Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 29/1985, de 27 de desembre, de modificació de la disposició transitòria segona de la Llei 4/1983, de 9 de març, de Cooperatives de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 029/1985

 • Data del document 27/12/1985

 • Data de publicació 08/01/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 633

 • No Vigent
Afectacions
09/01/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La disposició transitòria  segona  de  la  Llei  de
 Cooperatives de Catalunya establia l'obligació de  les
 cooperatives constituïdes abans de la promulgació de la
 Llei, d'adaptar llurs estatuts socials a la normativa
 d'aquesta en un termini de dos anys des de l'entrada en
 vigor de la Llei.                      
                               
  Així mateix, determinava que el Departament competent en
 matèria de cooperatives havia de fixar el calendari de
 l'esmentada adaptació, el qual fou publicat per Ordre del 9
 de març de 1984. També determinava que les cooperatives que
 no  haguessin  presentat  els  nous  Estatuts, un cop
 transcorregut l'esmentat termini de dos anys quedarien
 dissoltes i se'n començaria el procés de liquidació.    
                               
  L'experiència assolida d'ençà de l'entrada en vigor de la
 Llei,  ha demostrat que l'adaptació dels Estatuts  és
 complexa per a moltes cooperatives, i això fa que hom
 consideri oportú de modificar la disposició transitòria
 segona, ampliant el termini per adaptar els  estatuts
 socials.                          
                               
  Les mateixes raons fan considerar que la dissolució
 automàtica de la cooperativa, en cas d'incompliment del
 termini per a adaptar els estatuts és massa definitiva i,
 per raons de seguretat jurídica, és aconsellable d'establir
 un procediment administratiu per arribar a la dissolució.  
                               
 Article 1                          
  La disposició transitòria segona de la Llei 4/1983, del 9
 de març, de Cooperatives de Catalunya, resta redactada de la
 manera següent:                       
  "Les cooperatives constituïdes abans de la promulgació
 d'aquesta Llei tindran com a termini per adaptar llurs
 estatuts socials a la normativa de la Llei fins al 31 de
 desembre de 1986.                      
  Passat aquest termini sense que la cooperativa compleixi
 la seva obligació de presentar els nous estatuts socials,
 l'òrgan competent de l'administració de la Generalitat
 iniciarà el procediment per a la seva desqualificació,
 d'acord amb allò que disposa l'article 101".        
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens
 perjudici que sigui publicada en el Boletín Oficial del
 Estado, i tindrà efectes retroactius  des de la data
 d'entrada en vigor de la Llei 4/1983, de 9 de març, de
 Cooperatives de Catalunya, llevat dels casos en què la
 cooperativa hagi inscrit la seva dissolució en el Registre
 corresponent.                        
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 27 de desembre de 1985              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Oriol Badia i Tobella                    
 Conseller de Treball