Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 1/2000, de 30 de març, de modificació de la Llei 13/1989, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, del Decret Legislatiu 1/1991, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 3/1985 i 21/1990, de la Comissió Jurídica Assessora, i de la Llei 7/1996, d'organització dels serveis jurídics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i de derogació parcial d'un article de la Llei 3/1982, del Parlament, del President i del Consell Executiude la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 001/2000

  • Data del document 30/03/2000

  • Data de publicació 31/03/2000

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3111

Afectacions
TEXT CONSOLIDAT

Aquesta Llei té per finalitat facultar la presidència de la Generalitat per a crear i determinar el nombre, la denominació i la competència dels departaments de la Generalitat, i també facultar el Govern per a determinar el règim de relacions o l’adscripció d’altres òrgans, que abans era regulat per normes amb rang de llei.

Article 1

Modificació de la Llei 13/1989
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 2

Modificació del Decret legislatiu 1/1991
[No vigent]
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

Modificació de la Llei 7/1996

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 7/1996, de 5 de juliol, d’organització dels serveis jurídics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que queda redactat de la manera següent:

"1. El Gabinet Jurídic de la Generalitat i les unitats que en depenen resten adscrits al departament que determini el Govern."

Disposició derogatòria

Es deroga el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 79 de la Llei 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.