Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 29/1984, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1985.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 029/1984

 • Data del document 31/12/1984

 • Data de publicació 02/01/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 500

 • No Vigent
Afectacions
Correccions d'errades
02/01/1985 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT
Text corregit per les correccions d'errades publicades a:

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article 1                          
 Crèdits inicials i finançament               
 1. S'aprova el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per
 a l'exercici del 1985, integrat pels estats de despeses i
 els estats d'ingressos de la Generalitat i dels següents ens
 que en depenen:                       
  a) Entitats autònomes de caràcter administratiu.     
  b) Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial,
 financer o anàleg.                     
  c) Entitats gestores de la Seguretat Social, de l'Institut
 Català de la Salut i de l'Institut Català d'Assistència i
 Serveis Socials.                      
  d) Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i
 les societats per a la gestió dels serveis públics de
 radiodifusió i televisió.                  
  e) Empreses a què fa referència el punt 2 de l'article 4
 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.       
 2. En l'estat de despeses de la Generalitat de Catalunya es
 concedeixen els crèdits necessaris per al compliment de
 llurs obligacions per un import de 384.413.184.825 pessetes.
 Els ingressos que hom estima que s'han de liquidar durant
 l'exercici importen 384.413.184.825  pessetes,  amb  la
 distribució següent:                    
  a) Els drets econòmics a liquidar, detallats en l'estat
 d'ingressos, importen 358.488.902.000 pessetes.       
  b) L'import de les operacions d'endeutament que autoritza
 l'article 11 d'aquesta Llei, que puja a 25.924.282.825
 pessetes.                          
  Els beneficis fiscals que afecten els tributs estatals, el
 rendiment  dels quals està cedit a la Generalitat de
 Catalunya, s'estimen en 10.100.000.000 pessetes.      
 3. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de
 caràcter administratiu, els crèdits concedits per a atendre
 el compliment de llurs obligacions sumen un import total de
 6.330.736.095 pessetes.                   
  Els drets que hom estima que s'han de liquidar durant
 l'exercici, per  cada  entitat  autònoma  de  caràcter
 administratiu, es detallen en els  estats  d'ingressos
 corresponents per un  import  total  de  6.330.736.095
 pessetes.                          
 4. En l'estat de despeses de les entitats autònomes de
 caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs
 obligacions sumen un  import  total  de  8.210.481.668
 pessetes. Els recursos estimats per a aquestes entitats es
 detallen en l'estat d'ingressos corresponent per un import
 total de 8.210.481.668 pessetes.              
 5. En els estats de despeses de les entitats gestores de la
 Seguretat Social i de l'Institut Català de la Salut, de
 l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, els
 crèdits concedits per a atendre el compliment de llurs
 obligacions  sumen  un import total de 180.375.581.630
 pessetes.                          
  Els drets econòmics que hom estima que han d'ésser
 liquidats durant l'exercici per aquestes entitats importen
 180.375.581.630 pessetes.                  
  En els crèdits consignats en els estats de despeses i en
 els drets econòmics detallats en els estats d'ingressos
 s'inclouen els que corresponen als serveis traspassats de la
 Seguretat Social, per un import total equilibrat entre tots
 dos estats de 167.678.047.000 pessetes.           
 6. En l'estat  de despeses de l'ens públic Corporació
 Catalana de Ràdio i Televisió es concedeixen les dotacions
 necessàries per a atendre el desenvolupament de llurs
 activitats per un import total de 4.576.377.000 pessetes, i
 els recursos s'estimen en 4.576.377.000 pessetes.      
  Els estats de despeses i d'ingressos de les societats per
 a la gestió dels serveis públics de radiodifusió i televisió
 s'aproven amb el detall següent:              
  a) Televisió de Catalunya, SA, per un import total de
 dotacions de 7.242.454.000 pessetes, i de recursos de
 7.242.454.000 pessetes.                   
  b) Catalunya  Ràdio,  Servei  de  Radiodifusió de la
 Generalitat, SA, per un import total de dotacions de
 834.125.000 pessetes, i  de  recursos  de  834.125.000
 pessetes.                          
 7. Les dotacions i els recursos estimats corresponents a les
 empreses de la Generalitat són els que s'especifiquen a   
 continuació:                        
                               
 Empreses de la Generalitat                 
                   Dotacions    Recursos
                -------------- --------------
 Ferrocarrils de la Generalitat               
 de Catalunya ................. 10.179.192.000 10.179.192.000
 Centre Informàtic de la                   
 Generalitat de Catalunya, SA .  275.000.000  275.000.000
 Túneles y Autopistas de                   
 Barcelona, SA ................   51.340.000   51.340.000
 Ferrocarrils de Muntanya de                 
 Grans Pendents, SA ...........  965.624.000  965.624.000
                               
 Article 2                          
 Crèdits del personal actiu                 
 1. En l'exercici econòmic del 1985, i amb efectes des de l'1
 de gener, el conjunt de les retribucions íntegres del
 personal no laboral al servei de l'Administració de la
 Generalitat ha d'experimentar un increment del 6,5% respecte
 a les vigents en l'exercici anterior. Així mateix, la massa
 salarial del personal laboral no pot experimentar  un
 increment global superior al 6,5% incloent-hi tots els
 conceptes, en els termes que disposa la Llei de Pressupostos
 Generals de l'Estat per al 1985.              
 2. El que disposa el punt 1 s'aplica al personal al servei
 de l'Administració de la Generalitat i al personal dels ens
 enumerats per l'article 1.                 
 3. L'increment del 6,5% a què fa referència aquest article
 s'aplica també a les retribucions íntegres dels alts càrrecs
 de l'Administració de la Generalitat i als Presidents i als
 Directors Generals dels ens als quals es refereix el punt 2
 d'aquest article.                      
                               
 Article 3                          
 Retribucions del personal no laboral            
 1. Les retribucions corresponents al personal no sotmès a la
 legislació  laboral  traspassat  a  la Generalitat per
 l'Administració central són les que resulten d'aplicar el
 que disposa respecte d'això la Llei de Presupostos Generals
 de l'Estat per al 1985.                   
 2. Les retribucions bàsiques i complementàries de la resta
 del personal no laboral han d'experimentar un increment
 global del 6,5% respecte a les corresponents al 1984.    
                               
 Article 4                          
 Limitació de l'augment de despeses de personal       
 1. Durant  l'exercici  del  1985 no es poden tramitar
 expedients d'ampliació de plantilles ni disposicions o
 expedients  de  creació o de reestructuració d'unitats
 orgàniques si l'increment de la despesa pública que en
 deriva no es compensa mitjançant la reducció d'aquests
 mateixos conceptes en altres unitats de gestió o en crèdits
 corrents ampliables la finalitat dels quals comporti augment
 de personal.                        
 2. En el supòsit que l'ampliació i la creació de plantilles
 o la reestructuració d'unitats orgàniques  derivin  de
 l'entrada en funcionament de noves inversions, l'increment
 de la despesa resultant haurà d'ésser finançat amb minoració
 en altres dotacions de despeses consumptives no ampliables,
 o d'inversions del Departament o de l'entitat que ho
 proposi.                          
 3. Els  Departaments  i  les  entitats  autònomes,
 excepcionalment, poden contractar personal laboral per a
 executar obres i serveis corresponents a alguna de les
 inversions incloses en el Pressupost, d'acord amb el que
 disposa la Ley 30/1984, de 3 de agosto, de Medidas para la
 Reforma de la Función Pública. La contractació del personal
 laboral s'ha de fer a través de les oficines d'ocupació, amb
 prioritat per als treballadors sense subsidi d'atur.    
                               
 Article 5                          
 Pensions                          
 1. Amb efectes des del primer de gener de 1985, la quantia
 de les pensions reconegudes pels Decrets del 14 de novembre
 de 1978 s'incrementen el 6,5% en relació amb les de
 l'exercici anterior.                    
 2. Els Consellers de la Generalitat que deixin el càrrec
 durant l'any 1985 tindran dret a la pensió per un període
 màxim de divuit mesos. La deixaran de percebre en el moment
 que obtindran una altra retribució amb càrrec a fons
 públics.                          
                               
 Article 6                          
 Modificacions pressupostàries                
 1. El  Conseller  d'Economia i Finances pot autoritzar
 transferències de crèdits de personal que afectin un o més
 Departaments tenint en compte les limitacions que conté
 l'article 4.                        
 2. El Consell Executiu, a proposta del Conseller d'Economia
 i Finances, pot autoritzar transferències de crèdits entre
 els consignats en els diversos Departaments i organismes
 autònoms, amb les limitacions establertes per l'article 42
 de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.       
 3. El Department d'Economia i Finances ha de donar compte a
 la  Comissió d'Economia, Finances i Pressupost de les
 transferències de crèdit a què fan referència els punts
 anteriors, i ha d'explicitar, mitjançant  una  memòria
 explicativa, els canvis que s'han produït en el Pressupost. 
                               
 Article 7                          
 Generació de crèdits                    
  S'han de generar en l'estat de despeses els crèdits
 necessaris per a atendre les obligacions derivades dels
 serveis  que  traspassin  a  la  Generalitat  altres
 Administracions durant l'exercici del 1985. La quantia dels
 crèdits generats no pot ésser superior a l'import de les
 transferències de fons acordades per a atendre els serveis
 traspassats.                        
  Igualment han de generar crèdits en l'estat de despeses
 les transferències de fons amb càrrec als Pressupostos
 Generals de l'Estat, destinades a les corporacions locals,
 per a finançar els dèficits provocats per la prestació de
 serveis que no corresponen a competències municipals, així
 com les corresponents a les despeses de capitalitat de
 l'Ajuntament de Barcelona.                 
                               
 Article 8                          
 Crèdits ampliables                     
  Es consideren ampliables fins a una suma igual a les
 obligacions que és preceptiu de reconèixer, amb compliment
 previ de les normes legals oportunes i, en tots els casos,
 donant-ne compte trimestralment al Parlament, els crèdits
 inclosos en el Pressupost de la Generalitat i en el dels ens
 públics aprovats per aquesta Llei, els quals crèdits es
 detallen a continuació:                   
  Primer. Aplicable a totes les seccions del Pressupost de
 la Generalitat i de les entitats autònomes i ens públics:  
  a) La indemnització per residència acreditada pel personal
 en els punts on s'hagi reconegut aquest dret, d'acord amb la
 legislació vigent.                     
  b) Les quotes a la Seguretat Social dels funcionaris
 eventuals o contractats sotmesos a dret administratiu i el
 complement familiar, d'acord amb els preceptes en vigor,
 així com l'aportació de la Generalitat al règim de previsió
 social dels funcionaris públics adscrits o traspassats a la
 Generalitat.                        
  c) Els triennis derivats dels còmputs de temps realment
 prestat a l'Administració pels funcionaris adscrits  o
 traspassats.                        
  d) Els crèdits destinats al pagament del personal laboral,
 quan requereixin un increment a conseqüència d'augments
 salarials  disposats  durant l'exercici o en exercicis
 anteriors,  per  modificacions  del  salari  mínim
 interprofessional, o quan sigui imposat amb caràcter general
 o per decisió judicial ferma.                
  e) L'assistència  mèdico-farmacèutica  corresponent als
 funcionaris adscrits en virtut del Reial Decret 1942/1979. 
  f) Els crèdits la quantia dels quals es modula per la
 recaptació  obtinguda  mitjançant  taxes,  exaccions
 parafiscals, cànons o preus que doten conceptes integrats en
 el Pressupost.                       
  g) Els crèdits corresponents a serveis traspassats, quan,
 per aplicació de normes estatals, cal reconèixer obligacions
 addicionals a les pressupostades inicialment, per l'import
 de les transferències  que  procedeixin  de  fons  de
 l'Administració central.                  
  Segon. Aplicable a les Entitats Autònomes de caràcter
 comercial, industrial, financer o anàleg:          
  a) Aquells la quantia dels quals és determinada en funció
 de recursos finalistes efectivament obtinguts.       
  b) Els  destinats  a  dotar els fons de previsió i
 amortització.                        
  c) Els que són necessaris, en els pressupostos de les
 entitats, com a  conseqüència  d'operacions  financeres
 autoritzades.                        
  Tercer. Aplicable a les seccions que s'indiquen:     
  a) En la secció "Deute públic", els que es destinen a
 pagament d'interessos, amortització de principal i despeses
 derivades del deute, considerat aquest en els  termes
 continguts en l'article 16 de la Llei de Finances Públiques
 de Catalunya.                        
  Si cal, s'han de generar els crèdits oportuns per a
 atendre les obligacions, i els pagaments s'han d'aplicar,
 qualsevol que sigui el venciment al qual corresponen, als
 crèdits respectius de l'exercici econòmic del 1985.     
  b) En la secció de "Classes passives", els relatius a
 obligacions de "Classes passives".             
  c) En la secció corresponent al Departament d'Economia i
 Finances, els destinats al pagament de les obligacions
 derivades de crebants en operacions de crèdit avalades per
 la Generalitat de Catalunya (aplicació 05.02.761.01), el
 corresponent a honoraris dels liquidadors de districte
 hipotecari (aplicació 05.01.259.01) i els destinats al
 pagament dels premis de cobrament dels tributs (aplicació
 05.03.255.01).                       
  d) En la  secció 09, corresponent al Departament de
 Política Territorial i Obres Públiques, servei 07 (Direcció
 General d'Obres Hidràuliques), els destinats a inversió en
 infrastructures de sanejament (Capítol VI) i d'explotació
 (Capítol II), quan aquestes actuacions són  efectuades
 directament  per  la  mateixa Direcció General d'Obres
 Hidràuliques i en funció dels recursos que, amb aquesta
 afectació de destinació, atribueixin a l'Administració de la
 Generalitat els organismes que tenen a càrrec seu el
 finançament de les actuacions en matèria de sanejament a
 Catalunya.                         
                               
 Article 9                          
 Contractació directa d'inversions              
  El Consell Executiu pot autoritzar, a proposta dels
 Departaments interessats, la contractació directa de tots
 aquells projectes d'obres que s'iniciïn durant l'exercici
 del 1985 amb càrrec als pressupostos dels Departaments
 respectius i de llurs entitats autònomes, sempre que el
 pressupost de les quals sigui inferior a 50 milions de
 pessetes.  Les  condicions  tècniques  financeres  i
 administratives de l'obra a executar han d'ésser publicades
 prèviament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
 sens perjudici del compliment de les normes de contractació
 que s'hi hagin d'aplicar.                  
                               
 Article 10                         
 Avals                            
 1. La Generalitat pot prestar avals durant l'exercici del
 1985 per a les operacions de crèdit que concertin les
 empreses o les entitats que s'indiquen i pels imports
 màxims que s'assenyalen:                  
  a) Empreses o grups d'empreses petites i mitjanes de tots
 els  sectors  productius que exerceixen llur principal
 activitat a Catalunya, per les operacions de crèdit que
 concertin per finançar  operacions  de  reconversió  i
 reestructuració, fins a un import màxim de 2.500 milions de
 pessetes.                          
  L'import de cada un dels avals concedits no pot superar el
 4% de la quantia global màxima autoritzada per aquest punt. 
  b) Les empreses públiques i societats privades municipals
 següents, per les operacions de crèdit que concertin per
 finançar inversions en material mòbil:           
  1. Ferrocarril Metropolità de Barcelona, fins a un import
 de 1.500 milions de pessetes.                
  2. Transports de Barcelona, fins a un import de 300
 milions de pessetes.                    
  3. Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA, fins a
 un import de 500 milions de pessetes.            
  c) Túnel del Cadí, Concesionaria del Estado, SA, per les
 operacions de crèdit exterior que concerti per finançar les
 inversions pròpies de la concessió, fins a un import màxim
 de 1.312 milions de pessetes.                
  d) Comunitats de regants o agrupacions agràries, per les
 operacions de crèdit que concertin per finançar despeses
 d'inversió, fins a un import màxim de 400 milions de
 pessetes. Aquests avals poden ésser concedits i formalitzats
 per l'Institut Català del Crèdit Agrari.          
  e) Empreses familiars agràries, per les operacions del
 crèdit que concertin per finançar les inversions previstes
 en els Plans de Modernització i Desenvolupament Agrari
 Integral una vegada aprovada la Llei de Modernització de
 l'Empresa Familiar Agrària, fins a un import màxim de 300
 milions de pessetes. Aquests avals poden ésser concedits i
 formalitzats per l'Institut Català del Crèdit Agrari.    
  f) Productores  cinematogràfiques  o  agrupacions  de
 producció radicades a Catalunya, per les operacions de
 crèdit que concertin per finançar projectes d'inversió en
 llargs i curts-metratges d'especial interès cultural i
 lingüístic, fins a un import màxim de 120 milions de
 pessetes.                          
  g) Empreses de teatre, per les operacions de crèdit que
 concertin per finançar produccions teatrals  d'especial
 interès cultural i lingüístic, fins a un import màxim de 30
 milions de pessetes.                    
 2. El Consell Executiu pot determinar en cada cas el
 caràcter solidari o no dels avals autoritzats pel punt 1
 d'aquest mateix article.                  
 3. La Generalitat pot prestar un segon aval a les empreses
 que concertin operacions de crèdit amb les finalitats a què
 fa referència la lletra a) del punt 1 d'aquest article,
 avalades per les societats de garantia recíproca de què
 siguin socis partícips, fins a un import màxim de 1.000
 milions de pessetes.                    
  L'import de cada un dels avals concedits no pot superar el
 10% de la quantia global màxima autoritzada per aquest
 punt.                            
 4. Els avals han d'ésser autoritzats pel Consell Executiu a
 proposta conjunta del Conseller d'Economia i Finances i del
 Conseller del Departament interessat per raó de la matèria
 i han d'ésser signats pel Conseller d'Economia i Finances o
 per l'autoritat en qui ho delegui expressament.       
 5. Les  autoritzacions  establertes  en  aquest article
 relatives a la concessió d'avals a favor d'empreses privades
 s'entén que es refereixen a l'Institut Català de Finances,
 que és a qui correspondrà d'atorgar-los una vegada haurà
 entrat en vigor la llei de creació de l'esmentat Institut,
 en els termes que estableix aquesta Llei.          
                               
 Article 11                         
 Operacions d'endeutament                  
 1. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti deute públic o
 concerti operacions de crèdit a l'interior o a l'exterior,
 fins a un import màxim de 25.925 milions de pessetes,
 destinats a finançar operacions de capital previstes en
 aquesta Llei.                        
 2. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, procedeixi a modificar,
 refinançar i/o substituir les  operacions  de  crèdits
 existents amb anterioritat o concertades a partir  de
 l'entrada en vigor d'aquesta Llei, amb novació o sense del
 contracte, per obtenir un cost menor de la càrrega financera
 o prevenir els possibles efectes negatius derivats de
 fluctuacions en les condicions de mercat.          
 3. S'autoritza les entitats següents perquè emetin deute o
 concertin operacions de crèdit en qualsevol modalitat de les
 que estableix l'article 16 de la Llei 10/1982, del 12 de
 juliol, de Finances Públiques:               
  a) Entitat autònoma Junta de Sanejament, per l'import de
 2.179 milions de pessetes, destinats a finançar despeses
 d'inversió.                         
  b) Institut Català del Crèdit Agrari, per l'import de
 1.000 milions de pessetes, destinats a finançar operacions
 de crèdit d'acord amb les seves funcions.          
 4. S'autoritza el Consell Executiu perquè, a proposta del
 Conseller d'Economia i Finances, emeti  deute  de  la
 Tresoreria o concerti operacions de crèdit per un termini
 de reemborsament igual o inferior a un any, fins a un límit
 màxim d'endeutament viu de 18.000 milions de pessetes,
 destinats a atendre les necessitats de la  Tresoreria
 derivades de diferències en el venciment de llurs pagaments
 i ingressos.                        
 5. Les característiques de les operacions d'endeutament que
 autoritza aquest article han d'ésser fixades pel Consell
 Executiu, a proposta del Conseller d'Economia i Finances.  
                               
 Article 12                         
 Taxes i exaccions parafiscals                
 1. Durant l'any 1985 s'han d'aplicar als tipus i a les
 tarifes i les exaccions parafiscals inherents als serveis
 traspassats per l'Administració de l'Estat les resultants
 de les modificacions i les variacions introduïdes per a
 l'esmentat any per la Llei de Pressupostos Generals de
 l'Estat.                          
 2. L'aplicació dels nous tipus i les tarifes de les taxes i
 les exaccions parafiscals afectades pel que disposa el punt
 anterior ha d'ésser feta pels Departaments i pels organismes
 que les gestionen, els quals han de remetre al Departament
 d'Economia i Finances, abans del 31 de gener, una memòria
 que les especifiqui, juntament amb el procés de càlcul dut a
 terme.                           
                               
 Article 13                         
 Limitació de l'augment de la despesa pública        
 1. Durant l'exercici del 1985 el Consell Executiu és obligat
 a no prendre cap iniciativa legislativa o administrativa que
 comporti creixement de la despesa pública pressupostària si
 no proposa alhora els recursos addicionals necessaris o les
 reduccions proporcionals de despesa amb l'especificació
 pressupostària deguda.                   
 2. Així mateix, durant l'exercici del 1985 el Consell
 Executiu és obligat a oposar-se a qualsevol iniciativa
 legislativa que comporti creixement de la despesa pública
 pressupostada si no es proposen alhora  els  recursos
 addicionals necessaris.                   
                               
 Article 14                         
 Equilibri financer del Pressupost              
  Per tal d'assegurar l'equilibri financer del Pressupost,
 les incorporacions a  altres  exercicis  dels  crèdits
 pressupostaris autoritzats per al 1985 s'han de regir
 d'acord amb les normes següents:              
  1. Els crèdits per a operacions corrents consignats en els
 estats de despeses del Pressupost de la Generalitat i dels
 ens enumerats en les lletres a), b) i d) del punt 1 de
 l'article 1 d'aquesta Llei amb càrrec als quals no s'han
 reconegut obligacions mitjançant la  formalització  del
 document comptable oportú amb anterioritat al 31 de desembre
 no poden ésser objecte d'incorporació a l'exercici del 1986
 i restaran anul·lats automàticament.            
  2. Si els crèdits als quals es refereix el punt anterior
 han estat objecte de disposició, i el 31 de desembre no
 s'han pogut reconèixer les obligacions corresponents, es
 podran aplicar la disposició, el reconeixement de les
 obligacions, si és procedent, i els pagaments als crèdits de
 la mateixa naturalesa autoritzats en el Pressupost vigent
 per al 1986.                        
  3. L'import  dels  crèdits pressupostaris destinats a
 transferències corrents a favor de les entitats autònomes i
 de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
 s'ha d'ajustar de tal manera que la liquidació  dels
 corresponents pressupostos d'operacions corrents resulti
 equilibrada el 31 de desembre. Per l'import de la darrera
 dotzena part  d'aquests  crèdits  s'ha  de  reconèixer
 comptablement l'obligació, però no se n'ha d'ordenar el
 pagament fins que no s'efectuï la regularització a la qual
 es refereix el paràgraf anterior.              
  4. Els crèdits per a operacions de capital que el 31 de
 desembre no han estat objecte de disposició mitjançant la
 formalització dels documents comptables corresponents no
 poden ésser incorporats a l'exercici del 1986.       
  5. Els crèdits pressupostaris destinats a transferències
 de capital a favor de les entitats  autònomes  s'han
 d'anul·lar el darrer dia de l'exercici pressupostari pel
 mateix import que el dels crèdits per a operacions de
 capital consignats en els estats de despeses d'aquelles que
 el 31 de desembre no han estat objecte de disposició
 comptable. El Departament  d'Economia  i  Finances  ha
 d'efectuar les regularitzacions oportunes d'acord amb el que
 disposa el punt 3.                     
  6. L'import dels crèdits anul·lats segons el que disposen
 els punts 4 i 5 ha de minorar en la mateixa quantitat
 l'endeutament autoritzat per aquesta Llei.         
  7. Els romanents de tresoreria que es produeixin, en el
 supòsit que els drets liquidats per ingressos corrents
 siguin superiors a les obligacions reconegudes en operacions
 de despeses corrents, han de minorar pel mateix import
 l'autorització d'endeutament establerta per aquesta Llei,
 sens perjudici del que disposa el punt 6.          
  Si els drets liquidats són insuficients per a atendre les
 obligacions  reconegudes,  el  Departament d'Economia i
 Finances ha de minorar els crèdits consignats  per a
 operacions de despeses corrents en el Pressupost vigent el
 1986 en relació amb els imports consignats en les diferents
 aplicacions pressupostàries destinades  a  despeses  de
 personal, compra de béns corrents  i  de  serveis  i
 transferències corrents no nominatives de totes les seccions
 pressupostàries.                      
  8. El Departament d'Economia i Finances ha d'informar la
 Comissió d'Economia, Finances i Pressupost del Parlament de
 Catalunya del compliment dels punts 6 i 7, en un termini de
 seixanta dies a comptar des de l'aprovació de la liquidació
 del pressupost, i retre  compte  de  les  minoracions
 efectuades.                         
  9. Les  normes  anteriors no s'apliquen als  crèdits
 següents:                          
  a) Els  corresponents als serveis traspassats de  la
 Seguretat Social, que s'han de regir pel que disposa
 l'article 9 de la Llei 12/1983, del 4 de juny.       
  b) Els  finançats amb càrrec al Fons de Compensació
 Interterritorial.                      
  c) Els autoritzats en funció dels ingressos afectats i els
 generats en aplicació de l'article 44 de la Llei 10/1982,
 del 12 de juliol.                      
  d) Els consignats en el Servei 06 de la Secció 11,
 corresponents al Programa per al Foment de l'Ocupació.   
  Els romanents dels crèdits pressupostaris a què fan
 referència les lletres b), c) i d) s'han d'incorporar a
 l'estat de despeses de l'exercici pressupostari del 1986.  
                               
 Article 15                         
  Participació en el capital social de les societats de
 garantia recíproca de Catalunya               
  Durant l'exercici de 1985 s'autoritza el Consell Executiu
 perquè adquireixi títols de participació en el capital
 social de les societats de garantia recíproca de Catalunya
 en una quantitat de 160 milions de pessetes.        
                               
 Disposicions addicionals                  
 Primera                           
  La  Comissió  de  Govern  Interior del Parlament ha
 d'incorporar els romanents de crèdit de la Secció 01 del
 pressupost del 1984 als mateixos capítols pressupostaris del
 pressupost del 1985.                    
                               
 Segona                           
  Les dotacions pressupostàries de la Secció 01 s'han de
 lliurar en ferm i periòdicament a nom del Parlament, a
 mesura que aquest ho demanarà.               
                               
 Tercera                           
  La Comissió de Govern Interior pot acordar transferències
 de crèdit entre conceptes de la Secció 01 sense limitacions,
 la qual cosa ha de fer avinent al Departament d'Economia i
 Finances.                          
                               
 Quarta                           
  Al Pressupost de la Generalitat s'uneixen els pressupostos
 de les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida
 i Tarragona, corresponents a l'exercici del 1984.      
                               
 Cinquena                          
  Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits
 pressupostats que no tenen assignació nominativa s'han de
 concedir d'acord amb criteris de publicitat, concurrència i
 objectivitat.                        
  Amb aquesta finalitat, els Departaments corresponents han
 d'establir les normes oportunes  que  en  regulin  la
 concessió.                         
  La  inspecció  i  el  control  del  compliment  per
 l'adjudicatari de la destinació dels ajuts i les subvencions
 atorgats han d'ésser duts a terme pels òrgans competents.  
                               
 Sisena                           
  La dotació dels crèdits consignats en el Pressupost
 relatius a la concessió de subvencions o transferències a
 favor de tercers, que són conseqüència del traspàs de
 serveis de l'Administració de l'Estat, han de tenir caràcter
 estimatiu, i llur disponibilitat se  supedita  a  les
 transferències de fons corresponents.            
  Aquesta  disposició s'ha d'aplicar també als crèdits
 corresponents als serveis traspassats de la  Seguretat
 Social.                           
                               
 Setena                           
 1. Els projectes d'inversions reals finançats amb càrrec als
 crèdits  consignats  al  Servei  06 de la Secció 11,
 corresponents al Programa per al Foment de l'Ocupació, han
 d'ésser intensius en la utilització de mà d'obra; en
 l'adjudicació d'aquests projectes s'ha de donar prioritat a
 la contractació de treballadors sense subsidi d'atur.    
 2. Els crèdits per a inversions reals consignats en el
 servei pressupostari del Programa per  al  Foment  de
 l'Ocupació han  d'ésser  gestionats  pels  Departaments
 inversors corresponents, que s'han de coordinar amb el
 Departament de Treball per tal de complir el punt anterior. 
  Sobre la base de les actuacions inversores a què fa
 referència aquest punt poden concertar-se convenis  de
 col·laboració en el marc de l'Acord Econòmic i Social.   
 3. El Consell Executiu pot acordar de modificar el crèdit
 11.06.681.01 transferint-lo totalment o en part a noves
 aplicacions pressupostàries destinades a transferències de
 capital, si això no comporta cap canvi en les actuacions
 previstes.                         
                               
 Vuitena                           
  Per a disposar de fons amb càrrec a les aplicacions
 pressupostàries corresponents a  "Estudis  i  dictàmens
 emesos per persones alienes als Departaments", cal, si la
 quantia supera els dos milions de pessetes, l'aprovació del
 Consell Executiu de la Generalitat,  a  proposta  del
 Conseller respectiu.                    
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 faci, en les seccions del pressupost de despeses de la
 Generalitat i de les seves  entitats  autònomes,  les
 adaptacions tècniques que calguin, com a conseqüència de
 reorganitzacions administratives, per a crear les seccions,
 els serveis i els conceptes pressupostaris necessaris i per
 a autoritzar les transferències de crèdits corresponents.
 Aquestes operacions no poden donar lloc en cap cas a un
 increment de crèdit dins del Pressupost.          
                               
 Segona                           
  En el supòsit d'haver calgut prorrogar el Pressupost de
 l'exercici del 1984, en aplicació del que disposa l'article
 33 de la Llei de Finances  Públiques  de  Catalunya,
 s'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 efectuï les imputacions de crèdits d'acord amb el que
 estableix  la  Disposició final segona de la Llei de
 Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 1984.   
                               
 Tercera                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada en el Diari Oficial de la  Generalitat  de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 31 de desembre de 1984              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances