Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 3/1980, de 29 de juliol, concedint un suplement de crèdit al pressupost corresponent a l'exercici de 1979, prorrogat per a 1980 pel Decret del Consell Executiu de la Generalitat de 24 de desembre de 1979.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 003/1980

 • Data del document 29/07/1980

 • Data de publicació 06/08/1980

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 77

 • No Vigent
Correccions d'errades
26/08/1980 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb
 el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  L'aprovació del Decret del Consell Executiu, de data 24 de
 desembre de 1979, va significar la pròrroga per a 1980 del
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya corresponent a
 l'exercici de 1979.  Les  bases  d'execució  aprovades
 conjuntament amb el pressupost de 1979 assenyalen que la
 seva gestió, desplegament i aplicació s'efectuaran d'acord
 amb la Llei General Pressupostària i les Disposicions
 complementàries.                      
                               
  En el mateix sentit es pronuncia la Disposició Transitòria
 Segona de l'Estatut.                    
                               
  L'article 46 de l'esmentada norma legal disposa, per
 analogia, que quan hagi de fer-se amb càrrec al Pressupost
 alguna despesa que no pogués realitzar-se fins a l'exercici
 següent i la dotació creditícia sigui insuficient, es
 demanarà al Consell Executiu que acordi de tramitar al
 Parlament un projecte de llei de concessió d'un suplement de
 crèdit en el qual s'especifiquin els recursos necessaris per
 al finançament d'una major despesa pública.         
                               
  L'aprovació del Decret del Consell Executiu, de data 24 de
 desembre de 1979, va comportar la pròrroga del pressupost de
 la Generalitat de Catalunya corresponent a 1979 per a
 l'exercici de 1980. Això ha fet que els crèdits de l'estat
 de despeses figurin per la mateixa quantia que a l'exercici
 anterior; en conseqüència,  cal  adequar  les  actuals
 consignacions pressupostàries a les directrius assenyalades
 en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a
 l'exercici de 1980.  Les  modificacions pressupostàries
 produïdes a l'estat de despeses han derivat dels increments
 experimentats en el capítol primer  (remuneracions  de
 personal), amb un percentatge d'augment del 12,5 per 100
 igual que el fixat per a tot el sector públic. Nogensmenys,
 s'ha dut a terme la fixació de nous imports corresponents
 als conceptes pressupostaris del capítol segon (compra de
 béns corrents i de serveis).                
                               
  D'altra banda, l'article  64  de  la  Llei  General
 pressupostària assenyala la  necessitat  d'especificació
 d'aquells recursos que hagin de finançar la major despesa
 pública, i aquest expedient consistirà en les oortunes
 subvencions amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat
 i, en el cas que aquesta via no prosperés o fos insuficient,
 en els derivats del que disposa el núm. 2 de l'article 44 de
 l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en relació amb la
 Disposició addicional sisena, concretada en els impostos
 sobre el  patrimoni  net,  transmissions  patrimonials,
 successions, donacions i sobre el luxe, modalitat  de
 destinació.                         
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
 -1 Es concedeix un suplement de crèdit per un import de
 tres-cents cinquanta-un milions de set-centes noranta-nou
 mil dues-centes quaranta vuit pessetes  al  Pressupost
 corresponent a l'exercici de 1979.             
 -2 Aquest crèdit s'afectarà a les corresponents seccions
 pressupostàries i capítols de l'estat de despeses, d'acord
 amb les quantitats que figuren en el quadre-resum següent: 
 (Vegeu quadre-resum a la pàg. 1213)             
                               
 Article 2                          
  La major despesa pública derivada del suplement de crèdit
 concedit a l'article primer es finançarà amb càrrec als
 pressupostos generals de l'Estat mitjançant les oportunes
 subvencions, per un import de tres-cents  cinquanta-un
 milions set-centes noranta-nou mil dues-centes quaranta-vuit
 pessetes. I, en el cas que aquesta via no prosperés o fos
 insuficient, la major despesa pública derivada de l'article
 primer es finançarà amb càrrec al rendiment que resulti dels
 recursos cedits per l'Estat, d'acord amb allò que disposa el
 núm. 2 de l'article 44 de l'Estatut  d'Autonomia  de
 Catalunya, en relació amb la Disposició addicional sisena,
 concretada en els impostos sobre el patrimoni, transmissions
 patrimonials, successions, donacions i sobre el  luxe,
 modalitat de destinació.                  
                               
 Disposició Addicional Primera                
  El Consell Executiu presentarà al Parlament,  perquè
 l'aprovi, el projecte de Pressupost de la Generalitat per a
 1980, al qual s'uniran els de les Diputacions provincials de
 Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, d'acord amb el que es
 preveu en l'article 49 i en la Disposició addicional quarta
 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, abans que es presenti
 el projecte de pressupost per a 1981, o simultàniament amb
 aquest.                           
                               
 Disposició Addicional Segona                
  S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè
 dicti totes quantes normes calguin i per a continuar les
 gestions necessàries davant de l'Administració de l'Estat
 per tal d'aconseguir el compliment d'aquesta Llei.     
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 6 d'agost de 1980                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Ramon Trias i Fargas                    
 Conseller d'Economia i Finances