Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

  • Núm. del document 328/1998

  • Data del document 24/12/1998

  • Data de publicació 04/01/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2798

Afectacions
TEXT PUBLICAT

La Llei 3/1994, de 20 d'abril, de modificació de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, va establir els sistemes d'identificació obligatoris per als animals domèstics de companyia. Aquests sistemes d'identificació s'han d'adaptar en tot cas a la normativa de la Unió Europea, no han de representar cap perjudici per a la salut dels animals i han d'incorporar, a més de les dades pròpies de l'animal, el nom de la persona que en sigui responsable.

Així mateix, l'esmentada Llei va crear el Registre general d'animals de companyia i va tipificar les infraccions derivades de l'incompliment del deure d'identificar i registrar aquests tipus d'animals.

La identificació dels animals de companyia amb els sistemes d'identificació que estableix la Llei 3/1994 pretén un doble objectiu. Per una banda, poder aplicar el que estableix la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, en cas d'abandonament d'un animal de companyia. Aquest fet està tipificat com una infracció greu per l'esmentada Llei, però amb el tipus d'identificació censal utilitzat fins en aquest moment es fa pràcticament impossible esbrinar qui és responsable de l'animal abandonat i, en conseqüència, fer complir la Llei. Amb el sistema d'identificació que estableix la Llei 3/1994 i aquest Decret, s'incorporen les dades de la persona responsable de l'animal en el sistema d'identificació, la qual cosa permet, per tant, aplicar les sancions corresponents en els casos d'abandonament. En aquest sentit, els sistemes d'identificació han de ser de fàcil lectura i, a més, de molt difícil anul·lació, de manera que garanteixin la detecció de les persones que infringeixen la Llei 3/1988.

D'altra banda, el sistema d'identificació dels animals de companyia permetrà també una localització de la persona responsable de l'animal de manera més ràpida i àgil en els casos de pèrdua.

Però, a més, és convenient i fins i tot necessari tenir identificats i censats els animals de companyia per poder establir les mesures sanitàries adequades que garanteixin la correcta convivència amb l'home i l'efectivitat de les actuacions pertinents en cas d'aparició d'una malaltia.

El Registre general d'animals de companyia centralitza les dades de tots els animals de companyia de Catalunya i permet, per tant, tenir un coneixement exacte del nombre d'animals de companyia que hi ha a Catalunya i de la seva localització, facilitant l'aplicació d'un programa de lluita sanitari en cas que es detecti alguna malaltia important. Així mateix, permet el control sanitari individual de cadascun dels animals, gràcies a la identificació individual que estableix aquest sistema d'identificació.

Per tal de desenvolupar les previsions establertes a l'esmentada Llei i atesa la conveniència d'establir la normativa reguladora del Registre i la identificació dels animals de companyia;

Complert el tràmit d'informació pública;

D'acord amb l'informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya i amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora;

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Terminologia

Article 1

Definicions

A efectes d'aquest Decret s'entén per:

Animals de companyia: totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris).

Marcatge: acte quirúrgic que consisteix a posar a un animal de companyia una marca que permeti diferenciar-lo d'un altre animal de companyia.

Identificar: reconèixer o provar la identitat d'un animal de companyia.

Identificació: acció de dotar a un animal de companyia d'una marca que permeti reconèixer aquell animal o provar la seva identitat.

Sistemes d'identificació: mitjans que s'utilitzen per al marcatge d'un animal de companyia a efectes de poder reconèixer aquell animal o de poder provar la seva identitat.

Transponder: càpsula portadora d'un dispositiu electrònic que conté un codi alfanumèric que permet la identificació de l'animal.

Ressenya completa: sistema d'identificació que consisteix en una descripció detallada de l'animal, mitjançant la qual es relacionen les característiques generals de l'animal (espècie, raça, sexe, data de naixement, talla, color, tipus de pelatge, forma de les orelles i cua) i s'especifiquen els accidents i les marques distintives de l'animal, amb indicació de la seva naturalesa i del lloc d'ubicació.

Capítol 2

Identificació

Article 2

Obligació d'identificar

2.1  Els posseïdors d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb algun dels sistemes d'identificació establerts en aquest Decret, dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal.

2.2  La identificació dels animals de companyia constituirà un requisit previ i obligatori per realitzar qualsevol transacció de l'animal.

2.3  Aquesta marca que identifica l'animal haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.

Article 3

Sistemes d'identificació

3.1  El marcatge dels animals de companyia es realitzarà obligatòriament per un dels sistemes següents, que s'adaptaran en tot cas a la normativa de la Unió Europea:

a) Tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble.

b) Implantació d'un transponder que s'adapti al que estableix el punt 3 d'aquest article.

Aquestes marques constaran d'un codi alfanumèric que permeti, en tot cas, identificar l'animal i garantir la no-duplicitat, mitjançant un sistema d'assignació reconegut per la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, d'acord amb el que estableixen els articles 6.1 i 6.2 d'aquest Decret.

3.2  El tatuatge es realitzarà en la cara interna del pavelló auricular o en qualsevol de les cuixes del darrera, a nivell de l'engonal, mitjançant dermògraf o un altre sistema que asseguri el caràcter indeleble del tatuatge.

3.3  El transponder s'implantarà a la banda esquerra del coll de l'animal. En cas que per una circumstància justificada no sigui possible la implantació del transponder a la banda esquerra del coll de l'animal, s'implantarà a la zona de la creu, entre les dues espatlles, i es farà constar expressament en el document establert a l'article 4 d'aquest Decret el lloc en què s'ha implantat. A més, el transponder ha de complir les característiques següents:

a) Ha d'estar dotat d'un sistema antimigratori i d'un recobriment biològicament compatible.

b) L'estructura del codi alfanumèric que incorporen s'ha d'adaptar al que estableix la norma ISO 11.784.

c) El sistema d'intercanvi d'energia entre el dispositiu i el lector s'ha d'adaptar al que estableix la norma ISO 11.785.

Article 4

Acreditació de la identificació

4.1  El marcatge dels animals de companyia ha de ser realitzat en condicions d'asèpsia per personal qualificat que pertanyi a una entitat reconeguda pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la gestió dels sistemes d'identificació, d'acord amb el que estableix l'article 6.1 d'aquest Decret.

4.2  La persona o entitat responsable del marcatge de l'animal ha de lliurar al posseïdor de l'animal un document acreditatiu d'aquest fet on han de constar, almenys, les dades següents: el sistema d'identificació utilitzat i el lloc on s'ha aplicat, el codi d'identificació, les dades de la persona o l'entitat que realitza aquest marcatge, l'espècie animal i la raça, el sexe i la data de naixement de l'animal.

4.3  En qualsevol transacció d'un animal de companyia s'haurà de lliurar al nou posseïdor de l'animal el document acreditatiu de la seva identificació que estableix l'apartat anterior.

4.4  En el cas d'il·legibilitat d'una marca s'haurà de realitzar un remarcatge de l'animal. En aquest cas la persona o entitat que realitzi el remarcatge farà constar en el document acreditatiu que estableix l'apartat 1 d'aquest article les dades de la marca anterior.

Article 5

Lectura de la identificació

Per poder acreditar amb efectes legals o administratius la identificació d'un animal mitjançant la implantació d'un transponder, o bé per poder determinar amb els mateixos efectes que no es troba identificat amb aquest dispositiu electrònic, caldrà que l'organisme encarregat d'aquesta comprovació hagi efectuat la lectura amb un o diversos aparells que permetin la lectura de tots els models i tipus de transponder homologats per la norma ISO 11.785.

Article 6

Gestió dels sistemes d'identificació

6.1  La gestió dels sistemes d'identificació podrà ser realitzada per entitats que hagin estat reconegudes oficialment pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les quals controlaran l'assignació del codi, l'aplicació del tatuatge o transponder i l'arxiu de les dades, de forma que es garanteixi la seva fiabilitat i confidencialitat.

6.2  Les entitats públiques o privades que gestionin o vulguin gestionar a Catalunya els sistemes d'identificació d'animals de companyia ho sol·licitaran al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i acompanyaran una memòria que justifiqui el compliment dels requisits fixats a l'apartat anterior.

6.3  Les esmentades entitats hauran de facilitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca tota la informació que se'ls requereixi relacionada amb la identificació dels animals de companyia i que figuri en els corresponents arxius de dades.

6.4  Seran vàlides les identificacions dels animals que provinguin de fora de Catalunya, sempre que s'ajustin als sistemes que estableix l'article 3 d'aquest Decret, hagin estat realitzades per entitats autoritzades de similars característiques, d'acord amb la normativa aplicable en el lloc de procedència de l'animal, i s'acrediti la identificació mitjançant un document que estableixi, almenys, les dades que preveu l'article 4.2 d'aquest Decret. En cas contrari els animals s'hauran d'identificar en els terminis fixats per l'article 2 d'aquest Decret.

Capítol 3

Cens i registre d'animals de companyia

Article 7

Obligatorietat del cens

7.1  Els ajuntaments han de disposar d'un registre censal d'animals de companyia i els posseïdors d'animals domèstics de companyia estan obligats a inscriure els seus animals en el registre censal del municipi de residència habitual de l'animal, facilitant, almenys, les dades que s'especifiquen a l'annex d'aquest Decret i acreditant la seva identificació mitjançant el document establert a l'article 4.2.

7.2  Els ajuntaments podran percebre per la prestació d'aquest servei les taxes que s'assenyalin a l'ordenança municipal corresponent.

7.3  La inscripció dels animals de companyia al registre censal del municipi es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició, o de canvi de residència de l'animal.

7.4  Els propietaris o posseïdors d'animals domèstics de companyia estan obligats a notificar a l'ajuntament en el qual estigui censat l'animal, en el termini de dos mesos, la baixa, la cessió o el canvi de residència de l'animal, el canvi en el sistema o codi d'identificació que estableix l'article 3.1 d'aquest Decret, així com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens corresponent.

Article 8

Placa identificativa

El registre censal de l'animal s'ha de completar mitjançant una placa identificativa, on ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari o posseïdor de l'animal.

Article 9

Registre general d'animals de companyia

9.1  El Registre general d'animals de companyia, dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, s'adscriu a la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries, estarà constituït pel conjunt d'inscripcions als registres censals dels respectius ajuntaments i contindrà, almenys, les dades identificatives de l'animal, i el lloc on resideix habitualment, les dades personals i domicili del seu propietari o posseïdor.

9.2  D'acord amb l'article 40.5 de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot delegar la gestió del Registre a les entitats que ho sol·licitin i compleixin els requisits que a l'efecte s'estableixin.

Article 10

Comunicació de les dades censals

10.1  Els ajuntaments han de comunicar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca o a l'entitat en la qual s'hagi delegat la gestió del Registre general d'animals de companyia, directament o a través dels consells comarcals, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, la relació d'animals de companyia censats al seu municipi, fent esment de les dades que figuren a l'annex d'aquest Decret.

10.2  A partir d'aquesta notificació inicial els ajuntaments han de comunicar periòdicament, i en tot cas un cop a l'any com a mínim, al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les altes i les baixes que es produeixin al Registre censal d'animals de companyia, així com les modificacions que es produeixin de les dades censals.

10.3  Els ajuntaments poden consultar les dades incloses al Registre general d'animals de companyia respectant, si s'escau, la normativa vigent sobre protecció de les dades personals.

10.4  Aquesta comunicació s'ha de realitzar per escrit o per qualsevol altre sistema que pugui establir el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca mitjançant la Direcció General de Producció i Indústries Agroalimentàries.

Capítol 4

Règim disciplinari

Article 11

Infraccions i sancions

Les infraccions al que estableix aquest Decret seran sancionades d'acord amb el que estableix la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, modificada per la Llei 3/1994, de 20 d'abril.

Disposicions transitòries

--1  Amb l'objectiu de permetre la continuïtat del cens obligatori que estableixen la Llei de 20 de desembre de 1952, d'epizoòties, i la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, es permet provisionalment i durant un termini de 2 anys la identificació dels animals de companyia que es troben inscrits al corresponent cens en la data d'entrada en vigor d'aquest Decret, mitjançant ressenya completa de l'animal. Durant aquest període de dos anys, s'haurà de procedir al marcatge dels animals censats que no estiguin identificats amb un dels sistemes que estableix l'article 3.1 d'aquest Decret.

A efectes de la inscripció en el registre censal, aquest sistema d'identificació només serà d'aplicació per a aquells animals de companyia que no estiguin marcats amb un dels sistemes d'identificació que estableix l'article 3.1 d'aquest Decret.

Els posseïdors d'animals ja censats que realitzin la seva identificació mitjançant els sistemes que estableix l'article 3.1 d'aquest Decret tenen l'obligació de comunicar al registre censal del municipi on estigui censat l'animal el sistema d'identificació utilitzat i el codi d'identificació assignat.

--2  S'estableix un termini d'un any des de la data de publicació d'aquest Decret perquè tots els animals de companyia no inclosos a l'anterior disposició transitòria primera estiguin marcats mitjançant un dels sistemes d'identificació que estableix l'article 3.1 d'aquest Decret.

Barcelona, 24 de desembre de 1998

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Francesc Xavier Marimon i Sabaté

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Annex

--1  Dades del propietari i/o posseïdor de l'animal:

Nom i cognoms.

DNI.

Domicili i telèfon.

--2  Dades de l'animal:

Espècie i raça.

Sexe.

Data de naixement.

Sistema utilitzat d'identificació (transponder, tatuatge o ressenya completa).

Codi d'identificació o ressenya completa, en cas d'utilitzar-se aquest sistema.

Domicili habitual de l'animal.

(98.344.009)