Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

DECRET 98/1985, d'11 d'abril, sobre procediment per a l'aplicació de les incompatibilitats al personal al servei de la Generalitat.

Dades bàsiques
  • Rang del document Decret

  • Organisme emissor Departament de Governació

  • Núm. del document 098/1985

  • Data del document 11/04/1985

  • Data de publicació 24/04/1985

  • Diari oficial DOGC

  • Núm. 531

TEXT CONSOLIDAT

La nova regulació sobre incompatibilitats, prevista a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, en general, és bàsica del règim estatutari de la funció pública i, per tant,d'aplicació a tot el personal de la Generalitat de Catalunya, qualsevol que sigui la seva relació d'ocupació.
Conseqüentment, d'acord amb la disposició addicional sisena quant al desplegament per a l'execució de la referida Llei, a proposta del Conseller de Governació, i d'acord amb el Consell Executiu,
Decreto:

Capítol I

Procediment general

Article 1

Tot el personal que com a activitat principal presta serveis a la Generalitat de Catalunya, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la relació d'ocupació i que desenvolupi o vulgui exercir una segona activitat, pública o privada, haurà de presentar una declaració d'activitats sol·licitant la corresponent autorització de compatibilitat, o en el seu cas, exercint la corresponent opció per un dels llocs de treball.
L'ocupació d'un segon lloc de treball o l'exercici d'un segon càrrec o activitat en el sector públic o privat requerirà una prèvia i expressa autorització de compatibilitat que només s'atorgarà en els casos previstos en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Article 2

2.1 L'esmentada declaració, subscrita per l'interessat, es farà mitjançant el model normalitzat, que figura com a annex d'aquest Decret, aprovat per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública d'11 de febrer de 1985, i serà dirigida al Secretari General del Departament en què l'interessat desenvolupa la seva activitat principal.
2.2 La declaració d'activitats es podrà presentar directament a la Secretaria General del Departament corresponent, o bé per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 66 de la Llei de Procediment Administratiu.
2.3 Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud d'autorització de compatibilitat en el corresponent Registre sense resolució de compatibilitat efectuada per l'òrgan competent segons el que estableix l'article 10 d'aquest Decret, s'entendrà desestimada la petició.
Altres versions d'aquest precepte

Article 3

3.1 La declaració de totes les activitats que s'exerceixin a l'entrada en vigor de la Llei 53/1984 s'haurà de formalitzar en el termini de tres mesos a partir de l'entrada en vigor del present Decret.
3.2 Quan les activitats que hom dugui a terme resultin incompatibles segons la nova regulació sobre la matèria, s'haurà d'exercir l'opció a què es refereix la disposició transitòria primera a) de la Llei 53/1984, dintre del termini assenyalat a l'apartat anterior.
3.3 Quan a l'entrada en vigor del present Decret s'exerceixin dues activitats públiques i la retribució íntegra mensual del lloc pel qual s'opti no superi la quantitat de 79.875 ptes., si l'opció s'exercita en el termini d'un mes, es podran compatibilitzar ambdós llocs durant el termini màxim i improrrogable de tres anys. En el supòsit que el desenvolupament del segon lloc derivi d'una relació contractual temporal, el termini esmentat no podrà excedir el temps que resti de durada el contracte.
3.4 Quant a l'exercici de noves activitats, tant privades com públiques, la declaració s'haurà de presentar abans del seu inici. En cas que les activitats públiques puguin ésser susceptibles de compatibilitat, la declaració s'efectuarà dins els deu primers dies del termini establert per a la presa de possessió. La denegació de compatibilitat comportarà l'obligació d'optar per un dels llocs de treball.
No obstant això, quan l'accés a un nou lloc de treball en el sector públic sigui totalment incompatible amb el lloc que es desenvolupi, s'haurà d'exercir l'opció corresponent en el termini de presa de possessió.

Article 4

A manca d'exercici de les opcions previstes a l'article anterior, es declararan d'ofici les noves situacions, d'acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Article 5

Serà requisit indispensable per tal de poder atorgar les corresponents autoritzacions de compatibilitat, l'informe previ del Secretari General o Director de l'organisme, ens o empresa pública, en el qual el personal afectat desenvolupi cadascuna de les activitats per a les quals es demana la compatibilitat.
Quan el segon lloc de treball de caràcter públic s'ocupi fora de la Generalitat, es demanarà informe favorable a l'òrgan competent de la corresponent Administració pública.

Article 6

Quan s'exerceixin dues activitats públiques prèviament autoritzades, la sol·licitud de compatibilitat per a activitat privada s'haurà de sol·licitar, en el seu cas, respecte a ambdues activitats públiques.

Article 7

Totes les resolucions de compatibilitat per desenvolupar un segon lloc o activitat en el sector públic o l'exercici d'activitats privades s'inscriuran als Registres de Personal corresponents. Aquest requisit serà indispensable en el primer cas, perquè es puguin acreditar havers als afectats per l'esmentat lloc o activitat.

Article 8

Qualsevol incompliment de la nova regulació d'incompatibilitats en el sector públic serà sancionat d'acord amb el règim disciplinari que sigui d'aplicació, essent executiva la incompatibilitat comesa.

Capítol II

Competències

Article 9

Correspon al Consell Executiu:
9.1 Autoritzar, per raó d'interés públic, l'exercici d'un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, en règim laboral a temps parcial i de durada determinada.
9.2 Autoritzar basant-se en raons d'especial interès pel servei, la superació dels límits retributius màxims, establerts a l'article 7.1 de la Llei 53/1984.
9.3 Autoritzar, excepcionalment i per a casos concrets, que determinat personal pugui pertànyer, en representació del sector públic, a més de dos Consells d'Administració o Òrgans de Govern d'entitas o empreses públiques o privades.
9.4 Determinar amb caràcter general els llocs de treball del sector públic sanitari, així com els llocs de caràcter exclusivament investigador dels centres públics que siguin susceptibles de prestació a temps parcial.
Altres competències atribuïdes per la normativa vigent.

Article 10

L'autorització o denegació de compatibilitat, a proposta formalitzada pels respectius Secretaris Generals, correspondrà a:
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social, respecte al personal sanitari que desenvolupa l'activitat principal adscrit al seu Departament o organismes o entitats que en depenen.
El Conseller d'Ensenyament, respecte al personal docent que desenvolupa l'activitat principal adscrit al seu Departament o organismes que en depenen.
El Conseller de Governació, respecte a la resta de personal que desenvolupi la seva activitat principal a l'Administració de la Generalitat.

Disposicions addicionals

Primera

El que estableix l'article 3 del present Decret és d'aplicació al personal docent, sens perjudici del que determina la disposició addicional setena de la Llei 53/1984, de 26 de desembre.

Segona

Quant al personal sanitari, caldrà atenir-se al que determinen les disposicions transitòries tercera, quarta, cinquena i sisena de la Llei d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Disposició final

Es faculta els Consellers de Governació, d'Ensenyament i de Sanitat i Seguretat Social en l'àmbit de llur respectiva competència per dictar les normes adients per al desplegament, l'execució i l'aplicació d'aquest Decret.

Annex