Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 5/1984, de 5 de març, per la qual s'adapta la normativa general electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 1984.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 005/1984

 • Data del document 05/03/1984

 • Data de publicació 07/03/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 414

 • No Vigent
Afectacions
08/03/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

                            
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent Llei:                  
                               
  L'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa  que  les
 eleccions al Parlament de Catalunya han d'ésser regulades
 per una llei d'aquest.                   
                               
  L'Estatut i la Llei de Catalunya 3/1982, de 23 de març,
 estableixen que la durada de cada legislatura és de quatre
 anys. Les últimes eleccions al Parlament català tingueren
 lloc el 20 de març de 1980, i per tant, és imminent
 l'obertura d'un nou procés electoral.            
                               
  Tenint en compte tot això i atès que encara no hi ha la
 llei electoral pròpia de Catalunya, cal dictar una norma
 provisional per la qual la normativa general vigent en
 materia electoral s'adapti al caràcter i a l'àmbit de les
 eleccions.                         
                               
 Article únic                        
  Les eleccions al Parlament de Catalunya de 1984 s'han de
 regir per allò que determina la disposició transitòria
 quarta, apartats 2, 3 i 4, de l'Estatut d'Autonomia.    
  Conformement al que estableix l'apartat 5  d'aquesta
 disposició transitòria quarta, s'hi ha d'aplicar el Reial
 Decret-llei 20/1977, de 18 de març, amb les modificacions i
 les adaptacions derivades del caràcter i l'àmbit de la
 consulta electoral, i en aquest sentit s'entén que són
 assignades als òrgans corresponents de la Generalitat de
 Catalunya les competències atribuïdes al Govern de l'Estat i
 a les seves autoritats en totes aquelles matèries que no són
 de la competència exclusiva d'aquest.            
  Les referències al Boletín Oficial del Estado i al Boletín
 Oficial de la província previstes en la dita normativa
 electoral s'entén que són fetes sempre al Diari Oficial de
 la Generalitat de Catalunya.                
                               
 Disposició final                      
 Única                            
  Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que  
 els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la  
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 5 de març de 1984.                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller de Governació