Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 7/1984, de 5 de març, que prorroga fins al 30 de juny de 1984 l'autorització atorgada a Ferrocarrils de la Generalitat per l'article 12 de la Llei 18/1983, de 14 de juliol.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 007/1984

 • Data del document 05/03/1984

 • Data de publicació 14/03/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 416

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
14/03/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
                               
 LLEI                            
  La Llei 18/1983, del 14 de juliol, autoritzà ferrocarrils
 de la Generalitat de Catalunya a concertar operacions de
 crèdit a l'interior o a l'exterior, o a emetre emprèstits en
 forma de deute fins a un import de 9.000 milions de
 pessetes, destinats a finançar la segona fase de renovació
 de material mòbil. Aquesta Llei preveu, d'altra banda,
 l'aval de la Generalitat de Catalunya per a aquestes
 operacions.                         
                               
  Posteriorment, en la Llei 20/1983, del 2 d'agost, de
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya i de les seves
 entitats autònomes per al 1983, en l'article 9, punt 1,
 apartat e), quedà tamé reflectida l'autorització a la
 Generalitat  per a avalar les operacions de crèdit a
 concertar per Ferrocarrils de la Generalitat, fins a un
 import de 9.000 milions de pessetes.            
                               
  La Llei 18/1983, del 14 de luliol, en l'article 2,
 punts 2 i 3, autoritzà també l'aval de la Generalalitat
 a Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A. (SPM), fins
 a un import de 1.500 milions de pessetes, i a Transports de
 Barcelona (SPM), fins a un import de 1.400 milions de
 pessetes, en operacions de crèdit per a finançar inversions
 de  renovació  de  material  mòbil.  Aquestes mateixes
 autoritzacions van quedar reflectides en la Llei 20/1983,
 del 2 d'agost, en l'article 9, punt 1, apartats e) i f) 1r i
 2n.                             
                               
  Atesa la complexitat de les operacions, les empreses han
 demanat un període ampli per a poder negociar les operacions
 comercials i financeres, i també que les operacions a avalar
 per la Generalitat no es limitin a finançar material mòbil
 sinó que financiïn inversions en general.          
                               
 Article 1                          
  Es prorroga fins al 30 de juny de 1984 l'autorització
 atorgada a Ferrocarrils de la Generalitat, per l'article
 1 de la Llei 18/1983, del 14 de juliol. Les dotacions i els
 recursos derivats d'aquesta pròrroga s'han de consignar en
 els pressupostos corresponents de Ferrocarrils  de  la
 Generalitat. La finalitat  de  l'autorització  atorgada
 per aquest article 1 de la Llei 18/1983 es fa extensiva
 també a obres d'infraestructura i de superstructura.    
                               
 Article 2                          
  Es prorroga fins al 30 de juny de 1984 l'autorització
 donada a la Generalitat de Catalunya per a avalar en forma
 solidària les operacions de crèdit que concertin  les
 entitats a què es refereixen els punts 1, 2, i 3 de
 l'article 2 de la Llei 18/1983, i l'apartat e) i els
 números 1r i 2n de l'apartat f) del punt 1 de l'article
 9 de la Llei 20/1983, del 2 d'agost, pels imports que
 figuren en les esmentades disposicions.           
                               
 Article 3                          
  Les operacions de crèdit que concertin Ferrocarrils de
 la Generalitat de Catalunya, Transports de Barcelona, S. A.
 (SPM) i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S. A. (SPM)
 amb l'aval de la Generalitat podran  ser  utilitzades
 per a finançar inversions de renovació de material mòbil,
 infrastructura, seperstructura, tallers i informàtica.   
                               
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de  la  Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 5 de març de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances