Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 8/1984, de 5 de març, de suplement de crèdit per atendre els traspassos en matèria de serveis penitenciaris.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 008/1984

 • Data del document 05/03/1984

 • Data de publicació 14/03/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 416

 • No Vigent
Afectacions
14/03/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Per tal de procedir al desenvolupament de les competències
 que en matèria penitenciària reconeix l'article 11.1 de
 l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,  davant  l'imminent
 traspàs d'aquests serveis, segons acord signat per la
 Comissió Mixta de Traspassos el 23 de juny de 1983, el
 propassat 3 de novembre el Consell Executiu va aprovar el
 Decret 489/83, de reestructuració de la Direcció General de
 Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació, pel qual es crea
 l'estructura bàsica per a muntar els serveis centrals i els
 serveis específics indispensables per  a  atendre  els
 traspassos penitenciaris.                  
                               
  Atès que el Pressupost del 1983 no conté per a aquesta
 finalitat i que ha estat prorrogat fins que s'aprovi el
 Pressupost per a l'exercici del 1984, en virtut del que
 disposa l'article 33 de la Llei de Finances Públiques de
 Catalunya, per tal de poder atendre els serveis objecte del
 traspàs, cal fer l'habilitació en el Pressupost prorrogat
 d'un sumplement de crèdit a la Secció 12, Departament de
 Justícia, Servei 03,  Direcció  General  d'Institucions
 Penitenciàries, Capítol I, Remuneracions de Personal.    
                               
 Part dispositiva                      
                               
 Article únic                        
  Es concedeix un suplement de crèdit per un import de
 54.924.503  ptes.  (cinquanta-quatre  milions nou-centes
 vin-i-quatre mil cinc-centes tres pessetes) a la Secció 12,
 Departament de Justícia, Servei 03,  Direcció  General
 d'Institucions Penitenciàries, Capítol I, Remuneracions de
 Personal, en el Pressupost per al 1983, prorrogat per al
 1984, que s'ha de finançar mitjançant les reduccions de
 crèdits procedents de la Secció 12, Departament de Justícia,
 Servei 02, Direcció General de Protecció i Tutela de Menors,
 Capítols IV i VI, Transferències Corrents i Inversions
 Reals, segons el desglossament que figura en l'annex 
 d'aquesta Llei.                       
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 dicti les disposicions que calguin per al desenvolupament i
 l'aplicació d'aquesta Llei.                 
                               
 Article 2                          
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 5 de març de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
                               
 Annex a la Llei de suplement de crèdit per a atendre els  
 traspassos en matèria de serveis penitenciaris       
                               
 Aplicació   Explicació del concepte   Baixes   Altes 
 ------------ ------------------------ ---------- ----------
 12.02.472.50 A moviments, entitats i            
        llars familiars de rein-           
        serció social .......... 10.000.000   -  
 12.02.631.50 Centres nous i adaptació           
        d'immobles ............. 8.924.503   -  
 12.03.172.01 Retribucions bàsiques ..   -   28.718.052
 12.03.172.02 Retribucions complemen-            
        tàries .................   -   5.903.508
 12.03.172.03 Pagues extraordinàries.    -   5.770.290
 12.03.172.04 Ajuda familiar .........   -    137.304
 12.03.181.01 Quotes Seguretat Social.   -   14.395.349
 12.03.471.01 A institucions auxiliars           
        dedicades a la reinserció           
        social que col·laboren           
        amb el Departament de           
        Justícia per conveni de           
        prestació de serveis ... 36.000.000   -  
                    ----------- ----------
                    54.924.503 54.924.503