Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/1986, de 10 de març, de bases de delegació en el Govern per a l'adequació de les lleis de Catalunya al Dret de les Comunitats Europees.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 004/1986

 • Data del document 10/03/1986

 • Data de publicació 26/03/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 666

 • No Vigent
27/03/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Un dels efectes de l'adhesió de l'Estat espanyol a les
 Comunitats Europees radica en el fet que determinades
 disposicions i actes del Dret Comunitari passen a ésser
 d'aplicació directa a Catalunya.              
                               
  Aquesta situació comporta, per una banda, la necessitat
 d'adequar les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya a
 la normativa comunitària, i, per l'altra, la de procedir
 al desenvolupament d'aquestes matèries que actualment no
 estan regulades i que són objecte de normes comunitàries.  
                               
  La primera d'aquestes tasques requereix, per la seva
 urgència i complexitat, fer ús de la tècnica que estableix
 l'article 33.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, mentre
 que la segona la pot dur a terme directament el Parlament,
 mitjançant els mecanismes que regulen  el  procediment
 legislatiu ordinari.                    
                               
  Així, doncs, aquesta Llei de bases té per objecte delegar
 en el Consell Executiu la potestat de dictar normes amb rang
 de llei per tal d'adequar les lleis vigents de Catalunya al
 Dret de les Comunitats Europees.              
                               
 Article 1                          
  La present Llei de Bases, en els termes de l'article 33.1
 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i en l'àmbit de les
 competències de la Generalitat, delega en el  Consell
 Executiu de la Generalitat la potestat de dictar normes amb
 rang de llei aprovatòries de nous textos articulats.    
  L'abast d'aquesta delegació legislativa s'estén sobre les
 matèries regulades per les lleis incloses en l'Annex, per
 tal d'adequar-les a l'ordenament jurídic comunitari.    
                               
 Article 2                          
  Els principis i els criteris als quals ha de cenyir-se el
 Consell Executiu en l'elaboració dels corresponents decrets
 legislatius són les directives comunitàries i les altres
 normes que figuren en l'Annex, l'aplicació de les quals
 exigeix la promulgació de normes internes amb rang de llei. 
                               
 Article 3                          
  El termini per exercir aquesta delegació és de sis mesos a
 partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.        
                               
 Article 4                          
  El Consell Executiu pot  exercir  aquesta  delegació
 legislativa mitjançant un o més  decrets  legislatius;
 cadascun d'aquests s'entén que exhaureix íntegrament la
 delegació legislativa conferida, respecte a la matèria que
 s'hi regula.                        
                               
 Article 5                          
  La  Comissió  Jurídica  Assessora  ha  d'informar
 preceptivament sobre tots els projectes de decret legislatiu
 que hagi d'aprovar el Consell Executiu en l'exercici de la
 delegació que atorga aquesta Llei.             
                               
 Article 6                          
 -6.1 Una vegada aprovat el Decret Legislatiu, el Consell
 Executiu adreçarà al Parlament la comunicació corresponent,
 que contindrà el text articulat objecte de la delegació, i
 hi farà constar allò que estableix l'article 3 de la Llei
 3/1985, de Reorganització de la Comissió Jurídica Assessora,
 i les directives comunitàries i les altres normes de Dret
 Comunitari que són objecte d'aplicació.           
 -6.2 La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus,
 determinarà la Comissió competent a la qual correspondrà de
 conèixer, una vegada publicats, els decrets legislatius
 dictats pel Consell Executiu en compliment de la delegació
 legislativa objecte d'aquesta Llei.             
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 10 de març de 1986                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
                               
 Annex                            
                               
 I. Llista de les Lleis de Catalunya             
                               
 -Llei 5/1981, del 4 de juny, sobre Desplegament Legislatiu
 en Matèria d'Evacuació i Tractament d'Aigües Residuals
 (DOGC, 133, 596).                      
                               
 -Llei 12/1981, del 24 de desembre, per la qual s'estableixen
 Normes Addicionals de Protecció dels Espais d'Especial
 Interès Natural Afectats per Activitats Extractives (DOGC,
 189, 1846).                         
                               
 -Llei 22/1983, del 21 de novembre, de Protecció de l'Ambient
 Atmosfèric (DOGC, 385, 3085).                
                               
 -Llei 12/1985, del 13 de juny, d'Espais Naturals (DOGC, 556,
 2113).                           
                               
 -Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances Públiques de
 Catalunya (DOGC 242, 1674).                 
                               
 -Llei 27/1984,  del  18 de desembre, de Taxes de la
 Generalitat (DOGC, 499, 3892).               
                               
 -Llei 4/1984, del 24 de febrer, de l'Institut Català del
 Crèdit Agrari (DOGC, 411, 435).               
                               
 -Llei 2/1985, del 14 de gener, de l'Institut Català de
 Finances (DOGC, 506, 188).                 
                               
 -Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa
 Pública Catalana (DOGC, 528, 1000).             
                               
 -Llei 15/1985, de l'1 de juliol, de Caixes d'Estalvis de
 Catalunya (DOGC, 557, 2132).                
                               
 -Llei 13/1982,  del  17  de  desembre,  de  Col·legis
 Professionals (DOGC, 289, 2962).              
                               
 -Llei 11/1985, del 13 de juny, de Protecció de Menors (DOGC,
 556, 2107).                         
                               
 -Llei 1/1983, del 18 de febrer, de Regulació Administrativa
 de Determinades Estructures Comercials i Vendes Especials
 (DOGC, 307, 479).                      
                               
 -Llei 9/1984, del 5 de març, de Fires Comercials (DOGC, 418,
 670).                            
                               
 -Llei 2/1983, del 9 de març, d'Alta Muntanya (DOGC, 312,
 614).                            
                               
 -Llei 4/1983, del 9 de març, de Cooperatives de Catalunya
 (DOGC, 313, 638).                      
                               
 -Llei 17/1984, del 20 de març, de Modificació de l'Article
 85 de la Llei de Cooperatives de Catalunya (DOGC, 422,
 781).                            
                               
 -Llei 1/1985, del 14 de gener, de Regulació del Funcionament
 de les Seccions de Crèdit de les Cooperatives (DOGC, 506,
 186).                            
                               
 -Llei 7/1985, del 14 de maig, de l'Institut per a la
 Promoció i la Formació Cooperatives (DOGC, 541, 1530).   
                               
 -Llei 6/1983, del 7 d'abril, sobre Residus Industrials
 (DOGC, 321, 859).                      
                               
 -Llei 23/1984, del 28 de novembre, del Laboratori General
 d'Assaigs i Investigacions (DOGC, 494, 3555).        
                               
 -Llei 5/1985,  del 16 d'abril, de Creació del Centre
 d'Informació i Desenvolupament Empresarials (DOGC, 531,
 1105).                           
                               
 -Llei 15/1983, del 14 de juliol, d'Higiene i Control
 Alimentaris (DOGC, 347, 1804).               
                               
 -Llei 20/1985, del 25 de juliol, de Prevenció i Assistència
 en Matèria de Substàncies que poden generar Dependència
 (DOGC, 572, 2650).                     
                               
 -Llei 24/1984,  del  28  de  novembre,  de Contractes
 d'Integració (DOGC, 494, 3557).               
                               
 -Llei 9/1985, del 24 de maig, de Modernització de l'Empresa
 Familiar Agrària (DOGC, 548, 1814).             
                               
 -Llei 18/1985, del 23 de juliol, de Cambres Professionals
 Agràries (DOGC, 570, 2595).                 
                               
 -Llei 23/1985, del 28 de novembre, de Creació de l'Institut
 de Recerca  i Tecnologia Agro-alimentàries (DOGC, 621,
 3754).                           
                               
 II. Llista de Directives i altres Normes de Dret Comunitari 
                               
 -Directiva del Consell 75/268/CEE, del 28 d'abril de 1975,
 sobre  l'agricultura  de  muntanya  i de certes zones
 desafavorides.                       
                               
 -Directiva del Consell 80/666/CEE, del 24 de juny de 1980,
 que modifica la directiva 75/268/CEE, sobre l'agricultura de
 muntanya i de certes zones desafavorides.          
                               
 -Directiva del Consell 82/786/CEE, del 15 de novembre de
 1982,  que  modifica  la  directiva  75/268/CEE, sobre
 l'agricultura de muntanya i de certes zones desafavorides. 
                               
 -Directiva del Consell 72/159/CEE, del 17 d'abril de 1972,
 sobre la modernització de les explotacions agràries.    
                               
 -Directiva del Consell 76/837/CEE, del 15 d'octubre de 1976,
 que modifica la directiva 72/159/CEE, sobre la modernització
 de les explotacions agràries.                
                               
 -Directiva del Consell 78/1017/CEE, del 24 de novembre de
 1978, que modifica la directiva 72/159/CEE, sobre  la
 modernització de les explotacions agrícoles, i la directiva
 73/131/CEE, relativa a la prima d'orientació de l'article 10
 de la directiva del  17  d'abril  de  1972  sobre  la
 modernització de les explotacions agrícoles.        
                               
 -Directiva del Consell 80/370/CEE, del 26 de març de 1980,
 que modifica la directiva 72/159/CEE, sobre la modernització
 de les explotacions agrícoles.               
                               
 -Directiva del Consell 81/528/CEE, sobre la modernització de
 les explotacions agrícoles.                 
                               
 -Directiva del Consell 82/436/CEE, del 24 de juny de 1982,
 que  modifica  les directives 72/159/CEE, 72/160/CEE i
 72/161/CEE, en matèria d'estructures agrícoles.       
                               
 -Directiva del Consell 84/513/CEE, del 23 d'octubre de 1984,
 que modifica les directives 72/159/CEE,  72/160/CEE  i
 72/161/CEE, en matèria d'estructures agrícoles.       
                               
 -Directiva del Consell 84/140/CEE, del 5 de març de 1984,
 que  modifica  les directives 72/159/CEE, 72/160/CEE i
 72/161/CEE, en matèria d'estructures agrícoles.       
                               
 -Directiva del Consell 83/189/CEE, del 28 de març de 1983,
 que disposa un procediment d'informació en el camp de les
 normes i les reglamentacions tècniques.           
                               
 -Directiva del Consell 75/442/CEE, del 15 de juliol de 1975,
 relativa als residus.                    
                               
 -Directiva del Consell 78/176/CEE, del 20 de febrer de 1978,
 relativa als residus provinents de la indústria del diòxid 
 de titani.                         
                               
 -Directiva del Consell 83/29/CEE, del 24 de gener de 1983,
 que modifica la directiva 78/176/CEE, relativa als residus
 provinents de la indústria del diòxid de titani.      
                               
 -Directiva del Consell 78/319/CEE, del 20 de març de 1978,
 relativa als residus tòxics i perillosos.          
                               
 -Directiva del Consell 82/883/CEE, del 3 de desembre de
 1982, relativa a les modalitats de supervisió i de control
 dels medis afectats pels residus provinents de la indústria
 del diòxid de titani.                    
                               
 -Directiva 84/360/CEE, del 28 de juny de 1984, relativa a la
 lluita  contra  la  pol·lució  atmosfèrica  provinent
 d'instal·lacions industrials.                
                               
 -Directiva del Consell 80/779/CEE, del 15 de juliol de 1980,
 sobre els valors límit i els valors guia de qualitat
 atmosfèrica per a l'anhídrid sulfurós i les partícules en
 suspensió.                         
                               
 -Decisió del Consell 82/459/CEE, del 24 de juny de 1982, que
 estableix un bescanvi recíproc d'informacions i de dades
 provinents de xarxes i d'estacions aïllades que mesuren la
 pol·lució atmosfèrica en els Estats membres.        
                               
 -Directiva del Consell 79/409/CEE, del 2 d'abril de 1979,
 sobre la preservació de les aus salvatges.         
                               
 -Decisió del Consell 76/161/CEE, del 8 de desembre de 1975,
 que instaura un procediment comú per a la constitució i la
 posada al dia d'un inventari de fonts d'informació en
 matèria de medi ambient en la Comunitat.          
                               
 -Directiva del Consell 71/316/CEE, de 26 de juliol de 1971,
 relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats
 membres, referents a  les  disposicions  comunes,  als
 instruments de mesura i als mètodes de control metrològic. 
                               
 -Directiva del Consell 75/440/CEE, del 16 de juny de 1975,
 sobre la qualitat requerida de les aigües superficials
 destinades a la producció d'aigua alimentària en els Estats
 membres.                          
                               
 -Directiva del Consell 76/160/CEE, del 8 de desembre de
 1975, sobre la qualitat de les aigües de bany.       
                               
 -Directiva del Consell 76/464/CEE, del 4 de maig de 1976,
 sobre la pol·lució causada per certes substàncies perilloses
 abocades al medi aquàtic de la Comunitat.          
                               
 -Directiva del Consell 78/659/CEE, del 18 de juliol, sobre
 la qualitat de les aigües dolces que cal protegir o millorar
 per a ésser aptes per a la vida dels peixos.        
                               
 -Directiva del Consell 79/869/CEE, del 9 d'octubre de 1979,
 relativa als mètodes de mesurament i a la freqüència del
 mostreig i de l'anàlisi de  les  aigües  superficials
 destinades a la producció d'aigua alimentària en els Estats
 membres.                          
                               
 -Directiva del Consell 79/923/CEE, del 30 d'octubre de 1979,
 relativa a la qualitat requerida de les aigües marisqueres. 
                               
 -Directiva del Consell 80/68/CEE, del 17 de desembre de
 1979, sobre la protecció de les aigües subterrànies contra
 la pol·lució causada per certes substàncies perilloses.   
                               
 -Directiva del Consell 80/778/CEE, del 15 de juliol de 1980,
 relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum
 humà.                            
                               
 -Directiva del Consell 81/855/CEE, del 19 d'octubre de 1981,
 que adapta, arran de l'adhesió de Grècia, la directiva
 79/869/CEE, relativa als mètodes de mesura i a la freqüència
 del mostreig i de l'anàlisi de les aigües superficials
 destinades a la producció d'aigua alimentària en els Estats
 membres.                          
                               
 -Directiva del Consell 82/176/CEE, del 22 de març de 1982,
 sobre els valors límit i els objectius de qualitat per als
 residus de mercuri del sector de l'electròlisi dels clorurs
 alcalins.                          
                               
 -Directiva del Consell 83/513/CEE, del 26 de setembre de
 1983, sobre els valors límit i els objectius de qualitat per
 als residus de cadmi.                    
                               
 -Directiva del Consell 84/156/CEE, del 8 de març de 1984,
 sobre els valors límit i els objectius de qualitat dels
 residus de mercuri de  sectors  altres  que  els  de
 l'electròlisi dels clorurs alcalins.            
                               
 -Decisió del Consell 81/971/CEE, del 3 de desembre de 1981,
 que institueix un sistema comunitari d'informació per al
 control i la reducció de la  pol·lució  causada  per
 l'abocament d'hidrocarburs al mar.             
                               
 -Directiva del Consell 76/893/CEE, del 23 de novembre de
 1976, relativa a l'aproximació de les legislacions dels
 Estats membres referents als materials i els objectes
 destinats  a  entrar  en  contacte  amb els productes
 alimentaris.                        
                               
 -Directiva de la Comissió 80/723/CEE, del 25 de juny de
 1980, relativa a la transparència  de  les  relacions
 financeres entre els Estats membres  i  les  empreses
 públiques.                         
                               
 -Directiva del Consell 68/364/CEE, del 15 d'octubre de 1968,
 relativa a les modalitats de mesures transitòries en les
 activitats no salarials del comerç al detall.        
                               
 -Directiva del Consell 68/365/CEE, del 15 d'octubre de 1968,
 sobre la llibertat d'establiment i la lliure prestació de
 serveis per a les activitats no assalariades relatives a les
 indústries alimentàries i a la fabricació de begudes.    
                               
 -Directiva del Consell 68/363/CEE, del 15 d'octubre de 1968,
 sobre la llibertat d'establiment i la lliure prestació de
 serveis per a les activitats no assalariades relatives al
 comerç al detall.                      
                               
 -Primera directiva del Consell 77/780/CEE, del 12  de
 desembre de  1977,  relativa a la coordinació de les
 disposicions legislatives, reglamentàries i administratives
 sobre l'accés a l'activitat dels establiments de crèdit i
 llur exercici.                       
                               
 -Directiva del Consell 83/350/CEE, del 13 de juny de 1983,
 relativa a la supervisió dels establiments de crèdit sobre
 una base consolidada.                    
                               
 -Directiva del Consell 77/486/CEE, del 25 de  juliol,
 relativa a l'escolarització dels infants dels treballadors
 migrants.                          
                               
 -Directiva del Consell 71/304/CEE, del 26 de juliol de 1971,
 relativa a l'eliminació de les restriccions a la lliure
 prestació de serveis en el camp de la contractació pública
 d'obres i a l'atribució de contractacions públiques d'obres
 mitjançant agències o sucursals.              
                               
 -Directiva del Consell 71/305/CEE, del 26 de juliol de 1971,
 relativa a la coordinació dels procediments de celebració de
 les contractacions públiques d'obres.            
                               
 -Decisió del Consell 71/306/CEE, del 26 de juliol de 1971,
 que institueix un comitè consultiu per a les contractacions
 públiques d'obres.                     
                               
 -Directiva del Consell 72/277/CEE, del 26 de juliol de 1972,
 relativa a les modalitats i les condicions de publicació
 dels avisos de contractacions i de concessions d'obres
 públiques al Diari Oficial de les Comunitats Europees.   
                               
 -Directiva del Consell 77/62/CEE, del 21 de desembre de
 1976, que crea una coordinació dels  procediments  de
 convocatòria dels contractes públics de subministraments.  
                               
 -Directiva del Consell 70/220/CEE, del 20 de març de 1970,
 relativa a l'aproximació de legislacions dels Estats membres
 sobre les mesures a adoptar contra la pol·lució de l'aire
 pels gasos provinents dels motors d'encesa accionada que
 equipen els vehicles a motor, adaptada i modificada per les
 Directives del Consell 74/290/CEE i 83/351/CEE i de la
 Comissió 77/102/CEE i 78/665/CEE.              
                               
 -Directiva del Consell 72/306/CEE, del 2 d'agost de 1972,
 sobre l'aproximació de legislacions dels Estats membres
 relatives a les mesures a prendre contra les emissions de
 pol·lucionants provinents dels motors diesel destinats a la
 propulsió dels vehicles.                  
                               
 -Directives del Consell 77/249/CEE, del 22 de març de 1977,
 75/362/CEE i 75/363/CEE, ambdues del 16 de juny de 1975 i
 amb llurs modificacions i la complementació de la primera;
 77/452/CEE i 77/453/CEE, ambdues del 27 de juny de 1977 i
 amb la complementació de  la  primera;  78/686/CEE  i
 78/687/CEE, ambdues del 25 de juliol de 1978 i amb la
 complementació de la primera i la interpretació de la
 segona;  78/1026/CEE i 78/1027/CEE, ambdues del 18 de
 desembre de 1978 i amb la complementació de la primera;
 80/154/CEE i 80/155/CEE, ambdues del 21 de gener de 1980 i
 amb la modificació de la primera; 85/384/CEE, del 10 de juny
 de 1985, i modificada per la 85/614/CEE, del 20 de desembre
 de 1985; i 85/432/CEE i 85/433/CEE, ambdues del 16 de
 setembre de 1985.                      
                               
 -Decisió del Consell 77/795/CEE, del 12 de desembre de 1977,
 que institueix un procediment comú de bescanvi d'informació
 relatiu a la qualitat de les aigües dolces superficials en
 la Comunitat, completada per la decisió 81/856/CEE  i
 modificada per la 84/422/CEE.                
                               
 -Directiva del Consell 77/537/CEE, del 28 de juny de 1977,
 relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats
 membres relacionades amb les mesures a prendre contra les
 emissions de pol·lucionants provinents dels motors diesel
 destinats a la propulsió dels tractors agrícoles o forestals
 amb rodes, modificada per la Directiva 82/890/CEE.     
                               
 -Directiva del Consell 73/404/CEE, del 22 de novembre de
 1973, relativa a l'aproximació de les legislacions dels
 Estats membres relacionades amb els detergents, completada
 per la directiva 82/242/CEE.                
                               
 -Directiva del Consell 73/405/CEE, del 22 de novembre de
 1973, relativa a l'aproximació de les legislacions dels
 Estats membres relacionades amb els mètodes de control de
 biodegradabilitat  dels  agents de superfície aniònics,
 modificada per la Directiva 82/243/CEE.           
                               
 -Directiva del Consell 75/439/CEE, del 16 de juny de 1975,
 relativa a l'eliminació d'olis usats.            
                               
 -Directiva del Consell 76/403/CEE, del 6 d'abril de 1976,
 relativa  a  l'eliminació  de  policlorobifenils  i
 policloroterfenils.                     
                               
 -Decisió del Consell 80/372/CEE, del 26 de març de 1980,
 relativa als clorofluorcarbons en el medi ambient.     
                               
 -Decisió del Consell 82/795/CEE, del 15 de novembre de 1982,
 relativa a la consolidació de les mesures de precaució
 concernent els clorofluorcarbons en el medi ambient.    
                               
 -Directiva del Consell 82/501/CEE, del 24 de juny de 1982,
 relativa als riscos d'accidents majors de certes activitats
 industrials.                        
                               
 -Directiva del Consell 82/884/CEE, del 3 de desembre de
 1982, relativa a un valor límit per al plom contingut en
 l'atmosfera.                        
                               
 -Directiva del Consell 84/491/CEE, del 9 d'octubre de 1984,
 relativa als valors límit i els objectius de qualitat per
 als residus d'hexaclorociclohexà.