Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 004/2000

 • Data del document 26/05/2000

 • Data de publicació 29/05/2000

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 3149

  • Títol I

   Mesures fiscals
   Capítol I - Capítol III

   • Capítol I

    Impostos directes
    Secció primera - Secció segona

   • Capítol II

    Impostos indirectes
    Secció única

    • Secció única

     Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
     Article 3

     • Article 3

      Transmissions patrimonials oneroses

   • Capítol III

    Tributs propis
    Secció primera - Secció quarta

    • Secció primera

     Cànons
     Article 4 - Article 5

     • Article 4

      Modificació de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua

     • Article 5

      Termini de pagament de quotes impagades pels conceptes de cànon d'infraestructura hidràulica i d'increment de tarifa de sanejament per entitats locals i per societats de capital majoritàriament públic

    • Secció segona

     Gravamen de protecció civil de Catalunya
     Article 6

     • Article 6

      Modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

    • Secció tercera

     Taxes
     Article 7 - Article 13

     • Article 7

      Modificació del títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Article 8

      Modificació del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Article 9

      Modificació del capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Article 10

      Modificació del capítol X del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Article 11

      Modificació del títol IX de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de Catalunya

     • Article 12

      Modificació del títol XII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

     • Article 13

      Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya

    • Secció quarta

     Altres normes
     Article 14

     • Article 14

      Termini de prescripció en els tributs propis de la Generalitat de Catalunya

  • Títol II

   Mesures administratives
   Capítol I - Capítol V

   • Capítol I

    Reordenació de competències en matèria de medi ambient
    Secció única

    • Secció única

     Reordenació de competències en matèria de medi ambient
     Article 15 - Capítol 16

     • Article 15

      Competències assumides pel Departament de Medi Ambient

     • Capítol 16

      Modificació del capítol III del títol I de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro

   • Capítol II

    Mesures en matèria de personal
    Secció primera - Secció quarta

    • Secció primera

     Modificacions del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
     Article 17

     • Article 17

      Modificacions del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

    • Secció segona

     Cos d'Agents Rurals
     Article 18

     • Article 18

      Promoció interna dels funcionaris del Cos d'Agents Rurals

    • Secció tercera

     Cos de Mossos d'Esquadra
     Article 19 - Article 20

     • Article 19

      Modificació de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

     • Article 20

      Addició d'un article 25 bis a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

    • Secció quarta

     Cos d'Advocats de la Generalitat
     Article 21

     • Article 21

      Modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

   • Capítol III

    Mesures en relació amb les finances i el patrimoni de la Generalitat
    Secció primera - Secció segona

    • Secció primera

     Modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i modificat per la Llei 25/1998
     Article 22 - Article 24

     • Article 22

      Modificació de l'apartat 2 de l'article 13 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i modificat per la Llei 25/1998

     • Article 23

      Modificació de l'article 25 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994

     • Article 24

      Modificació del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994 i modificat per la Llei 25/1998

    • Secció segona

     Normes patrimonials
     Article 25 - Article 26

     • Article 25

      Modificació de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, modificada per la Llei 25/1998

     • Article 26

      Expedients relatius a danys produïts a tercers

   • Capítol IV

    Mesures sobre l'empresa pública catalana
    Secció primera - Secció tercera

    • Secció primera

     Institut Català del Sòl
     Article 27

     • Article 27

      Modificació de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl

    • Secció segona

     Centre de la Propietat Forestal
     Article 28

     • Article 28

      Modificació de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal

    • Secció tercera

     Ports de Catalunya
     Article 29 - Article 31

     • Article 29

      Modificació de l'article 68 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya

     • Article 30

      Modificació de l'article 93 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya

     • Article 31

      Addició d'un nou annex a la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya

   • Capítol V

    Representació dels ens locals en el sistema sanitari de Catalunya
    Article 32

    • Article 32

     Modificació de la Llei 15/1990, de 6 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya

TEXT CONSOLIDAT

La doctrina que ha anat elaborant el Tribunal Constitucional sobre els límits constitucionals de les lleis de pressupostos, continguda, entre moltes altres, en les sentències 174/1998 i 203/1998, distingeix en les lleis de pressupostos, d'una banda, un contingut mínim indispensable, constituït per l'expressió xifrada de la previsió d'ingressos i l'habilitació de despeses, i, de l'altra, un contingut possible, no necessari o eventual, en el sentit que poden incloure matèries diferents de les indispensables, sempre que tinguin una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general.
No obstant això, és innegable que aquesta tipologia de disposicions no esgota el ventall de possibles normes connexes amb el pressupost com a instrument normatiu, atès que hi ha altres disposicions que, sense tenir una relació directa amb les despeses i els ingressos o amb els criteris de política econòmica general, mantenen una certa relació de complementarietat amb les disposicions pressupostàries, en la mesura que faciliten -en ocasions, fins i tot, amb la modificació substancial de lleis anteriors- el compliment de les que, per llur pròpia naturalesa, tenen caràcter i vigència temporals. En aquest sentit, la present Llei constitueix l'instrument necessari per a implementar les disposicions de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2000 en diferents àmbits d'actuació de la Generalitat.
D'acord amb aquests criteris, aquesta Llei de mesures fiscals i administratives incorpora un total de trenta-dos articles, estructurats en dos títols (el primer, relatiu a mesures fiscals i el segon, a mesures administratives), set disposicions addicionals i dues disposicions finals.
Pel que fa als continguts, i tot seguint l'estructura de la Llei, convé assenyalar les principals mesures que incorpora el seu articulat.
El títol I, agrupat en tres capítols, fa referència a les mesures fiscals. En primer lloc, destaquen les mesures relatives als impostos cedits per l'Estat a la Generalitat, tant directes com indirectes. D'aquestes, s'ha de fer especial esment a l'increment fins al doble de la deducció per naixement o l'adopció de fills, en el marc de les polítiques de protecció a la família, i a diverses modificacions de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, especialment pel que fa a diverses reduccions de la base imposable de l'impost sobre successions i donacions.
En segon lloc, un altre grup de mesures són les relatives als tributs propis de la Generalitat. Entre aquestes, es recull l'exempció de les aigües termals i minerals del cànon de l'aigua, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1985, d'aigües, i s'introdueixen sengles modificacions puntuals en el gravamen de protecció civil. En matèria de taxes i preus públics, la Llei afegeix una taxa per l'emissió de certificacions de presentació de projectes tècnics d'infraestructures comunes de telecomunicacions, que té el seu fonament en diverses disposicions estatals i autonòmiques recents sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions: concretament, el Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació; el Reial decret 279/1999, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis i de l'activitat d'instal·lació d'equips i sistemes de telecomunicacions, i els decrets 172/1999, de 29 de juny, sobre canalitzacions de telefonia i altres serveis per cable en els edificis de nova construcció, i 84/1999, de 23 de març, pel qual s'atribueixen a la Direcció General de Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior dels edificis. Segons aquestes disposicions, les instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis s'han de concretar en un projecte tècnic. Una vegada realitzada la instal·lació, per tal d'acreditar que aquesta s'ajusta al projecte tècnic, el tècnic competent ha d'elaborar un certificat o, si és el cas, un butlletí d'instal·lació, que haurà de presentar davant la Direcció General de Radiodifusió i Televisió, funció que justifica la taxa establerta. Així mateix, s'estableixen diverses modificacions de taxes ja regulades a la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
El títol II, dividit en cinc capítols, conté les mesures administratives, entre les quals s'inclouen algunes disposicions amb relació a l'àmbit competencial del medi ambient, disposicions en matèria de personal, disposicions sobre finances i patrimoni i disposicions sobre l'empresa pública catalana.
En primer lloc, dins aquest grup de mesures, destaquen les relatives a la distribució de competències i funcions entre els departaments de medi ambient, agricultura, ramaderia i pesca i política territorial i obres públiques, que són conseqüència del Decret 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i que requereixen una norma amb rang de llei, d'acord amb el principi constitucional de reserva de llei. En el mateix sentit, es dóna nova redacció a diversos preceptes de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, relatius a la creació de l'Agència Catalana de l'Aigua, en matèria d'òrgans de govern, gestió i assessorament.
En matèria de personal, es fa necessari corregir, modificar i adaptar diverses situacions jurídiques puntuals relatives al règim general de la funció pública, i també incorporar determinades modificacions en els sistemes de promoció interna i formes d'integració a diferents cossos de l'Administració de la Generalitat.
Pel que fa a les mesures relatives a les finances i al patrimoni, es preveuen, d'una banda, diverses modificacions del text refós de la Llei de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, relatives al procediment d'atorgament de subvencions i que tenen per objecte incrementar la concurrència, la publicitat, la simplificació i el control d'aquests procediments. De l'altra, s'introdueixen diverses modificacions a la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, que fan referència, entre d'altres qüestions, a l'adquisició i arrendament d'immobles i drets reals pel sistema de contractació directa i als contractes d'assegurances. També s'inclou una disposició per permetre l'agilitació i la simplificació dels expedients relatius a danys produïts a tercers que no superin les cent mil pessetes.
En darrer terme, s'han inclòs a la Llei diverses disposicions que afecten empreses públiques de la Generalitat: l'Institut Català del Sòl, el Centre de la Propietat Forestal i Ports de Catalunya. La modificació de diversos preceptes de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, té per finalitat la transformació d'aquest en una entitat de dret públic que actua amb subjecció al dret privat, naturalesa jurídica més conforme amb les activitats i les funcions que aquest ens té encomanades. Pel que fa al Centre de la Propietat Forestal, la modificació és motivada per la reordenació de competències departamentals derivada de l'anteriorment esmentat Decret 297/1999, de 27 de novembre, i, finalment, en matèria de ports, s'introdueixen disposicions relatives al seu règim econòmic i financer.

Títol I

Mesures fiscals

Capítol I

Impostos directes

Secció primera

Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 1

Deducció per naixement de fills
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Impost sobre successions i donacions

Article 2

Reduccions de la base imposable
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Impostos indirectes

Secció única

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Article 3

Transmissions patrimonials oneroses
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Tributs propis

Secció primera

Cànons

Article 4

Modificació de la Llei 6/1999, de 12 de juliol, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Termini de pagament de quotes impagades pels conceptes de cànon d'infraestructura hidràulica i d'increment de tarifa de sanejament per entitats locals i per societats de capital majoritàriament públic
1. Els deutes en concepte d'increment de tarifa de sanejament i cànon d'infraestructura hidràulica de les entitats locals i societats de capital majoritàriament públic, en la seva condició d'entitats subministradores d'aigua, acreditats amb data anterior al 31 de desembre de 1999, si ja han estat liquidats, gaudiran d'un nou període de cobrament en fase voluntària, per la qual cosa s'ha de notificar novament l'import del deute, sense incloure els interessos meritats fins aquesta data i, a partir d'aquest moment, s'ha de tramitar d'acord amb el procediment de recaptació aplicable en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Si no han estat liquidats, s'ha d'efectuar la liquidació corresponent i notificar-la d'acord amb el procediment de gestió vigent.
2. Les entitats subministradores que esmenta l'apartat 1, sens perjudici del que estableix, poden sol·licitar fins al 31 de desembre de 2000 l'ajornament i el fraccionament del deute, d'acord amb el que estableix la normativa aplicable als tributs propis de la Generalitat, sempre sense interessos, per un període màxim de dotze anys, en funció de la relació existent entre el deute i la darrera liquidació aprovada dels ingressos corrents del pressupost brut de les entitats sol·licitants, d'acord amb l'escalat següent:

Percentatge del deute en relació amb els ingressos corrents del pressupost

Termini màxim d'ajornament

Inferior a l'1%

Fins a 2 anys

1% a 5%

Fins a 8 anys

Superior al 5%

Fins a 12 anys


3. L'encaix en el tram de l'escalat que correspongui s'ha de fer, si escau, de manera individualitzada, d'acord amb el pressupost d'ingressos i d'endeutament de l'ens local i la seva capacitat de generació d'estalvi net.
4. Si no s'efectua el pagament d'algun dels terminis del fraccionament autoritzat, per la fracció no pagada s'ha d'iniciar la via de constrenyiment, i, en el cas que no es pagués en els terminis establerts per a ingressar-la en període executiu, es consideren vençudes la resta de fraccions pendents, respecte a les quals s'ha d'iniciar la via de constrenyiment, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
5. Els òrgans competents han de revisar d'ofici els expedients corresponents a les liquidacions impagades, i també els expedients respecte als quals el deutor hagi iniciat el pagament a terminis, per tal d'adequar l'import de les quantitats degudes a les que derivin de l'aplicació del que estableix l'apartat 1.

Secció segona

Gravamen de protecció civil de Catalunya

Article 6

Modificació de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
1. Es modifica l'apartat 1, primer, de l'article 59 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
"Subjecció i quantia del gravamen
"1. Resten sotmesos al gravamen els següents elements patrimonials afectes a activitats de risc i situats al territori de Catalunya:
"Primer. Les instal·lacions industrials o els magatzems en els quals s'utilitzen, s'emmagatzemen, es dipositen o es produeixen una substància o diverses de les considerades perilloses d'acord amb l'annex I, part 1, Relació de substàncies, i part 2, Categories de substàncies i preparats no denominats específicament en la part 1, del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses, sempre que la quantitat present en la instal·lació o en el grup d'instal·lacions de què es tracti superi el 10% de les que figuren en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2 del Reial decret 1254/1999.
"a) Si es tracta de magatzems situats en terrenys qualificats de sòl urbà, el gravamen és exigible si la quantitat emmagatzemada supera, en qualsevol moment al llarg de l'any natural, el 5% de qualsevol de les que figuren en els annexos esmentats i amb els mateixos criteris.
"b) En els supòsits a què es refereixen l'apartat primer i la lletra a, la base del gravamen s'ha de constituir amb la quantitat mitjana anual de substància present en la instal·lació o en el grup d'instal·lacions, expressada en quilograms.
"c) El tipus aplicable s'ha de determinar per a cada substància dividint 250 per les quantitats, expressades en tones, que apareixen en la columna 3 de l'annex I, part 1 i part 2, del Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol."
2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 64 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:
"Determinació de la norma aplicable i habilitació en la Llei de pressupostos
"1. Les referències al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, contingudes en aquesta secció s'entenen fetes a les normes de l'Estat que les modifiquin en execució de les directives comunitàries en aquesta matèria, sempre que les esmentades normes hagin entrat en vigor el primer dia de l'any natural."

Secció tercera

Taxes

Article 7

Modificació del títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Modificació del títol VI de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Modificació del capítol IV del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Modificació del capítol X del títol VII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Modificació del títol IX de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Modificació del títol XII de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Modificació del títol XIV de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció quarta

Altres normes

Article 14

Termini de prescripció en els tributs propis de la Generalitat de Catalunya
En l'àmbit dels tributs propis de la Generalitat, prescriuen al cap de quatre anys els drets i les accions següents:
a) El dret de l'Administració a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna.
b) L'acció per a exigir el pagament dels deutes tributaris.
c) L'acció per a imposar sancions tributàries.
d) El dret de devolució d'ingressos indeguts.

Títol II

Mesures administratives

Capítol I

Reordenació de competències en matèria de medi ambient

Secció única

Reordenació de competències en matèria de medi ambient

Article 15

Competències assumides pel Departament de Medi Ambient
1. Les competències i les funcions atribuïdes per les disposicions vigents al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i als seus òrgans, en tot allò que es refereix a l'assignació de representants, competències i funcions en matèria de medi natural, s'han d'entendre referides al departament competent en matèria de medi ambient i als seus òrgans, d'acord amb l'àmbit competencial reconegut per la normativa vigent.
2. Les competències i les funcions atribuïdes per les disposicions vigents al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i als seus òrgans en tot allò que es refereix a l'assignació de representants, competències i funcions en matèria d'aigües i obres hidràuliques, s'han d'entendre referides al departament competent en matèria de medi ambient i a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb l'àmbit competencial reconegut per la normativa vigent.

Capítol 16

Modificació del capítol III del títol I de la Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Mesures en matèria de personal

Secció primera

Modificacions del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

Article 17

Modificacions del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
1. Es modifica la lletra a de l'article 27 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, que queda redactada de la manera següent:
"a) Ha de regular, amb la finalitat de poder assolir que el 2% de la plantilla sigui cobert per persones discapacitades que tinguin reconeguda la condició legal de disminuïdes, una reserva de fins a un 5% de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública."
2. [No vigent]
3. Es modifica la lletra b de l'apartat 1 de l'article 88 del Decret legislatiu 1/1997, que queda redactada de la manera següent:
"b) Quan siguin autoritzats per la Generalitat a prestar serveis o col·laborar amb organitzacions no governamentals (ONG) que desenvolupin programes de cooperació, o a complir missions per períodes superiors a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació nacionals o internacionals."
5. S'afegeix una disposició addicional vint-i-cinquena al Decret legislatiu 1/1997, amb el text següent:
"1. Els funcionaris de grups de serveis penitenciaris auxiliars tècnics, tècnics especialistes i diplomats que ocupin llocs de treball de servei interior i d'àrea mixta i llocs de comandament intermedis del servei interior poden passar a ocupar llocs de treball de segona activitat en els mateixos serveis penitenciaris o en altres llocs homologats, adequats al seu nivell de titulació, de formació i de coneixements, amb els requisits i les condicions que es determinin, quan compleixin l'edat de cinquanta-set anys i tinguin l'antiguitat que es determini per reglament o quan, segons un dictamen mèdic, tinguin disminuïda la capacitat per a complir el servei ordinari d'una manera previsiblement permanent.
"2. En els llocs de segona activitat els funcionaris perceben les retribucions bàsiques corresponents al seu grup i les de caràcter personal que tenien reconegudes, a més de les complementàries corresponents al lloc de treball de segona activitat que ocupen. En el supòsit que les retribucions totals en el nou lloc de treball siguin inferiors, tenen dret a percebre un complement personal transitori que les iguali amb les retribucions que percebien abans. Aquest complement s'ha de regir pel que estableix la disposició transitòria segona.
"3. S'han de determinar per reglament les circumstàncies i les condicions de la prestació dels serveis de segona activitat, i la composició, el funcionament i les funcions del tribunal mèdic que ha d'emetre el dictamen a què fa referència l'apartat 1."
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Cos d'Agents Rurals

Article 18

Promoció interna dels funcionaris del Cos d'Agents Rurals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Cos de Mossos d'Esquadra

Article 19

Modificació de l'apartat 1 de l'article 20 de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Addició d'un article 25 bis a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
S'afegeix un article 25 bis a la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, amb el text següent:
"Article 25 bis
"1. En les convocatòries d'accés a les categories de sergent, de sotsinspector, d'inspector, d'intendent, de comissari i de major també poden participar, en el torn de promoció interna, els membres del Cos que, sense estar en possessió de la titulació exigida per a l'ingrés a les esmentades categories, disposin de la titulació del grup immediatament inferior i compleixin, respectivament, els requisits d'accés establerts pels articles 23, 24 i 25 quant a l'antiguitat, el curs específic impartit per l'Escola de Policia de Catalunya i, si escau, el període de pràctiques de caràcter selectiu.
"2. Els funcionaris del Cos de Mossos d'Esquadra que facin ús de la dispensa de titulació que estableix l'apartat 1 i superin la convocatòria corresponent només poden canviar d'escala, a l'empara d'aquesta dispensa, una vegada al llarg de la seva carrera professional."

Secció quarta

Cos d'Advocats de la Generalitat

Article 21

Modificació de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
a) [No vigent]
b) [No vigent]
c) Es modifica l'apartat 1 de la disposició transitòria cinquena de la Llei 7/1996, que queda redactat de la manera següent:
"1. Mentre no es cobreixin totes les places de la plantilla del Cos d'Advocats, els funcionaris que presten serveis de representació, de defensa o d'assessorament jurídic, o totes dues funcions alhora, poden continuar desenvolupant aquestes funcions en els llocs que se'ls fixin segons les conveniències del servei. Tanmateix, mentre no es cobreixi la totalitat de les places de la plantilla del Cos d'Advocats, poden crear-se noves places en les unitats centrals del Gabinet Jurídic, amb funcions exclusives de representació i defensa, les quals han d'ésser proveïdes entre funcionaris de l'Escala General d'Administració, llicenciats en dret, amb el nivell que es determini en la relació de llocs de treball, d'acord amb les funcions esmentades. L'exercici d'aquestes funcions no constitueix un mèrit preferent per a l'accés al Cos d'Advocats ni atorga altres drets o deures que els derivats d'aquesta disposició. A aquest personal li és aplicable el que disposa l'apartat 2."
Altres versions d'aquest precepte

Capítol III

Mesures en relació amb les finances i el patrimoni de la Generalitat

Secció primera

Modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i modificat per la Llei 25/1998

Article 22

Modificació de l'apartat 2 de l'article 13 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, i modificat per la Llei 25/1998
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Modificació de l'article 25 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Modificació del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 9/1994 i modificat per la Llei 25/1998
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Normes patrimonials

Article 25

Modificació de la Llei 11/1981, de 7 de desembre, de patrimoni de la Generalitat, modificada per la Llei 25/1998
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Expedients relatius a danys produïts a tercers
Els expedients oberts amb motiu de reclamacions derivades de danys a tercers que no superin les 100.000 pessetes poden ésser tramitats i resolts sense necessitat d'intervenció de l'Administració consultiva.

Capítol IV

Mesures sobre l'empresa pública catalana

Secció primera

Institut Català del Sòl

Article 27

Modificació de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl
1. Es modifica l'article 1 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació de l'Institut Català del Sòl, que resta redactat de la manera següent:
"1. L'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat, sotmesa al règim que estableix l'article 1.b, 1r, de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, i l'article 4.2 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que ajusta la seva activitat al dret privat i al dret públic en els supòsits que aquesta Llei determina.
"2. L'Institut Català del Sòl queda adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, el qual exerceix el control d'eficàcia de la seva activitat.
"3. L'Institut Català del Sòl ha de promoure les actuacions necessàries, tant en l'aspecte organitzatiu com en el funcional, per tal de permetre una utilització del sòl d'acord amb l'interès general i per a impedir l'especulació i afavorir l'efectivitat del dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat.
"4. L'Institut Català del Sòl, com a instrument de política de sòl i d'habitatge, és l'administració urbanística actuant, mitjançant la qual la Generalitat exerceix les seves competències d'execució del planejament, d'acord amb aquesta Llei i amb la legislació urbanística vigent.
"5. L'objectiu de l'Institut Català del Sòl és la promoció de sòl urbanitzat i el foment de l'habitatge, amb la finalitat d'atendre necessitats col·lectives, remodelacions urbanes, creació d'espais lliures i zones verdes, dotacions i equipaments."
2. [No vigent]
3. Es modifica l'article 6 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:
"1. L'Institut Català del Sòl es regeix pels òrgans següents:
"a) El Consell d'Administració.
"b) El director o la directora.
"2. L'Institut Català del Sòl ha de comptar amb l'estructura suficient per a atendre les funcions que té encomanades.
"3. Les relacions entre l'Institut Català del Sòl i el seu personal es regeixen pel dret laboral. No obstant això, pot disposar dels funcionaris necessaris per al desenvolupament de les funcions que així ho requereixin.
"4. La selecció del personal, llevat del personal directiu, s'ha de fer mitjançant publicitat i d'acord amb els principis de mèrits i capacitats i dins dels límits pressupostaris."
4. Es modifica l'article 7 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:
"1. El Consell d'Administració té atribuïdes les més àmplies facultats en l'actuació i la gestió de l'Institut Català del Sòl.
"2. El Consell d'Administració és integrat, en tot cas, pels representants de la Generalitat que assenyali el Govern, i pel director o directora. N'és president o presidenta el conseller o consellera del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. El vicepresident o vicepresidenta és nomenat pel titular d'aquest Departament.
"3. El secretari o secretària del Consell d'Administració, amb veu i sense vot, és designat pel Consell d'Administració, a proposta del president o presidenta.
"4. Si s'inclouen en l'ordre del dia assumptes que afectin un o diversos municipis, o una comarca, el president o presidenta pot convocar l'alcalde o alcaldes corresponents o el president o presidenta del Consell Comarcal, si escau, els quals poden assistir, acompanyats de la persona que designin, a la deliberació de l'assumpte pel qual hauran estat convidats, i prendre-hi part amb veu i sense vot.
"5. L'estatut del règim interior de l'Institut Català del Sòl ha de desplegar per reglament la composició i el funcionament del Consell d'Administració i ha de concretar les seves funcions específiques, i també l'estructura organitzativa i el règim de funcionament de l'entitat. L'estatut pot crear altres òrgans de gestió per a l'impuls de polítiques concretes."
5. Se suprimeixen els articles 8 i 9 de la Llei 4/1980.
6. Es modifica l'article 10 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:
"La direcció és l'òrgan executiu que dirigeix el funcionament de l'Institut, n'ostenta la representació i exerceix les funcions específiques que determini l'estatut del règim interior de l'Institut."
7. Es modifica l'article 13 de la Llei 4/1980, que resta redactat de la manera següent:
"1. L'activitat de l'Institut Català del Sòl se sotmet, amb caràcter general, a les normes de dret civil, mercantil o laboral que li són aplicables. No obstant això:
"a) El règim d'adopció d'acords i funcionament del Consell d'Administració es subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats, aplicable a la Generalitat de Catalunya.
"b) En la seva actuació com a administració actuant en l'execució del planejament està subjecte al que estableixi la normativa urbanística vigent a Catalunya.
"c) També estan subjectes al dret públic les relacions jurídiques externes que derivin d'actes de limitació, intervenció, control i sanció, els expropiatoris i, en general, actes que afectin la utilització del sòl o de l'habitatge d'acord amb l'interès general i per a evitar l'especulació i que impliquin actuació de sobirania o exercici de potestats administratives, inclòs el règim d'impugnació d'actes, el silenci administratiu i el procediment de recaptació.
"2. El règim de comptabilitat de l'Institut és el corresponent al sector públic i el seu control financer s'ha d'ajustar al que estableix l'article 71 del Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. La contractació de l'Institut s'ha de regir pel que estableix la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i, en tot cas, s'han de garantir els principis de publicitat i de lliure concurrència.
"3. Els actes de l'Institut Català del Sòl sotmesos al dret administratiu són susceptibles de recurs d'alçada davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. Els recursos extraordinaris de revisió s'interposen davant el mateix òrgan que hagi dictat l'acte impugnat.
"4. La interposició de recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableixi la Llei reguladora d'aquesta jurisdicció.
"5. L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general. Les reclamacions prèvies a la via civil s'han d'interposar davant el conseller o consellera de Política Territorial i les reclamacions prèvies a la via laboral davant el secretari o secretària general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques."
Altres versions d'aquest precepte

Secció segona

Centre de la Propietat Forestal

Article 28

Modificació de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Secció tercera

Ports de Catalunya

Article 29

Modificació de l'article 68 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya
S'afegeix un apartat setè a l'article 68 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, amb el text següent:
"7. De conformitat amb el que estableix l'article 8 del Decret legislatiu 9/1994, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, els ingressos derivats del cànon d'explotació que acreditin els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i marines interiors a la Generalitat de Catalunya s'han d'acreditar davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i resten afectats a la millora i la conservació del sistema portuari català. El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, mitjançant la direcció general competent en matèria de ports, ha d'establir en cada moment les prioritats en l'aplicació d'aquests recursos."

Article 30

Modificació de l'article 93 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Addició d'un nou annex a la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya
1. L'annex de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya, relatiu al domini públic portuari adscrit a Ports de la Generalitat, al qual es remet l'article 10 de la dita Llei, passa a ésser numerat com a annex 2.
2. S'afegeix un nou annex a la Llei 5/1998, l'annex 1, amb el text següent:
"1. Disposicions generals
"1.1. Determinació
"a) Les tarifes es determinen d'acord amb els supòsits, l'estructura i els elements essencials que es regulen en aquesta disposició.
"b) Les quanties bàsiques establertes per a cada tarifa s'han de disminuir o augmentar amb les reduccions o els increments continguts en les successives regles particulars que, si escau, corresponen, sempre que no se n'estableixi expressament la incompatibilitat.
"c) A l'import resultant de multiplicar la quantia determinada d'acord amb el que disposa la lletra b pel nombre d'unitats de la seva base corresponent, se li han d'aplicar, si escau, les reduccions o els increments aprovats pel Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, en funció de la política comercial que s'adopti.
"d) A l'import resultant se li ha d'aplicar l'IVA, de conformitat amb la normativa específica que en resulta aplicable.
"1.2. Exempcions
"a) Són exempts del pagament de les tarifes els serveis generals portuaris prestats directament per Ports de la Generalitat a les entitats i les administracions públiques quan portin a terme activitats de vigilància, de repressió del contraban, de salvament i lluita contra la contaminació marina i les relacionades amb la defensa, la seguretat o similars.
"b) El material i les embarcacions de la Creu Roja dedicats a tasques pròpies que té encomanades aquesta institució poden ésser objecte d'exempció.
"1.3. Termini per al pagament de les tarifes i els recàrrecs per demora
"a) El termini màxim per a fer efectius els deutes originats per l'aplicació d'aquestes tarifes és de trenta dies naturals des de la data de notificació de les factures corresponents.
"b) Un cop transcorregut el termini establert per la lletra a, si els deutes no han estat satisfets, s'ha d'imposar un recàrrec per demora consistent a aplicar a les quantitats degudes l'interès legal del diner vigent, durant el període en què s'hagi incorregut en mora.
"c) El Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, ateses les circumstàncies de cada cas, pot graduar l'aplicació del recàrrec o dispensar-ne l'exigència.
"1.4. Reclamacions contra les liquidacions de tarifes
"a) Contra les liquidacions de les tarifes per serveis prestats directament per Ports de la Generalitat és procedent la reclamació prèvia a l'exercici d'accions civils.
"b) La reclamació es pot interposar davant el conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques d'acord amb el que disposa l'article 26.4 de la Llei 5/1998, del 17 d'abril, de ports de Catalunya, en el termini d'un mes des de la notificació de la liquidació.
"c) La interposició d'una reclamació no suspèn l'obligació d'efectuar el pagament de la liquidació en el termini establert per la lletra b.
"d) El termini per a resoldre la reclamació és de tres mesos des que ha estat interposada, un cop transcorregut el qual es pot entendre desestimada.
"e) En les factures emeses per Ports de la Generalitat s'ha d'incloure la clàusula de submissió als tribunals de Barcelona.
"1.5. Concerts
"Els caps de zona poden proposar al gerent de Ports de la Generalitat els concerts econòmics per a l'aplicació de tarifes pels serveis prestats directament per Ports de la Generalitat, amb l'objecte de captació de nous tràfics o consolidació dels existents, amb els usuaris que ho sol·licitin i en les condicions aprovades pel Comitè Executiu.
"1.6. Mesures per a garantir el cobrament de les tarifes
"a) Suspensió temporal del servei
"a.1) Ports de la Generalitat, en el cas d'impagament reiterat de les tarifes meritades per la prestació de serveis portuaris en qualsevol dels ports que té adscrits, pot suspendre temporalment la prestació del servei al deutor, amb el requeriment previ a aquest i amb la comunicació al capità marítim si afectés la navegació marítima.
"a.2) Als efectes del que estableix l'apartat a.1, s'entén que hi ha impagament reiterat quan Ports de la Generalitat ha requerit al subjecte obligat el pagament de la factura pendent almenys una vegada després de la liquidació de la factura corresponent. Ports de la Generalitat ha d'advertir expressament el subjecte obligat que, si no es fa efectiu el pagament de la factura en el termini que té fixat, procedirà a suspendre temporalment la prestació del servei de què es tracti.
"a.3) La suspensió temporal de la prestació del servei es manté fins que no es fa efectiu el pagament o es garanteix suficientment, a judici de Ports de la Generalitat, el deute que va generar la mateixa suspensió.
"a.4) Si el servei prestat objecte de suspensió consisteix en la utilització de superfícies, emmagatzematge, locals i edificis, la suspensió acordada de conformitat amb el que disposen els apartats anteriors porta implícita l'obligació del deutor de deixar lliures i a disposició de Ports de la Generalitat els béns ocupats. A aquests efectes, es faculta Ports de la Generalitat per a retirar subsidiàriament, a càrrec del subjecte deutor obligat al pagament, els béns, els materials i els objectes que pertoqui, afegint les despeses que en derivin al deute pendent.
"a.5) La suspensió temporal acordada de conformitat amb el que estableixen els apartats anteriors faculta Ports de la Generalitat per a suspendre el subministrament d'energia elèctrica, d'aigua o similars.
"b) Dipòsit previ
"Ports de la Generalitat pot exigir el dipòsit previ o la constitució d'avals, i també emetre factures a compte, amb l'objecte de garantir el cobrament de l'import de les tarifes pels serveis que siguin sol·licitats en l'àmbit de la seva competència, sens perjudici de la liquidació final resultant.
"1.7. Facturació relativa a béns abandonats
"a) Ports de la Generalitat ha de suspendre la facturació dels serveis respecte a les mercaderies, les embarcacions, els vehicles o qualsevol objecte o artefacte que prèviament declari en abandonament.
"b) Als efectes del que estableix la lletra a, s'entén que hi ha abandonament a partir dels cinc mesos d'impagament i quan el possible valor en venda no assoleixi l'import de la facturació emesa no abonada; tot això sens perjudici de la competència de l'Administració de Duanes en la determinació de l'abandonament de mercaderies incloses en procediment de despatx.
"c) Prèviament a la declaració d'abandonament, s'ha de publicar mitjançant edicte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament de l'últim domicili conegut del deutor, per un termini no inferior a vint dies naturals, la tramitació de l'expedient d'abandonament, per tal que el propietari o propietària o qui en dret sigui procedent pugui abonar els seus deutes i retirar els béns en presumpte abandonament. Un cop transcorregut aquest termini, s'ha de fer, sense cap altre tràmit, la declaració d'abandonament i s'ha de posar a la venda en subhasta pública, amb l'anunci previ en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de l'ajuntament de l'últim domicili conegut, amb una antelació de quinze dies.
"1.8. Facturació relativa a béns litigiosos
"Els drets econòmics meritats per mercaderies, embarcacions, vehicles o qualsevol objecte o artefacte sotmesos a procediments legals o administratius han d'ésser exigits als qui en resultin ser els propietaris o titulars, en els termes de les corresponents sentències o resolucions. No es pot efectuar la retirada dels esmentats béns si no s'ha fet efectiva la liquidació corresponent.
"1.9. Acceptació de les condicions de la prestació de serveis
"La petició, la utilització o l'acceptació del servei impliquen la conformitat de l'usuari amb les condicions establertes per aquesta disposició, amb la normativa general aplicable i amb les normes particulars per a la prestació d'aquest, i també amb les quanties de les tarifes aplicables per Ports de la Generalitat.
"1.10. Definicions
"Als efectes d'aplicar aquestes tarifes, s'entén per:
"a) Aigües del port
"Les superfícies d'aigua incloses dins la zona de servei portuària configurada tant per les aigües portuàries interiors arrecerades o delimitades per instruments de senyalització marítima com les exteriors immediatament adjacents a les obres d'abric i de bocana, de conformitat amb el que disposa l'article 27.2 de la Llei 5/1998, de ports de Catalunya.
"b) Tipus de navegació
"Navegació interior: és la que transcorre íntegrament dins l'àmbit d'un determinat port o d'altres aigües interiors espanyoles.
"Navegació de cabotatge: és la que, no essent navegació interior, es fa entre ports o punts situats en zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció.
"Navegació exterior: és la que es fa entre ports o punts situats en zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció i ports o punts situats fora de les esmentades zones.
"Navegació extranacional: és la que es fa entre ports o punts situats fora de les zones en què Espanya exerceix sobirania, drets sobirans o jurisdicció.
"c) Operacions de tràfic portuari
"S'entén per tràfic portuari les operacions d'entrada, sortida, atracada, desatracada, estada i reparació de vaixells en port i les de transferència entre aquests i terra o altres mitjans de transport, de mercaderies de qualsevol tipus, de pesca, d'avituallament i de passatgers o tripulants, i també l'emmagatzematge temporal de les esmentades mercaderies en l'espai portuari.
"S'entén per transbordament l'operació per la qual es traslladen les mercaderies d'un vaixell a un altre sense aturar-se als molls i amb presència simultània de tots dos vaixells durant les operacions.
"S'entén per trànsit marítim l'operació que es fa amb les mercaderies que, un cop descarregades d'un vaixell al moll, tornen a ésser embarcades en un vaixell diferent o al mateix vaixell en diferent escala sense sortir del port, llevat que, per necessitats estrictes de conservació, hagi de sortir del port perquè aquest no disposa d'instal·lacions apropiades.
"S'entén per trànsit terrestre les entrades i les sortides per via terrestre al port.
"d) Creuers turístics
"S'entén que un vaixell de passatgers fa un creuer turístic si compleix algun dels requisits següents:
"d.1) Que entra en un port i és despatxat amb aquest caràcter per les autoritats competents.
"d.2) Que el nombre de passatgers en règim de creuer supera el 75% del total de passatgers.
"S'entén que un passatger viatja en règim de creuer si l'escala al port forma part d'un viatge que té per objecte preferent el turístic o el de lleure i no el de transport.
"En la declaració que s'hagi de presentar s'han d'indicar, a més de les característiques del vaixell i el temps d'estada previst al port, l'itinerari del creuer, el nombre de passatgers i les seves condicions de passatge.
"e) Vaixells turístics locals
"Són els que fan excursions amb finalitat turística, amb escales o sense, i en una distància màxima de 50 milles des del port base.
"f) Arqueig brut (GT) i calat màxim
"f.1) L'arqueig brut és el que com a tal figura en el certificat internacional estès d'acord amb el Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, aprovat a Londres el 23 de juny de 1969 (Butlletí Oficial de l'Estat del 15 de setembre de 1982), anomenat abreujadament GT. Si un vaixell no disposa del certificat esmentat pot recórrer al valor que com a tal figuri en el Lloyd's Register of Shipping.
"En el supòsit que el vaixell presenti un certificat del seu arqueig brut mesurat segons el procediment de l'Estat de la seva bandera, denominat abreujadament TRB, o sigui aquest el que aparegui en el Lloyd's Register of Shipping, Ports de la Generalitat ha d'assignar un arqueig nou a partir de les dimensions bàsiques del vaixell. Aquesta assignació s'ha de fer aplicant la fórmula següent:
"GT (Londres provisional) = 0,4 x E x P
"en què:
"E= eslora màxima total
"M= mànega màxima
"P= puntal de traçat.
"En el supòsit de construcció, l'arqueig brut és el corresponent al vaixell acabat; en el cas de desballestament, l'arqueig brut és la meitat de l'original.
"f.2) El calat màxim és el calat de traçat definit segons la regla 4.2 del Reglament per a la determinació dels arqueigs brut i net dels vaixells, que figura com a annex I del Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, del 23 de juny de 1969, i, si de cas hi manca, el que figura en el Lloyd's Register of Shipping.
"2. Classificació de les tarifes pels serveis que presta directament Ports de la Generalitat
"2.1. Tarifes per serveis generals
"Són tarifes per serveis generals les següents:
"Tarifa G-1.- Entrada i estada de vaixells
"Tarifa G-2.- Atracada
"Tarifa G-3.- Mercaderies i passatgers
"Tarifa G-4.- Pesca fresca
"Tarifa G-5.- Embarcacions esportives
"2.2. Tarifes per serveis específics
"Les tarifes per serveis específics són les següents:
"Tarifa E-1.- Utilització de maquinària i utillatge portuaris
"Tarifa E-2.- Utilització de superfícies, emmagatzematge, locals i edificis
"Tarifa E-3.- Subministraments
"Tarifa E-4.- Servei d'elevació, reparació i conservació
"Tarifa E-5.- Aparcament de vehicles
"Tarifa E-6.- Serveis diversos.
"3. Normes específiques de les tarifes per serveis generals
"3.1. Tarifa G-1. Entrada i estada
"3.1.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa comprèn la utilització pels vaixells de les aigües del port, els canals d'accés i les zones de fondeig o ancoratge.
"3.1.2.Subjectes obligats
"Han d'abonar aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzin els serveis indicats.
"3.1.3.Base de la tarifa
"La base d'aquesta tarifa és el volum del vaixell, mesurat pel seu arqueig brut (GT), determinat d'acord amb el Conveni internacional sobre arqueig de vaixells, del 23 de juny de 1969, els períodes complets de vint-i-quatre hores o fraccions superiors a sis hores i el tipus de navegació.
"3.1.4.Quantia de la tarifa
"La quantia bàsica de la tarifa és de 1.700 pessetes per cada 100 tones de registre brut (o per cada 100 unitats d'arqueig) o fracció, en funció del temps d'estada, amb els coeficients següents:
"a) Per a vaixells fins a 4.000 GT 0,95
"b) Per a vaixells de 4.001 a 6.000 GT 1,00
"c) Per a vaixells de més de 6.000 GT 1,10
"3.1.5.Reduccions o bonificacions
"1. Reducció per estades curtes
"Per períodes de temps amb fraccions inferiors a sis hores s'aplica una reducció del 50% de la quantia de la tarifa.
"2. Reducció per tipus de navegació
"a) Als vaixells de bandera d'un país de la Unió Europea registrats en territori de la mateixa Unió Europea que fan navegació entre ports de la Unió Europea, se'ls pot aplicar una reducció del 50% de la quantia de la tarifa. Si es tracta de navegació amb les Illes Balears i les Canàries, s'aplica una reducció del 75% de la quantia de la tarifa.
"b) Quan pel tipus de navegació d'entrada al port "exterior o cabotatge europeu, en els casos definits per la lletra a" es tingui dret a una tarifa reduïda diferent de la corresponent a l'aplicable pel tipus de navegació de sortida, s'aplica la semisuma de totes dues.
"3. Reducció pel nombre d'escales
"a) Als vaixells que efectuïn més de dotze escales al port durant l'any natural, se'ls apliquen les tarifes següents:
"- En les escales 13 a 24: el 75% de la tarifa que li sigui aplicable en funció del tipus de navegació.
"- En les escales 25 a 40: el 50% de la tarifa que li sigui aplicable en funció del tipus de navegació.
"- A partir de l'escala 41: el 25% de la tarifa que li sigui aplicable en funció del tipus de navegació.
"b) Per a vaixells superiors a 15.000 GT l'aplicació de l'esglaonat s'inicia a l'escala 7.
"La denegació d'aquestes reduccions ha d'ésser motivada.
"Per tal que els vaixells que s'incorporen a una línia regular puguin optar per l'aplicació d'aquestes tarifes reduïdes, és condició necessària que abans de l'entrada a port es justifiqui aquesta circumstància documentalment davant Ports de la Generalitat, acreditant les rutes i les freqüències i, si escau, les tarifes. En cap cas aquestes tarifes no tenen caràcter retroactiu.
"A l'efecte del còmput d'escales, s'han d'acumular en cada port totes les entrades dels vaixells d'una mateixa companyia armadora i d'una mateixa línia regular.
"4. Reducció per prevenció de contaminació
"Ports de la Generalitat pot concedir una reducció en aquesta tarifa de fins a 3.000 pessetes per tona de residu lliurat, amb un límit del 10%, als vaixells que acreditin haver descarregat llurs residus oliosos procedents de les sentines inclosos en l'annex I del Conveni Marpol 73/78, o llurs residus químics inclosos en l'annex IV del mateix Conveni, en una instal·lació gestionada per una empresa autoritzada per a expedir certificats Marpol. Els residus procedents de desballestament, de rentat de tancs o de desgasificació no donen dret a aquesta reducció. La reducció només es pot concedir si el vaixell de què es tracti manté el Llibre de registre de residus, el qual ha de reflectir d'una manera sistemàtica i garantida el lliurament d'aquests productes a una empresa autoritzada per a recollir-los i tractar-los, i en el qual s'ha de comprovar fiablement, a judici de Ports de la Generalitat, que el vaixell esmentat dóna als seus residus un tractament adequat permanent i pot ésser qualificat de "vaixell net"- Aquesta reducció s'ha de sol·licitar a Ports de la Generalitat, en un termini màxim de tres dies, comptats a partir de la data de sortida del vaixell o a partir de la data d'expedició del certificat.
"5. Reducció per compromís de qualitat
"Als vaixells que hagin obtingut el certificat de distintiu verd (Green Award) atorgat per la Fundació Distintiu Verd (Green Award Foundation), de Rotterdam, se'ls aplica un descompte del 10% d'aquesta tarifa.
"6. Reducció per llarga estada
"a) Els vaixells o els artefactes flotants que estiguin inactius o es trobin dedicats al tràfic interior o estiguin en construcció, en reparació o en procés de desballestament, que estiguin destinats a l'emmagatzematge de líquids o mercaderies de qualsevol tipus, a aqüicultura o a constituir vivers flotants, han de pagar mensualment, per endavant, quinze vegades l'import diari que per aplicació els correspongui.
"7. Reducció per utilitzar instal·lacions en règim de concessió administrativa construïdes per particulars
"Als ports industrials o a les instal·lacions objecte de concessió la tarifa a aplicar és el 60% de la quantia, segons la classe de navegació.
"8. Reducció per arribada forçosa
"La quantia de la tarifa a aplicar als vaixells que entrin en els ports en arribada forçosa és la meitat de la que els correspondria per aplicació de la quantia, sempre que no utilitzin cap dels serveis de Ports de la Generalitat o de particulars, excepte les peticions de serveis que tinguin per objecte la salvaguarda de vides humanes en el mar.
"9. Reducció per creuers turístics
"La tarifa a aplicar als vaixells de passatgers que tenen la consideració de creuers turístics és la meitat de la que els correspondria per aplicació del que estableix l'apartat 3.1.3.
"3.1.6.Recàrrecs
"Si un vaixell fondegés sense autorització, ha de pagar una tarifa igual al doble de la que li correspongui, sense que això l'eximeixi de l'obligació d'abandonar el lloc de fondeig tan bon punt li sigui ordenat i amb independència de les sancions a què aquesta actuació donés lloc.
"3.1.7.Exempcions
"No estan subjectes a l'abonament d'aquesta tarifa els vaixells que abonin les tarifes G-4 i G-5 i que compleixin les condicions que s'especifiquen en les regles d'aplicació d'aquestes tarifes.
"3.1.8.Normes singulars d'aplicació
"1. El començament i la finalització del període de prestació del servei s'han de mesurar amb el temps de disponibilitat o de reserva del lloc d'atracada o fondeig.
"2. L'anul·lació de la reserva de l'atracada o del lloc de fondeig en un termini inferior a tres hores abans del començament de la reserva, o quan aquesta anul·lació no es produeixi i el vaixell no arribi a port, dóna dret a Ports de la Generalitat al cobrament de la tarifa aplicable al vaixell esmentat per dia complet en què hagi començat la reserva, sens perjudici que l'atracada pugui ésser utilitzada per un altre vaixell.
"3.2. Tarifa G-2. Atracada
"3.2.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa comprèn la utilització pels vaixells de les obres d'atracada i dels elements fixos d'amarratge.
"3.2.2.Subjectes obligats
"Han d'abonar aquesta tarifa els armadors o els consignataris dels vaixells que utilitzin els serveis especificats per l'article anterior.
"3.2.3.Base de la tarifa
"1. Les bases per a la liquidació d'aquesta tarifa són l'eslora màxima del vaixell per metres lineals i els temps per dies de permanència en el lloc d'atracada o amarratge.
"2. En els supòsits en què un vaixell transporti qualsevol tipus de mercaderia perillosa i calgui disposar d'unes zones de seguretat a proa o a popa o a ambdues alhora, es considera com a base tarifària l'eslora màxima del vaixell incrementada en la longitud de les zones esmentades.
"3.2.4.Quantia de la tarifa
"La quantia bàsica d'aquesta tarifa és de 220 pessetes, amb els coeficients següents:
"a) Vaixells de calat màxim menor de 7 m: 0,50.
"b) Vaixells de calat màxim superior a 7 m i inferior a 12 m: 1.
"c) Vaixells de calat superior a 12 m: 2.
"3.2.5.Reduccions o bonificacions
"1. Reducció per estades curtes
"La tarifa a aplicar per períodes d'atracada de menys de sis hores és el 50% de la tarifa diària assenyalada.
"2. Reducció pel tipus d'atracada
"a) Els vaixells abarloats a un altre ja atracat de costat al moll a altres vaixells abarloats han de pagar la meitat de la tarifa establerta per l'apartat 3.2.4, sempre que llur eslora sigui igual o inferior a la del vaixell atracat al moll o a la dels altres vaixells abarloats a aquest. Si l'eslora és superior, n'han d'abonar, a més, l'excés, d'acord amb el que estableix l'apartat 3.2.4.
"b) Els vaixells atracats de punta als molls han d'abonar una tarifa igual al 50% de l'establerta en l'apartat 3.2.4.
"3. Reducció pel tipus de vaixell
"a) Els vaixells turístics locals, els de servei interior del port i els que donen suport a l'aqüicultura que atraquin habitualment en determinats molls i que així ho sol·licitin han de pagar mensualment set vegades l'import que, per aplicació de la tarifa general establerta per l'apartat 3.2.3, els correspongui.
"b) Ports de la Generalitat pot concedir una reducció de fins al 0,5% pels tràfics de granels líquids i sòlids, quan les dades necessàries per a la facturació estadística, el despatx duaner o la notificació sobre els vaixells que transporten mercaderies perilloses a què fa referència el Reial decret 1253/1997, del 24 de juliol, siguin facilitats per l'operador o l'agent mitjançant el sistema de transmissió electrònica EDI.
"3.2.6.Recàrrecs
"1. Si, a judici de Ports de la Generalitat, un vaixell prolonga la seva estada en l'atracada o lloc de fondeig per sobre del temps normal previst sense una causa que ho justifiqui, Ports de la Generalitat li ha de fixar un termini perquè abandoni el lloc d'atracada o fondeig, un cop transcorregut el qual és obligat a desatracar. Un cop rebuda l'ordre, si el vaixell no la compleix, ha d'abonar la tarifa següent:
"-Per cada una de les dues primeres hores o fracció, l'import de la tarifa corresponent a vint-i-quatre hores, establerta per l'apartat 3.2.4.
"- Per cada una de les hores següents, cinc vegades l'import de la tarifa corresponent a vint-i-quatre hores, establerta per l'apartat 3.2.4.
"3.2.7.Exempcions
"a) No estan subjectes al pagament d'aquesta tarifa els vaixells que abonin les tarifes G-4 i G-5 i compleixin els requisits especificats pels apartats que estableixin les tarifes esmentades.
"b) Els vaixells o els artefactes que donen suport a l'aqüicultura no estan subjectes a aquesta tarifa durant els períodes mensuals en què abonen la G-4.
"3.2.8.Normes singulars d'aplicació
"1. L'atracada o el lloc de fondeig es compta des de l'hora per a la qual s'hagin reservat fins al moment d'amollar el vaixell la darrera amarra. L'anul·lació de la reserva de l'atracada o de lloc de fondeig en un termini inferior a tres hores abans del començament de la reserva, o quan l'anul·lació esmentada no es produeixi i el vaixell no arribi al port, dóna dret a Ports de la Generalitat al cobrament de la tarifa aplicable al vaixell esmentat per dia complet en què hagi començat la reserva, sens perjudici que l'atracada o el lloc reservat puguin ésser utilitzats per un altre vaixell.
"2. Si per qualsevol circumstància es dóna el cas que un vaixell fa ús d'una atracada sense autorització, ha de pagar una tarifa igual a la fixada en l'apartat 3.2.6, sense que això l'eximeixi de l'obligació d'abandonar l'atracada tan bon punt li sigui ordenat, i amb independència de les sancions a què aquesta actuació donés lloc.
"3.3. Tarifa G-3.- Mercaderies i passatgers
"3.3.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa comprèn la utilització per les mercaderies i els passatgers del port en general, els seus molls i molls de pilons, accessos terrestres, vies de circulació i zones de manipulació, exclosos els espais d'emmagatzematge o dipòsit.
"3.3.2.Subjectes obligats
"Han d'abonar aquesta tarifa:
"1. Pel que fa a les mercaderies:
"Els naviliers o els consignataris dels vaixells que descarreguen mercaderies i els propietaris del mitjà de transport quan la mercaderia entra i surt del port per mitjans terrestres, i els consignataris de les mercaderies esmentades, segons qui en tingui la responsabilitat, d'acord amb el contracte de transport subscrit. Subsidiàriament són responsables del pagament de la tarifa els propietaris de la mercaderia i, a manca d'aquests, llurs representants autoritzats, llevat que provin haver fet provisió de fons als responsables principals. En el supòsit d'operacions en molls de concessionaris, els titulars de la concessió són responsables subsidiaris del pagament d'aquesta tarifa.
"2. Pel que fa als passatgers:
"Són obligats a pagar aquesta tarifa els naviliers o els consignataris dels vaixells en què siguin transportats els passatgers esmentats i els vehicles.
"3.3.3.Base de la tarifa
"Les bases per a la liquidació d'aquesta tarifa són:
"- Per a mercaderies: la classe i el pes
"- Per a passatgers: el nombre i la modalitat de passatge
"- I, en tots dos casos, la classe de transport.
"3.3.4 Quantia de la tarifa
"a) La quantia de la tarifa de passatgers, en pessetes, és la següent:

"Navegació i creuers turístics

 

Interior

Exterior

"Concepte

a la UE

a la UE

"A) Passatgers

"Bloc I

350

800

"Bloc II

125

400

"Vaixell turístic local

7

-

"B) Vehicles

"Motos i vehicles o remolcs de dues rodes

200

300

"Cotxes, turismes i altres vehicles automòbils

550

700

"Autocars i altres vehicles de tr. col·lectiu

2.500

4.000


"1. S'aplica la tarifa del bloc I als passatgers de les cabines i la del bloc II als que ocupen butaques de saló i als passatgers de coberta.
"2. Els passatgers que fan un creuer turístic amb escala intermèdia en port i que no hi desembarquen no estan subjectes a aquesta tarifa, però s'entén, llevat que hi hagi prova en contra, que els passatgers esmentats baixen del vaixell al moll almenys un cop al dia. No obstant això, quan el nombre de passatgers que baixin sigui superior al 50% en relació amb el total de places ocupades de cada bloc, es poden establir concerts, prèviament a l'arribada del vaixell, entre els armadors o llurs representants i Ports de la Generalitat, en els quals s'ha de cobrar, com a mínim, una operació d'embarcament o de desembarcament i un període de vint-i-quatre hores o una fracció d'estada del vaixell al port, aplicada a la meitat de les places ocupades de cada vaixell. L'abonament de la tarifa corresponent a passatgers dóna dret a embarcar o desembarcar l'equipatge de cabina. L'abonament de la corresponent a vehicles dóna dret a embarcar o desembarcar l'equipatge que s'hi transporti.
"3. Als vaixells turístics locals se'ls aplica només la tarifa de l'embarcament.
"b) Tarifa de mercaderies
"Les quanties de la tarifa a aplicar a cada partida de mercaderies són per tona mètrica de pes brut o fracció i en funció del grup de bonificació a què pertanyen, d'acord amb el repertori de classificació de mercaderies vigent.
 

"Preu en pta

"Grup de mercaderies

Per tona mètrica

"Primer

138

"Segon

192

"Tercer

300

"Quart

432

"Cinquè

600


"Règim general
"a) Les mercaderies que exclusivament s'embarquen tenen una bonificació del 40%. Les que són transbordades, tant si fan trànsit marítim com terrestre, no tenen cap variació en la quantia bàsica.
"b)
"1. Per a partides amb un pes total inferior a una tona mètrica, la quantia és, per a cada 200 quilograms o fracció en excés, la cinquena part de la que correspondria pagar per una tona. A l'efecte del que estableix aquest apartat, s'entén com a partida les mercaderies incloses en cada línia d'un mateix coneixement d'embarcament.
"2. Als envasos, els embalatges, els contenidors, les cisternes o altres recipients o elements que tinguin o no el caràcter de perduts o efímers, i s'utilitzin per a contenir les mercaderies en el transport, i també als autobusos, els cotxes, els camions i altres vehicles automòbils en règim de càrrega, inclosos llurs remolcs i semiremolcs, que com a tals mitjans de transport terrestre s'embarquin o desembarquin, buits o no de mercaderies, se'ls aplica una quantia bàsica de 300 PTA/tona, sense que els sigui aplicable cap altra bonificació o recàrrec.
"c) Quan un paquet conté mercaderies a les quals corresponen tarifes de diferents quanties, s'hi aplica la tarifa superior, llevat que les mercaderies es puguin classificar amb les proves que presentin els interessats; en aquest cas, s'ha d'aplicar a cada partida la quantia que li correspongui.
"d) Quan les mercaderies desembarcades per dificultats d'estiba, d'avaria, de problema de calat o d'incendi siguin reembarcades en el mateix vaixell i en la mateixa escala, han d'abonar per l'operació completa la tarifa resultant d'aplicar la tarifa bàsica de la taula barem.
"e) Ports de la Generalitat, a sol·licitud dels consignataris de vaixells, amb la finalitat de captar tràfics, mantenir-ne o consolidar-ne, pot establir concerts de conformitat amb el que estableix aquest annex.
"f) Les mercaderies i els combustibles embarcats per a l'avituallament del mateix vaixell directament des de terra no estan subjectes a l'abonament d'aquesta tarifa.
"g) Les mercaderies que entren i surten d'un port sense utilitzar la via marítima, als únics efectes de la tramitació duanera i del possible reconeixement, han d'abonar la tarifa corresponent al grup cinquè aplicada a la quantitat fixa de tres tones per vehicle. Els carregaments esmentats són exempts del pagament de la tarifa quan l'origen i la destinació són països de la Unió Europea i llur estada al port no supera les dues hores.
"Règim simplificat
"- A l'embarcament o al desembarcament de mercaderies en contenidors, en plataformes o en camions amb caixa normalitzada d'acord amb les normes ISO, s'hi pot aplicar, en lloc del règim general per partides i sempre que s'apliqui aquest règim en un port a la totalitat de la càrrega d'aquestes característiques transportada per vaixells d'un mateix navilier i que així ho autoritzi Ports de la Generalitat, el règim simplificat següent aplicat a la unitat de càrrega:
.
"pta/unitat de càrrega
 

"pta/unitat de càrrega

 

"Amb càrrega

Buida

 

"Embarcament

Desembarcament

"Contenidor menor de 20'

4.300

6.600

500

"Contenidor major de 20'

7.100

10.800

1.000

"Plataforma amb contenidor menor de 20'

4.600

6.900

800

"Plataforma amb contenidor major de 20'

7.700

11.400

1.000

"Semiremolc

7.700

11.400

1.000

"Camió amb caixa de fins a 6 m

4.800

7.100

1.000

"Camió amb caixa de fins a 12 m

8.100

11.800

2.000


"3.3.5.Reduccions o bonificacions
"1. Pel que fa als passatgers:
"Ports de la Generalitat, si les circumstàncies ho aconsellen, pot establir un concert per al cobrament de la tarifa corresponent als passatgers en règim de vaixell turístic local per períodes anuals. L'import no pot ésser inferior al 60% del que correspondria per a la tarifa general de l'apartat anterior aplicada al transport previst. Aquest concert s'ha d'abonar per endavant sense dret a devolució total o parcial.
"2. Pel que fa a les mercaderies:
"Les mercaderies provinents de ports amb origen i destinació de la Unió Europea tenen una bonificació del 10%. Les mercaderies carregades o descarregades en molls, molls de pilons o en boies construïts per particulars en règim de concessió administrativa han d'abonar aquesta tarifa amb les bonificacions i exempcions establertes a les respectives clàusules concessionals o contractuals. En cap cas la seva quantia no es pot reduir respecte a l'establerta en aquestes regles en una proporció superior al 20%. Les línies que s'estableixin dins la Unió Europea, en el marc del Short Sea Trade, destinat a descongestionar la xarxa viària, gaudeixen d'una bonificació del 15% sobre la quantia.
"3.3.6.Recàrrecs
"1. Pel que fa als passatgers:
"En el cas d'inexactitud o d'ocultació del nombre de passatgers o de la classe de passatge, s'aplica una tarifa doble de l'assenyalada en l'apartat 3.3.3. La declaració del nombre de passatgers corresponent a cada bloc i del nombre i tipus de vehicle s'ha de fer d'acord amb el format que estableixi Ports de la Generalitat i s'ha de lliurar en el moment d'acabar l'embarcada i amb anterioritat a la desembarcada.
"2. Pel que fa a les mercaderies:
"En el cas d'ocultació de mercaderies en la declaració o manifest, o d'inexactitud, pel fet de reflectir incorrectament la classe de mercaderies, les procedències o la destinació d'aquestes, que pugui afectar l'aplicació de la tarifa, o de disminució de pes, s'aplica una tarifa doble a tota la partida de la declaració o manifest de què formin part, a més a més de la sanció que, si escau, pugui correspondre i de la repercussió de les despeses de comprovació i pesada. Abans de començar la descàrrega o abans de transcorregudes vint-i-quatre hores des que finalitzi la càrrega, l'usuari obligat al pagament ha de presentar el manifest de càrrega o una declaració de la totalitat de les mercaderies transportades o a transportar, en què s'indiqui el nombre d'embalums, la classe i el pes de les mercaderies i llur origen i destinació; tot això en la forma que determini Ports de la Generalitat, que pot ampliar el termini esmentat indicant els requisits i les circumstàncies que hi han de concórrer. En el cas de retard en la presentació de la declaració o el manifest, les tarifes aplicables tenen un recàrrec del 20%. Ports de la Generalitat té la facultat per a comprovar el pes i la classe de les mercaderies, i són al seu càrrec les despeses directes que s'ocasionin com a conseqüència d'aquesta comprovació.
"3.3.7.Exempcions
"No és aplicable aquesta tarifa a la pesca fresca que satisfà la tarifa G-4 desembarcada, per a vaixells europeus. Els enviaments de caràcter humanitari a zones o regions en situació de crisi o emergència que facin organitzacions o organismes de caràcter humanitari o social sense ànim de lucre i legalment constituïts, estan exempts del pagament d'aquesta tarifa.
"3.3.8.Normes singulars d'aplicació
"1. Pel que fa als passatgers:
"Queda inclòs en aquesta tarifa el dret dels passatgers a utilitzar les rampes fixes i l'esglaó quan embarquin o desembarquin utilitzant llur propi vehicle. Al contrari, queda exclosa d'aquesta tarifa la utilització de maquinària, rampes mecàniques, passarel·les o altres elements mòbils necessaris per a les operacions d'embarcament i desembarcament.
"2. Pel que fa a les mercaderies:
"Queda inclòs en aquesta tarifa el dret que les mercaderies que s'embarquen o es desembarquen utilitzant mitjans no rodants ocupin la zona de trànsit portuària o hi romanguin durant el mateix dia d'embarcada o desembarcada i el dia immediat anterior o el dia immediat posterior, respectivament, sense acreditar cap altra tarifa pel que fa a la superfície ocupada. Així mateix, queda inclòs en aquesta tarifa el dret que els vehicles i els vaixells que transporten les mercaderies que s'embarquen o es desembarquen per mitjans rodants utilitzin les rampes fixes i l'esglaó per a les operacions de càrrega i descàrrega. Queda exclosa d'aquesta tarifa la utilització de maquinària, rampes mecàniques, passarel·les o altres elements mòbils necessaris per a les operacions d'embarcada i desembarcada.
"3.4. Tarifa G-4.- Pesca fresca
"3.4.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa comprèn la utilització que poden fer els vaixells pesquers en activitat de les obres i les instal·lacions portuàries que permeten l'accés marítim al port i llur estada en lloc d'atracada, punt d'amarratge o lloc de fondeig que els hagi estat assignat i pels productes de la pesca de les zones de manipulació i serveis generals del port.
"3.4.2.Subjectes obligats
"1. Ha d'abonar la tarifa l'armador del vaixell o qui en la seva representació efectuï la primera venda. L'import de la tarifa ha d'ésser repercutit sobre el primer comprador de la pesca, si hi és, el qual queda obligat a suportar la repercussió esmentada, la qual s'ha de fer constar expressament i separadament en la factura o el document equivalent.
"2. Subsidiàriament, són responsables del pagament de la tarifa el primer comprador de la pesca, llevat que demostri haver suportat efectivament la repercussió, i el representant de l'armador, si escau.
"3.4.3.Base de la tarifa
"La base de la tarifa és el valor de la pesca, establert de la manera següent:
"a) El valor de la pesca és l'obtingut per la venda en subhasta a les llotges portuàries.
"b) El valor de la pesca no subhastada es determina pel valor mitjà obtingut a les subhastes de la mateixa espècie fetes el dia o, si no n'hi ha, i successivament, la setmana o el mes.
"c) En el supòsit que aquest preu no es pugui fixar de la manera determinada en els apartats a i b, Ports de la Generalitat el fixa tenint en compte les condicions habituals del mercat del peix, un cop escoltat el concessionari de la llotja de venda de peix respectiva.
"3.4.4.Quantia de la tarifa
"1. La quantia de la tarifa és el 2% del valor de la pesca.
"2. Els productes de la pesca fresca que són autoritzats per Ports de la Generalitat a entrar per mitjans terrestres en la zona portuària per a subhastar-los o classificar-los han d'abonar l'1% dels valors de la pesca, excepte si provenen d'un altre port de Ports de la Generalitat.
"3. Els productes frescos de la pesca descarregada i que per qualsevol causa no han estat venuts i tornen a ésser carregats al vaixell per comercialitzar-los posteriorment han d'abonar el 0,5% del valor de la pesca, calculat sobre la base del preu mitjà de venda d'espècies similars d'aquest dia.
"3.4.5.Reduccions o bonificacions
"Pels productes procedents de cultius marins s'ha d'abonar el 50% de la quantia, sempre que es presenti una declaració en què constin el pes, l'espècie i els mitjans de transport.
"3.4.6.Recàrrecs
"1. La tarifa a aplicar als productes de la pesca és el doble de l'assenyalada a la regla quarta, en els casos següents:
"a) L'ocultació de quantitats en la declaració o en el manifest, o el retard a presentar-los.
"b) La inexactitud pel fet de falsejar espècies, qualitats o preus resultants de les subhastes.
"c) L'ocultació o la inexactitud dels noms dels compradors.
"2. Aquest recàrrec no és repercutible en el comprador.
"3.4.7.Exempcions
"1. L'abonament d'aquesta tarifa eximeix el vaixell pesquer de l'abonament de les tarifes G-1 i G-2 per un termini màxim d'un mes en el port en què hagi abonat la G-4, a partir de la data d'inici de les operacions de descàrrega o de transbordament. Un cop transcorregut aquest termini, que s'ha de considerar acabat quan en el decurs d'un mes el vaixell pesquer esmentat no hagi donat origen a moviments comercials a la llotja o al centre de control del pes corresponent, ni desembarcat en qualsevol port de Ports de la Generalitat, s'abonaran les tarifes G-1 i G-2. Ports de la Generalitat podrà ampliar-lo en els casos d'inactivitat forçosa per tempestes, vedes costaneres o manca de llicències referides a les seves activitats habituals, expressament i individualment acreditats per certificació de l'autoritat competent; en cas contrari, s'han d'acreditar a partir del termini esmentat les tarifes G-1 i G-2.
"2. En els casos d'inactivitat forçosa perllongada esmentats a l'apartat 1, l'autoritat portuària ha de fixar els llocs en què els vaixells esmentats hagin de romandre fondejats o atracats, atenent les disponibilitats d'atracada i les exigències de l'explotació portuària.
"3. Les embarcacions pesqueres, mentre abonen aquesta tarifa de la manera definida en la condició anterior, estan exemptes de l'abonament de la tarifa G-3, pel combustible, per l'avituallament, pels efectes navals i de pesca, pel gel i per la sal que embarquin per a llur propi consum.
"3.4.8.Normes singulars d'aplicació
"1. L'usuari obligat al pagament ha de presentar, quan el peix no se subhasti en llotja i abans de començar la descàrrega, la càrrega o el transbordament, una declaració o un manifest de pesca, en què s'indiqui el pes aproximat de cadascuna de les espècies que s'han de manipular, d'acord amb el format elaborat per l'autoritat portuària.
"2. Als efectes de la determinació del pes de la pesca, és obligació de l'armador passar aquesta pesca per la llotja portuària o les instal·lacions que Ports de la Generalitat disposi en el port, de la manera i en les condicions que Ports de la Generalitat estableixi.
"3. Els industrials armadors que descarreguen habitualment en un mateix lloc productes de la pesca amb destinació a llurs fàbriques o factories, sense passar per la llotja, poden abonar la tarifa per liquidacions mensuals a Ports de la Generalitat.
"4. Ports de la Generalitat té la facultat de procedir a la comprovació del pes i la classe de les especialitats i qualitats de la pesca, i són a compte de l'usuari obligat al pagament de la tarifa les despeses que s'ocasionin com a conseqüència de la comprovació esmentada.
"3.5. Tarifa G-5.- Embarcacions esportives
"3.5.1.Definició i aplicació
"1. Aquesta tarifa comprèn la utilització per les embarcacions esportives o de lleure de les aigües del port i, si escau, de les zones d'ancoratge o de les instal·lacions d'amarratge, atracada en molls o en molls de pilons del port, accessos terrestres i vies de circulació.
"2. Aquesta tarifa no inclou els serveis específics que se sol·licitin, que s'han d'abonar independentment.
"3.5.2.Subjectes obligats
"Són obligats al pagament d'aquesta tarifa el propietari de l'embarcació o el seu representant autoritzat i, subsidiàriament, el capità o el patró de l'embarcació.
"3.5.3.Base de la tarifa
"1. La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és la superfície en metres quadrats que resulta del producte de l'eslora total de l'embarcació per la mànega màxima i el temps en períodes de vint-i-quatre hores d'estada per a cadascun dels serveis independents.
"2. És condició indispensable per a l'aplicació d'aquesta tarifa que l'embarcació no faci transport de mercaderies i que els passatgers no viatgin subjectes a creuers o a excursions turístiques, supòsit en el qual són aplicables les tarifes G-1, G-2 i G-3.
"3.5.4. Quantia de la tarifa
"1. La quantia d'aquesta tarifa per metre quadrat i per períodes de vint-i-quatre hores, comptats a partir de les dotze del migdia, és la següent:
"a) Instal·lacions gestionades directament per Ports de la Generalitat

"Concepte

Valor en Pta

"1. Utilització de les aigües del port

9

"2. Ancoratge amb morts

15

"3. Atracada en punta

19

"4. Atracada de costat

54

"5. Varada en zona de terra

8

"Serveis addicionals

"a) Atracada amb amarra a mort

4

"b) Preses d'aigua

4

"c) Recollida d'escombraries

2

"d) Vigilància general de la zona

2

"e) Atracada o fondeig en instal·lacions exclusivament de temporada

6

"f) Preses d'energia elèctrica

2

"g) Cabrestants i escales en zones d'avarada

3

"h) Personal d'ajuda en zones d'avarada

6


"Tots els serveis addicionals són d'obligada facturació si les instal·lacions en disposen. L'import dels serveis addicionals s'ha de sumar amb els números 1, 2, 3, 4 i 5 que hi corresponguin.
"b) Instal·lacions o dàrsenes esportives en règim de concessió dins els ports gestionats directament per Ports de la Generalitat
"Per la utilització de les aigües del port: 9 pessetes, sempre que el titular concessionari faci la gestió del cobrament i aboni a Ports de la Generalitat, mensualment, l'import de l'aplicació de les tarifes corresponents al període esmentat, i amb la presentació d'un comunicat prefixat, amb les dades adequades perquè Ports de la Generalitat pugui emetre els rebuts individualitzats corresponents. Altrament els són aplicables les tarifes de l'apartat a.
"c) Aquesta tarifa té el caràcter de mínima, i Ports de la Generalitat pot establir tarifes superiors amb criteris comercials, tenint en compte les condicions de l'oferta d'instal·lacions i serveis i les del mercat en relació amb la demanda existent.
"3.5.5.Reduccions i bonificacions
"1. Ports de la Generalitat pot concertar amb el concessionari l'abonament de les tarifes, amb subrogació de l'obligació de pagament. La base del concert, xifrada en metres quadrats per dia i mes, l'ha d'establir per a cada concessió i temporada Ports de la Generalitat, d'acord amb les dades estadístiques de tràfic de la concessió disponibles, i s'ha d'efectuar periòdicament una liquidació global per l'import que correspongui a l'ocupació, la composició i les característiques de la flota que s'hagi concertat, la qual cosa pot comportar una reducció de fins a un 15%. En els concerts que s'estableixin es pot aplicar, en temporada baixa, una tarifa equivalent a la sisena part de la que figura en la taula barem.
"2. L'abonament per endavant de la tarifa corresponent a un any natural dóna lloc a una reducció del 20%.
"3. A les embarcacions amb base al port, dins les instal·lacions de concessionaris en ports adscrits a Ports de la Generalitat, quan el producte de l'eslora per la mànega és igual o inferior a 40 metres quadrats, o a 45 metres quadrats, si la seva eslora és inferior a 12 metres, se'ls aplica una reducció del 50% sobre la quantia.
"4. En els ports en què el concessionari hagi contribuït a la construcció del dic de recer, Ports de la Generalitat pot acordar una disminució proporcional a la seva contribució, a sol·licitud del concessionari.
"3.5.6.Recàrrecs
"S'aplica una tarifa doble als serveis obtinguts sense autorització, independentment de la sanció que pugui ésser procedent.
"3.5.7.Exempcions
"No es preveuen exempcions en l'aplicació d'aquesta tarifa.
"3.5.8.Normes singulars d'aplicació
"1. Als efectes de l'aplicació d'aquesta tarifa s'ha de tenir en compte el següent:
"a) S'entén per atracada en punta la disponibilitat d'un lloc d'amarratge en moll de pilons o moll quan el vaixell queda sensiblement perpendicular a aquest i fixa un dels extrems (proa o popa) d'aquell al mateix moll o moll de pilons i l'altre extrem a un fondeig permanent o a l'àncora.
"b) S'entén per lloc de fondeig amb amarra a mort la disponibilitat d'una amarra subjecta a un punt fix del fons que permeti fixar la proa o la popa del vaixell de manera que quedi a la gira.
"c) S'entén per vigilància general la que presta Ports de la Generalitat per a tota la zona general de servei del port, sense assignació específica de personal o mitjans a la zona nàutica i esportiva, ni garantia respecte a la integritat de les embarcacions o llurs continguts.
"2. Tots els serveis han d'ésser sol·licitats a Ports de la Generalitat. La petició dels serveis implica l'acceptació de les condicions en què Ports de la Generalitat els presta; aquestes condicions han d'ésser públiques, i Ports de la Generalitat no és responsable dels incidents que es puguin produir a causa de la configuració o la disposició de les instal·lacions ni dels danys i perjudicis deguts a causes meteorològiques.
"3. L'abonament de la tarifa per embarcacions de pas en el port, per serveis en instal·lacions de Ports de la Generalitat, s'ha d'efectuar per endavant i a l'arribada, i pels períodes de vint-i-quatre hores que se sol·licitin. Si el termini s'ha de prolongar, l'usuari ha de formular una altra petició i abonar novament per endavant l'import corresponent al termini prorrogat. S'aplica a aquestes embarcacions la quantia de la taula barem fixada per la lletra a de l'apartat 3.5.4, afectada pel coeficient 1,2.
"4. L'abonament d'aquesta tarifa no eximeix de l'obligació de desatracar l'embarcació, de canviar de lloc d'amarratge o de fondeig o, fins i tot, d'abandonar el lloc, si ho ordena motivadament l'autoritat competent. En aquest darrer supòsit només es té dret a la devolució de l'import de l'ocupació abonada per endavant i no utilitzada.
"5. L'import de la tarifa aplicable és independent de les entrades, les sortides o els dies d'absència de l'embarcació, mentre tingui assignat un lloc d'amarratge o fondeig.
"4. Normes específiques de les tarifes per serveis especials
"4.1. Tarifa E-1.- Utilització de maquinària i utillatge portuaris
"4.1.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa comprèn la utilització de les grues, de les bàscules, dels carretons i d'altres utillatges portuaris destinats a la manipulació de mercaderies.
"4.1.2.Subjectes obligats
"Han d'abonar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents, i en són responsables del pagament, subsidiàriament, els propietaris de les mercaderies i, si no hi són, llurs representants autoritzats, llevat que demostrin haver-los fet provisió de fons.
"4.1.3.Base de la tarifa
"La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és el temps de disponibilitat de la grua corresponent, la maquinària o l'utillatge i llur capacitat o potència d'elevació, llevat de la bàscula, que s'ha de calcular per unitat de pesada.
"4.1.4.Quantia de la tarifa
"La quantia d'aquesta tarifa per hora d'utilització és la següent:
"1. Grues:
"Hora de grua de menys de 6 tones: 8.500 pta
"Hora de grua de més de 6 tones: 11.000 pta
"2. Bàscula:
"Pesada (personal inclòs): 400 pta
"4.1.5.Reduccions o bonificacions
"1. Ports de la Generalitat pot establir concerts per a determinar els preus amb els usuaris que es comprometin a fer una utilització intensa d'una determinada maquinària o d'un determinat utillatge.
"2. Les paralitzacions superiors a quinze minuts degudes a avaries de la maquinària, a manca de fluid elèctric o a vents huracanats que aconsellin la paralització per raons de seguretat, o a pluja que obligui a suspendre-les, de les operacions de càrrega o descàrrega per les condicions de la mercaderia, comunicades oportunament per l'usuari a Ports de la Generalitat, s'han de descomptar del temps d'utilització.
"4.1.6.Recàrrecs
"Els serveis de bàscula prestats fora de la jornada laboral ordinària es facturen amb un recàrrec del 25%, sempre que no siguin en dies festius o horaris nocturns, supòsit en el qual el recàrrec serà del 50%.
"4.1.7.Exempcions
"No es preveuen exempcions en l'aplicació d'aquesta tarifa.
"4.1.8.Normes singulars d'aplicació
"1. Els serveis es presten amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, en la qual han de constar, en tot cas, les dades següents:
"a) Les dades d'identificació personal de la persona que sol·licita el servei i el domicili, als efectes de les notificacions.
"b) L'operació a realitzar i l'hora de començament.
"c) El temps durant el qual se sol·liciten.
"2. Aquestes tarifes són exclusivament aplicables als serveis prestats en dies feiners, dins la jornada ordinària establerta per a aquestes activitats per Ports de la Generalitat.
"3. Les empreses estibadores o els altres usuaris que sol·licitin aquests serveis han d'assumir la responsabilitat de la direcció i l'organització de la càrrega i la descàrrega, embarcada o desembarcada, de les mercaderies, i són a compte i risc d'ells totes les operacions de càrrega, estiba, eslingat i altres que s'hi relacionin. S'ha de destinar a aquestes últimes el material adequat i el personal legalment autoritzat, degudament capacitat i amb experiència suficient, el qual pot ésser recusat per Ports de la Generalitat si no reuneix les condicions per a fer-ho.
"4.2. Tarifa E-2.- Utilització de superfícies d'emmagatzematge, de locals i d'edificis
"4.2.1.Definició i aplicació
"1. Aquesta tarifa comprèn la utilització d'esplanades, de coberts, de magatzems, de dipòsits, de locals i d'edificis, inclosos els serveis generals corresponents.
"4.2.2.Subjectes obligats
"Han d'abonar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.
"4.2.3.Base de la tarifa
"La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és la superfície ocupada, el temps d'utilització i la destinació de l'ocupació realitzada.
"4.2.4.Quantia de la tarifa
"1. La quantia d'aquesta tarifa a aplicar, per metre quadrat i per dia natural o fracció, és la que figura a la taula barem següent:

"Mercaderies

Sup. Cobert.

Sup. Descob.

"Zones de trànsit:

"Dies 1 al 3

-

4,8

"Dies 4 al 10

3,2

8

"Dies 11 al 17

4,8

16

"Dies 18 en endavant

13

32

"Zones d'emmagatzematge

3

6,4

"Estris de pesca

3,5

7


"Altres utilitzacions
"Temporada alta (de l'1.06 al 30.09): 40
"Temporada baixa: 20
"2. La definició i l'extensió de cadascuna d'aquestes zones en els diversos molls i parts de la zona de servei són les que es fixen en cada port.
"4.2.5.Reduccions o bonificacions
"Per raons d'optimització de la gestió portuària, Ports de la Generalitat pot establir concerts.
"4.2.6.Recàrrecs
"No es preveuen recàrrecs en l'aplicació d'aquesta tarifa.
"4.2.7.Exempcions
"No es preveuen exempcions en l'aplicació d'aquesta tarifa.
"4.2.8.Normes singulars d'aplicació
"1. La manera de mesurar els espais ocupats per les mercaderies o els vehicles és pel rectangle circumscrit exteriorment a la partida total de mercaderies o elements dipositats, definit de manera que dos dels costats siguin paral·lels al cantell del moll, arrodonint el nombre de metres quadrats que en resulti per a obtenir el nombre immediat sense decimals. De la mateixa manera s'ha de procedir en els coberts i els magatzems, i en serveixen de referència els costats d'aquests.
"2. Es pren com a base de la liquidació la superfície ocupada al final de la descàrrega, mesurada d'acord amb el que estableix l'apartat 1.
"3. Ports de la Generalitat, d'acord amb criteris d'eficàcia en la gestió del servei i de racionalitat de l'explotació, pot decidir comptabilitzar la superfície per partides o bé pel carregament complet.
"4. Aquesta superfície s'ha d'anar reduint en aixecar la mercaderia als efectes de l'abonament, per quartes parts, i se.n pren la totalitat fins que no s'hagi aixecat el 25% de la superfície ocupada; el 75%, quan l'aixecament passi del 25% sense arribar al 50%, quan passi el 50% sense arribar al 75%, i el 25% quan passi del 75%, fins a l'alliberament total de la superfície ocupada. En tot cas, aquest darrer quarter s'ha de comptabilitzar sempre per partides. Si Ports de la Generalitat ho considera necessari pot establir un altre sistema de mesura amb diversos esglaonats, o bé continu, d'acord amb el procés d'aixecament de la mercaderia.
"4.3. Tarifa E-3. Subministrament
"4.3.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa és exigible pel subministrament d'aigua, d'energia elèctrica o de productes similars prestats per Ports de la Generalitat als usuaris dins la zona portuària, amb la petició prèvia dels usuaris, i per la utilització de les instal·lacions necessàries per a prestar-los.
"4.3.2.Subjectes obligats
"Són obligats a abonar aquesta tarifa els usuaris del servei.
"4.3.3.Base de la tarifa
"La base per a la liquidació d'aquesta tarifa es determina pel nombre d'unitats de subministrament.
"4.3.4.Quantia de la tarifa
"La quantia queda fixada en l'1,5 del seu preu de subministrament.
"4.3.5.Reduccions o bonificacions
"1. Per consums d'energia elèctrica destinats a l'activitat pesquera, s'aplica l'1,2 de les unitats subministrades.
"2. Amb la sol·licitud prèvia i amb la justificació dels consums necessaris, per consums elèctrics superiors a 30.000 quilowats/hora per any i per consums d'aigua superiors a 2.000 metres cúbics per any, s'aplica fins al 50% dels increments fixats sobre el preu de subministrament.
"4.3.6.Recàrrecs
"Si per circumstàncies alienes a Ports de la Generalitat no s'efectua l'operació sol·licitada, l'usuari està obligat a satisfer el 50% de l'import que li hauria correspost si s'hagués efectuat el subministrament.
"4.3.7.Exempcions
"No es preveuen exempcions en l'aplicació d'aquesta tarifa.
"4.3.8.Normes singulars d'aplicació
"1. Les dues bonificacions en aquesta tarifa establertes per l'apartat 4.3.5 no són acumulables.
"2. Els instruments particulars de comptatge i llur conservació són a càrrec de l'usuari del servei.
"3. En el cas d'avaria i mentre no es procedeixi a la reparació de la instal·lació de subministrament s'ha de facturar per estimació.
"4. En els subministraments que s'estableixin a través d'un sistema de prepagament per targetes a peu de moll, el subministrament requereix l'adquisició prèvia del suport establert per Ports de la Generalitat.
"4.4. Tarifa E-4.- Servei d'elevació, reparació i conservació
"4.4.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa és exigible per la utilització de les instal·lacions destinades a l'elevació, la reparació i la conservació d'embarcacions.
"4.4.2.Subjectes obligats
"Són obligats a abonar aquesta tarifa els usuaris del servei.
"4.4.3.Base de la tarifa
"La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és l'operació efectuada, el temps d'utilització de la instal·lació i l'eslora i la mànega de l'embarcació.
"4.4.4.Quantia de la tarifa
"La quantia de la tarifa a aplicar és la següent:
"a) Rampa d'avarada: 160 pessetes per dia d'utilització i per metres d'eslora, que no inclou el vehicle i el remolc.
"b) Carros d'avarada:
"Hissada o avarada: 92 pessetes per metre quadrat d'eslora per mànega.
"Estada a la zona de reparació: 46 pessetes per dia i per metre quadrat d'eslora per mànega.
"c) Pòrtics elevadors:
"Hissada o avarada: 2.300 pessetes per metre d'eslora.
"Immobilització: 3.000 pessetes l'hora. La prestació d'aquest servei queda condicionada a la disponibilitat del servei.
"Estada a la zona de reparació: 345 pessetes per dia i per metre quadrat d'eslora.
"En els serveis de pòrtics elevadors s'apliquen, en funció de l'eslora de les embarcacions, els coeficients següents:
"1. Embarcacions de menys de 14 metres d'eslora: 0,9
"2. Embarcacions de més de 20 metres i fins a 22 metres: 1,1
"3. Embarcacions de més de 22 metres: 1,2.
"d) Grues fixes:
"Pujada o baixada: 3.000 pessetes per operació.
"1. És aplicable en les operacions de menys de trenta minuts. Per a operacions de més de trenta minuts, la quantia és de 1.500 pessetes cada mitja hora o parcial d'excés.
"2. Estades: 32 pessetes per metre quadrat i dia. Les embarcacions pesqueres gaudiran d'un dia de carència.
"3. Hivernatge. En zones d'avarada tancades es poden establir concerts per raons d'optimització en l'operativitat de la gestió portuària.
"4. Quan, per qualsevol causa, Ports de la Generalitat no disposi de maquinistes de grues per a atendre les peticions de lloguer d'aquests equips, pot autoritzar-ne la utilització, i el maquinista és a càrrec del peticionari; en aquest cas, la tarifa és el 75% de la quantia que correspongui. Aquest maquinista i, subsidiàriament, l'empresa que el contracti són responsables de totes les lesions, els danys i les avaries que s'ocasionin al personal o als béns de Ports de la Generalitat o a tercers, com a conseqüència de la manipulació de la grua, i han de demostrar davant Ports de la Generalitat llur aptitud per a aquesta comesa, si Ports de la Generalitat ho sol·licita.
"e) Altres serveis:
"Serveis diversos en zones tancades de reparació
"Recollida de deixalles: 230 pessetes per metre d'eslora i per setmana o fracció.
"Subministrament d'energia i aigua: 53 pessetes per metre d'eslora per dia.
"Lloguer de màquina de neteja a pressió: 4.040 pessetes l'hora.
"4.4.5.Reduccions o bonificacions
"1. En l'estada a la zona de reparació, a partir del quart dia es redueix un 50% la quantia, i la prestació del servei quedarà condicionada a la disponibilitat de la zona.
"2. En la pujada o baixada de grues fixes, el sector pesquer té un descompte d'un 25% de la quantia.
"4.4.6.Exempcions
"No es preveu cap tipus d'exempcions en l'aplicació d'aquesta tarifa.
"4.4.7.Normes singulars d'aplicació
"1. Els serveis es presten amb la petició prèvia per escrit dels usuaris, amb l'acceptació explícita de les normes del servei.
"2. Aquests serveis són exclusivament aplicables als serveis prestats en dies feiners, dins la jornada ordinària establerta per Ports de la Generalitat.
"3. Els usuaris han d'assumir la responsabilitat de les operacions complementàries a les del propi servei.
"4.5. Tarifa E-5.- Aparcament de vehicles
"4.5.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa és exigible per la utilització de les zones d'aparcament de vehicles establertes als ports i explotades directament per Ports de la Generalitat.
"4.5.2.Subjectes obligats
"Són obligats a pagar aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.
"4.5.3.Base de la tarifa
"La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és el tipus de vehicle i la unitat de temps.
"4.5.4 Quantia de la tarifa
"Les quanties d'aquesta tarifa a aplicar són les següents:
"a) En recintes oberts:
"1. Vehicles: 1 hora o fracció: 100 pessetes
"Jornada: 500 pessetes
"2. Autocars: 1 hora o fracció: 500 pessetes
"Jornada: 1800 pessetes.
"b) En recinte tancat i amb control d'accessos:
"1. Vehicles: 1 hora o fracció: 125 pessetes
"Jornada: 800 pessetes
"2. Autocars: 1 hora o fracció: 625 pessetes
"Jornada: 3000 pessetes
"3. Motos: per dia o fracció: 200 pessetes.
"4.5.5.Reduccions o bonificacions
"No se.n preveuen per a aquesta tarifa.
"4.5.6.Recàrrecs
"En el supòsit que no es presenti el tiquet d'aparcament en el moment de la retirada del vehicle, la tarifa a aplicar és l'equivalent a cinc dies d'estada.
"4.5.7.Exempcions
"Són exempts d'aquesta tarifa els vehicles que les entitats o els organismes de les administracions utilitzin en l'exercici de llurs competències.
"4.5.8.Normes singulars d'aplicació
"Aquesta tarifa inclou la repercussió de l'impost sobre el valor afegit (IVA).
"4.6. Tarifa E-6.- Serveis diversos
"4.6.1.Definició i aplicació
"Aquesta tarifa comprèn qualsevol altre servei portuari prestat en règim de gestió directa per Ports de la Generalitat, no inclòs en la resta de tarifes regulades pels articles anteriors i que s'estableixi específicament a cada port on es presti, amb l'acceptació prèvia del pressupost pels peticionaris.
"4.6.2.Subjectes obligats
"Són obligats al pagament d'aquesta tarifa els usuaris dels serveis corresponents.
"4.6.3.Base i quantia de la tarifa
"La base per a la liquidació d'aquesta tarifa és el nombre d'unitats del servei prestat en cada cas. La quantia d'aquesta tarifa es fixa d'acord amb la naturalesa i peculiaritat del servei, tenint en compte el valor real de mercat dels serveis prestats i les activitats realitzades."

Capítol V

Representació dels ens locals en el sistema sanitari de Catalunya

Article 32

Modificació de la Llei 15/1990, de 6 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
1. [No vigent]
2. [No vigent]
3. Se suprimeix l'apartat 5 de l'article 18 de la Llei 15/1990.
4. Es modifica l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 15/1990, que queda redactat de la manera següent:
"2. Els membres del Consell de Direcció de la Regió Sanitària són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social, a proposta de cada una de les representacions que el componen. En el cas dels representants dels consells comarcals i els ajuntaments, la proposta ha d'ésser efectuada per les entitats associatives d'ens locals de Catalunya. El nomenament es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ésser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida."
5. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 25 de la Llei 15/1990.
6. [No vigent]
7. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 30 de la Llei 15/1990.
8. Es modifica l'apartat 3 de l'article 34 de la Llei 15/1990, que queda redactat de la manera següent:
"3. Els membres del Consell de Direcció del Sector Sanitari són nomenats i separats del càrrec pel conseller o consellera de Sanitat i Seguretat Social, a proposta de cada una de les representacions que el componen. En el cas dels representants de les corporacions locals, la proposta ha d'ésser efectuada per les entitats associatives d'ens locals de Catalunya. El nomenament es fa per un període màxim de quatre anys, sens perjudici que els interessats puguin ésser reelegits successivament, sempre que gaudeixin de la representació requerida."
9. Se suprimeix l'apartat 4 de l'article 34 de la Llei 15/1990.
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

Disposició addicional Primera

Béns i mitjans materials de l'Institut Català del Sòl
Els béns i els mitjans materials que són de l'Institut Català del Sòl en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei queden integrats a l'entitat de dret públic que es crea, d'acord amb llur naturalesa jurídica originària. Aquesta entitat de dret públic també se subroga en la posició jurídica de l'esmentat organisme autònom, pel que fa als drets i les obligacions contretes, sens perjudici del que s'estableix per al personal.

Disposició addicional Segona

Personal funcionari i laboral de l'Institut Català del Sòl
1. El personal laboral que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, estigui prestant servei a l'Institut Català del Sòl, o tingui suspesa la seva relació jurídica laboral amb aquest organisme, queda integrat en l'ens públic que es crea, el qual se subroga de manera expressa respecte a les relacions contractuals laborals d'aquest personal.
2. El personal funcionari que, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, estigui prestant serveis a l'Institut Català del Sòl, o tingui la seva destinació definitiva en aquest organisme, pot integrar-se en l'ens públic que es crea i restar-hi vinculat per una relació subjecta al règim laboral, i s'extingeix el seu lloc de treball a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la qual està en situació d'excedència voluntària per incompatibilitats. La incorporació com a personal laboral de l'Institut Català del Sòl s'ha d'efectuar d'acord amb la plantilla del nou ens, mitjançant l'assignació de tasques i funcions que corresponguin a la titulació acadèmica i la capacitat professional.
3. El personal que pertany a l'Institut Català del Sòl, en el moment de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i que manté la seva condició de funcionari públic en l'ens públic al qual és adscrit s'ha de regir per les disposicions que li són aplicables, atenent la procedència i la naturalesa de la seva relació d'ocupació. Els llocs de treball corresponents queden, però, extingits en el nou ens en el moment que obtinguin una altra plaça de funcionari o funcionària amb caràcter definitiu. En qualsevol cas, es garanteix a aquest personal els drets que li reconeix la normativa vigent.

Disposició addicional Tercera

Modificació de la Llei 1/1994, de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia, per segregació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i de Cerdanyola del Vallès
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

Llicències de pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

Inversions de les caixes d'estalvis
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Vinculació d'ús de l'immoble cedit per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 25/1987
1. Les finalitats pròpies dels serveis públics de televisió i radiodifusió, establertes per la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei 25/1987, de 29 de desembre, de pressupost de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per a l'exercici del 1988, s'han de mantenir durant un termini de trenta anys, els quals comencen a computar a partir del 27 de maig de 1988, data de formalització de la corresponent escriptura pública de cessió. Si l'immoble cedit ja no es destina a les esmentades finalitats dins aquest termini, la finca cedida ha de revertir de ple dret a la Generalitat.
2. S'autoritza el Departament d'Economia, Finances i Planificació perquè faci els actes i formalitzi els documents necessaris per a complir el que estableix l'apartat 1.

Disposició addicional Setena

Règim transitori en matèria d'autoritzacions i llicències ambientals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

Disposició final Primera

Representació en entitats autònomes i empreses públiques
En el cas que es creï un nou departament de la Generalitat o es reestructurin els departaments existents, s'habilita el Govern de la Generalitat per tal de dictar les normes d'organització i assignació o reassignació de representació necessàries als òrgans de govern de les entitats autònomes i empreses públiques vinculades o dependents de la Generalitat que exerceixen funcions en els àmbits competencials respectius.

Disposició final Segona

Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.