Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 19/1985, de 23 de juliol, d'habilitació d'un crèdit extraordinari per als serveis públics de radiodifusió i televisió.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 019/1985

 • Data del document 23/07/1985

 • Data de publicació 02/08/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 570

 • No Vigent
Afectacions
02/08/1985 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  La  culminació del projecte bàsic d'execució de les
 inversions necessàries per a l'establiment definitiu de les
 xarxes de freqüència modulada i de tercer canal, iniciat amb
 la Llei 14/1982, de 21 de desembre, i amb la Llei 20/1984,
 del 4 d'abril, fa imprescindible d'habilitar crèdits per a
 realitzar  el  programa  d'execució  de les inversions
 indispensables.                       
                               
  Per  aquest  motiu,  amb  l'acord previ del Consell
 d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio  i
 Televisió, adoptat en les sessions del 31 de gener i del 13
 de febrer de 1985, i havent seguit la tramitació prevista a
 l'article 39 de la Llei 10/1982, de Finances Públiques de
 Catalunya.                         
                               
 Article 1                          
 1. S'habilita  un crèdit extraordinari de 3.741.583.789
 pessetes per a fer possible la culminació del projecte bàsic
 d'inversions de l'ens públic Corporació Catalana de Ràdio i
 Televisió i les seves empreses filials, que es distribueix
 de la manera següent: Corporació Catalana de Ràdio i
 Televisió  164.999.789  (cent  seixanta-quatre  milions
 nou-centes  noranta-nou  mil  set-centes  vuitanta-nou
 pessetes); Televisió de Catalunya, SA, 3.291.686.000 (tres
 mil dos-cents noranta-un  milions sis-centes vuitanta-sis
 mil  pessetes),  i  Catalunya  Ràdio, SRG, 284.898.000
 (dos-cents vuitanta-quatre milions vuit-centes noranta-vuit
 mil pessetes).                       
 2. Aquest  crèdit  extraordinari s'ha  d'incorporar als
 pressupostos d'aquestes entitats per a l'exercici del 1985,
 d'acord amb els estats de dotacions i de recursos que
 figuren en l'Annex d'aquesta Llei.             
                               
 Article 2                          
  S'autoritza la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
 perquè emeti deute públic i concerti operacions de crèdit a
 l'interior i a l'exterior amb la finalitat de finançar les
 despeses autoritzades per aquesta Llei.           
                               
 Article 3                          
  S'autoritza la Generalitat perquè avali les emissions de
 deute i les operacions de crèdit a què fa referència
 l'article 2.                        
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Consell  Executiu  perquè  dicti  les
 disposicions convenients per a desenvolupar i executar
 aquesta Llei.                        
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que es
 publicarà  en  el Diari Oficial de la Generalitat de
 Catalunya.                         
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 23 de juliol de 1985               
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
                               
 Conseller d'Economia i Finances               
                               
                               
 Annex                            
                               
 Corporació Catalana de Ràdio i Televisió          
 (Ens públic i societats filials)              
                               
 Pressupost consolidat de capital              
                               
      Recursos                     
                           Pessetes
                        --------------
 300 Deute públic o operacions de crèdit ...... 3.741.583.789
                        --------------
        Total .......................... 3.741.583.789
                               
      Dotacions                    
                           Pessetes
                        --------------
 100 Immobilitzat material .................... 3.741.583.789
   110 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per als centres de producció ......... 2.877.038.046
   120 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per a la xarxa de difusió ............  699.545.954
   130 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per als centres d'Administració ......  164.999.789
                        --------------
        Total .......................... 3.741.583.789
                               
                               
 Ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió     
                               
 Pressupost de capital                    
                               
      Recursos                     
                           Pessetes
                        --------------
 300 Deute públic o operacions de crèdit ...... 3.741.583.789
                        --------------
        Total .......................... 3.741.583.789
                               
      Dotacions                    
                           Pessetes
                        --------------
 100 Immobilitzat material ....................  164.999.789
   130 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per als centres d'Administració ......  164.999.789
 200 Transferències de capital a les societats        
   filials de la CC/RTV ..................... 3.576.584.000
   210 A TVC, SA ............................ 3.291.686.000
   220 A CR, SA .............................  284.898.000
                        --------------
        Total .......................... 3.741.583.789
                               
 Televisió de Catalunya, S. A.                
                               
 Pressupost de capital                    
                               
      Recursos                     
                           Pessetes
                        --------------
 300 Transferències de capital ................ 3.291.686.000
   310 De l'ens públic CC/RTV ............... 3.291.686.000
                        --------------
        Total .......................... 3.291.686.000
                               
      Dotacions                    
                           Pessetes
                        --------------
 100 Immobilitzat material .................... 3.291.686.000
   110 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per als centres de producció ......... 2.732.538.046
   120 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per a la xarxa de difusió ............  559.147.954
                        --------------
        Total .......................... 3.291.686.000
                               
 Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió           
 de la Generalitat, S. A.                  
                               
 Pressupost de capital                    
                               
      Recursos                     
                           Pessetes
                        --------------
 300 Transferències de capital ................  284.898.000
   310 De l'ens públic CC/RTV ...............  284.898.000
                        --------------
        Total ..........................  284.898.000
                               
      Dotacions                    
                           Pessetes
                        --------------
 100 Immobilitzat material ....................  284.898.000
   110 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per als centres de producció .........  144.500.000
   120 Maquinària, instal·lacions i utillatge       
     per a la xarxa de difusió ............  140.398.000
                        --------------
        Total ..........................  284.898.000