Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/1998, de 8 de juny, de modificació de l'article 39 de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/1998

  • Data del document 08/06/1998

  • Data de publicació 18/06/1998

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2663

  • No Vigent
Afectacions
19/06/1998 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Exposició de motius

La Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, regula en l'article 38 el Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya com l'organisme de caràcter consultiu i assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge, al qual estan encomanades, principalment, tasques d'informació i de col·laboració en l'elaboració de la política d'habitatge i en els plans en què aquesta s'instrumenta.

Actualment, el Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya és integrat, d'acord amb la composició establerta en l'article 39 de l'esmentada Llei, per representants de la Generalitat de Catalunya, de l'Administració local i de determinats col·lectius professionals i econòmics, i també per representants dels consumidors i dels usuaris. Malgrat aquesta diversa representació, s'ha plantejat la conveniència d'integrar en aquest Consell d'altres col·lectius que actualment tenen un paper destacat en la promoció de l'habitatge o l'activitat dels quals incideix en aquest àmbit material.

Entre els col·lectius que es proposa incorporar, es pot esmentar el jovent, atès que, precisament, la satisfacció de la seva demanda requereix una atenció especial. Així mateix, s'ha considerat oportú que tinguin representació en el Consell Assessor de l'Habitatge tant els agents socials de caràcter sindical, ateses les importants tasques de promoció i construcció d'habitatges que porten a terme, com d'altres col·lectius professionals que intervenen en el tràfic immobiliari, a causa de llurs coneixements del comportament del mercat.

En definitiva, l'augment del nombre d'agents socials representats en aquest Consell vol aconseguir, lògicament, l'aportació de l'experiència de determinats col·lectius en l'elaboració de la política de l'habitatge. Aquesta circumstància comporta la necessitat de modificar l'article 39 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l'habitatge.

Article únic

Es modifica l'article 39 de la Llei 24/1991, del 29 de novembre, de l'habitatge, que queda redactat de la manera següent:

"Article 39. Composició

"Componen el Consell Assessor de l'Habitatge de Catalunya:

"a) El conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques, a qui correspon la presidència.

"b) El director o directora general d'Actuacions Concertades, Arquitectura i Habitatge, a qui correspon la vicepresidència.

"c) El director o directora general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en qualitat de vocal.

"d) El gerent o la gerent de l'Institut Català del Sòl, en qualitat de vocal.

"e) Sengles persones representants dels departaments d'Economia i Finances, d'Indústria, Comerç i Turisme, de Medi Ambient, de Cultura i de Benestar Social, amb categoria de director general o similar, en qualitat de vocals.

"f) Quatre persones en representació dels municipis de Catalunya, designades per les entitats representatives d'aquests, en qualitat de vocals.

"g) Dues persones en representació de l'Associació de Promotors Públics, designades per aquesta entre persones les que desenvolupin les tasques en el territori de Catalunya, en qualitat de vocals.

"h) Dues persones en representació de les associacions empresarials vinculades al sector de la construcció, designades per aquestes, en qualitat de vocals.

"i) Dues persones en representació de les organitzacions sindicals, designades per les organitzacions sindicals més representatives, en qualitat de vocals.

"j) Una persona en representació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i una altra en representació del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Catalunya, designades per les entitats respectives, en qualitat de vocals.

"k) Dues persones en representació de les associacions de defensa dels consumidors i dels usuaris, designades per aquestes, en qualitat de vocals.

"l) Dues persones en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, designades pel Secretariat Permanent, en qualitat de vocals.

"m) Dues persones en representació dels professionals que intervenen en el tràfic immobiliari: una designada pels col·legis d'agents de la propietat immobiliària de Catalunya i una altra designada pel Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya, en qualitat de vocals.

"n) Una persona en representació de les entitats integrades per propietaris de finques urbanes subjectes a la tutela administrativa de la Generalitat de Catalunya, designada per aquestes entitats, en qualitat de vocal.

"o) El secretari o la secretària del Consell, nomenat pel conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques."

Disposició transitòria

Es manté l'actual composició del Consell Assessor fins que se'n designin els nous membres.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 8 de juny de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Pere Macias i Arau

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

(98.154.110)