Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF

LLEI 9/1985, de 24 de maig, de modernització de l'empresa familiar agrària.

Dades bàsiques
  • Rang del document Llei

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

  • Núm. del document 009/1985

  • Data del document 24/05/1985

  • Data de publicació 10/06/1985

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 548

  • No Vigent
TEXT CONSOLIDAT

Preàmbul

La modernització i el desenvolupament de tots els sectors econòmics, assenyaladament de l'agricultura i la ramaderia, amb la finalitat d'equiparar el nivell de vida de tots els ciutadans, constitueixen un principi rector de l'actuació dels poders públics, segons el que estableix l'article 130.1 de la Constitució.
Aquesta necessitat de modernització i de desenvolupament del sector agrari, reconeguda constitucionalment, es fa patent a Catalunya, on l'estructura social i econòmica de la majoria de les explotacions que constitueixen la base de les activitats agrícola i ramadera és de caràcter familiar.
L'empresa familiar agrària mereix, per tant, una atenció preferent de la Generalitat i necessita un marc legal adequat per a garantir uns ingressos i unes condicions de vida equiparables als d'altres activitats professionals.
Moltes de les empreses familiars agràries, malgrat que posseeixen la capacitat professional i el potencial agrari necessaris, no han pogut assolir els objectius esmentats per manca dels recursos tècnics i financers adequats.
D'altra banda, el sector agrari no és una excepció de la transformació tecnològica que tot el conjunt de l'activitat econòmica requereix, i, per tant, cal un esforç modernitzador que moltes de les empreses familiars, lliurades al seu sol esforç, difícilment podrien assumir.
I encara, el procés d'integració a la Comunitat Econòmica Europea comporta nous requeriments a les empreses agràries i d'una manera especial a les de caràcter familiar, per tal de poder dur a terme el procés d'adaptació necessari d'una manera satisfactòria.
La Llei estatal 49/1981, del 24 de desembre, de l'Estatut de l'Explotació Familiar Agrària i dels Agricultors Joves, bé que ha significat conceptualment un avenç en establir, entre altres aspectes, unes desgravacions agràries, no s'adapta totalment a l'especificitat de les empreses familiars agràries de Catalunya.
Aquesta Llei de modernització de l'empresa familiar agrària, establerta en virtut de la competència exclusiva que en matèria d'agricultura pertoca a la Generalitat, d'acord amb l'article 12.1.4 de l'Estatut d'Autonomia, té la finalitat de donar resposta a una bona part dels problemes més importants que tenen plantejats aquestes empreses afavorint-ne la modernització i el desenvolupament integral.
La Llei comença per establir els requisits que han de complir les empreses familiars agràries per a poder ésser considerades com a tals, per a la qual cosa s'han tingut en compte les particularitats de la realitat catalana.
El nucli central de la Llei és constituït pels anomenats "plans de modernització i de desenvolupament integral de l'empresa familiar agrària", l'objectiu principal dels quals és facilitar la continuïtat del major nombre d'empreses agràries cercant l'òptim d'explotació que n'asseguri, així, la viabilitat en el futur. La Llei especifica els requisits que han de complir les empreses que opten per realitzar els plans i el contingut i la durada d'aquests. La regulació dels plans de modernització i de desenvolupament és en la línia dels establerts per la legislació comunitària.
La Llei estableix també que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca desenvolupi accions de capacitació professional i de formació continuada dirigides d'una manera prioritària als titulars d'empreses familiars agràries que presenten plans de modernització i de desenvolupament.
D'altra banda, per tal d'estimular l'adopció i la realització d'aquests plans, la Llei estableix una sèrie d'ajuts, entre els quals hi ha la concessió de préstecs i d'avals.
La Llei presta una atenció especial a les empreses familiars situades a les comarques i les zones de muntanya i a aquelles els titulars de les quals són agricultors menors de trenta-cinc anys, ja que són les que necessiten més el suport dels organismes públics.
La Llei crea el Registre d'Empreses Familiars Agràries, en el qual es poden inscriure les empreses que compleixen els requisits establerts per la mateixa Llei i per les disposicions complementàries. Crea també un certificat acreditatiu de la condició d'empresa familiar agrària, que poden sol·licitar els titulars d'empreses inscrites en el Registre.
Finalment, la Llei arbitra mesures destinades a protegir la integritat de l'empresa familiar agrària i estableix ajuts per a facilitar els pagaments derivats de la seva transmissió a fi de garantir la continuïtat d'aquestes empreses.

 

Títol I

De l'empresa familiar agrària

Article 1

Als efectes d'aquesta Llei, són empreses familiars agràries les que compleixen els requisits establerts per aquesta Llei i per les disposicions complementàries i que obtenen la inscripció en el Registre corresponent, després d'haver-ne aprovat la sol·licitud el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 2

Els requisits per a tenir la condició d'empresa familiar agrària són:
a) Que la titularitat de l'empresa, en domini, en arrendament o en parceria, o en qualsevol altre títol que n'atribueix el gaudi, pertanyi a una sola persona física, a un matrimoni o a diferents persones que tinguin entre si vincles de parentiu de fins a tercer grau o la condició de successors mortis causa d'una mateixa persona.
b) Que el titular o un dels titulars, en el cas que en siguin més d'un, sigui professional de l'agricultura.
c) Que el titular o un dels titulars n'assumeixi la gestió d'una manera personal i directa i tingui una capacitat professional suficient o es comprometi a adquirir-la, segons criteris basats bé en l'experiència professional, bé en l'acreditació d'una titulació suficient.
d) Que el titular o un dels titulars n'assumeixi també el risc.
e) Que els ingressos que obtenen de l'empresa familiar agrària els membres de la família que hi treballen siguin iguals o superiors als que obtenen d'activitats alienes a l'empresa.

Títol II

Dels col·laboradors

Article 3

Pot tenir la condició de col·laborador de l'empresa familiar agrària la persona amb capacitat d'obrar que té la capacitat professional i la dedicació a l'empresa familiar agrària per l'article 2.b) i c) i que perfà un acord de col·laboració amb el titular.

Article 4

L'acord de col·laboració que comporta la distinció entre la titularitat i la gestió de l'empresa no fa perdre a aquesta la condició d'empresa familiar agrària.

Títol III

De la modernització i el desenvolupament de l'empresa familiar agrària

Article 5

5.1 Les  empreses  familiars  agràries  que reuneixin  els requisits  que  s'esmenten  a continuació  podran  optar  a  realitzar  un   pla  de  modernització   i  desenvolupament integral:                                                 
a) Quan la renda del treball esmerçat en l'explotació per  unitat   de  treball-home   anual  sigui   inferior  a   la  renda-objectiu indicada a l'article 7.                     
b) Quan  el  temps  de  treball  esmerçat  en  activitats  alienes a l'explotació sigui inferior a la meitat del temps  de treball total del titular sol·licitant.                 
c) Quan l'interessat es comprometi a  aplicar i  mantenir  durant   el   termini   de  realització   un   sistema   de  comptabilitat   general   que  inclogui,   com   a   mínim,  l'enregistrament  d'ingressos  i  despeses   amb  els  seus  justificants i l'establiment d'un balanç anual concernent a  l'estat dels actius i els passius de l'explotació.       
d) Quan l'interessat estigui en possessió  d'un títol  de  formació professional agrària de segon grau o equivalent, o  acrediti  cinc  anys  de  pràctica  professional  agrícola.
Aquest  termini,  però,  podrà  ser   reduït  en  un  temps  equivalent al  de la  durada dels  cursos agraris  que hagi  realitzat el titular.                                      
5.2 El   Departament   d'Agricultura,   Ramaderia  i  Pesca  confereix   prioritat   als  plans   de   modernització   i  desenvolupament  integral  per  a  les  empreses familiars  agràries  que  es  trobin  en   alguna  de  les  situacions  següents:                                                  
a) Quan les explotacions estiguin ubicades en comarques i  zones de muntanya o en zones desafavorides amb possibilitat  d'incloure inversions per a  projectes de caràcter turístic  o artesanal.                                               
b) Quan les explotacions presentin una aptitud particular  per a  determinades produccions i  no hi  hagi alternatives  rendibles.                                                 
c) Quan el titular sigui un agricultor menor  de quaranta  anys.                                                      
d) Quan l'aportació de mà d'obra assalariada fixa,  o  la  que resulti equivalent en salaris eventuals, no  superi  en  el conjunt anual la familiar en jornades efectives.      
e) Quan estiguin destinats preferentment  a pal·liar  els  efectes negatius  sobre l'economia de les  famílies pageses  de fenòmens catastròfics, essencialment climatològics.     
5.3 En   els  programes  territorials  de  modernització  i  desenvolupament  de  l'empresa familiar  agrària  es  poden  establir    requisits   complementaris    en   relació    a  l'especificitat  agrària  de l'àmbit  territorial  on  està  situada l'empresa.                                         
5.4 El  Departament  d'Agricultura, Ramaderia  i Pesca  pot  derogar temporalment algun dels  requisits establerts en el  pàragraf segon d'aquest article, d'acord amb les condicions  específiques d'aplicació  de la  política socio-estructural  comunitària a Catalunya.
Altres versions d'aquest precepte

Article 6

El Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca  pot  establir  règims   d'ajut  a  inversions   en  explotacions  dirigides  a  assolir  algun dels  objectius  esmentats  en  l'article 7 i que, alhora, constitueixin empreses familiars  agràries  que   no  satisfacin  els  requisits   fixats  en  l'article 5.1 per  acollir-se als plans de  modernització i desenvolupament integral.
Altres versions d'aquest precepte

Article 7

7.1 El pla de modernització  i desenvolupament integral té  com a objectius principals:                                
 a) Aconseguir que, en el moment  del  seu  acabament,  la  renda del treball esmerçat en l'explotació  per  unitat  de  treball-home anual no  sigui inferior al salari  brut mitjà  dels  treballadors no  agraris  de  la comarca,  sense  que  superi el seu 120%.                                        
 b) La  millora  qualitativa  i  la  reconversió   de  les  produccions  en funció  de  les  necessitats del  mercat  i  d'acord  amb  els  criteris i  directrius  de  la  política  agrària vigent.                                            
 c) L'adaptació de l'explotació  envers  la reducció  dels  costos de  producció, l'estalvi energètic en  els processos  d'obtenció  i   de  transformació   dels  productes   i  el  millorament  de les  condicions de  vida i  de treball,  de  manera  que assegurin  la  viabilitat  de l'empresa  en  el  futur.                                                     
 d) L'adopció de mesures de protecció  i millora  del medi  natural.                                                   
7.2 Excepcionalment, i en derogació del principi de millora  de  la  renda  de l'empresa  familiar  agrària,  poden  ser  acceptats aquells plans de  modernització i desenvolupament  integral  que  demostrin  suficientment  que  tenen  com  a  objectiu el  manteniment del nivell  actual de la  renda de  treball per unitat treball-home esmerçada.                 
7.3 Els criteris  i  les  directrius  de  política  agrària  aplicades pel Departament d'Agricultura,  Ramaderia i Pesca  tenen com a objectiu bàsic  l'equilibri de mercats i poden,  en conseqüència,  imposar condicions específiques per  a la  concessió d'ajuts  a les inversions que  puguin incrementar  les produccions  en els sectors  amb excedents,  àdhuc fins  arribar a la seva total prohibició.
Altres versions d'aquest precepte

Article 8

8.1 El pla de modernització i de desenvolupament integral s'ha d'ajustar als criteris i a les directrius de la política agrària de la Generalitat vigents en cada moment.
8.2 Els plans han de contenir:
a) Els noms dels titulars de l'empresa.
b) La descripció dels béns i els drets que integren l'empresa.
c) La memòria descriptiva de la situació de l'empresa durant l'any anterior i l'any en curs.
d) La relació de millores i d'objectius del pla, amb una referència expressa a les orientacions de producció, de transformació i de reconversió de l'empresa que es basi en les previsions del mercat.
e) La descripció de la situació prevista al final del pla.
f) Els objectius de renda que es preveuen.
g) L'especificació del programa i del pla de finançament necessaris per a atènyer els resultats previstos, amb una referència especial als crèdits autoritzats, a les seves condicions i a la destinació de les subvencions que s'han de concedir en les diferents modalitats.
h) Els pactes de col·laboració previstos.
i) La durada del pla prevista.
8.3 En  els  casos  en  què  el  pla  de  modernització  i desenvolupament   integral    impliqui   la    conveniència d'establir una fórmula associativa de  grup, es farà un sol pla per al conjunt de les empreses afectades.
8.4 Els plans de modernització i de desenvolupament integral són avaluats i, si s'escau, aprovats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb informe preceptiu previ de la Comissió establerta per l'article 11, una vegada n'ha estat comprovada l'adequació als objectius que per a ells estableix aquesta Llei i ha estat comprovat que l'empresa i els seus titulars compleixen els requisits establerts per la mateixa Llei.
Altres versions d'aquest precepte

Article 9

La durada ordinària màxima del pla de modernització i de desenvolupament integral és de deu anys, que es pot ampliar a quinze anys en els casos d'empreses situades en comarques i zones de muntanya o en zones deprimides i en els casos d'instal·lació d'agricultors de menys de quaranta anys. En cas de catàstrofes, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot prorrogar els terminis d'aplicació del pla de modernització i de desenvolupament integral.
Altres versions d'aquest precepte

Article 10

10.1 El titular de l'empresa objecte d'un pla de modernització i de desenvolupament ha de comunicar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la realització de cadascuna de les etapes assenyalades pel pla, i també l'execució total d'aquest.
10.2 Els òrgans administratius del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca poden comprovar el compliment de les etapes i de les condicions del pla.
10.3 Per causes excepcionals, el titular de l'empresa pot sol·licitar la modificació de les etapes i de les condicions del pla, la qual pot ésser autoritzada, si s'escau, per l'òrgan competent del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

Article 11

11.1 Es crea una Comissió integrada per representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, en la qual, d'una manera prioritària, han d'ésser presents les organitzacions professionals agràries, amb les funcions següents:
a) Informar preceptivament sobre l'aprovació dels plans de modernització i de desenvolupament i sobre el compliment o l'incompliment final d'aquests plans.
b) Informar preceptivament sobre els criteris, les directrius i la metodologia necessaris per al desplegament d'aquesta Llei per via de reglament.
c) Avaluar els plans de modernització i de desenvolupament i fer-ne el seguiment.
11.2 Anualment la Comissió ha d'ésser consultada per a avaluar els programes territorials de modernització de l'empresa familiar agrària.
11.3 Els programes territorials poden definir els requisits complementaris i les prioritats establerts per aquesta Llei sobre la base, entre d'altres, dels elements següents:
a) el percentatge de relació renda agrària-renda total familiar;
b) les dimensions mínimes i màximes;
c) el percentatge de temps laboral esmerçat en l'empresa;
d) el nombre màxim de treballadors assalariats per empresa;
e) la capacitat d'absorció de mà d'obra, actual o potencial, segons els conreus.

Article 12

El  Departament  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca  pot  desenvolupar,  en   benefici  de  les   empreses  familiars  agràries i, de manera prioritària, d'aquelles que presentin  plans de modernització i  desenvolupament integral, mesures  complementàries que contribueixin a la millora de les seves  rendes  i   condicions  de   vida,  treball   i  producció; especialment:                                              
a) Accions  de   capacitació   professional  i   formació  continuada.  Aquestes  actuacions es  poden fer  extensives  als  titulars d'empreses  que, amb  els canvis  pertinents,  poden tenir la qualificació d'empresa familiar agrària, o a  membres  de la  família  i a  assalariats,  no titulars  de  l'empresa familiar agrària.                               
b) Accions de foment de mètodes i tècniques comptables  i  de gestió empresarial.                                     
c) Accions per a  la  introducció  o  el  manteniment  de  pràctiques  de   producció  agrària   compatibles  amb   la  protecció de l'espai natural.                              
d)  Accions  específiques  per   al  foment  d'alternatives  agràries productives.
Altres versions d'aquest precepte

Article 13

Per tal d'estimular l'adopció i la realització de plans de modernització i de desenvolupament integral s'estableixen els ajuts següents:
a) La concessió de préstecs per mitjà dels organismes competents.
b) Les subvencions als préstecs per a realitzar les actuacions previstes en el pla.
c) La concessió d'avals per mitjà dels organismes competents.
d) L'adjudicació de terres per a la instal·lació o l'ampliació de l'empresa, d'acord amb les possibilitats derivades de la legislació vigent.
e) Els assessoraments i l'assistència tècnica per a elaborar i executar els plans i, si s'escau, l'assistència econòmica per a redactar-los.

Títol IV

Del Registre d'Empreses Familiars Agràries

Article 14

14.1 El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca porta el Registre d'Empreses Familiars Agràries, en el qual s'inscriuen les empreses que ho sol·liciten i que compleixen els requisits establerts per aquesta Llei i per les disposicions que la desenvolupen.
14.2 El Departament esmentat estableix per via de reglament l'organització i el funcionament d'aquest Registre.

Article 15

El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca lliura als titulars de les empreses inscrites en el Registre el certificat acreditatiu de la condició d'empresa familiar agrària d'acord amb aquesta Llei quan ho sol·liciten.

Títol V

De la protecció de la integritat de l'empresa

Article 16

L'obtenció dels beneficis econòmics establerts per aquesta Llei implica l'obligació de conservar íntegres i afectats a l'empresa els elements patrimonials bàsics d'aquesta o, si s'escau, els que s'especifiquen en els plans de modernització i de desenvolupament integral, i de no alienar-los ni gravar-los.

Article 17

17.1 Sens perjudici del que disposa l'article 16, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pot autoritzar l'alienació o el gravamen d'algun dels elements de l'empresa, en els casos següents:
a) Quan els elements a separar van a formar una o més empreses familiars agràries o a integrar-se en altres d'existents, sempre que la resta que en resulta compleixi els requisits per a ésser qualificada d'empresa familiar agrària.
b) Quan, per causes alienes a la voluntat del titular, s'altera la destinació agrària d'un o de diversos elements de l'empresa.
c) Quan els elements són mitjans de producció objecte de reposició.
d) Quan hi ha raons justificades de millora de l'estructura de l'empresa.
17.2 El Departament també pot autoritzar el gravamen dels elements d'una empresa familiar agrària quan és convenient per a fer-ne efectiva la capacitat de garantia.

Article 18

Per tal de facilitar els pagaments derivats de la transmissió de l'empresa familiar agrària, el Consell Executiu, a proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, estableix els ajuts econòmics pertinents.

Article 19

19.1 La inexactitud de les manifestacions fetes, la desviació dels ajuts rebuts respecte a la finalitat atribuïda, o, si es dóna el cas, l'incompliment del pla de modernització i de desenvolupament integral i, en general, de les obligacions imposades per aquesta Llei dóna lloc a que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, després d'instruir expedient, apliqui les sancions pertinents, que si s'escau, poden consistir en la cancel·lació de la inscripció registral, la qual cosa comporta el venciment anticipat dels préstecs concedits i el retorn dels ajuts atorgats.
19.2 Les mateixes conseqüències comporta la cessió de l'empresa familiar agrària a favor d'un tercer, si el nou titular no es compromet a continuar el pla de modernització i de desenvolupament integral iniciat i no acabat pel primer.

Disposicions Finals

Disposició Final Primera

Dins el termini de sis mesos, comptats de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha de reglamentar el funcionament del Registre d'Empreses Familiars Agràries i posar-lo en pràctica.

Disposició Final Segona

Anualment, la Llei de Pressupostos de la Generalitat ha de determinar el límit màxim de les subvencions i els avals que es poden atorgar amb el que estableix aquesta Llei.

Disposició Final Tercera

Atesa la finalitat d'aquesta Llei i la dels beneficis i els ajuts de tota mena establerts per a les empreses familiars agràries:
a) Són aplicables a les empreses familiars agràries regulades per aquesta Llei les normes de la Llei estatal 49/81, del 24 de desembre, relatives a la inscripció registral i a la protecció de la continuïtat de l'empresa, i qualssevol altres beneficis establerts en relació amb les empreses familiars.
b) Les empreses familiars agràries, definides en aquesta Llei, poden gaudir dels beneficis fiscals concedits per la Llei estatal 49/81, sempre que segons les disposicions de l'Estat en compleixin els pressupòsits i els requisits.
Altres versions d'aquest precepte

Disposició Final Quarta

S'autoritza el Consell Executiu perquè dicti les disposicions necessàries per a desplegar aquesta Llei i aplicar-la.