Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/1999, de 12 de juliol, de modificació de l'article 8 de la Llei 1/1981, de 25 de febrer, de creació del Consell Consultiu de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 004/1999

  • Data del document 12/07/1999

  • Data de publicació 15/07/1999

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 2931

  • No Vigent
Afectacions
16/07/1999 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 1/1981, de 25 de febrer, va crear el Consell Consultiu de la Generalitat com a òrgan consultiu que vetlla en la seva actuació per l’observança i el compliment de la Constitució i de l’Estatut de Catalunya.

L’article 8 d’aquesta Llei estableix que el Consell Consultiu de la Generalitat dictamina sobre l’adequació a l’Estatut de Catalunya dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i a aprovació pel Parlament de Catalunya. Així mateix, té com a funció dictaminar prèviament a la interposició davant el Tribunal Constitucional sobre els recursos d’inconstitucionalitat pel Govern o pel Parlament de Catalunya.

D’altra banda, la Llei orgànica 7/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, introdueix, a l’article 75 bis, la possibilitat que els ens locals plantegin conflictes en defensa de l’autonomia local constitucionalment garantida, respecte a les normes estatals o autonòmiques amb rang de llei.

Els ens locals legitimats per a plantejar aquests conflictes constitucionals han de sol·licitar, prèviament a la formalització del conflicte, dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat o del corresponent òrgan consultiu autonòmic, segons si l’àmbit territorial al qual pertanyin els ens locals correspon a diverses o a una comunitat autònoma, en els termes establerts per l’article 75 ter.3 de l’esmentada Llei orgànica.

Per tant, atès que el Consell Consultiu de la Generalitat és l’òrgan que vetlla per l’observança i el compliment de la Constitució i l’Estatut de Catalunya, i d’acord amb les funcions atribuïdes per l’article 8 de la seva Llei de creació, es fa necessari atorgar a aquest òrgan les funcions de dictaminar pel que fa als conflictes constitucionals en defensa de l’autonomia local que plantegin els ens locals de Catalunya, en els termes de l’esmentada Llei orgànica, mitjançant l’addició d’un paràgraf tercer a l’article 8 de la dita Llei 1/1981, de 25 de febrer.

Article únic

S’afegeix un paràgraf tercer a l’article 8 de la Llei 1/1981, de 25 de febrer, de creació del Consell Consultiu de la Generalitat, amb el text següent:

"Article 8

"Tercer. Prèviament al plantejament davant el Tribunal Constitucional, i en els termes de la seva Llei orgànica, dels conflictes en defensa de l’autonomia local pels ens locals de Catalunya. El dictamen s’ha d’elaborar en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud dels ens locals."

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 12 de juliol de 1999

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Xavier Trias i Vidal de Llobatera

Conseller de la Presidència

(99.187.070)