Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET LEGISLATIU 1/1986, de 4 d'agost, pel qual es modifica la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de Col·legis Professionals, per adaptar-la a la normativa comunitària.

Dades bàsiques
 • Rang del document Decret legislatiu

 • Organisme emissor Departament de Justícia

 • Núm. del document 001/1986

 • Data del document 04/08/1986

 • Data de publicació 01/09/1986

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 734

 • No Vigent
Afectacions
21/09/1986 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

  La Llei 4/1986, de 10 de març, de Bases de Delegació en
 el Govern per a l'Adequació de les Lleis de Catalunya al
 Dret de les Comunitats Europees, delega en el Consell
 Executiu la potestat de dictar normes amb rang de Llei per
 tal d'adequar les Lleis de Catalunya al Dret de les
 Comunitats Europees.                    
                               
  D'acord amb l'article 2 de la Llei 4/1986, les Directives
 77/249/CEE;   75/362/CEE;   75/363/CEE;  77/452/CEE;
 77/453/CEE;   78/686/CEE;  78/687/CEE;   78/1026/CEE;
 78/1027/CEE;   80/154/CEE;  80/155/CEE;   85/384/CEE;
 85/614/CEE; 85/432/CEE; i 85/433/CEE constitueixen els
 principis i els criteris als quals s'ha cenyit el Consell
 Executiu en l'elaboració d'aquest Decret Legislatiu de
 modificació de l'article 9.2 de la Llei de Col·legis
 Professionals.                       
                               
  L'article 9.2 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de
 Col·legis Professionals, fixa com a requisit indispensable
 per a l'exercici de la professió, la incorporació al
 Col·legi Professional en l'àmbit territorial del qual es
 pretén exercir-la. L'article 52  del Tractat de Roma
 distingeix el dret d'establiment entenent com a tal tot
 exercici amb caràcter estable i permanent, i la lliure
 prestació de serveis prevista a l'article 59 del Tractat de
 Roma, entenent com a tal l'exercici amb caràcter ocasional.
 Del compliment del requisit fixat a l'article 9.2, n'estan
 exempts els supòsits de lliure prestació de serveis, pel
 que fa a les professions regulades per les Directives
 esmentades, sens perjudici que  es pugui imposar als
 beneficiaris l'obligació de notificar la prestació de
 serveis a l'autoritat competent.              
                               
  En virtut de tot això, en l'exercici de la delegació
 atorgada per la Llei 4/1984, de 10 de març, a proposta del
 Conseller de Justícia, de conformitat amb el dictamen emès
 per la Comissió Jurídica Assessora, i d'acord amb el
 Consell Executiu,                     
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
  L'article 9.2 de la Llei 13/1982, de 17 de desembre, de
 Col·legis Professionals,  queda redactat de  la forma
 següent:                          
                               
 Article 9                         
 9.2 És un requisit indispensable per a l'exercici de la
 professió  la  incorporació al  Col·legi  en  l'àmbit
 territorial del qual es pretén d'exercir-la.        
  Aquest requisit no podrà ser exigit, en el supòsit de
 lliure prestació de serveis, a aquells nacionals dels
 Estats membres de la  Comunitat Europea que estiguin
 prèviament establerts, amb caràcter permanent a qualsevol
 dels dits Estats, d'acord, en cada cas, amb allò que
 disposin  les normes  comunitàries  aplicables a  les
 professions  afectades; tot  això  sens perjudici  de
 l'obligació de notificar la seva actuació al Col·legi
 corresponent amb l'aportació de la documentació exigible
 segons aquelles normes, en els termes que reglamentàriament
 s'estableixin.                       
                               
 Barcelona, 4 d'agost de 1986                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joaquim Xicoy i Bassegoda                 
 Conseller de Justícia