Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 12/1984, de 8 de març, d'habilitació de crèdits per atendre les despeses institucionals de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 012/1984

 • Data del document 08/03/1984

 • Data de publicació 16/03/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 417

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
16/03/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Ateses la imminència de les eleccions al Parlament de
 Catalunya i la manca de crèdit adient en el Pressupost de la
 Generalitat per a atendre les despeses insitucionals que les
 eleccions esmentades comporten.               
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article 1                          
  Es concedeix un crèdit extraordinari de 650.000.000 de
 pessetes per a atendre les despeses institucionals de les
 eleccions al Parlament de Catalunya, a la secció 04,
 Departament de Governació, Servei 02, Secretaria General,
 d'acord amb l'especificació següent:            
                           Pessetes
                         ------------
 04.02.173.01 (Retribucions i gratificacions         
  al personal de suport de les eleccions al         
  Parlament de Catalunya) ...................... 106.513.500
 04.02.292.01 (Despeses institucionals de les        
  eleccions al Parlament de Catalunya .......... 450.005.250
 04.02.292.02 (Despeses de propaganda            
  institucional de les eleccions al             
  Parlament de Catalunya ....................... 93.481.250
                         ------------
    Total ................................... 650.000.000
                               
 Article 2                          
  Per tal de compensar les despeses  més  grans  que
 signifiquen els crèdits a què fa referència l'article
 anterior, en el supòsit que les tranferències de fons per a
 aquesta finalitat provinents de l'Administració central
 fossin insuficients, el Consell Executiu, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, haurà de determinar els
 crèdits incorporables al 1984 en aplicació de l'article 37
 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de finances públiques
 de Catalunya, que han de ser anul·lats. En el cas que
 aquests últims resultin insuficients, el Consell Executiu,
 haurà de minorar els crèdits del Pressupost del 1983,
 prorrogat per al 1984, fins arribar a l'import total.    
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 dicti les disposicions que calguin per al desenvolupament i
 l'aplicació d'aquesta Llei.                 
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada  en  el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 8 de març de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances