Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 13/1998, de 19 de novembre, de modificació de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb els requisits exigits per constituir municipis nous.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 013/1998

  • Data del document 19/11/1998

  • Data de publicació 01/12/1998

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2777

  • No Vigent
Afectacions
02/12/1998 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, ja plantejava, en el seu preàmbul, la problemàtica derivada del fet que, segons que es deia, a Catalunya hi havia un nombre excessiu de municipis, situació que comportava una fragmentació que es considerava una de les causes de la crisi municipal. Aquesta crisi es manifestava essencialment en la manca de recursos i de capacitat per a prestar amb eficàcia els serveis corresponents.

En conseqüència, es feia necessari que el Parlament prengués una posició, cercant fórmules adients però allunyades de solucions dràstiques. Tot això va portar a l'establiment de mecanismes habilitadors d'iniciatives municipals de fusió o d'agrupacions amb caràcter purament voluntari, i sobretot a la creació i al funcionament de les comarques, per tal de superar la major part dels problemes de gestió dels municipis petits.

D'acord amb això, la Llei 8/1987, del 15 d'abril, si bé amb un esperit de respecte a les realitats municipals existents, independentment de llur nivell de recursos i de llur nombre d'habitants, va establir la possibilitat de constituir nous municipis, però amb un caràcter molt restringit, la qual cosa es posa clarament de manifest en l'article 15 de la Llei esmentada, que exigeix un conjunt de requisits que s'han de donar de manera simultània i acumulativa.

D'acord amb la decisió presa pel Parlament de Catalunya, en els termes del que ha estat exposat, la Generalitat de Catalunya ha fet, per mitjà del Departament de Governació, una interpretació molt estricta dels requisits legals que s'han de complir per a donar lloc a la constitució de nous municipis, interpretació que en alguns supòsits no ha estat reflectida en els pronunciaments judicials respectius.

De manera coherent amb el que ha estat la posició mantinguda pel Parlament de Catalunya des de l'aprovació de les lleis d'organització territorial, en la Moció subsegüent a la interpel·lació al Consell Executiu sobre el mapa municipal de Catalunya, aprovada pel Ple del Parlament en la sessió del 30 d'octubre de 1997, aquest va manifestar la seva preocupació per la constitució de nous municipis com a conseqüència dels pronunciaments continguts en sentències judicials i va instar el Govern a elaborar, entre d'altres documents i amb la participació de la Comissió de Delimitació Territorial, un estudi que permetés de presentar, abans d'un any, un projecte de llei de modificació de la legislació vigent, amb la participació de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis, per a establir criteris objectius de racionalitat, suficiència i funcionalitat en els requisits de segregació per a crear nous municipis.

De la normativa vigent i de la interpretació que se n'ha fet es dedueix que la manca de determinació d'un nombre concret d'habitants com un mínim per a poder constituir un nou municipi és un requisit necessari per a donar compliment al contingut de la Moció del Parlament de Catalunya quant a la fixació dels criteris objectius de racionalitat, suficiència i funcionalitat necessaris.

Article 1

Es modifica la primera frase, fins al primer punt i seguit, de l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactada de la manera següent:

"3. Els límits territorials dels termes municipals han d'ésser continguts en el Mapa Municipal, d'acord amb el que estableix l'article 27. Aquests límits territorials dels termes municipals es poden rectificar per a adequar-los a les iniciatives de correcció de disfuncionalitats territorials elaborades per la Comissió de Delimitació Territorial."

Article 2

Es modifica l'article 15 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"1. Es poden crear nous municipis per segregació només quan concorren tots els requisits següents:

"a) Haver-hi nuclis de població territorialment diferenciats, de manera que hi hagi una franja classificada com a sòl no urbanitzable, d'una amplada mínima de 3.000 metres, entre els nuclis més propers dels municipis resultants.

"b) Comptar, els municipis resultants, amb el territori i els recursos suficients per al compliment de les competències municipals.

"c) No comportar, la segregació, disminució de la qualitat mitjana dels serveis que es prestaven en el municipi.

"d) Tenir, els municipis resultants, una població suficient per a assegurar-ne la viabilitat. En tot cas, el municipi nou ha de comptar, com a mínim, amb una població de 2.000 habitants i el municipi o els municipis dels quals se segrega no han de baixar d'aquest límit poblacional.

"e) Comptar, el municipi nou, amb característiques rellevants de la seva pròpia identitat per raons històriques, socials, econòmiques, geogràfiques o urbanístiques.

"2. Sens perjudici del requisit establert per l'apartat 1.b, cal també que es justifiqui que la segregació comporta una millora objectiva en la prestació dels serveis en el nou municipi."

Article 3

Es modifica l'article 16 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"En cap cas no es pot procedir a l'alteració de termes si no es garanteix que, després de l'alteració, el municipi o els municipis afectats disposaran de recursos ordinaris suficients per a prestar els serveis mínims obligatoris establerts per la legislació de règim local."

Article 4

Es modifica la primera frase, fins al primer punt i seguit, de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactada de la manera següent:

"1. El Govern de la Generalitat ha d'impulsar mesures de foment per a la fusió o l'agregació voluntària de municipis, quan consideracions d'ordre geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho aconsellin."

Article 5

Es modifica l'article 27.1 de la Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"1. El Govern de la Generalitat ha d'impulsar l'elaboració del mapa municipal i del mapa comarcal, sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial. Els pressupostos de la Generalitat han d'incloure anualment la dotació corresponent. En els dos mapes s'han de determinar els límits territorials dels termes municipals i de les demarcacions comarcals vigents. Per a l'elaboració del mapa municipal, la Comissió s'ha d'ajustar al que resulti dels expedients de delimitació i d'atermenament i, si escau, de les resolucions definitives en cas de conflicte."

Disposició final

1. Es faculten el Govern de la Generalitat i, si escau, el conseller o consellera de Governació perquè dictin les disposicions necessàries per al desplegament reglamentari d'aquesta Llei.

2. Els requisits establerts per aquesta Llei són d'aplicació als expedients de constitució de municipis nous per segregació que es trobin en tramitació en el moment d'entrar en vigor aquesta Llei.

3. Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als qual sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de novembre de 1998.

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Pomés i Abella

Conseller de Governació

(98.322.064)