Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

DECRET LEGISLATIU 4/1986, de 4 d'agost, pel qual es modifica la Llei 9/1985, de 14 de maig, de modernització de l'Empresa Familiar Agrària.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • Núm. del document 004/1986

 • Data del document 04/08/1986

 • Data de publicació 01/09/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 734

 • No Vigent
Afectacions
21/09/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

  La Llei 4/1986, de 10 de març, de Bases de Delegació en
 el Govern per a l'adequació de les Lleis de Catalunya al
 dret de les Comunitats Europees, delega en el Consell
 Executiu la potestat de dictar normes amb rang de llei per
 tal d'adequar les Lleis vigents de Catalunya al dret de les
 Comunitats Europees.                    
                               
  En l'exercici de l'esmentada delegació, dins el termini
 de sis mesos establert, i en el marc de les disposicions
 comunitàries que, d'acord amb l'article 2 de la Llei de
 Bases, constitueixen els principis i criteris als quals ha
 de cenyir-se el Consell Executiu en l'elaboració dels
 Decrets Legislatius corresponents, es modifica la Llei
 9/1985, de 14 de maig, de modernització de l'empresa
 familiar agrària.                     
                               
  Les modificacions que motiven aquest Decret Legislatiu
 tenen com a finalitat definir les condicions que han de
 reunir les empreses familiars agràries per tal d'acollir-se
 als plans de modernització, en consonància amb l'establert
 al dret comunitari (article 5); possibilitar que les
 empreses familiars agràries que no reuneixin els requisits
 per acollir-se als plans de modernització puguin gaudir
 d'uns règims d'ajut alternatius, (article 6); i incorporar
 els criteris comunitaris pel que fa als objectius dels
 plans de modernització i al règim d'ajuts a la inversió
 agrària (article  7). Finalment, el nou  redactat de
 l'article 12 té com a objectiu incorporar a la Llei una
 sèrie d'accions  complementàries, que  hauran de  ser
 desenvolupades reglamentàriament, que contribueixin a la
 millora de les rendes de les empreses familiars agràries, i
 de les seves condicions de vida, treball i producció,
 d'acord  amb  el  que  estableixen  les  disposicions
 comunitàries.                       
                               
  En virtut de tot això, en l'exercici de la delegació
 atorgada per la Llei 4/1986, de 10 de març, a proposta del
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'acord amb el
 dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord
 amb el Consell Executiu,                  
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  Es modifiquen els articles 5, 6, 7, 8.3, 9 i 12 de la
 Llei 9/1985,  de modernització de  l'empresa familiar
 agrària, en els termes que s'estableixen en aquest Decret
 Legislatiu.                        
                               
  L'article 5 queda redactat de la forma següent:     
 "5.1 Les empreses familiars agràries que reuneixin els
 requisits que s'esmenten a continuació podran optar a
 realitzar un  pla de modernització  i desenvolupament
 integral:                         
  a) Quan la renda del treball esmerçat en l'explotació per
 unitat  de treball-home  anual sigui  inferior a  la
 renda-objectiu indicada a l'article 7.           
  b) Quan el temps de treball esmerçat en activitats
 alienes a l'explotació sigui inferior a la meitat del temps
 de treball total del titular sol·licitant.         
  c) Quan l'interessat es comprometi a aplicar i mantenir
 durant  el  termini  de realització  un  sistema  de
 comptabilitat  general  que inclogui,  com  a  mínim,
 l'enregistrament d'ingressos i despeses  amb els seus
 justificants i l'establiment d'un balanç anual concernent a
 l'estat dels actius i els passius de l'explotació.     
  d) Quan l'interessat estigui en possessió d'un títol de
 formació professional agrària de segon grau o equivalent, o
 acrediti cinc anys de pràctica professional agrícola.
 Aquest termini, però, podrà ser  reduït en un temps
 equivalent al de la durada dels cursos agraris que hagi
 realitzat el titular.                   
 5.2 El  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca
 confereix  prioritat  als plans  de  modernització  i
 desenvolupament integral per a les empreses familiars
 agràries que es trobin en  alguna de les situacions
 següents:                         
  a) Quan les explotacions estiguin ubicades en comarques i
 zones de muntanya o en zones desafavorides amb possibilitat
 d'incloure inversions per a projectes de caràcter turístic
 o artesanal.                        
  b) Quan les explotacions presentin una aptitud particular
 per a determinades produccions i no hi hagi alternatives
 rendibles.                         
  c) Quan el titular sigui un agricultor menor de quaranta
 anys.                           
  d) Quan l'aportació de mà d'obra assalariada fixa, o la
 que resulti equivalent en salaris eventuals, no superi en
 el conjunt anual la familiar en jornades efectives.    
  e) Quan estiguin destinats preferentment a pal·liar els
 efectes negatius sobre l'economia de les famílies pageses
 de fenòmens catastròfics, essencialment climatològics.   
 5.3 En  els programes territorials de modernització i
 desenvolupament de l'empresa familiar agrària es poden
 establir  requisits  complementaris  en  relació  a
 l'especificitat agrària de l'àmbit territorial on està
 situada l'empresa.                     
 5.4 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot
 derogar temporalment algun dels requisits establerts en el
 pàragraf segon d'aquest article, d'acord amb les condicions
 específiques d'aplicació de la política socio-estructural
 comunitària a Catalunya."                 
                               
  L'article 6 queda redactat de la forma següent:     
  "El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot
 establir règims  d'ajut a inversions  en explotacions
 dirigides a assolir algun dels objectius esmentats en
 l'article 7 i que, alhora, constitueixin empreses familiars
 agràries que  no satisfacin els requisits  fixats en
 l'article 5.1 per acollir-se als plans de modernització i
 desenvolupament integral."                 
                               
  L'article 7 queda redactat de la forma següent:     
 "7.1 El pla de modernització i desenvolupament integral té
 com a objectius principals:                
  a) Aconseguir que, en el moment del seu acabament, la
 renda del treball esmerçat en l'explotació per unitat de
 treball-home anual no sigui inferior al salari brut mitjà
 dels treballadors no agraris de la comarca, sense que
 superi el seu 120%.                    
  b) La millora qualitativa i la reconversió  de les
 produccions en funció de les necessitats del mercat i
 d'acord amb els criteris i directrius de la política
 agrària vigent.                      
  c) L'adaptació de l'explotació envers la reducció dels
 costos de producció, l'estalvi energètic en els processos
 d'obtenció i  de transformació  dels productes  i el
 millorament de les condicions de vida i de treball, de
 manera que assegurin la viabilitat de l'empresa en el
 futur.                           
  d) L'adopció de mesures de protecció i millora del medi
 natural.                          
 7.2 Excepcionalment, i en derogació del principi de millora
 de la renda de l'empresa familiar agrària, poden ser
 acceptats aquells plans de modernització i desenvolupament
 integral que demostrin suficientment que tenen com a
 objectiu el manteniment del nivell actual de la renda de
 treball per unitat treball-home esmerçada.         
 7.3 Els criteris i les directrius de política agrària
 aplicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
 tenen com a objectiu bàsic l'equilibri de mercats i poden,
 en conseqüència, imposar condicions específiques per a la
 concessió d'ajuts a les inversions que puguin incrementar
 les produccions en els sectors amb excedents, àdhuc fins
 arribar a la seva total prohibició."            
                               
  L'apartat 3 de l'article 8 queda redactat de la forma
 següent:                          
 "8.3 En els casos en què el pla de modernització i
 desenvolupament  integral  impliqui  la  conveniència
 d'establir una fórmula associativa de grup, es farà un sol
 pla per al conjunt de les empreses afectades."       
                               
  A l'article 9, on diu  "en els casos d'instal·lació
 d'agricultors de menys de trenta-cinc anys", ha de dir "en
 els casos d'instal·lació d'agricultors de menys de quaranta
 anys".                           
                               
 L'article 12 queda redactat de la forma següent:      
  "El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot
 desenvolupar, en  benefici de les  empreses familiars
 agràries i, de manera prioritària, d'aquelles que presentin
 plans de modernització i desenvolupament integral, mesures
 complementàries que contribueixin a la millora de les seves
 rendes i  condicions de  vida, treball  i producció;
 especialment:                       
  a) Accions de  capacitació  professional i  formació
 continuada. Aquestes actuacions es poden fer extensives
 als titulars d'empreses que, amb els canvis pertinents,
 poden tenir la qualificació d'empresa familiar agrària, o a
 membres de la família i a assalariats, no titulars de
 l'empresa familiar agrària.                
  b) Accions de foment de mètodes i tècniques comptables i
 de gestió empresarial.                   
  c) Accions per a la introducció o el manteniment de
 pràctiques de  producció agrària  compatibles amb  la
 protecció de l'espai natural.               
 d) Accions específiques per  al foment d'alternatives
 agràries productives."                   
                               
 Barcelona, 4 d'agost de 1986                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca