Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 14/2000, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 014/2000

  • Data del document 29/12/2000

  • Data de publicació 30/12/2000

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3295

TEXT CONSOLIDAT

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001 plantegen, com a objectiu, la contenció de l'equilibri pressupostari entre els ingressos no financers i les despeses no financeres del sector públic administratiu de la Generalitat de Catalunya. En coherència amb aquest objectiu, s'ha d'aconseguir la contenció de l'endeutament, en termes de producte interior brut. En aquest marc, els pressupostos mantenen la prioritat de les despeses de caràcter social, a la vegada que presten una atenció especial a les inversions reals.
No hi ha canvis en l'estructura de la part dispositiva de la Llei, prou consolidada els darrers anys. Un cop més, la Llei es divideix en sis títols dedicats, respectivament, a l'aprovació del pressupost i al règim de les modificacions pressupostàries, a les normes sobre gestió pressupostària i despesa pública, a les despeses de personal, a les operacions financeres, a les normes tributàries i a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat. Amb les disposicions addicionals es completa el marc jurídic pressupostari, i les disposicions finals contenen les normes relatives a la pròrroga de disposicions, l'habilitació per a les adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives i a l'entrada en vigor d'aquesta Llei.
Quant als continguts específics de la Llei, cal destacar, entre altres, l'adequació de les normes sobre modificacions pressupostàries a les necessitats previsibles en l'execució pressupostària, i també les autoritzacions sobre endeutament i concessió de garanties necessàries per a les diferents entitats i organismes.
Addicionalment, aquesta Llei adequa l'increment de les retribucions a la normativa estatal, actualitza els tipus de quantia fixa de les taxes i inclou disposicions que afecten el règim d'autonomia pressupostària d'organismes públics, com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya i els centres penitenciaris.

Títol I

Aprovació del pressupost i règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]

Capítol I

Aprovació del pressupost
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 1

Els crèdits inicials i llur finançament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Foment de les inversions a les comarques en recessió econòmica i demogràfica
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Vinculació de crèdits del pressupost
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Règim de les modificacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 4

Principis generals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 5

Transferències de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

Generació de crèdits
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

Crèdits ampliables
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

Retencions de saldos pressupostaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

Crèdits autoritzats a favor de les entitats del sector públic
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol II

Normes sobre gestió pressupostària i despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Normes sobre gestió pressupostària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

Construcció i adquisició d'immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 11

Vinculació d'immobles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 12

Execució anticipada de projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Finançament del Programa d'inversions de les universitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 14

Identificació dels projectes d'inversió
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 15

Manaments de pagaments a justificar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 16

Liquidació dels pressupostos i control financer
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 17

Comptabilitat dels organismes autònoms comercials, industrials i financers i de les entitats públiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Normes sobre despesa pública
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 18

Limitació de l'augment de la despesa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 19

Compromisos de despesa d'exercicis anteriors
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 20

Recurrència de despeses en exercicis futurs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 21

Comptabilització de compromisos anuals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol III

Despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol I

Retribucions del personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 22

Àmbit d'aplicació de les normes sobre despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 23

Retribucions del personal no laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 24

Retribucions del personal funcionari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 25

Acreditació de retribucions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 26

Retribucions en determinats supòsits de reducció de jornada
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 27

Retribucions del personal laboral
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 28

Adequació d'acords, convenis o pactes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 29

Pensions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Capítol II

Altres disposicions en matèria de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 30

Limitació de l'augment de despeses de personal
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 31

Oferta pública d'ocupació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 32

Relacions de llocs de treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 33

Integració en el treball
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol IV

Operacions financeres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 34

Avals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 35

Operacions d'endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 36

Informació del Govern al Parlament en matèria d'endeutament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 37

Tramesa d'informació al Departament d'Economia, Finances i Planificació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol V

Normes tributàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 38

Desplegament de l'article 59.3 de la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 39

Cànon de l'aigua
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 40

Actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Títol VI

Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 41

Participació en els ingressos
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions addicionals

[No vigent]

Disposició addicional Primera

Parlament de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Segona

Consell Consultiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tercera

Sindicatura de Comptes de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarta

Consell de l'Audiovisual de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquena

Pressupostos de les diputacions provincials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Sisena

Interès de demora
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setena

Romanents de crèdit
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitena

No-liquidació o anul·lació i baixa de liquidacions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Novena

Informació sobre l'evolució del dèficit i de les desviacions pressupostàries
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Desena

Indemnització de les persones incloses en els supòsits previstos a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Onzena

Gestió tributària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dotzena

Tributació del joc
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Tretzena

Despeses d'aval
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Catorzena

Consolidació dels fons derivats de l'Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 12 de juliol del 2000
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quinzena

Alienació de béns immobles de la Generalitat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setzena

Règim d'autonomia econòmica de les herències intestades
1. Es faculta el Govern per a establir que l'òrgan col·legiat dependent del Departament d'Economia, Finances i Planificació que intervingui en l'administració i la liquidació de les herències intestades en què hagi estat declarada hereva la Generalitat de Catalunya tingui règim d'autonomia econòmica.
2. El règim d'autonomia econòmica a què es refereix l'apartat 1 té per objecte gestionar tots els ingressos provinents del cabal relicte de cadascun dels causants intestats dels quals hagi estat declarada hereva la Generalitat.
3. L'òrgan responsable de la gestió del règim d'autonomia econòmica a què es refereix l'apartat 1 ha de presentar anualment al Departament d'Economia, Finances i Planificació la justificació dels ingressos i el compte de gestió econòmica. Per decret del Govern s'ha de determinar la normativa que n'ha de regir la gestió.

Disposició addicional Dissetena

Adequació i reforma en immobles destinats a ús administratiu
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Divuitena

Cessions de domini en matèria de temps lliure
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Dinovena

Cessió de domini al Servei Català de la Salut
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vintena

Cooperació al desenvolupament
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-unena

Pla director d'inversions locals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-dosena

Recaptació de taxes pel Consell General d'Aran
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-tresena

Modificacions dels concerts educatius
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-quatrena

Convenis amb les administracions locals per al finançament de centres docents
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-cinquena

Supressió de barreres arquitectòniques als centres d'ensenyament infantil, de primària i de secundària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-sisena

Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria de cinematografia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-setena

Fons de garantia per a les indústries culturals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-vuitena

Convenis de l'Institut Català de la Salut
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vint-i-novena

Afectació d'ingressos en matèria de serveis sanitaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trentena

Generació de crèdits per ingressos procedents de l'alienació de béns adquirits mitjançant l'expropiació forçosa
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-unena

Gestió de les subvencions per a adquisició d'habitatges
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-dosena

Obres d'edificació
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-tresena

Cessió de domini a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-quatrena

Pagament a la bestreta de les pensions per cessament en l'activitat agrària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-cinquena

Afectació d'ingressos procedents de llicències de caça i pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-sisena

Aplicació del Programa de desenvolupament rural i de l'Instrument financer d'orientació de la pesca
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-setena

Pla de riscos laborals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-vuitena

Ajuts a les petites i les mitjanes empreses que contractin treballadors segons uns requisits determinats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Trenta-novena

Règim d'autonomia econòmica dels centres penitenciaris
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quarantena

Afectació d'ingressos procedents dels cànons anuals abonats per les entitats concessionàries del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-unena

Participació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) en la Societat Catalana d'Iniciatives, SA
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-dosena

Finançament del transport especial per als discapacitats físics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-tresena

Programa de gestió dels residus municipals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-quatrena

Afectació d'ingressos procedents de sancions en matèria d'activitats extractives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-cinquena

Cessió de domini de béns als Consorcis del Baix Camp, la Selva i el Montsià i al Consell Comarcal del Baix Ebre
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-sisena

Aplicació del Programa de gestió de residus industrials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-setena

Pla de foment de la sostenibilitat a escala local
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-vuitena

Afectació d'ingressos procedents de l'avaluació de programes de restauració
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Quaranta-novena

Pressupostos de les universitats catalanes
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquantena

Pla de recerca de la Generalitat 2001-2004
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-unena

Increment dels ajuts a les empreses que incorporin nous elements tecnològics
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-dosena

Pla plurianual d'inversions, reposició i manteniment de les universitats 2001-2006
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-tresena

Programa plurianual per a la creació, el foment i la consolidació d'un col·lectiu de científics d'alt nivell
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-quatrena

Finançament de la Fira de Barcelona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-cinquena

Subvenció a la Cambra d'Associacions de Parcel·listes de Catalunya
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-sisena

Licitació de les obres de la variant oest de la carretera de Camprodon
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-setena

Condicionament de la carretera N-260-NII
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-vuitena

Traspàs a Aigües Ter-Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Cinquanta-novena

Increment de les partides per a l'assistència jurídica gratuïta
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixantena

Obres de recuperació i rehabilitació de l'antic monestir de Peralada
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-unena

Promoció del comerç urbà
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-dosena

Impuls del voluntariat social
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-tresena

Equiparació de les condicions laborals i professionals del personal sanitari
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-quatrena

Programa per a persones discapacitades físiques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-cinquena

Recursos assistencials per a malalts mentals
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-sisena

Millora de la xarxa de carreteres d'Osona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-setena

Millora de la carretera C-1412
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-vuitena

Millora de la carretera C-241
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Seixanta-novena

Primera fase de l'estació d'esquí de Rasos de Peguera
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setantena

Centre Multimodal de Vilamalla, el Far d'Empordà i Figueres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-unena

Condicionament de la carretera Figueres - Viladomat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-dosena

Remodelació de la terminal d'autobusos de Lloret de Mar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-tresena

Estudi previ de la ronda de Lloret de Mar
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-quatrena

Reparació del tram urbà de la carretera de Valls
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-cinquena

Reforçament de les travesseres de Boldó, la Fuliola i Tornabous
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-sisena

Reforçament del ferm de la carretera L-313
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-setena

Projecte de llei d'estabilitat pressupostària
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-vuitena

Compliment del conveni de cooperació del Pla d'infraestructures del delta del Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Setanta-novena

Projecte del traçat de la carretera T-301
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitantena

Dotació de les biblioteques de Lleida, Girona i Tarragona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-unena

Pla d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitats
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-dosena

Recuperació del castell de Sant Ferran, a Figueres
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-tresena

Supressió de barreres arquitectòniques
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-quatrena

Programa de coordinació d'actuacions i ajuts destinats als infants que han patit maltractaments
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-cinquena

Pla d'actuacions de protecció a les famílies
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-sisena

Fons de pensions per ruptures matrimonials
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-setena

Suport especialitzat en psicooncologia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-vuitena

Beneficis fiscals per a les empreses que ofereixin serveis de guarderia
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Vuitanta-novena

Accions de prevenció de les conductes de risc dels joves
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Norantena

Integració social de les persones immigrades
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-unena

Inici de les obres de la variant de la Palma de Cervelló a Corbera de Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-dosena

Construcció de la carretera entre Manresa i Igualada
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-tresena

Remodelació i millora dels barris de l'Hospitalet de Llobregat
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-quatrena

Segona fase de recuperació del riu Besòs
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-cinquena

Rehabilitació d'habitatges del barri de la Barceloneta, a Barcelona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-sisena

Obres de connexió i ampliació de l'Eix Transversal a Cervera
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-setena

Reforçament del ferm de la carretera L-311, a Guissona
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-vuitena

Construcció de parcs de bombers a Banyoles
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició addicional Noranta-novena

Problemàtica de l'estat deficient de les instal·lacions elèctriques dels habitatges
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposicions finals

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Primera

Pròrroga de disposicions
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Segona

Adaptacions tècniques com a conseqüència de reorganitzacions administratives
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Disposició final Tercera

Entrada en vigor
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex a l'article 1.10 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Annex a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2001

[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte