Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 20/1984, de 4 d'abril, d'habilitació d'un crèdit extraordinari per als serveis públics de radiodifusió i televisió.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 020/1984

 • Data del document 04/04/1984

 • Data de publicació 06/04/1984

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 423

 • No Vigent
Afectacions
06/04/1984 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  L'establiment definitiu de la xarxa de freqüència modulada
 i del tercer canal, que d'acord amb l'article 16.3 de
 l'Estatut d'Autonomia de Catalunya fou iniciada per la Llei
 14/1982, del 21 de desembre, fa convenient,  un  cop
 transcorregut l'any 1983, i conclosa la primera fase del
 programa d'instal·lacions, que s'habilitin els  crèdits
 corresponents perquè no s'interrompi el programa d'execució
 de les inversions necessàries.               
                               
  Per aquest motiu, amb l'acord previ unànime del Consell
 d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio  i
 Televisió i després d'haver seguit la tramitació prevista
 per l'article 39 de la Llei 10/1982, de finances públiques
 de Catalunya, el Parlament aprova aquesta Llei atenent la
 urgència amb què ha  d'ésser  assolida  la  prestació
 satisfactòria d'aquests serveis públics.          
                               
 Article 1                          
  S'habilita un crèdit extraordinari de mil vuit-cents
 vint-i-set milions de pessetes per a la primera fase de la
 realització d'inversions  d'equipaments  destinades  als
 serveis públics de radiodifusió i televisió a càrrec de la
 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de les seves
 empreses filials, que es distribueix de la manera següent: 
  Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, cinquanta-un
 milions de pesstes (51.000.000); Catalunya Ràdio, S.A.,
 dos-cents vuitanta-quatre milions de pessetes (284.000.000),
 i Televisió de Catalunya, S.A., mil quatre-cents noranta-dos
 milions de pessetes (1.492.000.000).            
                               
 Article 2                          
  Aquest crèdit  extraordinari  s'ha  d'incorporar  als
 pressupostos d'aquestes entitats, que han d'ésser aprovats
 conjuntament amb el pressupost de la Generalitat per a
 l'exercici de 1984.                     
                               
 Article 3                          
  S'autoritza la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
 perquè emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a
 l'interior o a l'exterior amb la finalitat de finançar les
 despeses autoritzades per aquesta Llei.           
                               
 Article 4                          
  S'autoritza la Generalitat perquè avali les emissions de
 deute o operacions a què fa referència l'article 3 d'aquesta
 Llei.                            
                               
 Article 5                          
  S'autoritza el Consell  Executiu  perquè  dicti  les
 disposicions adients per a desenvolupar i aplicar aquesta
 Llei.                            
                               
 Article 6                          
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la Generalitat.      
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la  
 facin complir.                       
                               
 Barcelona, 4 d'abril de 1984                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances