Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 19/1984, de 4 d'abril, per la qual s'autoritza la Generalitat de Catalunya a concedir un aval per a la construcció del nou teatre de la Passió d'Olesa.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 019/1984

 • Data del document 04/04/1984

 • Data de publicació 06/04/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 423

 • No Vigent
Afectacions
26/04/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La Passió d'Olesa és un drama litúrgic basat en la vida de
 Jesús que es representa a Olesa de Montserrat des del segle
 XVII d'una  manera  continuada.  L'evolució  d'aquestes
 representacions és marcada per un seguit de vicissituds
 històriques que el 1952 van culminar en la construcció del
 Gran Teatre de la Passió, fruit de l'esforç dels ciutadans
 d'Olesa i de la puixança que les representacions anuals
 anaven assolint. Aquest camí ascendent fou truncat el 23 de
 febrer per un gran incendi que destruí totalment el teatre
 de la Passió.                        
                               
  Davant aquest fet desgraciat, les institucions públiques
 han coordinat els seus esforços per tal de fer possible la
 construcció d'un nou teatre i la recuperació d'aquesta
 manifestació cultural tan tradicional, no tan solament al
 poble d'Olesa de Montserrat, sinó arreu de Catalunya.    
                               
 Article únic                        
  S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat de
 Catalunya perquè presti un aval solidari en l'operació o les
 operacions de crèdit que l'associació La Passió d'Olesa de
 Montserrat o bé el Consorci del Teatre de la Passió d'Olesa
 concerti amb entitats financeres per tal de finançar les
 obres de construcció del nou teatre de la Passió, fins a un
 import màxim de dos-cents deu milions de pessetes més els
 interessos legals corresponents.              
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 4 d'abril de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Max Cahner                         
 Conseller de Cultura