'inversió  previstos  en llurs pressupostos 
 respectius que es proposin finançar amb el producte de les 
 operacions d'endeutament autoritzades per aquest article, i 
 també el programa d'execució d'aquells.
 18. Els organismes autònoms no financers i les entitats 
 públiques  han  d'informar el Departament d'Economia i 
 Finances de les disposicions que efectuïn de les operacions 
 d'endeutament  formalitzades,  i  també  de l'aplicació 
 d'aquestes.
 19. Les característiques de les operacions d'endeutament 
 assenyalades en els apartats anteriors han d'ésser fixades 
 pel Govern, a proposta del conseller o consellera d'Economia 
 i Finances, llevat de les característiques de les operacions 
 a què fan referència els apartats 5 i 6, que poden ésser 
 determinades pel dit conseller.
 20. S'autoritza el Govern perquè acordi la transformació 
 dels títols representatius del deute públic actualment en 
 circulació en anotacions en compte, sempre que es respecti 
 la resta de les característiques de l'emissió respectiva.
 21. El  Govern, a proposta del conseller o consellera 
 d'Economia i Finances, pot establir les actuacions que s'han 
 de dur a terme en el curs de l'exercici del 1998 encaminades 
 a cobrir el risc de tipus d'interès i de tipus de canvi de 
 les operacions d'endeutament existents abans o concertades a 
 partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, mitjançant la 
 utilització  dels  diferents  instruments  financers de 
 cobertura de risc existents als mercats. La contractació de 
 les operacions concretes, dins el marc esmentat, correspon 
 al conseller o consellera d'Economia i Finances, el qual pot 
 delegar aquesta facultat en la Direcció General de Política 
 Financera.
                               
 Article 38                          
 Tramesa d'informació al Departament d'Economia i Finances 
 1. Els organismes autònoms, les entitats públiques i les 
 societats mercantils amb participació majoritària de la 
 Generalitat han de trametre mensualment al Departament 
 d'Economia i Finances un estat de llur situació financera, 
 d'acord amb l'estructura que aquest determini.
 2. Correspon al Departament d'Economia i Finances de vetllar 
 per  la  coordinació de la gestió de tresoreria dels 
 organismes autònoms i les empreses de la Generalitat.
                               
 Títol V                           
 Normes tributàries                      
                               
 Capítol I                          
 Impostos directes                      
                               
 Secció primera                        
 Impost sobre la renda de les persones físiques        
                               
 Article 39                          
 Deducció per naixement de fills               
 D'acord amb el que disposa l'article 78 bis de la Llei 
 18/1991, del 6 de juny, en la part autonòmica de la quota 
 íntegra de l'impost sobre la renda de les persones físiques 
 pot practicar-se, juntament amb la reducció percentual que 
 correspongui  sobre  l'import  total de les deduccions 
 previstes a l'article 78 de la Llei 18/1991, del 6 de juny, 
 una deducció de 25.000 pessetes pel naixement d'un segon o 
 ulterior fill, esdevingut durant el període impositiu. En 
 l'aplicació de la deducció s'han d'observar les regles 
 següents:                          
 a) Cadascun dels progenitors pot deduir, pel sol fet del 
 naixement d'un segon o ulterior fill, la quantitat de 12.500 
 pessetes.
 b) No és obstacle per a l'aplicació de la deducció el fet 
 que el primer o anteriors fills siguin adoptats.
 3) No és obstacle per a l'aplicació de la deducció el fet 
 que el fill nascut tingui la condició de segon o ulterior 
 tan sols per a un dels progenitors. En aquest darrer cas, es 
 manté el dret de tots dos progenitors a aplicar-se la 
 deducció.
                               
 Article 40                          
 Justificació documental                   
 La pràctica de la deducció regulada per l'article 39 
 d'aquesta Llei és condicionada a la justificació documental 
 adequada i suficient del pressupòsit de fet i requisits que 
 determinen llur aplicabilitat.
                               
 Secció segona                        
 Impost sobre successions i donacions             
                               
 Article 41                          
 Reduccions de la base imposable               
 1. D'acord amb el que disposa l'article 20.1 de la Llei 
 29/1987, del 18 de desembre, de l'impost sobre successions i 
 donacions, en les adquisicions mortis causa, incloses les 
 dels beneficiaris de pòlisses d'assegurances de vida, la 
 base liquidable s'obté mitjançant l'aplicació sobre la base 
 imposable de les reduccions següents:            
 a) La que correspongui de les incloses als grups següents:  
 Grup I: adquisicions per descendents i adoptats menors de 
 vint-i-un anys: 2.556.000 pessetes, més 639.000 pessetes per 
 cada any menys de vint-i-un que tingui el causahavent, sense 
 que la reducció pugui excedir els 7.668.000 pessetes.
 Grup  II:  adquisicions per descendents i adoptats de 
 vint-i-un o més anys, cònjuges, ascendents i adoptats:    
 2.556.000 pessetes.
 Grup III: adquisicions per col·laterals de segon i tercer 
 grau, ascendents i descendents per afinitat: 1.280.000 
 pessetes.
 Grup IV: en les adquisicions per col·laterals de quart grau, 
 graus més distants i estranys, no es practica cap reducció 
 per raó de parentiu.
 En les adquisicions per persones amb disminució física, 
 psíquica o sensorial, s'aplica una reducció de 25.000.000 de 
 pessetes, juntament amb la que pogués correspondre en funció 
 del grau de parentiu amb el causant.
 A aquests efectes, es consideren persones amb disminució que 
 dóna dret a la reducció les que determinen drets a deducció 
 en la quota de l'impost sobre la renda de les persones 
 físiques, segons la legislació pròpia d'aquest impost.
 b) Amb independència de les reduccions anteriors, s'aplica 
 una reducció del 100 per 100, amb un límit d'1.500.000 
 pessetes, a les quantitats percebudes pels beneficiaris de 
 contractes  d'assegurances sobre la vida, quan el seu 
 parentiu amb el contractant mort sigui el de cònjuge, 
 ascendent,  descendent,  adoptant o adoptat. En el cas 
 d'assegurances col·lectives o contractades per les empreses 
 en favor dels seus empleats s'atendrà al grau de parentiu 
 entre l'assegurat mort i el beneficiari.
 La reducció és única per subjecte passiu, qualsevol que 
 sigui el nombre de contractes d'assegurança de vida dels 
 quals sigui beneficiari i no és aplicable quan aquest tingui 
 dret al règim de bonificacions i reduccions que estableix la 
 disposició transitòria quarta de la Llei de l'Estat 29/1987, 
 del  18 de desembre, de l'impost sobre successions i 
 donacions.
 c) Sens perjudici de les reduccions que s'escaiguin d'acord 
 amb els apartats anteriors, en les adquisicions mortis causa 
 que corresponguin al cònjuge, als descendents o adoptats del 
 causant, es pot aplicar en la base imposable una reducció 
 del 95 per 100 sobre el valor dels béns i drets següents:  
 Primer. Elements  patrimonials  afectes  a  una empresa 
 individual.
 Segon. Elements  patrimonials  afectes  a una activitat 
 professional.
 Tercer. Participacions  en  entitats a les quals sigui 
 aplicable l'exempció regulada en el punt dos de l'apartat 
 vuitè de l'article 4 de la Llei de l'Estat 19/1991, del 6 de 
 juny, de l'impost sobre el patrimoni.
 Quart. Participacions en les entitats a què es refereix 
 l'article 75.1.b de la Llei de l'Estat 43/1995, del 27 de 
 desembre, de l'impost sobre societats, per la part que 
 correspongui a la proporció existent entre els actius 
 necessaris per a l'exercici de l'activitat professional, 
 minorats amb l'import dels deutes que en deriven, i el valor 
 del patrimoni net de l'entitat.
 El gaudi definitiu d'aquesta reducció resta condicionat al 
 manteniment de l'exercici de l'activitat i de la titularitat 
 dels béns i els drets en el patrimoni de l'adquirent durant 
 els deu anys següents a la mort del causant, llevat que, al 
 seu torn, morís l'adquirent dins aquest termini.
 Del  mateix percentatge de reducció, amb el límit de 
 20.000.000 de pessetes per cada subjecte passiu i amb el 
 requisit  de  permanència  assenyalat anteriorment, els 
 causahavents gaudeixen de les adquisicions mortis causa de 
 l'habitatge habitual del causant, si són el cònjuge, els 
 ascendents  o  els  descendents d'aquell, o bé parent 
 col·lateral més gran de seixanta-cinc anys que hagués 
 conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la 
 seva mort.
 En el cas d'incompliment del requisit de permanència a què 
 es refereix aquest apartat, s'ha de pagar la part de 
 l'impost que s'hagi deixat d'ingressar com a conseqüència de 
 la reducció practicada, juntament amb els interessos de 
 demora meritats.
 2. Si uns mateixos béns o drets, en un període màxim de deu 
 anys, fossin objecte de dues o més transmissions mortis 
 causa  en favor del cònjuge, dels descendents o dels 
 ascendents, en la segona i ulteriors transmissions s'ha de 
 practicar en la base imposable, amb caràcter alternatiu, la 
 més favorable de les dues reduccions següents:        
 a) Una reducció en quantia equivalent a l'import de les 
 quotes de l'impost sobre successions i donacions satisfetes 
 per raó de les transmissions mortis causa precedents.
 b) La reducció que resulti en funció de l'escala següent:  
 Primer. Reducció d'un 50 per 100 del valor real dels béns i 
 els drets, quan la segona o la ulterior transmissió s'hagi 
 produït dins l'any natural següent comptat des de la data de 
 la primera o l'anterior transmissió.
 Segon. Reducció d'un 30 per 100 del valor real dels béns i 
 els drets, quan la segona o la ulterior transmissió mortis 
 causa hagi esdevingut després del primer any i abans del 
 transcurs de cinc anys naturals comptats des de la data de 
 la primera o l'anterior transmissió.
 Tercer. Reducció d'un 10 per 100 del valor real dels béns i 
 drets, quan la segona o la ulterior transmissió s'hagi 
 produït després dels cinc anys naturals següents a la data 
 de la primera o l'anterior transmissió mortis causa.
 La pràctica de les reduccions exposades queda condicionada 
 al fet que per raó de la primera o l'anterior adquisició 
 mortis causa s'hagi produït una tributació efectiva en 
 concepte de l'impost sobre successions i donacions, i 
 s'entén sens perjudici de les reduccions que s'escaiguin.
                               
 Capítol II                          
 Impostos indirectes                     
                               
 Secció única                         
 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
 documentats                         
                               
 Article 42                          
 Tipus  de  gravamen  en  negocis  sobre béns immobles 
 D'acord amb el que disposa l'article 11.1, lletra a del 
 Reial  decret  legislatiu 1/1993, del 24 de setembre, 
 d'aprovació del text refós de la Llei de l'impost sobre 
 transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la 
 transmissió d'immobles, i la constitució i la cessió de 
 drets reals que recaiguin sobre béns immobles, llevat dels 
 drets reals de garantia, tributa al tipus del 7 per 100.
                               
 Capítol III                         
 Cànons                            
                               
 Article 43                          
 Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament 
 Durant l'any 1998, els valors de base per volum per a usos 
 domèstics i industrials i el valor de cada unitat de 
 paràmetre de contaminació, als efectes de la determinació 
 dels tipus de l'increment de tarifa i el cànon de sanejament 
 dins de cada pla zonal de sanejament, són els següents:   
                               
 Zona A                            
 Usos domèstics: 33,95 pta/m3                 
 Usos industrials: 42,64 pta/m3                
 Matèries en suspensió (MES): 39,05 pta/kg          
 Matèries oxidables (MO): 78,11 pta/kg            
 Matèries inhibidores (MI): 781,13 pta/k-equitox       
 Sals solubles (SOL): 624,91 pta/Sm3/cm            
 Increment de temperatura (IT): 0,008271 pta/m3/ºC      
 Nitrogen orgànic i amoniacal (NK): 50,00 pta/Kg       
 Fòsfor total (Pt): 100,00 pta/Kg               
                               
 Zona B                            
 Usos domèstics: 30,80 pta/m3                 
 Usos industrials: 38,67 pta/m3                
 Matèries en suspensió (MES): 39,05 pta/kg          
 Matèries oxidables (MO): 78,11 pta/kg            
 Matèries inhibidores (MI): 781,13 pta/k-equitox       
 Sals solubles (SOL): 624,91 pta/Sm3/cm            
 Increment de temperatura (IT): 0,008271 pta/m3/ºC      
 Nitrogen orgànic i amoniacal (NK): 50,00 pta/Kg       
 Fòsfor total (Pt): 100,00 pta/Kg               
                               
 Aquests valors no inclouen l'impost sobre el valor afegit.
                               
 Article 44                          
 Cànon d'infraestructura hidràulica              
 1. En els supòsits d'utilització de l'aigua per a usos 
 industrials, de conformitat amb l'article 11.4 de la Llei 
 5/1990, del 9 de març, d'infraestructures hidràuliques de 
 Catalunya, la base imposable del cànon d'infraestructura 
 hidràulica s'ha d'afectar dels coeficients següents, en 
 funció del volum d'aigua utilitzada, de la seva procedència 
 i del tipus d'ús:                      
                               
 Volum d'aigua            Coeficient        
 ----------------------------------------------        
 Volum d'aigua procedent                   
 d'entitats subministradores                 
 Fins a 500.000 m3/any ................. 0,75         
 De 500.001 a 5.000.000 m3/any ......... 0,15         
 De 5.000.001 a 10.000.000 m3/any ...... 0,015        
 Més de 10.000.000 m3/any .............. 0,0015        
                               
 Volum d'aigua procedent                   
 de captacions pròpies                    
 Fins a 50.000 m3/any .................. 0,75         
 De 50.001 a 500.000 m3/any ............ 0,4         
 De 500.001 a 5.000.000 m3/any ......... 0,1         
 De 5.000.001 a 10.000.000 m3/any ...... 0,01         
 Més de 10.000.000 m3/any .............. 0,001        
                               
 Ús de l'aigua                        
 Ús per generació d'energia                  
 hidroelèctrica ........................ 0          
                               
 2. En els supòsits d'utilització o de consum d'aigua que 
 procedeixi alhora de captacions pròpies i del proveïment 
 efectuat per entitats subministradores amb un volum acumulat 
 dins l'exercici superior a 500.000 metres cúbics, la quota 
 del cànon no pot excedir l'import resultant d'aplicar el 
 tipus de gravamen al volum acumulat que constitueix la base 
 imposable afectat dels coeficients establerts per a l'aigua 
 procedent d'entitats subministradores.
 3. El tipus de gravamen corresponent als usos domèstics de 
 l'aigua per a tot el territori de Catalunya s'ha d'afectar 
 dels següents coeficients de concentració demogràfica:    
                               
 Municipis     Coeficient                
 -----------------------------                
 De fins a 400 habitants ... 0                
 De més de 400 habitants ... 1                
                               
 4. Amb l'autorització prèvia del Govern de la Generalitat, 
 la Junta d'Aigües pot, en nom de la Generalitat, cedir a 
 terceres persones, totalment o parcialment, els drets de 
 crèdit,  presents  o  futurs,  que puguin resultar de 
 l'aplicació del cànon d'infraestructura hidràulica, o el 
 producte  d'aquests  drets. En atenció al seu caràcter 
 periòdic,  no  requereixen  intervenció  prèvia  les 
 transferències dels imports resultants de l'abonament dels 
 crèdits cedits als cessionaris d'aquests. La Junta d'Aigües 
 ha de destinar necessàriament les quantitats que percebi per 
 aquestes cessions a la finalitat establerta per l'apartat 2 
 de  l'article  7 de la Llei 5/1990, del 9 de març, 
 d'infraestructures hidràuliques de Catalunya. Així mateix, 
 la Junta d'Aigües pot assumir els compromisos plurianuals de 
 despesa  que  resultin adequats dins les corresponents 
 operacions de cessió.
 En cas que, com a conseqüència de la desaparició del cànon 
 d'infraestructura hidràulica o de la modificació del seu 
 règim jurídic, es reduïssin les quantitats a percebre pels 
 cessionaris del dret, la Generalitat ha d'adoptar, en els 
 termes  que  a  aquest  efecte s'han de concretar en 
 l'autorització establerta en el paràgraf anterior, les 
 mesures necessàries per a garantir el restabliment dels 
 cessionaris en la situació inicial, incloent-hi, si escau, 
 l'abonament  a  aquests  dels  interessos  de  demora 
 corresponent.
                               
 Títol VI                           
 Participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i de la 
 Generalitat                         
                               
 Article 45                          
 Participació en ingressos                  
 1. El Fons de cooperació local de Catalunya és integrat pels 
 conceptes següents:                     
 a) La participació que correspon als ens locals de Catalunya 
 en els ingressos de l'Estat.
 b) La participació en els ingressos de la Generalitat per un 
 import de 7.900.593.242 pessetes, de les quals 3.816.593.242 
 pessetes consignades en la partida 04.03.461.03, "Fons de 
 cooperació local de Catalunya, consells comarcals", s'han de 
 distribuir entre les comarques, i 4.084.000.000 de pessetes, 
 consignades en la partida 04.03.463.01, "Fons de cooperació 
 local de Catalunya, ajuntaments", que s'han de distribuir 
 entre els municipis de Catalunya.
 2. Les participacions en ingressos de l'Estat s'han de 
 distribuir d'acord amb el que estableixen l'article 48.2 de 
 l'Estatut d'autonomia i la normativa que hi sigui aplicable. 
 3. Els crèdits consignats en la secció 19 (Participació dels 
 ens locals de Catalunya en els ingressos de l'Estat) s'han 
 d'ajustar, quant a llur quantia definitiva, al resultat de 
 la distribució que se'n faci d'acord amb els criteris 
 continguts en la normativa que hi sigui aplicable. La gestió 
 pressupostària d'aquests crèdits ha d'ésser efectuada per la 
 Direcció General de Pressupostos i Tresor.
 4. D'acord amb el que disposa la Llei 16/1990, del 13 de 
 juliol,  sobre  el règim especial de la Vall d'Aran, 
 s'estableix un percentatge de participació en els ingressos 
 de la Generalitat a favor de la Vall d'Aran d'un 1,86% de 
 l'aplicació pressupostària 04.03.461.03 del Departament de 
 Governació. El  98,14%  restant  de  la dita aplicació 
 pressupostària s'ha de distribuir entre la resta de les 
 comarques, tenint en compte el nombre d'habitants de la 
 comarca i el principi de solidaritat interterritorial, 
 mitjançant indicadors objectius de les seves necessitats de 
 despesa.
 5. L'aplicació 04.03.463.01 del pressupost del Departament 
 de Governació, en concepte de participació dels municipis en 
 els ingressos de la Generalitat, s'ha de distribuir en 
 funció  de  la població dels municipis i d'indicadors 
 objectius de les seves necessitats de despesa, establint 
 prèviament una participació específica per al municipi de 
 Barcelona, i assignant a tots els municipis una participació 
 mínima inicial garantida.
 6. Les distribucions a les quals fan referència els apartats 
 4 i 5 han d'ésser acordades pel Govern, amb l'informe previ 
 de la Comissió de Govern Local de Catalunya.
                               
 Disposicions addicionals                   
                               
 Primera                           
 Parlament de Catalunya                    
 1. La  Comissió  de  Govern Interior del Parlament ha 
 d'incorporar els romanents de crèdit de la secció 01 del 
 pressupost per al 1997 als mateixos capítols del pressupost 
 per al 1998.
 2. Les dotacions pressupostàries de la secció 01 s'han de 
 lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a 
 mesura que aquest les demani.
 3. La Comissió de Govern Interior del Parlament pot acordar 
 transferències de crèdits entre conceptes de la secció 01 
 sense limitacions, la qual cosa ha de fer avinent al 
 Departament d'Economia i Finances.
                               
 Segona                            
 Consell Consultiu                      
 Les dotacions de la secció 15 s'han de lliurar en ferm, per 
 quartes parts, a nom del Consell Consultiu, el president del 
 qual  és  l'ordenador  dels  pagaments propis d'aquest 
 organisme.
                               
 Tercera                           
 Sindicatura de Comptes de Catalunya             
 Les dotacions de la secció 18 s'han de lliurar en ferm, per 
 quartes parts, a nom de la Sindicatura de Comptes de 
 Catalunya, el síndic major de la qual és l'ordenador dels 
 pagaments propis d'aquest organisme.
                               
 Quarta                            
 Pressupostos de les diputacions provincials         
 Al pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos 
 de les diputacions provincials de Barcelona, Girona, Lleida 
 i Tarragona corresponents a l'exercici del 1997.
                               
 Cinquena                           
 Interès de demora                      
 1. Fins al 31 de desembre de 1998, l'interès legal del diner 
 és el fixat per la Llei de pressupostos generals de l'Estat 
 per al 1998.
 2. Fins al 31 de desembre de 1998, l'interès de demora 
 aplicable a les quantitats degudes a les finances de la 
 Generalitat és del 7,5%.
 3. En el supòsit que el tipus d'interès de la demora que 
 estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per 
 al  1998  difereixi  de  l'establert per l'apartat 2, 
 s'autoritza el conseller o consellera d'Economia i Finances 
 perquè procedeixi a l'ajust exacte d'aquest tipus d'interès. 
                               
 Sisena                            
 Romanents de crèdit                     
 1. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot 
 lliurar a l'Institut Català del Crèdit Agrari els romanents 
 de crèdit de la partida 10.01.731.01, "Ajuts per a millorar 
 les  condicions econòmiques de les línies de foment", 
 existents el 31 de desembre de 1997. L'Institut Català del 
 Crèdit Agrari ha de destinar aquestes quantitats a cobrir el 
 major cost derivat de garantir els seus préstecs amb 
 societats  de  garantia i assegurances quan ho estimi 
 convenient per raó de les característiques de determinades 
 operacions actives i també a minorar el cost de les 
 garanties acordades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia 
 i Pesca dels préstecs atorgats per l'Institut Català del 
 Crèdit Agrari.
 2. S'autoritza el Govern de la Generalitat perquè els 
 romanents  dels crèdits no utilitzats de les partides 
 "Dotació ajuts menjar" i "Dotació fons d'acció social", del 
 servei pressupostari competent en matèria de funció pública, 
 s'incorporin a l'aplicació corresponent de l'exercici del 
 1998,  per  tal de donar compliment a les finalitats 
 establertes en els acords sindicals, i també als projectes 
 interdepartamentals en matèria de personal.
                               
 Setena                            
 No-liquidació  o  anul·lació  i  baixa de liquidacions 
 S'autoritza el conseller o consellera d'Economia i Finances 
 perquè  pugui  disposar la no-liquidació o, si escau, 
 l'anul·lació i la baixa en la comptabilitat de totes les 
 liquidacions de les quals resulten deutes inferiors a la 
 quantia que es fixa com a insuficient per a cobrir el cost 
 que l'exacció i la recaptació d'aquests comporten.
                               
 Vuitena                           
 Sistema d'intercanvi electrònic de documents         
 1. S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 pugui establir la utilització d'un sistema d'intercanvi 
 electrònic  de  documents  amb  els  proveïdors de la 
 Generalitat. Aquest sistema ha de permetre la substitució de 
 documents impresos en paper per documents enregistrats en 
 suport  electrònic  i  la  substitució  dels  sistemes 
 d'autorització i control instrumentats mitjançant segells i 
 diligències per autoritzacions i controls establerts per les 
 mateixes  aplicacions  informàtiques,  i  també,  o en 
 substitució dels controls, validacions d'accés restringit o 
 signatura electrònica.
 2. A l'efecte del que estableix l'apartat 1, el Departament 
 d'Economia i Finances ha de determinar els casos en els 
 quals el nou sistema és aplicable, i també els nous 
 procediments administratius que la introducció d'aquestes 
 tècniques permeti de modernitzar.
                               
 Novena                            
 Informació sobre l'evolució del dèficit i de les desviacions 
 pressupostàries                       
 Trimestralment, i conjuntament amb la tramesa de l'estat 
 d'execució del pressupost a què es refereix l'article 79 del 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 s'ha d'enviar al Parlament informació sobre l'evolució del 
 dèficit de la Generalitat i els seus organismes autònoms, 
 amb l'anàlisi, si escau, de les desviacions que hi hagués en 
 relació amb les previsions d'aquest pressupost.
                               
 Desena                            
 Alienació  d'immobles  i  de  títols de societats amb 
 participació de la Generalitat                
 1. Es faculta el Govern perquè, durant l'any 1998, pugui 
 aprovar els expedients d'alienació de béns immobles de la 
 Generalitat o de les seves entitats autònomes de valor 
 pericial superior a 1.000.000.000 de pessetes la utilització 
 dels quals no es consideri necessària. Així mateix, el 
 Govern pot aprovar l'alienació directa de béns immobles 
 qualsevol que en sigui el valor, que temporalment hagin de 
 continuar essent utilitzats per a la prestació de serveis.
 El corresponent acord d'alienació d'aquests immobles pot 
 autoritzar la formalització de contractes d'arrendament o 
 arrendament financer d'aquests.
 2. Es faculta el Govern perquè, durant l'any 1998, pugui 
 acordar l'alienació de títols representatius del capital i 
 de  participacions  en empreses en què la Generalitat 
 participi directament o indirectament, fins i tot si aquesta 
 alienació comporta la pèrdua de la posició majoritària o 
 l'extinció de la participació directa o indirecta de la 
 Generalitat.
 3. Dels expedients d'alienació de béns immobles de valor 
 superior a 2.000.000.000 de pessetes i d'alienació de títols 
 de  societats  que comportin la pèrdua de la posició 
 majoritària o l'extinció de la participació directa o 
 indirecta de la Generalitat aprovats pel Govern en ús 
 d'aquesta  autorització,  se  n'ha de donar compte al 
 Parlament.
                               
 Onzena                            
 Adquisició o arrendament de locals o immobles i drets reals 
 pel sistema de contractació directa             
 1. Els organismes, les entitats autònomes o les empreses 
 públiques de la Generalitat de Catalunya i les empreses en 
 què  la  Generalitat participa majoritàriament que han 
 d'adquirir per mitjà de qualsevol títol locals, immobles o 
 drets reals o n'han de disposar com a arrendataris, ocupants 
 o usuaris, pel sistema de contractació directa, han de 
 trametre a la Direcció General del Patrimoni, prèviament a 
 la formalització del corresponent contracte, una còpia 
 íntegra de l'expedient de contractació per a l'emissió de 
 l'informe favorable, que té el caràcter de vinculant. Els 
 dits organismes, entitats o empreses han de procedir de la 
 mateixa  manera  en qualsevol contracte o document de 
 modificació  o de substitució, total o parcial, o de 
 resolució dels esmentats abans. Un cop signat, han de 
 trametre  a  la Direcció General del Patrimoni de la 
 Generalitat una còpia o una fotocòpia degudament compulsada 
 del contracte o del document. Aquest informe no cal respecte 
 a les adquisicions de béns per a empreses públiques amb la 
 finalitat de retornar-les al tràfic jurídic privat, d'acord 
 amb les funcions que tenen atribuïdes.
 2. El que estableix aquesta disposició s'aplica a totes les 
 entitats, les empreses o les societats a què es refereix 
 l'article 1.a i b de la Llei 4/1985, del 29 de març, de 
 l'Estatut de l'empresa pública catalana, a la Corporació 
 Catalana de Ràdio i Televisió, al Servei Català de la Salut, 
 i, en general, a totes les entitats en les quals la 
 participació directa o indirecta o la representació de la 
 Generalitat de Catalunya és majoritària.
                               
 Dotzena                           
 Adequació i reforma en immobles destinats a ús administratiu 
 Els  projectes  d'adequació per a la primera ocupació 
 d'immobles destinats a ús administratiu i adscrits a serveis 
 dels departaments de la Generalitat i els seus organismes 
 autònoms, i també els d'obres de reforma dels ja ocupats, 
 amb un pressupost de licitació superior a 50 milions de 
 pessetes, han de comptar, per a llur execució, amb un 
 informe favorable previ de la Direcció General del Patrimoni 
 de la Generalitat, tant en els aspectes qualitatius com 
 quantitatius, que té caràcter de vinculant i que ha d'ésser 
 emès en el termini d'un mes a comptar de la data de la seva 
 sol·licitud.
                               
 Tretzena                           
 Contractes d'assegurances                  
 1. Tots els nous contractes d'assegurances duts a terme pels 
 organismes autònoms de la Generalitat de Catalunya, per les 
 empreses i les societats a què es refereix l'article 1.a i b 
 de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa 
 pública catalana, per la Corporació Catalana de Ràdio i 
 Televisió, pel Servei Català de la Salut i per les entitats 
 gestores de la Seguretat Social, inclòs l'Institut Català de 
 la Salut, i, en general per les entitats en les quals la 
 participació directa o indirecta o la representació de la 
 Generalitat de Catalunya sigui majoritària han d'ésser 
 objecte d'un informe favorable previ de la Direcció General 
 del Patrimoni. Aquest informe que té caràcter vinculant, ha 
 d'ésser emès en el termini d'un mes. Per a l'emissió 
 d'aquest  informe,  que  té  per  objecte el plec de 
 prescripcions tècniques i, en especial, el pressupost de 
 licitació, s'ha de trametre a la Direcció General del 
 Patrimoni tot l'expedient, incloent-hi, si escau, els plecs 
 de clàusules administratives particulars i els plecs de 
 prescripcions tècniques, i també una còpia del contracte 
 d'assegurances subscrit.
 2. Si es mantenen les mateixes condicions tècniques i 
 econòmiques per a la renovació de contractes d'assegurances 
 que ja tenen l'informe previ, aquests només s'han de 
 comunicar a la Direcció General del Patrimoni. En el cas que 
 es modifiqui o varïi alguna de les condicions del contracte 
 d'assegurances, s'ha de sol·licitar el corresponent informe 
 previ a l'esmentada Direcció General.
                               
 Catorzena                          
 Cessions de domini en matèria de temps lliure        
 1. S'autoritza el Govern a cedir, als ajuntaments on són 
 situats, el domini dels béns immobles transferits a la 
 Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2688/80, del 4 de 
 desembre, sobre transferències de serveis de l'Estat en 
 matèria de l'Institut Social del Temps Lliure, quan la 
 Generalitat de Catalunya o les seves entitats autònomes no 
 considerin que calgui utilitzar-los, amb la tramitació 
 prèvia establerta per la legislació patrimonial de la 
 Generalitat de Catalunya. Les cessions de domini resten 
 condicionades al compliment pel cessionari de l'obligació de 
 destinar  l'immoble  a finalitats d'utilitat pública o 
 d'interès social. L'incompliment d'aquesta condició comporta 
 la resolució de la cessió, i els béns han de revertir en la 
 Generalitat de Catalunya, la qual té dret a rebre, un cop 
 feta la taxació pericial, el valor dels danys i el detriment 
 experimentat per aquests.
 2. Es faculta el Departament d'Economia i Finances perquè, 
 mitjançant  la  Direcció  General del Patrimoni de la 
 Generalitat, faci els actes i formalitzi els documents 
 necessaris per a fer efectives les cessions a què es 
 refereix l'apartat 1.
                               
 Quinzena                           
 Modificacions dels concerts educatius            
 S'autoritza el Departament d'Ensenyament perquè aprovi les 
 modificacions dels concerts educatius necessàries per a 
 aplicar els acords de centres en crisi i l'acord per a la 
 implantació  del nou sistema educatiu, signat amb les 
 organitzacions patronals i sindicals representatives dels 
 sectors de l'ensenyament privat i de l'educació especial.
                               
 Setzena                           
 Pressupostos de les universitats catalanes          
 Amb caràcter previ a l'aprovació dels pressupostos de les 
 universitats, el Comissionat per a Universitats i Recerca 
 del Departament de la Presidència ha d'elaborar la proposta 
 de la despesa del personal funcionari docent i no docent, i 
 la del personal contractat de les universitats que es 
 financi amb càrrec al pressupost de la Generalitat, i l'ha 
 d'elevar al Govern, amb l'informe previ del Departament 
 d'Economia i Finances, perquè l'autoritzi.
                               
 Dissetena                          
 Convenis amb les administracions locals per al finançament 
 de centres docents                      
 S'autoritza el titular del Departament d'Ensenyament, amb 
 l'informe previ vinculant del Departament d'Economia i 
 Finances, a subscriure convenis d'abast plurianual amb les 
 administracions locals per col·laborar en el sosteniment del 
 funcionament ordinari de centres docents de titularitat 
 d'aquestes administracions que imparteixin ensenyaments dels 
 regulats per la Llei orgànica 1/1990, del 3 d'octubre, 
 d'ordenació general del sistema educatiu, o dels regulats 
 per la Llei de l'Estat 14/1970, del 4 d'agost, general 
 d'educació  i finançament de la reforma educativa. Els 
 esmentats convenis es regeixen per les clàusules que hi són 
 incloses, les quals han de determinar-ne també el règim de 
 seguiment i control.
                               
 Divuitena                          
 Crèdits  destinats a programes de formació ocupacional 
 El 50%, com a mínim, dels cursos a realitzar amb càrrec als 
 crèdits pressupostaris destinats a programes de formació 
 ocupacional, consignats en la secció 11 del Departament de 
 Treball, s'han de destinar al col·lectiu d'aturats.
                               
 Dinovena                           
 Formació ocupacional per a les cooperatives de treball 
 associat i les societats anònimes laborals          
 S'ha de destinar un mínim de 80 milions de pessetes de la 
 dotació  de  les partides corresponents a la formació 
 ocupacional consignades en la secció 11 del Departament de 
 Treball  a  la  formació  dels  cooperativistes i els 
 treballadors de les cooperatives de treball associat i de 
 les societats anònimes laborals, sempre que les propostes 
 d'accions formatives s'ajustin a les disposicions legals que 
 els siguin aplicables pel que fa a l'aprovació, el seguiment 
 i el control.
                               
 Vintena                           
 Fons de garantia per a l'establiment d'una línia especial de 
 crèdit  per  a activitats de producció cinematogràfica 
 S'autoritza el Govern per a ampliar, en funció de les 
 disponibilitats pressupostàries, en un màxim de 200.000.000 
 de pessetes el fons de garantia constituït en entitats de 
 crèdit  en  virtut de l'autorització continguda en la 
 disposició addicional dotzena de la Llei 12/1994, del 28 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
 al 1995, i ampliat en virtut de les disposicions addicionals 
 contingudes en les lleis de pressupostos de la Generalitat 
 de Catalunya per als exercicis 1996 i 1997.
                               
 Vint-i-unena                         
 Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria de 
 cinematografia                        
 Els ingressos procedents de les sancions en matèria de 
 cinematografia s'afecten al foment de la cinematografia. Els 
 ingressos afectats són objecte de generació de crèdits en 
 les partides corresponents de la secció 07 (Departament de 
 Cultura).
                               
 Vint-i-dosena                        
 Control financer permanent                  
 En els hospitals i altres centres sanitaris dependents de 
 l'Institut Català de la Salut, la fiscalització prèvia de 
 les despeses del capítol II del pressupost pot ésser 
 substituïda pel control financer permanent a càrrec de la 
 Intervenció General. La substitució s'ha de portar a terme 
 de la forma que determini el Departament d'Economia i 
 Finances. A aquests efectes, s'autoritza el conseller o 
 consellera d'Economia i Finances perquè, a proposta de 
 l'interventor general, desplegui aquest precepte i determini 
 els centres a que s'aplicarà i estableixi el procediment i 
 la normativa reguladora necessària.
                               
 Vint-i-tresena                        
 Cooperació al desenvolupament                
 El Govern de la Generalitat ha de destinar un import total 
 de  1.250  milions  de  pessetes  a la cooperació al 
 desenvolupament, que es desglossa de la manera següent:   
 a) 450 milions de pessetes són consignats en la partida 
 pressupostària 02.06.480.03.
 b) 800 milions de pessetes corresponen a accions a fer en 
 els  àmbits  de la solidaritat internacional i de la 
 cooperació al desenvolupament, ja sigui directament des de 
 diversos  departaments  i  organismes  autònoms  de la 
 Generalitat de Catalunya, o bé mitjançant el suport a 
 entitats que actuen en aquests àmbits. S'autoritza el Govern 
 perquè habiliti les partides pressupostàries necessàries, 
 tot  compensant  l'import  d'aquestes dotacions amb la 
 minoració  d'altres  crèdits pressupostaris, per a les 
 actuacions  que  no  tenen  cabuda  en  les  partides 
 pressupostàries previstes pels diferents departaments.
                               
 Vint-i-quatrena                       
 Pla de comptabilitat de les universitats públiques catalanes 
 La Intervenció General ha d'establir un pla de comptabilitat 
 per a les universitats públiques catalanes.
                               
 Vint-i-cinquena                       
 Pla director d'inversions locals               
 1. Durant aquest exercici pressupostari, el Departament de 
 Governació ha de redactar un informe sobre totes les 
 partides d'aquest pressupost destinades a entitats locals, 
 indicant en cada cas la finalitat, els criteris i els 
 procediments d'assignació o de distribució als ens locals 
 destinataris d'aquestes partides i l'òrgan responsable de 
 llur gestió.
 2. L'informe a què fa referència l'apartat 1, juntament amb 
 els altres elements d'informació que calguin, ha de servir 
 de base per a l'elaboració del Pla director d'inversions 
 locals.
                               
 Vint-i-sisena                        
 Programa de gestió dels residus municipals          
 El Govern, dins les previsions pressupostàries per al 1998, 
 ha de promoure la reducció de la producció de residus, la 
 recollida separada de matèria orgànica i de fraccions 
 reciclables i les plantes de tractament ecològic de la 
 matèria orgànica, en el Programa de gestió dels residus 
 municipals, de conformitat amb la Llei 6/1993 i amb la 
 col·laboració dels ens locals.
                               
 Vint-i-setena                        
 Generació  de  crèdits  per a ingressos procedents de 
 l'alienació de béns adquirits mitjançant expropiació forçosa 
 D'acord amb l'article 44 del Decret legislatiu 9/94, del 13 
 de juliol, del text refós de la Llei de finances públiques 
 de  Catalunya,  els ingressos derivats dels expedients 
 d'alienació i de cessió d'ús a títol onerós de béns 
 adquirits mitjançant expropiació forçosa generen crèdits en 
 els capítols d'operacions de capital del pressupost del 
 Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
 Aquests ingressos queden afectats a l'adquisició de terrenys 
 necessaris per a l'execució d'infraestructures d'aquest 
 Departament.
                               
 Vint-i-vuitena                        
 Pla de recerca de la Generalitat de Catalunya 1997-2000 
 En el marc del Pla de recerca de la Generalitat de Catalunya 
 1997-2000, i amb l'autorització prèvia del Govern de la 
 Generalitat, es poden efectuar despeses d'abast plurianual 
 per als programes de beques, ajuts i subvencions que s'hi 
 incloguin.
                               
 Vint-i-novena                        
 Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria 
 d'activitats extractives                   
 Els  ingressos  procedents de les sancions en matèria 
 d'incompliment de les condicions de protecció del medi 
 ambient  en les activitats extractives s'afecten a la 
 restauració de les activitats extractives finalitzades o 
 abandonades. Els ingressos afectats són objecte de generació 
 de crèdits en el pressupost de despesa de la secció 22 
 (Departament de Medi Ambient).
                               
 Trentena                           
 Reequilibrament de Catalunya i atenció envers les comarques 
 deprimides                          
 El Govern ha de vetllar perquè la gestió pressupostària 
 garanteixi el compliment dels objectius del Pla territorial 
 general pel que fa al reequilibrament de Catalunya, i també 
 l'atenció  específica  i  coordinada  dels  diferents 
 departaments envers les comarques deprimides.
                               
 Trenta-unena                         
 Finançament  d'inversions  per al foment de l'ocupació 
 1. El  1998  el  Govern  ha d'establir l'abast i les 
 característiques d'un programa d'operacions financeres a 
 desenvolupar en el període 1998-2000 a favor de les petites 
 i mitjanes empreses. Aquest programa s'ha d'instrumentar per 
 mitjà de l'Institut Català de Finances i té com a finalitat 
 el finançament d'inversions amb l'objectiu de fomentar 
 l'ocupació.
 2. L'Institut Català de Finances pot incrementar la seva 
 capacitat d'endeutament en un import màxim de 25.000 milions 
 de pessetes, que s'ha d'aplicar a les actuacions incloses en 
 el programa que aprovi el Govern.
 3. Dins els recursos que el pressupost destina a ocupació, 
 el Govern ha de reservar el finançament adequat per a posar 
 en marxa el Pla per l'ocupació.
 4. El  Govern  ha  de potenciar el servei del Centre 
 d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) dedicat a 
 la mediació i a la recerca d'inversions privades a favor de 
 les petites i mitjanes empreses.
                               
 Trenta-dosena                        
 Règim d'autonomia econòmica de les residències esportives 
 Es faculta el Govern per a establir que les residències 
 esportives dependents del Departament de Cultura siguin 
 gestionades en règim d'autonomia econòmica. Per decret del 
 Govern, s'han de determinar les residències esportives que 
 s'acullen  al que estableixen aquesta disposició i la 
 normativa que n'ha de regir la gestió.
                               
 Trenta-tresena                        
 Règim  d'autonomia  econòmica  del  Centre  Nacional 
 d'Aqüicultura                        
 Es faculta el Govern per a establir que el Centre Nacional 
 d'Aqüicultura,  dependent del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca, tingui règim d'autonomia econòmica, amb 
 l'objecte  de gestionar els ingressos obtinguts com a 
 resultat de les seves pròpies activitats i també les 
 transferències  de  la  Generalitat,  de  les  altres 
 administracions públiques o d'altres entitats. Per decret 
 del Govern s'ha de determinar la normativa que n'ha de regir 
 la gestió.
                               
 Trenta-quatrena                       
 Junta de Sanejament                     
 1. Es modifica el punt 6.a de l'article 27 de la Llei 
 19/1991, del 7 de novembre, de reforma de la Junta de 
 Sanejament,  modificada per la Llei 7/1994, que queda 
 redactat de la manera següent:                
 "a) Coeficient de concentració demogràfica permanent:    
                               
 Municipi: població de base   Coeficient          
 ------------------------------------------          
 Fins a 2.000 habitants: ............ 0,584          
 Entre 2.001 i 10.000 habitants: .... 0,778          
 Entre 10.001 i 50.000 habitants: ... 0,973          
 Més de 50.000 habitants: ........... 1"           
                               
 2. S'afegeix un punt 9 a l'article 27 de la Llei 19/1991, 
 del 7 novembre, de reforma de la Junta de Sanejament, 
 modificada per la Llei 7/1994, amb el text següent:     
 "9. Amb  independència del que disposa l'apartat 6. a, 
 s'aplica el coeficient de concentració demogràfica permanent 
 1 als usuaris domèstics les aigües residuals dels quals 
 siguin abocades a un sistema públic de sanejament. Aquesta 
 prescripció s'aplica a partir del primer dia de l'any 
 següent  a l'entrada en servei del sanejament de les 
 corresponents aigües residuals, i el coeficient final s'ha 
 d'assolir gradualment:                    
 a) En el cas dels municipis que tenen coeficient de 
 concentració demogràfica 0,8, en el període màxim de dos 
 anys,  correspon al primer any d'aplicació el 50% de 
 l'augment."                         
 b) En el cas dels municipis que tenen un coeficient de 
 concentració demogràfica 0,6, en un període màxim de quatre 
 anys,  correspon al primer any d'aplicació el 25% de 
 l'augment.
 3. Es modifica el punt 2.c de l'article 28 de la Llei 
 19/1991, del 7 de novembre, de reforma de la Junta de 
 Sanejament,  modificada per la Llei 7/1994, que queda 
 redactat de la manera següent:                
 "c) L'aplicació del coeficient corrector de volum, del 
 coeficient de punta, del coeficient de regulació, del 
 coeficient de dilució per abocaments a mar i del coeficient 
 de salinitat, establerts pels apartats 3, 4, 5, 7 i 9 que 
 poden ésser modificats per les lleis de pressupostos de la 
 Generalitat."                        
 4. Es modifica el punt 4 de l'article 28 de la Llei 19/1991, 
 del 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament, 
 modificada per la Llei 7/1994, que queda redactat de la 
 manera següent:                       
 "El coeficient de punta expressa la relació que hi ha entre 
 la contaminació mitjana i els valors de contaminació màxima, 
 obtinguts a partir de la declaració de càrrega contaminant 
 presentada per l'interessat o bé a partir del mesurament 
 efectuat  per  l'Administració, d'acord amb els barems 
 establerts en l'annex 2. Aquest coeficient punta a aplicar 
 es determina d'acord amb la mitjana dels coeficients punta 
 parcials dels quatre paràmetres amb coeficient punta més 
 alts."                            
 5. S'afegeix un punt 9 a l'article 28 de la Llei 19/1991, 
 del 7 de novembre, de reforma de la Junta de Sanejament, 
 modificada per la Llei 7/1994, amb el text següent:     
 "Als efectes especificats per l'apartat 2 d'aquest article, 
 els abocaments efectuats en aigües superficials continentals 
 amb cabals superiors a 100 metres cúbics per segon en 
 èpoques d'estiatge resten afectats d'un coeficient Ks, per 
 al paràmetre de les sals solubles equivalent a 0,1. El 
 coeficient  de  salinitat  (0,1)  és  aplicable a les 
 liquidacions que esdevinguin fermes amb posterioritat a 
 l'entrada en vigor d'aquesta disposició."          
 6. Es modifica l'annex 2 de la Llei 7/1994, que queda 
 redactat de la manera següent:                
                               
 "Annex 2                           
                               
 "Taula per a l'aplicació del coeficient punta        
                               
 "Els coeficients punta calculats per a cada paràmetre de 
 contaminació en cada abocament o tipus d'abocament s'obtenen 
 amb els barems següents (on el valor RBA de cada paràmetre 
 de contaminació és igual a la relació entre la concentració 
 màxima i la concentració mitjana, i C equival al coeficient 
 de punta parcial de cada paràmetre):             
                               
                               
 "Valors RBA-     C (coeficient              
 Vmàxims/Vmitjans   punta parcial)             
 -----------------------------------             
 entre 1  i 1.1 ............. 1              
 entre 1.12 i 1.25 ............. 1.1             
 entre 1.26 i 1.50 ............. 1.2             
 entre 1.51 i 1.75 ............. 1.5             
 entre 1.76 i 2.00 ............. 1.7             
 entre 2.01 i 3.00 ............. 2.0             
 entre 3.01 i 4.00 ............. 2.5             
 entre 4.01 i 5.00 ............. 3              
 superior a 5.01 ............... igual a la relació      
                 entre Vmàx/Vmitjans"     
                               
 Trenta-cinquena                       
 Pagament  dels honoraris dels liquidadors de districte 
 hipotecari                          
 1. Els honoraris dels liquidadors de districte hipotecari 
 meritats com a conseqüència de la seva intervenció en la 
 gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs cedits 
 s'han de fer efectius per minoració de la quantia total de 
 la recaptació dels tributs corresponents.
 2. Es  faculta el conseller o consellera d'Economia i 
 Finances perquè, mitjançant una ordre, determini i reguli 
 els períodes i els procediments de liquidació dels honoraris 
 a què fa referència l'apartat 1.
                               
 Trenta-sisena                        
 Pagament a la bestreta de les pensions per cessament en 
 l'activitat agrària                     
 S'autoritza el Govern de la Generalitat a pagar a la 
 bestreta tot l'import de les pensions de cessament anticipat 
 de l'activitat agrària, als efectes de pal$liar el retard 
 del cofinançament procedent del Ministeri d'Agricultura, 
 Pesca i Alimentació i del Fons europeu d'orientació de 
 garantia agrícola (FEOGA-Garantia). Aquest pagament s'ha 
 d'efectuar entre els dies 1 i 15 de cada mes.
                               
 Trenta-setena                        
 Construcció del CAP de la Roca del Vallès          
 Dins  les  previsions pressupostàries per al 1998, el 
 Departament de Sanitat i Seguretat Social ha de promoure la 
 construcció del centre d'assistència primària (CAP) La 
 Torreta, de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).
                               
 Trenta-vuitena                        
 Creació del servei d'Hotel d'Entitats al Prat de Llobregat 
 Dins  les  previsions pressupostàries per al 1998, el 
 Departament de Benestar Social ha de promoure la creació del 
 servei d'Hotel d'Entitats a la finca Cooperativa Agrícola, 
 al nucli antic del Prat de Llobregat (Baix Llobregat).
                               
 Trenta-novena                        
 Construcció de la residència geriàtrica de Sant Feliu de 
 Llobregat                          
 Dins  les  previsions pressupostàries per al 1998, el 
 Departament de Benestar Social ha d'elaborar l'estudi per a 
 la construcció de la residència geriàtrica i centre de dia 
 de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat).
                               
 Quarantena                          
 Canalització  i  condicionament  dels rius Llobregat i 
 Bastareny a Guardiola de Berguedà              
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern, 
 per mitjà del Departament de Política Territorial i Obres 
 Públiques, ha de canalitzar i condicionar les lleres dels 
 rius Llobregat i Bastareny a Guardiola de Berguedà.
                               
 Quaranta-unena                        
 Gestió del Parc Natural del Cap de Creus           
 El  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca ha 
 d'habilitar  el  pressupost necessari, d'acord amb els 
 objectius que s'estableixin, per a poder emprendre la gestió 
 del Parc Natural del Cap de Creus.
                               
 Quaranta-dosena                       
 Construcció de l'institut d'ensenyament secundari Ítaca, a 
 Sant Boi de Llobregat                    
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció de l'institut d'ensenyament 
 secundari (IES) Ítaca, a Sant Boi de Llobregat (Baix 
 Llobregat).
                               
 Quaranta-tresena                       
 Informe sobre les competències i el funcionament dels 
 consells comarcals                      
 El Govern de la Generalitat ha d'elaborar durant l'any 1998 
 un informe sobre les competències, les funcions i el 
 funcionament dels consells comarcals.
                               
 Quaranta-quatrena                      
 Subministrament de gas natural a la vall del Ter (Ripollès) 
 El  Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, amb la 
 finalitat d'incentivar el desenvolupament industrial de tot 
 el Ripollès, ha de negociar amb la companyia subministradora 
 de gas natural per tal que aquesta font energètica arribi 
 també a la vall del Ter, aigües amunt de Ripoll.
                               
 Quaranta-cinquena                      
 Eleccions a cambres agràries                 
 El Govern ha de procedir a habilitar les corresponents 
 partides  pressupostàries,  mitjançant  les  oportunes 
 modificacions de crèdits, per a fer les eleccions a cambres 
 agràries.
                               
 Quaranta-sisena                       
 Execució  del  projecte  del  canal  Segarra-Garrigues 
 Dins el programa d'inversions de Regs de Catalunya, SA, s'ha 
 de donar prioritat als projectes d'inversió que es financen 
 conjuntament amb altres administracions públiques, incloent 
 en aquest bloc de prioritats l'elaboració i l'execució del 
 projecte del canal Segarra-Garrigues.
                               
 Quaranta-setena                       
 Implantació del metro lleuger o tramvia que connecti el Baix 
 Llobregat i Barcelona                    
 Dins el proper conveni 1998-2000 Estat - Generalitat de 
 Catalunya, de finançament d'infraestructures, el Govern ha 
 d'establir les dotacions pressupostàries tendents a fer els 
 estudis necessaris per a construir i posar en marxa un 
 sistema  de transport públic de superfície amb carril 
 segregat -metro lleuger o tramvia- que permeti atendre les 
 necessitats de transport entre diversos municipis de la 
 comarca del Baix Llobregat i llur connexió amb la ciutat de 
 Barcelona.
                               
 Quaranta-vuitena                       
 Construcció de la carretera Flix - Riba-roja         
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció de la carretera Flix - 
 Riba-roja, al municipi de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre).
                               
 Quaranta-novena                       
 Construcció  d'un  port pesquer i esportiu a Deltebre 
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció d'un port pesquer i esportiu a 
 la zona III de Riumar, al municipi de Deltebre (Baix Ebre).
                               
 Cinquantena                         
 Transvasament del torrent Mas Arnau al torrent de l'Espelt, 
 a Igualada                          
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la realització del transvasament del torrent 
 Mas Arnau al torrent de l'Espelt, al municipi d'Igualada 
 (Anoia).
                               
 Cinquanta-unena                       
 Obres d'asfaltatge de la Roca del Vallès           
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure les obres per tal d'asfaltar els carrers del 
 municipi de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).
                               
 Cinquanta-dosena                       
 Construcció de l'enllaç de la carretera C-246, a Cubelles 
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció de l'enllaç de la carretera 
 C-246 per a la millora dels accessos al municipi de Cubelles 
 (Garraf).
                               
 Cinquanta-tresena                      
 Desplegament dels consells de direcció i de participació de 
 tots els sectors sanitaris                  
 El Departament de Sanitat i Seguretat Social, dins les 
 previsions pressupostàries, ha de desplegar durant l'any 
 1998 els consells de direcció i de participació de tots els 
 sectors sanitaris per tal que estiguin en funcionament abans 
 de finals d'any, i de donar compliment a la Llei 11/1995, 
 del 29 de setembre, de modificació parcial de la Llei 
 15/1990,  del  9  de juliol, d'ordenació sanitària de 
 Catalunya.
                               
 Cinquanta-quatrena                      
 Promoció de campanyes d'educació sanitària          
 El Departament de Sanitat i Seguretat Social, per tal de 
 controlar i reduir les despeses farmacèutiques, ha de 
 promoure campanyes d'educació sanitària per a fomentar 
 hàbits de vida saludables i evitar l'acaparament domèstic de 
 medicaments i l'automedicació.
                               
 Cinquanta-cinquena                      
 Construcció d'un casal d'avis a Matadepera          
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure l'estudi per a construir un casal d'avis al 
 municipi de Matadepera (Vallès Occidental).
                               
 Cinquanta-sisena                       
 Construcció d'una residència geriàtrica a Sant Feliu de 
 Llobregat                          
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció d'una residència geriàtrica al 
 centre de dia de Can Falguera, al municipi de Sant Feliu de 
 Llobregat (Baix Llobregat).
                               
 Cinquanta-setena                       
 Construcció d'una nova àrea bàsica de salut a Mataró 
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha d'incloure-hi la construcció d'una nova àrea bàsica de 
 salut a la zona nord del barri de Cerdanyola, al municipi de 
 Mataró (Maresme).
                               
 Cinquanta-vuitena                      
 Reconversió de l'hospital Ferrer i Salles en centre de dia, 
 a Sant Sadurní d'Anoia                    
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure l'estudi per a reconvertir l'hospital Ferrer 
 i Salles, al municipi de Sant Sadurní d'Anoia, en un centre 
 de dia per a la tercera edat.
                               
 Cinquanta-novena                       
 Potenciació dels serveis mèdics de Palafolls         
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de potenciar els serveis mèdics del municipi de Palafolls 
 (Maresme).
                               
 Seixantena                          
 Construcció  d'un  institut  d'ensenyament  secundari a 
 Argentona                          
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció d'un institut d'ensenyament 
 secundari al municipi d'Argentona (Maresme).
                               
 Seixantena-unena                       
 Construcció  d'una  nova  escola a Palau de Plegamans 
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció d'una nova escola al municipi 
 de Palau de Plegamans (Vallès Occidental).
                               
 Seixanta-dosena                       
 Arranjament de les escoles del centre Pilar Mestres, a la 
 Roca del Vallès                       
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure l'arranjament de les escoles del centre Pilar 
 Mestres,  del municipi de la Roca del Vallès (Vallès 
 Oriental).
                               
 Seixanta-tresena                       
 Ampliació  de  l'escola  Ventura  Gassol,  a  Badalona 
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure l'ampliació de l'Escola Ventura Gassol, del 
 municipi de Badalona (Barcelonès) per tal d'adaptar-la a 
 l'ensenyament secundari obligatori (ESO).
                               
 Seixanta-quatrena                      
 Construcció d'un institut d'ensenyament secundari a Sant 
 Pere de Ribes                        
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció d'un institut d'ensenyament 
 secundari al municipi de Sant Pere de Ribes (Garraf).
                               
 Seixanta-cinquena                      
 Construcció  d'un  poliesportiu  cobert  a  Deltebre 
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la construcció d'un poliesportiu cobert al 
 municipi de Deltebre (Baix Ebre).
                               
 Seixanta-sisena                       
 Finalització del poliesportiu de la Sénia          
 Dins les previsions pressupostàries per al 1998, el Govern 
 ha de promoure la finalització de les obres del poliesportiu 
 del municipi de la Sénia (Montsià).
                               
 Seixanta-setena                       
 Elaboració d'un informe sobre la situació de l'Administració 
 de justícia                         
 El Govern de la Generalitat ha d'elaborar un informe sobre 
 la  situació  actual de l'Administració de justícia a 
 Catalunya, per tal d'avaluar les necessitats, tant de 
 personal  com  de  material, que permetin garantir un 
 funcionament eficaç d'aquesta Administració. Aquest informe 
 ha d'ésser lliurat en el termini de sis mesos a partir de 
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
 Pròrroga de disposicions                   
 1. Es prorroga per a l'exercici del 1998 el contingut de la 
 disposició addicional dissetena de la Llei 9/1990, del 16 de 
 maig, de pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les 
 seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la 
 Seguretat Social per al 1990, relativa a la percepció de les 
 pensions determinades per al personal eventual, contractat i 
 interí al servei de la Generalitat en el període anterior al 
 1939.
 2. Es manté per a l'exercici del 1998 la vigència de la 
 disposició addicional vintena de la Llei 16/1993, del 28 de 
 desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
 al 1994.
                               
 Segona                            
 Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions 
 administratives                       
 S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè 
 faci, en les seccions del pressupost de despeses de la 
 Generalitat  i  de  les seves entitats autònomes, les 
 adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de 
 reorganitzacions administratives, per a crear les seccions, 
 els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per 
 a autoritzar les transferències de crèdits corresponents.
 Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un 
 increment de crèdit dins el pressupost.
                               
 Tercera                           
 Entrada en vigor                       
 Aquesta Llei entra en vigor el dia 1 de gener de 1998.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 24 de desembre de 1997       
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Xavier Trias i Vidal de Llobatera              
 Conseller de la Presidència                 
                               
 Artur Mas i Gavarró                     
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu annex a les pàg. 15226-15573)             
                               
 (97.357.049)