Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 2/1980, de 29 de juliol, concedint un crèdit extraordinari al pressupost de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat de 24 de desembre de 1979.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 002/1980

 • Data del document 29/07/1980

 • Data de publicació 06/08/1980

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 77

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
26/08/1980 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb
 el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  L'aprovació del Decret del Consell Executiu, de data 24 de
 desembre de 1979, va significar la pròrroga per a 1980 del
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent a
 l'exercici de 1979.  Les  bases  d'execució  aprovades
 conjuntament amb el Pressupost de 1979 assenyalen que la
 seva gestió, desplegament i aplicació es faran d'acord amb
 la Llei General Pressupostària i les seves disposicions
 complementàries. Nogensmenys, la Disposició  Transitòria
 Segona de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya considera
 subsidiària la legislació de l'Estat mentre el Parlament de
 Catalunya no  s'aprovi  sobre  matèries  de  la  seva
 competència.                        
                               
  L'article 64 de l'esmentada norma legal disposa, per
 analogia, que quan hagi de fer-se amb càrrec al Pressupost
 alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici
 següent i no hi hagi crèdit, es demani al Consell Executiu
 que acordi de tramitar al Parlament un projecte de llei de
 concessió  d'un  crèdit  extraordinari  en  el  qual
 s'especifiquin els recursos necessaris per al finançament de
 la major despesa pública.                  
                               
  La  reorganització  político-administrativa  de  la
 Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que va manifestar
 el President en el seu discurs programàtic davant del
 Parlament, que aquest aprovà per majoria, ha comportat la
 creació d'uns Departaments i el finançament adequat dels
 quals exigeix l'afectació dels  corresponents  recursos
 econòmics. Nogensmenys, cal dotar la secció pressupostària
 corresponent al Parlament de Catalunya  dels  recursos
 pressupostaris.                       
                               
  Tal com s'ha assenyalat anteriorment, la via  legal
 establerta per a l'adequat finançament d'aquestes noves
 necessitats, és la concessió d'un crèdit extraordinari, que
 exigeix l'especificació de les modificacionÀ pressuposÊàries
 a introduir tant a l'estat de despeses com al d'ingressos
 del Pressupost actualment vigent.              
                               
  Pel que fa a les necessitats creditícies derivades de la
 creació de nous Departaments, les fonts de finançament
 consistiran, en la quantia necessària, en les oportunes
 subvencions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat,
 i, en el cas que aquesta via no prosperés o fos insuficient,
 en el rendiment dels recursos cedits per l'Estat, d'acord
 amb el núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de
 Catalunya, en relació amb la Diposició addicional sisena,
 concretada en els impostos sobre  el  patrimoni  net,
 transmissions patrimonials, successions i donacions i sobre
 el luxe (modalitat de destinació).             
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
 -1 Es concedeix un crèdit extraordinari per un import de
 quatre-cents noranta-cinc milions set-centes trenta-tres mil
 cinc-centes trenta-vuit pessetes al pressupost corresponent
 a l'exercici de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del
 Consell Executiu de data 24 de desembre de 1979.      
 -2 Aquest crèdit s'afectarà a les corresponents seccions
 pressupostàries i capítols de l'estat de despeses, d'acord
 amb les quantitats ressenyades en el resum següent:     
 (Vegeu resum a la pàgina 1212)               
                               
 Article 2                          
  La major despesa pública derivada del crèdit extraordinari
 concedit a l'article primer es finançarà amb càrrec als
 pressupostos generals de l'Estat mitjançant les oportunes
 subvencions, per un import de quatre-cents noranta-cinc
 milions set-centes trenta-tres mil cinc-centes trenta-vuit
 pessetes. I, en el cas que aquesta via no prosperés o fos
 insuficient, es finançarà amb càrrec al rendiment que
 resulti dels recursos cedits per l'Estat, d'acord amb el que
 disposa el núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia
 de Catalunya, en relació amb la Disposició addicional
 sisena, concretada en els impostos sobre el patrimoni net,
 transmissions, patrimonials, successions i donacions, i
 sobre el luxe (modalitat de destinació).          
                               
 Disposició Addicional Primera                
  D'acord amb l'article 66 de la Llei General Pressupostària
 11/1977, de 4 de gener, tindran consideració de crèdits
 ampliables per a l'exercici pressupostari de 1980 els
 destinats al pagament de les obligacions derivades de
 classes passives i del Deute públic, així com aquells
 crèdits que recullin la valoració dels serveis traspassats
 per l'Administració de l'Estat.               
                               
 Disposició Addicional Segona                
  El Consell Executiu presentarà al Parlament,  perquè
 l'aprovi, el projecte de Pressupost de la Generalitat per a
 1980, al qual s'uniran els de les Diputacions provincials de
 Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el que es
 preveu en l'article 49 i en la Disposició addicional quarta
 de  l'Estatut  d'Autonomia  de  Catalunya,  abans  o
 simultàniament al moment en què es preseti el projecte de
 pressupost per a 1981.                   
                               
 Disposició Addicional Tercera                
  S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè
 dicti totes quantes normes calguin i per a continuar les
 gestions necessàries davant l'Administració de l'Estat, per
 tal d'aconseguir el compliment d'aquesta Llei.       
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 6 d'agost de 1980                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances