Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 13/1985, de 25 de juny, de modificació parcial de la Llei 1/1981, del Consell Consultiu de la Generalitat.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 013/1985

 • Data del document 25/06/1985

 • Data de publicació 03/07/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 557

 • No Vigent
Afectacions
23/07/1985 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT


 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Article únic.-  L'article 10 de la Llei del Consell
 Consultiu de la Generalitat resta redactat de la manera
 següent:                          
 Article 10                         
 1. En el supòsit previst en el número segon de l'article 8,
 els Grups parlamentaris o els Diputats als quals es reconeix
 la iniciativa, en el termini ordinari de quaranta dies
 hàbils a partir de la publicació de la llei o la disposició
 normativa amb força de llei contra la qual es pretén
 interposar recurs d'inconstitucionalitat, hauran de fer-ho
 avinent a la Mesa del Parlament, la qual trametrà al Consell
 Consultiu la sol·licitud de dictamen. Aquest lliurarà el
 dictamen pertinent en un termini no superior a quinze dies a
 comptar del dia de la recepció de la petició.        
 2. Un cop rebut el dictamen, el President del Parlament
 ordenarà de publicar-ho en el Butlletí Oficial del Parlament
 de Catalunya. Si, en el termini de cinc dies d'haver-se
 publicat, els proposants, tres Grups parlamentaris o una
 cinquena part dels Diputats, comuniquen al President del
 Parlament  la  pretensió  d'interposar  el  recurs
 d'inconstitucionalitat, aquest convocarà el Ple en  un
 termini de cinc dies.                    
 3. Si  el Consell Executiu decidia d'interposar recurs
 d'inconstitucionalitat contra una llei o una disposició
 normativa amb força de llei, en el termini de quaranta dies
 hàbils a partir de la publicació, el Consell Executiu
 sol·licitarà al Consell Consultiu el dictamen pertinent, el
 qual li serà lliurat en un termini no superior a quinze
 dies a comptar del dia de la recepció de la petició."    
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la faci
 complir.                          
                               
 Barcelona, 25 de juny de 1985                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya