Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 24/1985, de 29 de novembre, de concessió d'un suplement de crèdit al Pressupost de l'Institut Català de la Salut per al 1985.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 024/1985

 • Data del document 29/11/1985

 • Data de publicació 04/12/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 621

 • No Vigent
Afectacions
05/12/1985 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2  de l'Estatut d'Autonomia
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
  Els mitjans financers que l'Administració de la Seguretat
 Social posa a disposició de la Generalitat de Catalunya
 perquè siguin ateses les necessitats dels serveis sanitaris
 traspassats estan en funció de la liquidació del Pressupost
 de l'Institut Nacional de la Salut per a cada exercici.
 Aquest sistema origina una disfuncionalitat temporal en la
 mesura que els ingressos que es destinen definitivament als
 serveis esmentats són determinats fora del període anual
 del Pressupost. Actualment està pendent de concretar la
 totalitat dels ingressos que corresponen a l'exercici del
 1984 i, òbviament, a l'exercici pressupostari actual.    
                               
  La situació exposada produeix diferències temporals entre
 els  venciments de les obligacions de pagaments i els
 ingressos, les quals obligacions només poden ésser ateses
 mitjançant operacions de crèdit a curt termini. D'altra
 banda, els crèdits pressupostaris que s'han d'ajustar a les
 necessitats  derivades  d'obligacions  produïdes  per
 l'aplicació  de  les normes vigents  durant l'exercici
 pressupostari  actual necessiten  actuacions  financeres
 compensatòries, atesa la indeterminació existent en la
 quantificació definitiva dels ingressos imputables a aquell
 exercici.                          
                               
  Per tot això, cal autoritzar un suplement de crèdit als
 crèdits que són consignats en el Pressupost de l'Institut
 Català de la Salut per al 1985 en els termes de l'article
 39 de la Llei 10/1982, del 12 de juliol, de Finances
 Públiques de Catalunya, i compensar la major despesa amb
 reduccions  en  els  crèdits  consignats als  diversos
 Departaments de la Generalitat, i, addicionalment, ampliar
 el límit d'operacions de crèdit per atendre necessitats
 transitòries de Tresoreria al qual fa referència l'article
 11.4 de la Llei 29/1984, del 31 de desembre, de Pressupostos
 de la Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats
 Autònomes i de les Entitats Gestores de la Seguretat Social
 per al 1985.                        
                               
 Article 1                          
 1. S'autoritza un suplement de crèdit per un import de
 3.564 milions de pessetes a la secció 08, "Departament de
 Sanitat i Seguretat Social", servei 06, "Serveis sanitaris
 de  la  Seguretat Social", article 44, "Transferències
 corrents a la Seguretat Social", nova aplicació 441.51,
 "Suplement de crèdit a l'Institut Català de la Salut".   
 2. Aquest suplement de crèdit es destina a augmentar de
 3.564 milions de pessetes les aplicacions determinades per
 l'article 25, "Concerts d'assistència sanitària" del servei
 24,  assistència  sanitària  amb mitjans aliens en el
 Pressupost de l'Institut Català de la Salut per al 1985.  
 3. La major despesa que comporta el suplement de crèdit s'ha
 de compensar amb l'import dels romanents de crèdit existents
 en les aplicacions pressupostàries destinades a dotar les
 plantilles  de  personal consignades en el capítol I,
 "Remuneracions de Personal", dels diversos Departaments de
 la Generalitat, que s'estima en 1.500 milions de pessetes.
 En el supòsit que els romanents no assoleixin l'import
 esmentat, la diferència s'ha de compensar amb els que
 corresponen a crèdits incorporables.            
  L'import restant fins al total del suplement de crèdit
 autoritzat s'ha de compensar mitjançant l'anul·lació dels
 romanents de crèdit existents en els capítols pressupostaris
 i els Departaments següents:                
  a) Presidència, capítol IV, 10 milions de pessetes.    
  b) Cultura, capítol II, 55 milions de pessetes, capítol
 VI, 81,2 milions de pessetes i capítol VII, 1 milió de
 pessetes.                          
  c) Sanitat i Seguretat Social, capítol II, 53,5 milions de
 pessetes, capítol IV, 483,5 milions de pessetes, capítol VI,
 172 milions de pessetes i capítol VII, 121,5 milions de
 pessetes.                          
  d) Agricultura, Ramaderia i Pesca, capítol IV, 7 milions
 de pessetes, capítol VI, 30 milions de pessetes, i capítol
 VII, 280 milions de pessetes.                
  e) Justícia, capítol VI, 11 milions de pessetes.     
  f) Indústria  i  Energia, capítol VI, 25 milions de
 pessetes, capítol VII, 120 milions de pessetes, i capítol
 VIII, 135 milions de pessetes.               
  g) Comerç, Consum i Turisme, capítol II, 48 milions de
 pessetes, capítol VI, 82 milions de pessetes, i capítol
 VII, 348,3 milions de pessetes.               
                               
 Article 2                          
  S'amplia l'autorització de l'article 11.4 de la Llei
 29/1984,  del  31 de desembre, de Pressupostos de la
 Generalitat de Catalunya, de les seves Entitats Autònomes i
 de les Entitats Gestores de la Seguretat Social per al
 1985, per a concertar operacions de crèdit per un termini
 de reemborsament igual o inferior a un any, per valor de
 4.500 milions de pessetes.                 
                               
 Disposicions finals                     
 Primera                           
  S'autoritza el Departament d'Economia i Finances perquè
 dicti les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar
 aquesta Llei.                        
                               
 Segona                           
  Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin
 complir.                          
                               
 Barcelona, 29 de novembre de 1985              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep M. Cullell i Nadal                  
 Conseller d'Economia i Finances