Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 17/1984, de 20 de març, de modificació de l'article 85 de la Llei de Cooperatives de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 017/1984

 • Data del document 20/03/1984

 • Data de publicació 04/04/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 422

 • No Vigent
Afectacions
04/04/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                            
                               
 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Vist que l'endegament del Fons de Reserva Obligatori de
 les Cooperatives de Serveis que estableix l'article 85 de la
 Llei 4/1983, del 9 de març, de Cooperatives de Catalunya, ha
 comportat, en la pràctica, una distorsió en la gestió
 d'aquestes cooperatives, i atesa, per tant, la conveniència
 d'establir una nova redacció de l'esmentat article 85,
 s'aprova la següent Llei:                  
                               
 Article únic                        
  L'article 85 de la Llei 4/1983, del 9 de març, de
 Cooperatives  de Catalunya, es modifica de la següent
 manera:                           
                               
 Article 85. Fons. Regulació especial            
  Els Estatuts Socials d'aquestes cooperatives han  de
 regular, a més del que s'exigeix amb caràcter general en
 aquesta Llei, els punts següents:              
  a) La creació d'un Fons de Reserva Obligatori i el seu
 creixement, tot assenyalant una taxa que s'ha d'aplicar a
 les operacions que el soci faci amb la cooperativa, de
 manera que aquesta aplicació, més la prevista en l'article
 59 d'aquesta Llei, arribi a constituir, com a mínim, una
 taxa compresa entre el dos per cent i l'u per mil sobre la
 xifra total d'operació amb els socis. El Consell Executiu ha
 de determinar la taxa concreta, dins dels límits esmentats
 com a mínims, per a cada classe o activitat de cooperatives
 dins les classificades com de serveis.           
  b) La creació d'un Fons de Formació i Promoció Cooperativa
 que estableixi com a mínim el vint per cent a detreure de la
 quantitat prevista pel Fons de Reserva Obligatori.     
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la  Generalitat  de
 Catalunya, sens perjudici que sigui publicada en el Boletín
 Oficial del Estado.                     
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 20 de març de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya