Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 18/1998, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 018/1998

  • Data del document 28/12/1998

  • Data de publicació 08/01/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2801

  • No Vigent
Afectacions
28/01/1999 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

 

LLEI

Preàmbul

La protecció dels animals és una de les grans comeses públiques de l'època actual. Per això, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 3/88, del 4 de març, de protecció dels animals, que dedica el títol XII a establir un llarg catàleg d'infraccions i sancions, que té per objecte garantir unes atencions mínimes als animals, que han d'ésser observades per tothom i que afecten, com assenyala ja el preàmbul de la Llei, entre altres aspectes, el tracte, la higiene i el transport dels animals.

Amb la finalitat de fer efectives les prescripcions del text legal, s'encomana la inspecció i la vigilància en aquesta matèria a les entitats locals i, en particular, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. La Llei 3/1988 fou modificada i completada per la Llei 3/1994, que fixa sistemes d'identificació obligatoris per als animals domèstics de companyia, per tal de poder identificar els responsables d'un abandonament, i també localitzar els animals perduts.

Han passat ja més de vuit anys des de la promulgació de la Llei 3/1988, i val a dir que en línies generals el resultat de la Llei es pot valorar com a positiu, atès que és fàcil constatar com s'ha instaurat normativament un règim jurídic protector de les condicions d'existència dels animals, amb la qual cosa s'ha substituït la legislació anterior, parcial i antiquada.

Malgrat això, s'observa amb un cert desànim com l'aplicació pràctica de la Llei no ha estat tan intensa com caldria, ja que proliferen cada cop més conductes prohibides per la Llei, com ara els maltractaments o els abandonaments dels animals de companyia, la qual cosa succeeix, entre altres raons, perquè les diferents administracions públiques no compten amb mitjans suficients per tal de portar a terme una vigilància i una inspecció adequades a les necessitats actuals.

Les associacions de protecció i defensa dels animals, associacions altruistes i sense finalitat de lucre, són el camí per a aconseguir l'adquisició dels hàbits socials per a la defensa dels animals, i poden i han d'ésser unes col·laboradores immillorables de l'Administració per tal de perseguir conductes prohibides per la Llei, atès que és clar que no serviria de res l'establiment d'un seguit de disposicions normatives protectores si aquestes no van acompanyades de la reacció corresponent en cas d'incompliment.

Sens perjudici de les disposicions genèriques que el mateix article 39 de la Llei 3/1988 estableix pel que fa a l'adopció d'acords entre el Departament d'Agricultura i les esmentades associacions proteccionistes, amb la finalitat que participin en les tasques de protecció i defensa dels animals, cal reconèixer a aquestes associacions, explícitament en aquesta Llei, un interès legítim col·lectiu perquè es respectin les prescripcions legals, de tal manera que quan es produeixin les infraccions tipificades, puguin iniciar el procediment sancionador mitjançant la denúncia corresponent, i tinguin en els procediments que, si escau, s'iniciïn la condició d'interessades, sense necessitat d'invocar i acreditar en cada cas la concurrència de dret o interès concret de cap mena.

La possibilitat d'iniciar el procediment sancionador mitjançant la denúncia corresponent es veu emparada per l'article 6 del Decret del 9 de novembre de 1993, sobre el procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya, precepte que no fa sinó reiterar la normativa continguda en la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

L'emparament legal per a reconèixer a aquestes associacions la condició d'interessades es troba també en el mateix article 31 de la Llei de l'Estat 30/1992, atès que és inqüestionable l'interès legítim col·lectiu d'aquestes associacions en la bona finalitat d'aquests procediments.

És per això que s'estima convenient comptar amb la col·laboració i la participació més actives dels ciutadans en general i, més concretament, de les associacions de protecció i defensa dels animals.

Article únic. Modificació de l'article 39

S'afegeixen dos apartats a l'article 39 de la Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals, amb el text següent:

"4. Les associacions a què es refereix l'apartat 2 tenen la consideració d'interessades en els procediments sancionadors establerts per aquesta Llei, en els casos en què hagin formulat la denúncia corresponent o hagin formalitzat la compareixença en l'expedient sancionador.

"5. S'han d'establir per reglament els requisits i les condicions per a posar de manifest els expedients, i fer efectives les notificacions i la resta de tràmits procedimentals que escaiguin."

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 28 de desembre de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

(98.357.112)