Accés al contingut Accés al menú de la secció
Portal Jurídic  > Cercador de normativa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
PDF
Relació cronològica
Matèries relacionades
Lupa
Accedeix a la cerca
Contacte

LLEI 21/1985, de 8 de novembre, de modificació de la Llei 1/1982, de 3 de març, de Fundacions Privades Catalanes.

Dades bàsiques
 • Rang del document Llei

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

 • Núm. del document 021/1985

 • Data del document 08/11/1985

 • Data de publicació 22/11/1985

 • Diari oficial DOGC

 • Núm. 616

 • No Vigent
Afectacions
22/11/1985 - 30/03/2017
TEXT PUBLICAT

 EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
  Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia,
 promulgo la següent                     
                               
 LLEI                            
                               
 Article únic                        
  L'article 11.6 i l'article 13.1 i 2 de la Llei 1/1982, del
 3 de març, de Fundacions Privades, resten redactats de la
 manera següent:                       
 Article 11                         
  6. Els patrons entren en funcions després d'haver acceptat
 expressament el càrrec. Els que són nomenats en un reunió
 del patronat poden acceptar el càrrec en el mateix acte, la
 qual  cosa ha de certificar el secretari, sens perjudici de
 les altres formes d'acceptació assenyalades a l'article
 8.e).                            
 Article 13                         
  1. L'exercici econòmic no podrà excedir els dotze mesos i
 s'haurà de tancar en el dia de la data que assenyalin els
 estatuts o, si no, el trenta-u de desembre. Amb la data del
 tancament, el patronat ha de formular un inventari-balanç
 que reflecteixi amb claredat i exactitud la  situació
 patrimonial de la fundació i una memòria de les activitats
 fetes durant l'exercici i de la gestió econòmica del
 patrimoni, suficient per a fer conèixer i justificar el
 compliment de les finalitats fundacionals i dels preceptes
 legals. També practicarà la liquidació  del  pressupost
 d'ingressos i de  despeses de l'exercici  anterior  i
 formularà el pressupost corresponent a l'exercici actual.  
  2. Els  documents  esmentats  s'han  de presentar al
 protectorat dins els sis mesos següents a la data del
 tancament de l'exercici.                  
                               
 Disposició final                      
  Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia que serà
 publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
                               
  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que
 els Tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.                          
                               
 Barcelona, 8 de novembre de 1985              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Agustí M. Bassols                      
 Conseller de Justícia