Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 20/1998, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 020/1998

  • Data del document 29/12/1998

  • Data de publicació 31/12/1998

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2797

TEXT CONSOLIDAT

Els pressupostos per al 1999 estan basats en el reforç dels serveis constitutius de la despesa social en un context de progressiva reducció del dèficit no financer. L'evolució previsible dels ingressos fa possible, amb un dèficit no financer inferior al del 1998, que s'augmenti la despesa social i, en general, l'ensenyament, la sanitat i l'assistència social, de manera compatible amb el desenvolupament de les polítiques de prevenció i seguretat i l'increment de les operacions de capital.

La Llei es divideix en sis títols, dedicats, respectivament, a l'aprovació del pressupost i al règim de les modificacions pressupostàries, a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, a les despeses de personal, a les operacions financeres, a les normes tributàries i a la participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i de la Generalitat. Amb les disposicions addicionals es completa el marc jurídic pressupostari, i les disposicions finals contenen les normes relatives a la pròrroga de disposicions i a l'entrada en vigor de la Llei.

En relació amb anys anteriors, cal destacar, des del punt de vista dels continguts de la Llei, la desaparició del text pressupostari de determinades normes que, amb una clara vocació de permanència, s'havien anat reiterant en l'articulat i que han de trobar un enquadrament més adequat en la Llei de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, en la mesura que en permet l'encaix estable dins el conjunt de l'ordenament jurídic català sense necessitat d'haver de reiterar-les cada any. En concret, i dins d'aquest paquet de mesures que han estat traslladades de la Llei de pressupostos anual a la comunament denominada Llei d'"acompanyament", destaquen les relatives als contractes administratius o al règim de concessió, seguiment i control de les subvencions i, molt particularment, les normes sobre els impostos, que constitueixen l'expressió de l'exercici de la capacitat normativa en els tributs cedits, derivada de la modificació de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes, duta a terme per la Llei orgànica 3/1996, del 27 de desembre, i de les lleis 14/1996, del 30 de desembre, de cessió de tributs de l'Estat a les comunitats autònomes i de mesures fiscals complementàries, i 31/1997, del 4 d'agost, de modificació del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions d'aquesta cessió.

En altres àmbits, cal destacar, d'una banda, l'increment de les retribucions del personal al servei de l'Administració de la Generalitat i del sector públic vinculat o dependent en un 1,8%, d'acord amb les disposicions de la normativa pressupostària estatal en aquesta matèria i, d'altra banda, l'ampliació de la possibilitat d'utilitzar, en relació amb altres entitats, el control financer de caràcter permanent, que en la Llei de pressupostos per al 1998 es va introduir només per als hospitals i altres centres sanitaris dependents de l'Institut Català de la Salut, en substitució de la fiscalització prèvia de les despeses del capítol 2 del pressupost.

Títol I

Aprovació del pressupost i règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Aprovació del pressupost
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Foment de les inversions en les comarques en recessió econòmica i demogràfica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Vinculació de crèdits del pressupost
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Principis generals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Retencions de saldos pressupostaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Crèdits autoritzats a favor de les entitats autònomes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Normes sobre gestió pressupostària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Construcció i adquisició d'immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Vinculació d'immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Execució anticipada de projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Finançament del Programa d'inversions de les universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Identificació dels projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Liquidació dels pressupostos i control financer
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Limitació de l'augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Comptabilització de compromisos anuals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol III

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Retribucions del personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Retribucions del personal no laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Retribucions del personal funcionari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Adequació d'acords, convenis o pactes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Altres disposicions en matèria de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Limitació de l'augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Oferta pública d'ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Relacions de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Integració en el treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol IV

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Operacions d'endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Informació del Govern al Parlament en matèria d'endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Tramesa d'informació al Departament d'Economia i Finances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol V

Normes tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Desplegament de l'article 59.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Increment de tarifa de sanejament i cànon de sanejament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Cànon d'infraestructura hidràulica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol VI

Participació dels ens locals en ingressos de l'Estat i de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Participació en ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Parlament de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

Consell Consultiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

Sindicatura de Comptes de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

Pressupostos de les diputacions provincials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

Interès de demora
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Romanents de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

No-liquidació o anul·lació i baixa de liquidacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

Sistema d'intercanvi electrònic de documents
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

Informació sobre l'evolució del dèficit i de les desviacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

Gestió tributària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

Tributació del joc
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

Despeses d'aval
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

Control financer permanent
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

Alienació de béns immobles de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

Adquisició o arrendament de locals o immobles i drets reals pel sistema de contractació directa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setzena

Adequació i reforma en immobles destinats a ús administratiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dissetena

Contractes d'assegurances
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

Cessions de domini en matèria de temps lliure
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

Cessió de domini d'un terreny a l'Ajuntament de la Riba
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

Cessió de domini de diferents immobles al Consell General d'Aran
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

Modificacions dels concerts educatius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

Pressupostos de les universitats catalanes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

Convenis amb les administracions locals per al finançament de centres docents
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

Fons de garantia per a l'establiment d'una línia especial de crèdit per a activitats de producció cinematogràfica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria de cinematografia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

Cooperació al desenvolupament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-setena

Pla director d'inversions locals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-vuitena

Programa de gestió dels residus municipals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trentena

Pla de recerca de la Generalitat de Catalunya 1997-2000
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-unena

Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria d'activitats extractives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-dosena

Reequilibrament de Catalunya i atenció envers les comarques deprimides
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-tresena

Règim d'autonomia econòmica de l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques

1. Es faculta el Govern per a establir que l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques dependent del Departament de Política Territorial i Obres Públiques tingui règim d'autonomia econòmica.

2. El règim d'autonomia econòmica a què es refereix l'apartat 1 té per objecte gestionar tots els ingressos obtinguts com a resultat de la gestió de l'Escola, i també les transferències de la Generalitat, de les altres administracions públiques o d'altres entitats.

3. L'òrgan responsable de la gestió en règim d'autonomia econòmica de l'Escola ha de presentar anualment al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica, els quals queden a disposició de la Intervenció General, de la Sindicatura de Comptes i, si escau, del Tribunal de Comptes.

4. Per decret del Govern s'ha de determinar la normativa que ha de regir la gestió de l'Escola de Sobrestants.

Disposició addicional Trenta-quatrena

Finançament d'inversions per al foment de l'ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-cinquena

Pagament a la bestreta de les pensions per cessament en l'activitat agrària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-sisena

Règim d'autonomia econòmica del Centre de Mecanització Agrària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-setena

Afectació d'ingressos procedents de llicències de caça i pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-vuitena

Programa d'ajut a les famílies
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-novena

Participació del Cidem en la Societat Catalana d'Iniciatives, SA
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarantena

Gestió de les subvencions per adquisició d'habitatges de protecció oficial
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-unena

Finançament de la informatització de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i de l'Administració de justícia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-dosena

Foment de l'ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-tresena

No-aplicació de l'article 21.1 de la Llei 10/1997
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-quatrena

Dotació del nou parc de bombers de l'Ametlla de Mar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-cinquena

Construcció d'un institut d'ensenyament secundari a Sant Andreu de Llavaneres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-sisena

Condicionament de la zona d'acampada del Campament dels Almogàvers, de la Riba
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-setena

Finançament de les obres del consultori mèdic de Sant Quintí de Mediona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-vuitena

Millora de la carretera d'Arbeca a Vilanova de Bellpuig
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-novena

Execució de la primera fase de la construcció dels laterals de l'autopista A-19 a Badalona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquantena

Construcció del port de Deltebre
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-unena

Construcció del Centre Multimodal de Transports
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-dosena

Execució de la primera fase del desdoblament de la carretera C-260 entre Figueres i Rose
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-tresena

Millores de la carretera C-250, a l'entrada de Girona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-quatrena

Construcció de la ronda sud, a Igualada
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-cinquena

Execució de la tercera fase de la carretera LV-9224, a Lleida
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-sisena

Execució de la quarta fase de la carretera LV-9224, a Lleida
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-setena

Rehabilitació del barri de l'estació de Sallent, a Manresa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-vuitena

Construcció de la variant de la carretera T-204, a Montferri
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-novena

Construcció del pont del riu Besòs, a Sant Adrià de Besòs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixantena

Instal·lació d'un semàfor a la carretera C-244, a Sant Quintí de Mediona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-unena

Millora del polígon industrial de Sant Vicenç de Castellet
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-dosena

Execució del projecte de canalització del barranc dels Caputxins a Tortosa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-tresena

Contractació d'una planta potabilitzadora d'aigua a Gimenells i el Pla de la Font
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-quatrena

Construcció d'un palau de justícia a Gavà
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-cinquena

Millora urbanística del Centre Penitenciari Ponent
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-sisena

Elaboració d'estudis per a instal·lar una escola d'hoteleria i turisme a l'Alt Penedès
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-setena

Construcció d'una residència per a la gent gran a Sant Martí de Riucorb
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-vuitena

Estudi sobre la xarxa d'autopistes i autovies
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-novena

Indumentària de bombers contra incendis amb productes químics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setantena

Material per a la prevenció d'accidents dels bombers
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-unena

Adquisició de mobiliari i material per als parcs de bombers
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-dosena

Conservació i reparació dels vehicles dels parcs de bombers
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-tresena

Conservació de la maquinària dels parcs de bombers
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-quatrena

Renovació dels vehicles dels parcs de bombers
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-cinquena

Formació dels bombers
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-sisena

Prioritat per a les empreses de menys de sis treballadors en les operacions de préstec
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-setena

Pla de riscos laborals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-vuitena

Cobriment de la Gran Via de Barcelona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-novena

Escola taller de turisme a Deltebre
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitantena

Aportació a les activitats dels programes de formació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-unena

Escola taller per a rehabilitar l'antiga estació de Xerta
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-dosena

Millores dels polígons industrials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-tresena

Projecte del Parc Natural de les Muntanyes de Prades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-quatrena

Elaboració d'un pla de pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-cinquena

Programa integral d'atenció a la gent gran
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-sisena

Pla d'energies renovables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-setena

Millora del Centre d'Atenció Primària de Gavà
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-vuitena

Construcció d'un centre d'atenció primària a Viladecans
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-novena

Construcció d'una planta depuradora d'aigües residuals a Almatret
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Norantena

Construcció d'una planta depuradora d'aigües residuals a Corbins
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-unena

Construcció d'aules d'educació infantil al CEIP Maria Garcia Cabanas, a l'Aldea
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-dosena

Reforç del ferm de la carretera C-245, de Castelldefels a Sant Boi de Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-tresena

Reforç del ferm de les carreteres GI-610, C-252 i GI-603
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-quatrena

Construcció d'un pas elevat a la carretera C-249
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-cinquena

Millora de la carretera T-313, de Cambrils a Montbrió del Camp
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-sisena

Obres de millora de l'accés al port comercial de Palamós
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-setena

Construcció d'un nou hospital geriàtric a Sant Feliu de Guíxols
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-vuitena

Obres en l'accés a Sabadell de l'autopista A-18
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-novena

Reparació del camí de Bellmunt a Montfar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Centena

Ampliació del Centre de Dia Laia González, de l'Hospitalet de Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent unena

Obres del casal Progrés, de l'Hospitalet de Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent dosena

Construcció d'habitatges tutelats a l'Hospitalet de Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent tresena

Construcció d'un centre de dia per a la gent gran a la Barceloneta
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quatrena

Obres d'urbanització per a construir pisos tutelats a Manresa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent cinquena

Construcció d'una residència de disminuïts a Manresa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent sisena

Construcció d'un pavelló poliesportiu al Vendrell
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent setena

Remodelació de l'edifici de l'antic jutjat de Mataró
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vuitena

Construcció d'una piscina i d'equipaments a Aldover
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent novena

Construcció d'un centre de dia al Poble-sec, a Barcelona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent desena

Reutilització de l'antic Hospital Ferrer i Sallés, a Sant Sadurní d'Anoia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent onzena

Manteniment dels serveis de caràcter social que presten els objectors de consciència
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent dotzena

Emplaçament del CAP Besòs, a Barcelona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent tretzena

Construcció d'un CAP a Esparreguera
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent catorzena

Finançament per a la remodelació de l'Hospital de Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quinzena

Finançament de les obres del metro lleuger del Baix Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent setzena

Desenvolupament de la xarxa de distribució del canal Segarra-Garrigues
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent dissetena

Creació d'un consorci per a l'aeròdrom d'Alfés
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent divuitena

Adequació de la travessera d'Ascó
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent dinovena

Desdoblament de la carretera C-1411
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vintena

Construcció d'una variant a Cardedeu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-unena

Construcció de la variant sud a Lleida
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-dosena

Desenvolupament de les àrees de rehabilitació integral de Lleida
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-tresena

Obres del túnel de Montan de Tost, a Ribera d'Urgellet
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-quatrena

Millora de la carretera de Solsona a Bassella
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-cinquena

Reforma de Can Queralt, de Sant Andreu de Llavaneres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-sisena

Millora de la carretera C-246, a Vilanova i la Geltrú
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-setena

Fusió de les direccions generals de Medi Natural i de Patrimoni Natural
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-vuitena

Tractament del mosquit al Baix Ebre i a Montsià
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent vint-i-novena

Construcció d'una planta depuradora a Torregrossa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trentena

Construcció dels nous jutjats a Igualada
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-unena

Adequació de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-quatrena

Aplicació del Programa de residus domèstics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-cinquena

Aplicació del Programa de residus industrials especials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-sisena

Pla de foment de la sostenibilitat a escala local
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-setena

Incorporació del tractament biològic a les EDAR
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-vuitena

Col·locació de pantalles acústiques a l'Eix Transversal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent trenta-novena

Inici del tercer carril de l'autopista A-16 entre Sant Boi de Llobregat i Castelldefels
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quarantena

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Vic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-unena

L'educació i la formació professional als centres penitenciaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-dosena

Aplicació de les conclusions del Llibre blanc sobre la justícia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-tresena

Condicionament de l'edifici destinat a les entitats juvenils, a Berga
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-quatrena

Remodelació i rehabilitació del Casal de Joves, al Pla de la Font
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-cinquena

Inici de les obres del Museu Diocesà i Comarcal de Lleida
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-sisena

Manteniment i restauració de la Seu Vella de Lleida
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-setena

Finalització de les obres del castell de Cubelles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-vuitena

Millora de les dotacions d'equipaments escolars de les aules de tecnologia i dels laboratoris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent quaranta-novena

Millora de les dotacions d'equipaments escolars d'ús professional
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cent cinquantena

Finalització de la segona fase del CEIP Josep M. Soler, de Montbrió del Camp
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

Pròrroga de disposicions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

Entrada en vigor
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex

a l'article 1.10 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annexos

a la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1999
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte