Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 8/1985, de 24 de maig, de modificació de la Llei 3/1982, de 25 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 008/1985

 • Data del document 24/05/1985

 • Data de publicació 10/06/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 548

 • No Vigent
Afectacions
11/06/1985 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, 
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La Llei 3/1982, del 25 de març, del Parlament, del 
 President i del Consell Executiu de la Generalitat de 
 Catalunya, quan es refereix a les causes de dissolució del 
 Parlament, només  esmenta  l'acabament  del  mandat 
 parlamentari i el supòsit de no investidura, però no preveu 
 la possibilitat  que el President de  la Generalitat 
 dissolgui el Parlament, motiu pel qual es produeix un buit 
 legal que, atesa la seva transcendència, ha  d'ésser 
 regulat.                          
                               
  L'article 9.1 de l'Estatut atorga a la Generalitat 
 competència exclusiva sobre l'organització de les seves
 institucions d'autogovern i l'article 36 del mateix cos
 legal preveu que una Llei de Catalunya determinarà les
 atribucions del President de la Generalitat.        
                               
 Article únic                        
  Es modifica l'article 46 de la Llei 3/1982, del 25 de
 març, al qual s'afegeix una lletra c).           
  El dit article resta redactat de la manera següent:    
 "Article 46                         
  "Cada legislatura finirà:                 
  "a) Quan haurà expirat el mandat legal.          
  "b) Quan es produirà el supòsit de  no investidura,
 previst en l'article 54.                  
  "c) Quan el President de la Generalitat, sota la seva
 exclusiva responsabilitat i amb deliberació prèvia del
 Consell Executiu, dissoldrà el Parlament.          
  "Aquesta facultat no podrà ésser exercida quan hi haurà
 en tràmit una moció de censura.               
  "Tampoc no podrà ésser exercida abans no haurà passat un
 any de l'última dissolució per aquest procediment.     
  "El decret de dissolució fixarà la data de les noves
 eleccions."                         
                               
 Disposició final                      
 Única                            
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat
 en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.     
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 24 de maig de 1985                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Macià Alavedra i Moner                   
 Conseller de Governació