Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
 • Flux Publicat
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

REIAL DECRET 3482/1983, de 28 de desembre, sobre traspàs de serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'Administració Penitenciària.

Dades bàsiques
 • Rang del document Reial decret

 • Organisme emissor Presidència del Govern de l'Estat

 • Núm. del document 3482/1983

 • Data del document 28/12/1983

 • Data de publicació 24/02/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 410

Afectacions
Correccions d'errades
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 L'article 11.1 de l'Estatut d'Autonomia per a Catalunya,
 aprovat per la Llei Orgànica 4/1979, de 18 de desembre,
 estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la
 legislació de  l'Estat  en  matèria  penitenciària. En
 conseqüència, escau de traspassar a aquesta  Comunitat
 Autònoma els  serveis  de l'Estat inherents a aquesta
 competència.                        
                               
 La Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria
 sisena de l'Estatut d'Autonomia ha procedit a concretar els
 corresponents serveis i a inventariar els béns i els drets
 de l'Estat que hauran de ser objecte de traspàs a la
 Comunitat Autònoma de Catalunya, i ha adoptat en aquest
 respecte l'oportú acord de la sessió del ple celebrada el
 dia 22 de juny de 1983.                   
                               
 En virtut d'això, i en compliment del que disposa la
 disposició transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia, a
 proposta dels Ministres de Justícia i d'Administración
 Territorial i prèvia deliberació del Consell de Ministres en
 la seva reunió del dia 29 de desembre de 1983,       
                               
 Disposo:                          
                               
 Article primer.- S'aprova l'acord de la Comissió  Mixta
 prevista a la disposició transitòria sisena de l'Estatut
 d'Autonomia de Catalunya pel qual es concreten els serveis
 i institucions i els mitjans materials i personals que han
 de ser objecte de traspàs  a la Generalitat en matèria
 d'administració penitenciària, adoptat pel Ple de la dita
 Comissió en la reunió de 22 de juny de 1983 i que es
 transcriu com a annex del present Reial Decret.       
                               
 Article segon.- En conseqüència,  es  traspassen  a  la
 Generalitat de Catalunya els serveis i les institucions que
 es detallen en l'esmentat acord de la Comissió Mixta en els
 termes i amb les condicions que s'hi especifiquen i els
 béns, el personal i els crèdits pressupostaris que resulten
 del text de l'acord i les llistes annexes.         
                               
 Article tercer.- Aquests traspassos seran efectius a partir
 de la data assenyalada en l'acord de la Comissió Mixta.   
                               
 Article quart.- Aquest  Reial  Decret  serà publicat
 simultàniament al Boletín Oficial del Estado i al Diari
 Oficial de la Generalitat i adquirirà plena vigència a
 partir de la seva publicació.                
                               
 Dat a Baqueira Beret, el 28 de desembre de 1983.      
                               
 JUAN CARLOS R.                       
                               
 El Ministro de la Presidencia,               
 Javier Moscoso del Prado y Muñoz.              
                               
                               
 ACORD DE LA COMISSIÓ MIXTA DE TRANSFERÈNCIES        
                               
 Gonzalo Puebla  de Diego i Jaume Vilalta i  Vilella,
 Secretaris de la Comissió Mixta prevista a la disposició
 transitòria sisena de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya,
                               
 Certifiquen:                        
                               
 Que en el ple de la Comissió celebrat el dia 22 de juny de
 1983 es va acordar el traspàs a la Generalitat de Catalunya
 de serveis de  l'Estat  en  matèria  d'administració
 penitenciària, en  els  termes  que es reprodueixen a
 continuació:                        
                               
 A) Competències de la Comunitat Autònoma.          
 De conformitat amb l'article 149.1.6. de la Constitució,
 l'Estat té competència  exclusiva sobre  la legislació
 penitenciària.                       
 Segons l'article 11.1 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya
 correspon a la Comunitat Autònoma la competència sobre
 execució de la legislació penitenciària de l'Estat, amb
 subjecció a aquesta.                    
                               
 B) Serveis i Institucions que es traspassen.        
 1. En conseqüència, es traspassen a la Comunitat Autònoma
 les funcions de direcció, organització i inspecció de les
 Institucions Penitenciàries de la Dirección General de
 Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia i
 dels organismes que en depenen, en  relació amb  les
 Institucions Penitenciàries de qualsevol mena radicades en
 el territori de la Comunitat Autònoma.           
 2. La Comunitat Autònoma facilitarà  al  Ministerio de
 Justicia  les dades  estadístiques  corresponents a la
 prestació dels serveis penitenciaris i haurà de coordinar-se
 en la prestació del servei amb la Dirección General de
 Instituciones Penitenciarias, de  conformitat  amb  la
 legislació vigent.                     
 3. El personal d'Institucions Penitenciàries s'integrarà com
 a funcionari de la Comunitat Autònoma, amb subjecció a les
 bases de la Funció Pública de l'Estat i a la legislació de
 la Comunitat Autònoma que la desenvolupi i apliqui, i es
 respectaran els drets de qualsevol ordre que li puguin
 correspondre.                        
                               
 C) Béns, drets i obligacions que es traspassen.       
 1. Com  a  afectes  als serveis que es traspassen es
 transfereixen a la Comunitat Autònoma els béns i drets
 detallats a la llista núm. 1 en les mateixes condicions
 jurídiques amb què pertanyen a l'Estat.           
 2. Es traspassen els béns mobles afectes al servei, els
 quals seran objecte dels oportuns actes de lliurament entre
 els representants  de l'Administració de l'Estat i la
 Comunitat Autònoma.                     
                               
 D) Personal adscrit als serveis.              
 A la llista núm.  2  es  detallen  per  separat els
 funcionaris i el personal contractat i laboral degudament
 classificat i amb les dades preceptives corresponents a cada
 persona, sens perjudici dels increments de plantilla que
 comporti l'aplicació de la Llei 30/1982, d'1 de juliol, per
 als establiments penitenciaris de Catalunya.        
                               
 E) Places vacants.                     
 No hi ha places vacants en la data de la transferència.   
                               
 F) Crèdits pressupostaris de l'exercici vigent objecte de
 traspàs.                          
 La llista núm. 3 conté els crèdits pressupostaris de
 l'exercici de 1983, dels Capítols II, IV i VI del pressupost
 vigent que corresponen als serveis traspassats.       
 Des de la data de l'efectivitat de la transferència, la
 Comunitat Autònoma  es  farà càrrec de les anualitats
 corresponents a les adquisicions i obres contractades,
 revisions i liquidacions, i se subrogarà en els drets i
 obligacions derivats dels contractes que se li traspassen,
 així com les quantitats pendents de pagament corresponents a
 expedients d'obres i adquisicions autoritzats el 1983,
 sempre que s'incorporin als pressupostos per a l'exercici de
 1984.                            
                               
 G) Efectivitat de la transferència.             
 Els mitjans personals i materials referits als apartats
 anteriors seran transferits a la Comunitat Autònoma a partir
 del dia 1 de gener de 1984.                 
                               
 I perquè consti, expedim la present certificació a Madrid,
 el 22 de juny de 1983.- Els Secretaris de la Comissió Mixta,
 Gonzalo Puebla de Diego i Jaume Vilalta i Vilella.     
                               
 (Vegeu llistes a les pàgs. 404-417)