Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 2/1986, de 6 de març, d'habilitació de crèdits en el pressupost vigent per un import de 20.000 milions de pessetes, destinats a operacions d'inversió.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 002/1986

 • Data del document 06/03/1986

 • Data de publicació 07/03/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 658

 • No Vigent
07/03/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
                               
 LLEI                            
                               
  La Llei de Finances Públiques de Catalunya, d'acord amb el
 que disposa l'article 21.2 de la Llei Orgànica 8/1980, del
 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes,
 estableix que, si l'1 de gener no s'aprova el Pressupost, es
 consideren prorrogats automàticament els crèdits inicials
 consignats en el Pressupost de l'any anterior que no es
 refereixen a serveis o a programes que hagin finalitzat
 durant aquell exercici. Aquesta situació pressupostària,
 prevista per les lleis, s'ha produït en l'exercici del
 1986.                            
                               
  La limitació imposada per la Llei en els crèdits que són
 objecte de pròrroga afecta especialment els destinats a
 operacions d'inversió, tant perquè en gran mesura no són
 recurrents, com perquè en l'exercici pressupostari d'origen
 es finançaven amb el producte de l'endeutament autoritzat
 pel Parlament. Per tant, i per assegurar un nivell adequat
 d'actuacions inversores fins que  seran  aprovats  els
 Pressupostos definitius per al 1986, cal habilitar crèdits
 destinats a operacions d'inversió i autoritzar que es
 formalitzin operacions d'endeutament amb un termini superior
 a un any.                          
                               
 Article 1                          
  S'habiliten, en els Pressupostos de la Generalitat de
 Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i de les Entitats
 Gestores de la Seguretat Social per al 1985, prorrogat per
 al 1986, crèdits pressupostaris per un import de 20.000
 milions de pessetes, destinats a operacions d'inversió,
 d'acord amb el detall que figura en l'Annex d'aquesta Llei. 
                               
 Article 2                          
  S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o
 concerti operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior,
 fins a un import màxim de 20.000 milions de pessetes,
 destinats a finançar les operacions d'inversió fixades per
 aquesta Llei.                        
                               
 Article 3                          
  Els crèdits que habilita aquesta Llei i l'autorització
 d'emissió de deute públic o d'operacions de crèdit per a
 finançar-los s'han d'incorporar a la Llei de Pressupostos de
 la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes
 i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al
 1986.                            
                               
 Disposició addicional                    
  S'autoritza l'Institut Català de Finances perquè, amb
 càrrec a la dotació inicial establerta per la Disposició
 final primera de la Llei 2/1985, del 14 de gener, que regula
 aquest Institut, concedeixi crèdits fins al límit de 800
 milions de pessetes.                    
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la  Generalitat  de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 6 de març de 1986                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
 (Vegeu Annexos a les pàgs. 702-714)