Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/1997, de 3 de novembre, de crèdit extraordinari i habilitació de l'Institut Català del Crèdit Agrari per a afrontar les despeses derivades del tractament de la pesta porcina clàssica.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 012/1997

 • Data del document 03/11/1997

 • Data de publicació 06/11/1997

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 2512

 • No Vigent
Afectacions
06/07/1997 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 El President                         
 de la Generalitat de Catalunya                
                               
 Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent                
                               
 LLEI                             
                               
 Preàmbul                           
                               
 El 16 d'abril de 1997 es va haver de declarar a Catalunya 
 l'aparició  de la pesta porcina clàssica, fet que ha 
 comportat prendre una sèrie de mesures urgents, atesa la 
 gravetat d'aquesta malaltia infecciosa que afecta aquest 
 tipus de bestiar.
                               
 És  per aquest motiu que cal dur a terme dos tipus 
 d'actuacions: d'una banda, les encaminades al sacrifici 
 obligatori del bestiar i, de l'altra, la concessió d'ajuts 
 per a la retirada de porcs d'engreix i garrins per a la 
 transformació en farina de carn i greix.
                               
 El cost d'aquestes actuacions s'ha de finançar conjuntament 
 a càrrec de la Comunitat Europea, l'Administració de l'Estat 
 i la Generalitat de Catalunya.
                               
 Per a efectuar l'aportació que ha de fer la Generalitat de 
 Catalunya, tenint en compte les funcions que té encomanades 
 l'Institut Català del Crèdit Agrari a Catalunya, per tal 
 d'afavorir  el  mecanisme de pagament de les despeses 
 esmentades i vist el que disposa l'article 39 del Decret 
 legislatiu 9/1994, del 13 de juliol, pel qual s'aprova el 
 text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
 s'aprova aquesta Llei, per la qual, d'una banda, s'habilita 
 l'Institut Català del Crèdit Agrari per a efectuar els 
 pagaments de les subvencions derivades de les dites despeses 
 i, de l'altra, es concedeix un crèdit extraordinari a 
 l'esmentat Institut per a fer aquests pagaments.
                               
 Article 1                          
 S'habilita l'Institut Català del Crèdit Agrari perquè, 
 d'acord amb les disposicions d'aquesta Llei, procedeixi a 
 efectuar els pagaments destinats a cobrir les despeses per 
 indemnització, en concepte de sacrificis obligatoris i 
 sacrificis  voluntaris, a càrrec de la Generalitat de 
 Catalunya originades per la lluita contra la pesta porcina 
 clàssica.
                               
 Article 2                          
 Per a complir el que determina l'article 1, es concedeix a 
 l'Institut Català del Crèdit Agrari un crèdit extraordinari 
 de  4.050.000.000 de pessetes, el qual té l'aplicació 
 pressupostària 05.51.770.01, per a indemnització per al 
 tractament de la pesta porcina clàssica.
                               
 Article 3                          
 Per a finançar el crèdit a què fa referència l'article 2, 
 s'incrementa en 4.050.000.000 de pessetes el límit màxim 
 d'endeutament de l'Institut Català del Crèdit Agrari per a 
 l'exercici 1997, al qual es refereix l'article 36.7 de la 
 Llei 19/1996, del 27 de desembre, de pressupostos de la 
 Generalitat de Catalunya per al 1997.
                               
 Article 4                          
 Les càrregues financeres que s'originin com a conseqüència 
 d'aquest crèdit extraordinari s'han de fer efectives amb 
 càrrec  als pressupostos del Departament d'Agricultura, 
 Ramaderia i Pesca.
                               
 Disposicions finals                     
                               
 Primera                           
 S'autoritza els departaments d'Agricultura, Ramaderia i 
 Pesca  i d'Economia i Finances perquè, conjuntament o 
 separadament i en l'àmbit de les respectives competències, 
 aprovin les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar 
 aquesta Llei.
                               
 Segona                            
 Aquesta Llei entra en vigor el mateix dia d'haver estat 
 publicada  en  el Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 3 de novembre de 1997        
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya           
                               
 Artur Mas i Gavarró                     
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (97.303.024)