Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/2000, de 19 de juny, de modificació de la Llei 5/1985, de 16 d'abril, de creació del Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial, i de la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 007/2000

  • Data del document 19/06/2000

  • Data de publicació 04/07/2000

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 3174

  • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
05/07/2000 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

El President
de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que estableix l’article 33.2 de l'Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

La Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, configura aquest centre com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, l’activitat de la qual se subjecta al règim jurídic privat. Aquesta Llei en regula les funcions i l’estructura orgànica, integrada pel consell rector, el comitè executiu i el director o directora, i també en regula el règim financer i de personal.

El Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) ha emprès una nova activitat que pretén aconseguir, com a element fonamental, la millora del nivell de competitivitat del teixit empresarial català, mitjançant la potenciació de la innovació tecnològica i la participació en nous instruments de finançament per a empreses amb un contingut tecnològic elevat. Amb aquest objectiu, es fa necessària la modificació de la dita Llei, per tal d’adaptar la denominació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem) a la seva nova activitat, la possibilitat de crear entitats de capital risc, i no solament de societats com fins ara, i també autoritzar el Govern per tal que pugui modificar, mitjançant decret, els aspectes funcionals de l’activitat i la composició del comitè executiu.

D’altra banda, la Llei 23/1984, de 28 de novembre, configura el Laboratori General d’Assaigs i Investigacions com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, l’activitat de la qual se subjecta al règim jurídic privat. Aquesta Llei regula, en primer lloc, les funcions del Laboratori, relatives a col·laborar amb la indústria, mitjançant assaigs i investigacions; en segon lloc, en regula l’estructura orgànica, constituïda pel consell d’administració, el consell assessor i el director o directora general, i, finalment, regula el règim d’acords dels seus òrgans i els recursos econòmics que se li assignen.

Per tal d’adequar la composició del consell d’administració a les noves necessitats, i ajustar alguns aspectes funcionals de l’activitat d’aquest òrgan i del consell assessor, es fa necessària la modificació de la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions.

Per tal que resulti més àgil i eficaç portar a terme aquestes modificacions, l’objectiu d’aquesta Llei és autoritzar el Govern perquè, mitjançant decret, modifiqui els articles que en puguin resultar afectats.

Article 1

Modificació de la Llei 5/1985

1. Es modifica l’article 1 de la Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, que queda redactat de la manera següent:

"Article 1

"Es crea el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem), que té la consideració d’entitat de dret públic, del tipus establert per l’article 4.2 de la Llei de finances públiques de Catalunya."

2. Les referències en el preàmbul de la Llei 5/1985 al "Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial (Cidem)" s’han d’entendre que són al "Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (Cidem)".

3. Es modifica l’article 3.1.d de la Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, que queda redactat de la manera següent:

"d) Participar en operacions de capital risc i en la creació d’entitats d’aquesta naturalesa, mitjançant la subscripció d’accions o de participacions representatives de capital social."

Article 2

Modificació de la composició dels òrgans rectors i del règim de les reunions

S’autoritza el Govern a modificar, mitjançant decret, la composició dels òrgans rectors i el règim de les reunions, establerts per la Llei 5/1985, de 16 d’abril, de creació del Centre d’Informació i Desenvolupament Empresarial, i per la Llei 23/1984, de 28 de novembre, del Laboratori General d’Assaigs i Investigacions.

Disposició final

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 19 de juny de 2000

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Subirà i Claus

Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

(00.168.007)